HOTĂRÎRE nr. 223 din 4 mai 1992privind normele de organizare şi efectuare a transportului auto internaţional de persoane şi mărfuri, a transportului auto de persoane în trafic judeţean şi a transportului marfa agabaritica
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 29 mai 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţii economici deţinători de autovehicule, care au ca obiect de activitate transportul internaţional de persoane şi de marfa, transportul interjudetean şi judeţean de persoane şi transportul intern de mărfuri agabaritice şi periculoase, pot desfăşura aceasta activitate numai pe bază de licenţe de transport şi de execuţie.În sensul prezentei hotărîri, licenta de transport este actul prin care se atesta capacitatea agentului economic de a efectua, în conformitate cu legislaţia interna în vigoare, precum şi cu acordurile internaţionale la care România este parte, transporturi în condiţii de calitate şi siguranţa.Licenta de execuţie este documentul de baza căruia agentul economic, la solicitarea sa, obţine dreptul de execuţie a transporturilor pentru care se angajează să respecte prevederile caietelor de sarcini pentru transporturile de persoane prin curse regulate sau ocazionale şi a reglementărilor specifice pentru anumite categorii de mărfuri agabaritice şi periculoase.  +  Articolul 2Licentele de transport vor cuprinde în mod obligatoriu categoria transportului pe care agentul economic este abilitat sa îl organizeze şi sa îl execute.Tipurile de licenţe de transport şi de execuţie, condiţiile de acordare şi retragere se stabilesc de Ministerul Transporturilor şi Departamentul pentru Administraţia Publică Locală.Pentru tipurile de licenţe acordate se percepe un tarif diferenţiat, stabilit de Ministerul Transporturilor şi Departamentul pentru Administraţia Publică Locală, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 3Atribuirea traseelor judeţene şi interjudetene de transport public general de pasageri revine prefecturilor şi respectiv, Ministerului Transporturilor.Agentul economic va primi licenta de execuţie pe baza caietului de sarcini privind condiţiile de efectuare a transportului public de pasageri.Orice modificare cu privire la traseele de transport de persoane, precum şi a prevederilor conţinute în caietele de sarcini se va face numai cu avizul organelor care au atribuit traseele respective.  +  Articolul 4În scopul organizării activităţii de acordare de licenţe de transport şi execuţie, precum şi de supraveghere şi verificare a modului de respectare a prevederilor prezentei hotărîri şi ţinerea evidentei agenţilor economici, Ministerul Transporturilor împreună cu Departamentul pentru Administraţia Publică Locală vor înfiinţa în subordinea lor, oficii rutiere cu sedii în judeţe şi în municipiul Bucureşti.Oficiile rutiere se finanţează integral din mijloace extrabugetare, constituite din încasarea tarifelor de licenţă.Organizarea şi statul de funcţii vor fi stabilite de către Ministerul Transporturilor împreună cu Departamentul pentru Administraţia Publică Locală, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.Numărul maxim de persoane încadrate în oficiile rutiere la înfiinţare este de 300, cîte 5-12 persoane pentru fiecare oficiu, în funcţie de numărul autovehiculelor înmatriculate în judeţ.Persoanele angajate la oficiile rutiere vor fi atestate profesional de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 5În vederea coordonării unitare a activităţii de transporturi rutiere, se înfiinţează, în subordinea Guvernului României, Consiliul Naţional Rutier, constituit din reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei şi Finanţelor, Departamentului pentru Administraţia Publică Locală şi ai altor ministere interesate.Structura şi regulamentul de organizare şi funcţionare vor fi stabilite de către Ministerul Transporturilor, Ministerul Justiţiei şi Departamentul pentru Administraţia Publică Locală.  +  Articolul 6Pentru toate categoriile de transporturi, soferul poate să deţină la bordul autovehiculului următoarele documente: foaia de parcurs, scrisoarea de transport, documentele de însoţire a mărfurilor şi, după caz, licenta de transport şi licenta de execuţie.În cazul transporturilor internaţionale, a transporturilor agabaritice şi periculoase, la bordul autovehiculului vor exista şi documentele specifice acestor tipuri de transporturi, prevăzute de legislaţia interna şi internationala.În cazul transporturilor ocazionale interjudetene de călători, soferul va deţine lista pasagerilor, întocmită şi parafată de beneficiar.  +  Articolul 7Constituie contravenţie, în măsura în care, potrivit legii, nu sînt considerate infracţiuni, următoarele fapte, care se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei:- efectuarea de transporturi fără licenţe sau cu nerespectarea prevederilor acestora;- neîndeplinirea obligaţiilor consemnate în caietele de sarcini din culpa agenţilor economici; b) cu amendă de la 6.000 la 8.000 lei:- efectuarea de către sofer a transporturilor fără documentele prevăzute la art. 6;- efectuarea de către sofer cu autovehicule aparţinînd agenţilor economici cu capital de stat, de transport interjudetene, ale persoanelor fără legitimatii de călătorie; c) cu amendă de la 5.000 la 6.000 lei:- acordarea licenţelor de transport unor agenţi economici care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; d) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei:- călătoria fără legitimatii de călătorie pe rute interjudetene şi judeţene în autovehicule aparţinînd agenţilor economici cu capital de stat.Sancţiunile prevăzute la lit. a) se aplică conducătorului agentului economic deţinător al autovehiculului, cele de la lit. b) conducătorilor auto, cele de la lit. c) salariaţilor oficiilor rutiere, iar cele de la lit. d) călătorilor.  +  Articolul 8Contravenţiile prevăzute la art. 7 se constata de personalul cu atribuţii de control stabilit de prefecturi, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi de ofiţerii şi subofiterii de poliţie.Persoanele împuternicite să constate contravenţii vor aplica şi amenda.Sumele rezultate din încasarea amenzilor se vor vărsa în bugetul administraţiei centrale sau locale de stat, după caz, conform prevederilor legale.  +  Articolul 9Dispoziţiile referitoare la contravenţiile din prezenta hotărîre se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.Prezenta hotărîre nu se aplică autovehiculelor aparţinînd Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.  +  Articolul 10Orice dispoziţie contrară prezentei hotărîri nu se aplică.Prezenta hotărîre intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.----------------