ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 22 martie 2022  Având în vedere situația determinată de creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale la nivel internațional, precum și efectele provocate de aceste creșteri, este necesară instituirea unor măsuri cu caracter temporar, astfel încât prețurile la energie electrică și gaze naturale plătite de către clienții finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică,ținând cont de faptul că operatorii economici s-au confruntat pe perioada stării de alertă cu probleme determinate de existența unor restricții, întreruperea activității, scăderea cifrei de afaceri, toate aceste măsuri au condus la un blocaj al acestor activități economice la nivel național, ceea ce grevează asupra posibilității suportării costurilor suplimentare determinate de creșterea prețului pe piețele de energie, având în vedere importanța asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor, precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor,luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajați a apela la practici incorecte,ținând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și a unui înalt nivel de protecție a cetățenilor în calitatea lor de consumatori,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, prețul final facturat de către furnizori este:a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh;b) maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv;c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici. (la 11-04-2022, sintagma: furnizorii de energie electrică/operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici; b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică. (la 11-04-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (3) Prețul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.(4) Prețul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. b) se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul locurilor de consum ale clienților casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalație comună cu un singur contor de măsurare, pentru încadrarea în tranșele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), consumul fiecărui proprietar se determină prin împărțirea consumului total al asociației de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situația prevăzută la alin. (9), la 12 și la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu.(6) Pentru calcul la fiecare spațiu locativ din condominiu, consumul de gaze naturale/energie electrică se determină prin împărțirea consumului total anual al asociației de proprietari/locatari la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu.(7) În cazul cartierelor de tip rezidențial pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociațiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienților casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor contracte și împărțirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile dispozițiile alin. (5) și (6).(8) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplică în cazul clienților noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, precum și în cazul operatorilor economici a căror activitate specifică este producerea de energie electrică. Prosumatorii nu sunt considerați producători de energie electrică în sensul prezentului articol. Lista beneficiarilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, se va publica de Ministerul Energiei pe website-ul propriu după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 11-04-2022, Alineatul (8) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (9) În cazul clienților casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) și b) în funcție de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranșele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), precum și în cazul clienților casnici și noncasnici racordați începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, utilizând prețul final conform tranșei aferente de consum, și facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la prețul final corespunzător tranșei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta. (10) Valorile și tranșele prevăzute la alin. (1) și (2) vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, inițiată în conformitate cu dispozițiile art. 80 și 180 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de energie electrică și gaze naturale și de evoluția geopolitică din vecinătatea României.  +  Articolul 2(1) Prețul final facturat prevăzut la art. 1 alin. (1) și (2) se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 3; b) componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4;c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) În cazul în care prețul din contractele în vigoare încheiate cu clienții finali prevăzuți la art. 1 este mai mic decât prețul maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) și (2), se aplică prețul contractual.  +  Articolul 3(1) Valoarea componentei de achiziție se calculează de către fiecare furnizor, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ca diferență între prețul final facturat prevăzut la art. 1 alin. (1) și (2) și componentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-d), după caz. (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) Prețul mediu de achiziție realizat se calculează de către fiecare furnizor, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, și va include: a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate prin toate contractele la termen și din piața de ziua următoare/piața intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienților finali;b) contravaloarea dezechilibrului realizat, dar nu mai mult de 5% din contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale prevăzută la lit. a). (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 preluați în regim de ultimă instanță, furnizorii de ultimă instanță determină prețul mediu de achiziție realizat, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, și va include: a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, prin contracte la termen și din piața de ziua următoare/piața intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale, pentru asigurarea consumului clienților preluați în regim de ultimă instanță;b) suma aferentă contravalorii dezechilibrului realizat lunar aferent clienților preluați în regim de ultimă instanță.  +  Articolul 4(1) Componenta de furnizare a energiei electrice și/sau a gazelor naturale este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), componenta de furnizare din prețurile aplicate clienților preluați în regim de ultimă instanță este de 80 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 13,5 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.  +  Articolul 5(1) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, pentru clienții casnici de energie electrică, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) și b), pentru clienții noncasnici de energie electrică și operatorii economici a căror activitate specifică este producerea de energie electrică prevăzuți la art. 1 alin. (8) și pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (2) lit. b), prețul final facturat se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz: (la 11-04-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6; b) componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4;c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) La solicitarea clienților finali, furnizorii pot încheia contracte de furnizare și în alte condiții decât cele prevăzute în prezentul articol. (la 11-04-2022, sintagma: furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 6(1) Componenta de achiziție se calculează de către fiecare furnizor pentru fiecare lună, denumită luna n, din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și va include:a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, care cuprinde și cantitățile extrase din depozitele de înmagazinare subterană, precum și cele transferate între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale;b) contravaloarea estimată a energiei electrice/gazelor naturale necesar a fi achiziționate din piața pentru ziua următoare/piața intrazilnică;c) o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n 1 ca diferență între componenta de achiziție luată în calcul în prețul final facturat în luna n-1 și prețul mediu de achiziție realizat în luna n-1 determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2). In aceste condiții, prevederea nu se aplică la stabilirea prețului final facturat pentru primele 2 luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime 2 luni și va include costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b). (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul clienților prevăzuți la art. 5, preluați în regim de ultimă instanță, componenta de achiziție din prețul final facturat se determină similar prețului mediu de achiziție realizat prevăzut la art. 3 alin. (3). (la 11-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 7(1) Valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică/gaze naturale facturată clienților finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanță de urgență, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și diferența pozitivă între prețul mediu de achiziție realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) și valoarea componentei de achiziție determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru clienții casnici, și prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienții noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 11-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizori, separat pentru clienții casnici și clienții noncasnici, în vederea acoperirii diferențelor de preț compensate potrivit alin. (1) sunt:a) documentele justificative care atestă contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, inclusiv cantități extrase din depozitele de înmagazinare subterană sau transferate din producția proprie către activitatea de furnizare (de exemplu: contracte de achiziții, facturi, note interne);b) documentele justificative care atestă suma aferentă contravalorii dezechilibrului realizat lunar (de exemplu: note de decontare, facturi);c) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată lunar în vederea acoperirii consumului clienților finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) și (2) pe categorii de clienți și tranșe de consum;d) orice alte documente sau informații necesare solicitate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea verificării și determinării valorilor prevăzute la alin. (1). (la 11-04-2022, sintagma: furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 8(1) Valorile aferente compensărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data primirii cererilor de decontare, al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 și 2, depuse și înregistrate la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei și, în copie, către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, de către furnizori. (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (la 11-04-2022, sintagma: furnizori/operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) În situația în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei constată apariția unor erori materiale, lipsa unor documente justificative sau erori de calcul ca urmare a încărcării datelor de către furnizori pe platforma IT, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungește cu termenele prevăzute la art. 9 alin. (9) și (10). (la 11-04-2022, sintagma: furnizori/operatori de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 9(1) Furnizorii au obligația de a ține evidența lunară, în mod diferențiat, a clienților finali prevăzuți la art. 1 pentru care se aplică diferențele de preț compensate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și a clienților finali prevăzuți la art. 5. (la 11-04-2022, sintagma: Furnizorii/Operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2) Clienții se identifică de către furnizori prin atributele de identificare aferente locului de consum, conform facturilor de consum emise în baza contractelor de furnizare/vânzare încheiate în mod valabil.(3) La solicitarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, furnizorii au obligația să pună la dispoziția acesteia evidența prevăzută la alin. (1), precum și orice alte informații în legătură cu documentele prevăzute la art. 7.(4) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate prin cererea de decontare revine exclusiv furnizorilor. (la 11-04-2022, sintagma: furnizorilor/operatorilor de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (5) Pe baza facturilor emise în fiecare lună din perioada de aplicare, furnizorii depun la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (la adresa de e-mail: plafonare.casnici@mmanpis.ro), respectiv Ministerul Energiei (la adresa de e-mail: plafonare@energie.gov.ro) și, în copie, la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin încărcare pe platforma IT la adresa (www.spv.anre.ro), cererea de decontare lunară a sumelor aferente compensației, în mod diferențiat pentru clienții casnici și noncasnici prevăzuți la art. 1, separat pentru energie electrică și/sau gaze naturale, conform anexei nr. 1 sau anexei nr. 2.(6) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei vor transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 2 zile lucrătoare, confirmarea luării în evidență a cererii de decontare depuse de furnizor. (la 11-04-2022, sintagma: furnizorul/operatorul de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (7) Odată cu depunerea cererii de decontare lunară la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv la Ministerul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, fiecare furnizor are obligația de a încărca în termen de 5 zile lucrătoare documentele justificative, însoțite de către declarația pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pe platforma IT pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 11-04-2022, sintagma: furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (8) În cazul în care se constată existența unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa comunicării integrale a documentației justificative sau din cauza introducerii eronate de date în platforma IT pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a verificărilor efectuate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sau ca urmare a constatărilor furnizorilor comunicate către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, autoritatea de reglementare va comunica furnizorului și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerului Energiei aceste erori, precum și valorile rectificate ale compensațiilor, în termen de 5 zile de la data constatării.(9) În termen de 5 de zile de la data comunicării prevăzute la alin. (8), furnizorul urmează a realiza rectificările aferente și va comunica către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau Ministerul Energiei, după caz, cererea de decontare refăcută.(10) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor, conform anexei nr. 4, prevăzute la art. 7 alin. (1), către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv Ministerul Energiei, iar acestea efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 10 zile de la data primirii documentelor.(11) Diferențele prevăzute la art. 7 alin. (1) nu sunt subvenții legate direct de preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și nu se includ în baza de impozitare a TVA.(12) Sumele aferente compensațiilor acordate potrivit art. 7 alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și bugetul Ministerului Energiei.(13) Toate cererile de decontare depuse de furnizori trebuie să se refere la cantitățile de energie și/sau gaze naturale vândute conform perioadelor contractuale de facturare din facturile emise pentru luna pentru care se solicită decontul.  +  Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 2 pct. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei efectuează verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată, numai pe baza cererilor de decontare și a declarațiilor pe propria răspundere depuse de furnizori, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-3. Fazele ulterioare parcurse ale cheltuielilor bugetare se realizează exclusiv cu privire la sumele aprobate spre decontare, ca urmare a verificărilor realizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență. (la 11-04-2022, sintagma: furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a fost înlocuită de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 11(1) În perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice pentru consumul destinat populației în calitate de clienți direcți ai producătorilor de gaze naturale, denumiți în continuare PET client direct, au obligația de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea clienților săi finali/asigurarea consumului propriu și suportabilității prețului de către aceștia; cantitățile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienților finali din portofoliul propriu/consumului propriu.(2) Furnizorii de gaze naturale/PET client direct își îndeplinesc obligația privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenței de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; și/saub) încheierea, până la data de 31 octombrie, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantități de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale; și/sauc) încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.  +  Articolul 12(1) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 150 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici, pentru a asigura în perioada respectivă necesarul de consum al clienților casnici din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.(2) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să vândă, cu prețul de 250 lei/MWh, cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, denumiți în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 necesarul de consum al acestor clienți din producția curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.(3) În categoria clienților casnici, denumiți în continuare CC, prevăzuți la alin. (1), intră și clienții casnici din condominii, asociații de proprietari, asociații de locatari și cartiere de tip rezidențial.(4) În funcție de evoluțiile ulterioare de pe piața gazelor naturale, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5.(5) În perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, redevența datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantitățile de gaze naturale vândute conform alin. (1) și (2) pentru acoperirea consumului CC și PET și pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport și distribuție a gazelor se va stabili în baza prețului prevăzut la alin. (1) și (2) prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, emis în 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 13Cantitățile de gaze naturale destinate asigurării consumurilor CC și PET, prevăzute la art. 12, precum și cantitățile de gaze naturale vândute în condițiile art. 14 alin. (8) sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 19 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, generate de creșterea prețurilor pe piața angro peste valoarea luată în considerare de autoritatea de reglementare la calculul tarifelor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale din anul 2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei modifică tarifele reglementate, cu aplicabilitate începând cu data de 1 aprilie 2022.(2) Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.(3) Pentru operatorii economici titulari de licență, prestatori ai serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, costurile suplimentare finanțate din împrumuturi bancare, realizate în perioada de aplicabilitate a prezentei ordonanțe de urgență, destinate achiziției de energie electrică și gaze naturale în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic și, respectiv, consumului tehnologic, față de costurile recunoscute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în tarife, se vor capitaliza pentru o perioadă de maximum 5 ani și se recunosc în tarifele reglementate la o rată a rentabilității de 50% din rata reglementată de rentabilitate aplicată în perioada a IV-a de reglementare.(4) Costurile cu energia electrică și gazele naturale achiziționate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru consumul propriu tehnologic, respectiv consumul tehnologic vor fi incluse în tarifele reglementate, conform metodologiilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. (5) Tarifele reglementate de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale vor fi modificate corespunzător costurilor înregistrate până la data de 31 martie 2023 de operatorii de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, într-o perioadă de până la 5 ani, după data de 31 martie 2023. (6) Producătorii de energie electrică aflați în portofoliul statului român, care se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și titularii de acorduri petroliere care produc energie electrică răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parțiale sau totale solicitărilor de cumpărare de energie electrică adresate de operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele dedicate din piața organizată. Tranzacțiile încheiate în condițiile prezentului alineat se iau în considerare la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de tranzacționare.(7) Producătorii de energie electrică, alții decât cei prevăzuți la alin. (6), pot oferta energie electrică în aceleași condiții.(8) Titularii de acorduri petroliere onshore și offshore, producători de gaze naturale, răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parțiale sau totale solicitărilor de cumpărare de gaze naturale destinate consumului tehnologic adresate de operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele din piața centralizată.  +  Articolul 15(1) În perioada de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică calculat conform metodologiei prezentate în anexa nr. 6 se impozitează cu 80%. (2) Capacităților de producție puse în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1).(3) Impozitul prevăzut la alin. (1) se calculează având în vedere metodologia prezentată în anexa nr. 6, se declară și se plătește de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie pentru capacitățile prevăzute la alin. (2), lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat, într-un cont de venituri bugetare distinct. (4) Modelul și conținutul declarației privind impozitul pe venitul suplimentar prevăzut la alin. (1) realizat de producătorii de energie electrică se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (5) Cantitățile de energie electrică ce vor fi vândute de producătorii de energie electrică în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (6) și (7) nu vor fi luate în considerare la calculul venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.  +  Articolul 16(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(7) și (9), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării.(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) și art. 6 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 20.000 de lei la 400.000 de lei.(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) și (13), art. 14 alin. (6) și (8), art. 15 alin. (3), art. 20 și art. 23 alin. (5) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 100.000 de lei la 400.000 de lei.(4) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 constituie contravenție care se constată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și se sancționează conform dispozițiilor alin. (1), prin derogare de la dispozițiile art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. d^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (5) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență săvârșite de către furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică și gaze naturale în raport cu clienții casnici se constată și se sancționează de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.(6) Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, săvârșite de către furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică și gaze naturale, în raport cu clienții noncasnici, precum și nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) și (13), art. 12 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (6) și (8) și art. 23 alin. (5) se constată și se sancționează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Aplicarea sancțiunilor contravenționale raportate la cifra de afaceri se realizează în condițiile dispozițiilor art. 95 alin. (2) și ale art. 198 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.(7) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (3) de către producătorii de energie electrică se constată și se sancționează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.(7^1) Nerespectarea de către operatori a instrucțiunilor de încărcare a datelor prevăzute în anexele nr. 7-10 conform art. 23 alin. (2^2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravenționala de la 25.000 lei la 50.000 lei. (la 21-04-2022, Articolul 16 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (7^2) Nerespectarea de către operatori a termenului de rectificare a datelor încărcate pe platforma informatică și redepunere a cererilor de decontare și/sau a declarațiilor pe propria răspundere prevăzute la art. 23 alin (2^1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 25.000 lei la 50.000 lei. (la 21-04-2022, Articolul 16 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (7^3) Contravențiile prevăzute la alin. (7^1) și (7^2) se constată și se sancționează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 21-04-2022, Articolul 16 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (8) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4), (7^1) și (7^2) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 28 alin. (1), precum și ale art. 29 din ordonanța anterior menționată. (la 21-04-2022, Alineatul (8) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (9) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârșirii faptei.(10) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licențiată, în anul financiar anterior sancționării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înființată, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă contravențională de la 100.000 de lei la 1.000.000 de lei.  +  Articolul 17(1) Pentru stabilirea și aplicarea sancțiunii prin raportare la cifra de afaceri, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor se constituie, prin ordin al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, o comisie ce are ca scop analizarea documentelor de control și stabilirea sancțiunii conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea componență:a) directorul general al Direcției generale control și supraveghere piață și armonizare europeană sau înlocuitorul desemnat de acesta;b) șeful Serviciului produse și servicii alimentare sau înlocuitorul desemnat de acesta;c) șeful Serviciului juridic sau înlocuitorul desemnat de acesta;d) șeful Serviciului armonizare europeană și parteneriat sau înlocuitorul desemnat de acesta;e) comisarul desemnat prin act administrativ de către președintele autorității, altul decât cel care a întocmit documentul de control.(2) Comisarul ce a întocmit documentul de control sesizează comisia în termen de 24 de ore, iar comisia se întrunește în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea documentului de control. (3) Prin ordin al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor se aprobă procedura de stabilire și aplicare a sancțiunii la cifra de afaceri, precum și instrucțiunile referitoare la procedura de lucru, ordin ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru consumul aferent perioadei 1 aprilie 2022-31 martie 2023.  +  Articolul 19În perioada 1 aprilie 2022-31 decembrie 2022, aplicarea prevederilor art. 177 alin. (3^16) și (3^17) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă.  +  Articolul 20Furnizorul va notifica clienții aflați în portofoliul propriu cu privire la modificările care decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență odată cu prima factură transmisă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 21Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Prin derogare de la prevederile art. 2 pct. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Ministerul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei efectuează verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată, numai pe baza cererilor de decontare și a declarațiilor pe propria răspundere depuse de furnizorii/operatorii de distribuție. Fazele ulterioare parcurse ale cheltuielilor bugetare se realizează exclusiv cu privire la sumele aprobate spre decontare, ca urmare a verificărilor realizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență.2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Verificarea conformității cu regulile din materia ajutorului de stat și/sau de minimis, precum și din materia IMM-urilor se realizează strict pe baza declarațiilor pe propria răspundere completate de clienții finali conform metodologiei stabilite prin procedura de decontare prevăzută la art. 2 alin. (3).(2) În condițiile în care, ulterior decontării sumelor aferente schemei de sprijin, Ministerul Energiei constată neconformitatea declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) cu normele din materia ajutorului de stat și/sau de minimis, precum și din materia IMM-urilor, sumele decontate necuvenit se recuperează potrivit normelor și termenelor de prescripție din materia ajutorului de stat și de minimis. (3) Structurile din cadrul Ministerului Energiei cu atribuții în domeniul ajutorului de stat vor lua măsuri de recuperare a ajutorului de stat și/sau de minimis acordat necuvenit, conform normelor metodologice proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat și/sau de minimis utilizate în mod abuziv sau incompatibile.  +  Articolul 22Articolul III alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 17 februarie 2022, se abrogă.  +  Articolul 23(1) În scopul aplicării schemei de sprijin, atunci când o perioadă de regularizare cuprinde două sau mai multe luni, aceasta urmează a fi defalcată pe fiecare lună calendaristică incidentă.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, noțiunea de «furnizor» include furnizorul de energie electrică, furnizorul de gaze naturale, producătorul de energie electrică pentru clienții racordați în instalațiile sale și operatorul de distribuție de energie electrică cu drept de revânzare a energiei electrice. (la 11-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 23 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2^1) Ca urmare a efectuării procedurii de regularizare prevăzute la alin. (5), în situația în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei constată, ca urmare a verificărilor efectuate, erori, diferențe, lipsa unor documente justificative, solicită furnizorilor rectificarea datelor încărcate pe platforma informatică și redepunerea cererilor de decontare lunare, inclusiv a declarațiilor pe propria răspundere, în termen de 15 zile de la data comunicării către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 11-04-2022, Articolul 23 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (2^2) Rectificarea datelor încărcate pe platforma informatică pusă la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei «spv.anre.ro», de către furnizori, conform alin. (2^1), se realizează potrivit anexelor nr. 7-10. (la 11-04-2022, Articolul 23 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) (3) Prevederile alin. (1)-(2) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări cu Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prevederile art. 21 se aplică pentru cererile depuse sau redepuse, după caz, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) La sfârșitul perioadei de acordare a schemei-suport pentru mecanismul de plafonare a prețului aferent volumelor de energie electrică și gaze naturale, pentru sezonul rece 2021-2022, se va efectua regularizarea sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale. În vederea regularizării sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, furnizorii transmit la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, până cel târziu la data de 15 iulie 2022, pentru fiecare lună din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și pentru fiecare categorie de clienți beneficiari ai prețului final plafonat, următoarele informații: (la 11-04-2022, Partea introductivă a alineatului (5) din Articolul 23 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) a) valoarea componentei de preț a energiei electrice/gazelor naturale din prețul final facturat plafonat, stabilită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare;b) valoarea componentei de achiziție determinată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1); c) diferența rezultată între valoarea stabilită la lit. a) și cea stabilită la lit. b).(6) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică datele transmise de către furnizori în termen de 30 de zile de la data primirii informațiilor prevăzute la alin. (5) și comunică Ministerului Energiei datele primite în vederea decontării către furnizori. (7) Decontarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, în conformitate cu valorile calculate și comunicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 11-04-2022, Articolul 24 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 18 martie 2022.Nr. 27.  +  Anexa nr. 1Denumire furnizor ....................Adresă sediu social ...................Județ ...................CUI ........................C.I.S. .......................Cont escrow sau cont bancar nr. ............Telefon .......................E-mail .......................Către: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție SocialăSpre știință: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  CERERE DE DECONTARE
  Subsemnatul, .................................(*), în calitate de reprezentant legal al ...........................(**), înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., CUI ................, cu sediul social în .............., nr. telefon ............., nr. fax .................., titular al Licenței nr. ................. din data de ............... și contului ......................... deschis la Banca ............., Sucursala ............., solicit decontarea sumei de ..................... lei, aferentă lunii ......................................, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ..................................(***) .Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. ......................., datele, informațiile și documentele justificative care au stat la baza stabilirii sumei solicitate urmează a fi încărcate pe platforma pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea determinării valorii compensației ce urmează a fi suportată din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Declar pe propria răspundere că datele, informațiile și documentele justificative puse la dispoziția Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și calculele prin care am stabilit suma solicitată sunt reale și corecte, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. .............................., potrivit cărora: „Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.“
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  .......................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data .................... (*) Se completează cu numele și prenumele reprezentantului legal al furnizorului solicitant. (**) Se completează cu denumirea furnizorului.(***) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ..........................................
   +  Anexa nr. 2Denumire furnizor .....................Adresă sediu social .......................Județ .......................CUI .......................C.I.S. .......................Cont escrow sau cont bancar nr. .......................Telefon .......................E-mail .......................Către: Ministerul EnergieiSpre știință: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  CERERE DE DECONTARE
  Subsemnatul, .................................(*), în calitate de reprezentant legal al ...........................(**), înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., CUI ................, cu sediul social în .............., nr. telefon ............., nr. fax .................., titular al licenței nr. ................. din data de ............... și contului ......................... deschis la Banca ……………, Sucursala …………, solicit decontarea sumei de ………............... lei, aferentă lunii ....................................., în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. .................................. .(***)Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. ......................., datele, informațiile și documentele justificative care au stat la baza stabilirii sumei solicitate urmează a fi încărcate pe platforma pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea determinării valorii compensației ce urmează a fi suportată din bugetul Ministerului Energiei. Declar pe propria răspundere că datele, informațiile și documentele justificative puse la dispoziția Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și calculele prin care am stabilit suma solicitată sunt reale și corecte, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. .............................., potrivit cărora: „Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.“
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  ...........................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data ....................... (*) Se completează cu numele și prenumele reprezentantului legal al furnizorului solicitant. (**) Se completează cu denumirea furnizorului.(***) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ..........................................
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal
  - model -
  Subsemnatul, ..........................................., reprezentant legal al ...................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ........................., CUI ..............................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:1. datele și informațiile cuprinse în machetele întocmite în temeiul art. 8 alin. (1), precum și documentele justificative încărcate pe platforma pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și suma de ………………………, solicitată spre a fi suportată din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale/Ministerului Energiei, conform Cererii de decontare nr. ........... din data de ............., depuse la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială/Ministerul Energiei, aferentă lunii ………………., sunt corecte, reale și în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. ...................;2. toate documentele transmise la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sunt conforme cu originalele acestora.
  Semnez prezenta declarație.
  ...............................................
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  ............................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data ...........................
   +  Anexa nr. 4Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul EnergieiENERGIE ELECTRICĂ/GAZE NATURALE
  Către:
  Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
  sau
  Ministerul Energiei
  În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. …………., aferent furnizorului ....................., care a emis Cererea de decontare nr. ............., vă comunicăm că, în urma analizării datelor introduse de furnizorul ..................... în platforma pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a rezultat următoarea valoare de compensație .......... .
  Furnizor ………luna
  Clienți casnici nr. /sumăClienți noncasnici nr./sumă
  Nr. total beneficiari
  Valoare compensație (lei)

  Semnătura reprezentantului
  Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
   +  Anexa nr. 5
  MOD DE CALCUL
  al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET
  1. Cantitățile de gaze naturale din producția internă pe care producătorii au obligația de a le vinde furnizorilor CC și ai PET se stabilesc distinct pentru următoarele perioade:a) 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET, precum și cantitățile necesare consumului lunar al CC;b) 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și PET.2. Pentru stabilirea cantităților de gaze naturale precizate la pct. 1, producătorii, furnizorii și PET care au optat pentru achiziția directă de la producător (PET client direct) au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea prezentei ordonanțe, următoarele categorii de informații:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevența petrolieră, în condițiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producția internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC și PET transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 , defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, destinată a fi furnizată CC și PET, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu; c) PET client direct transmit următoarele informații:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună.3. În cazul participanților noi la piața de gaze naturale, datele prevăzute la pct. 2 se transmit de la data obținerii licenței de furnizare, respectiv de la data procesului-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare în cazul clienților finali. 4. Producătorii de gaze naturale, furnizorii CC și PET/PET client direct, după caz, sunt direct răspunzători de corectitudinea informațiilor transmise conform prevederilor pct. 2. 5. Cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă rămase disponibile fiecărui producător după respectarea obligațiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu livrare în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, se stabilesc ca diferența dintre cantitățile de gaze naturale estimate a fi produse de fiecare producător, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada respectivă, și cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu livrare în perioada respectivă.6. În termen de trei zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete, operatorul de transport și sistem desfășoară următoarele activități:a) determină și transmite furnizorilor/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim conform următoarei formule:unde:Q_Dep(furnizor i/PET j) - stocul minim de gaze naturale pe care fiecare furnizor CC și PET/PET client direct este obligat să îl constituie în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;N_consum CC+PET(furnizor i/PET j) - necesarul de consum al CC și PET aferent furnizorului i sau PET client direct j în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023;Q_ctr(furnizor i/PET j) - cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și/sau PET, contractate de către furnizorul i sau PET client direct j anterior prezentei ordonanțe, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, stabilită pro rata cu consumul total al clienților finali din portofoliu;b) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim și a necesarului de consum CC:unde:Q_Pkdep(furnizor i/PETj) -cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct;N_consum CC furnizor i - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;Q_Pt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;Q_Pk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, a consumului propriu și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023; (la 11-04-2022, Litera b) din Punctul 6. , Anexa nr. 5 a fost modificată de Litera a), Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) c) determină și transmite producătorilor, furnizorilor CC și PET/PET client direct și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cantitățile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC și PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate consumului CC și PET în perioada 1 noiembrie 2022 -31 martie 2023:unde:Q_Pkc (furnizor i/PET j) - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC și PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022-31 martie 2023. (la 11-04-2022, Litera c) din Punctul 6. , Anexa nr. 5 a fost modificată de Litera a), Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 ) 7. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienților CC și PET din portofoliul unui furnizor se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a schimbării furnizorului, necesarul de consum al CC și PET care au solicitat schimbarea se transferă noului furnizor.8. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienților CC și PET din portofoliul unui furnizor sau PET client direct se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a punerii în funcțiune a unor noi locuri de consum, operatorul de transport și sistem recalculează cantitatea de gaze naturale destinată furnizorului sau PET client direct.9. În cazul în care clienții CC și PET ai unui furnizor se transferă către un furnizor de ultimă instanță, cantitățile de gaze naturale aferente acestora și, implicit, contractele cu producătorii pentru aceste cantități se transferă către respectivul furnizor de ultimă instanță.10. Până la data de 10 a lunii anterioare celei de livrare, furnizorul sau PET client direct transmite la operatorul de transport o solicitare însoțită de următoarele informații:a) perioada pentru care intervine modificarea livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale;b) fundamentarea majorării/reducerii livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale.11. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate la pct. 10, operatorul de transport și sistem recalculează cantitățile aferente. Aceasta se comunică părților implicate care, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, au obligația de a încheia un contract/act adițional, după caz, pentru transferarea cantităților de gaze naturale.12. Livrarea cantităților de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în baza contractelor încheiate între producător și furnizorii CC și ai PET/PET client direct. Cumpărătorul are obligația de a constitui în favoarea producătorului o garanție financiară de plată pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de producător sau de a plăti în avans contravaloarea gazelor naturale livrate cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor. 13. Livrarea cantităților de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în profil zilnic constant. La sfârșitul perioadei de livrare, furnizorul/PET client direct completează o declarație pe propria răspundere referitoare la destinația gazelor naturale achiziționate în baza prezentei ordonanțe. Cumpărătorul are obligația de a respecta destinația gazelor naturale cumpărate.14. În situația în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele de la pct. 6 lit. b) și c) diferă de totalul producției disponibile a producătorilor, pentru perioada respectivă, obligația de vânzare a fiecărui producător se ajustează proporțional cu ponderea disponibilului fiecărui producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităților destinate fiecărui furnizor se determină aplicând cantităților calculate pentru aceștia ponderea obligației ajustate în totalul cantităților calculate pentru fiecare producător. Defalcarea cantităților destinate înmagazinării pentru CC și PET se realizează proporțional cu ponderea consumului CC și PET în necesarul de consum. (la 11-04-2022, Anexa nr. 5 a fost completată de Litera b), Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 6MODUL DE CALCUL al venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferența dintre venitul net mediu lunar unitar de vânzare a energiei electrice tranzacționate și prețul de 450 de lei/MWh  +  Secţiunea 1 Scop  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie de stabilire a prețului lunar de vânzare a energiei electrice și de stabilire a venitului suplimentar (metodologie) are ca scop stabilirea modului în care producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. II alin. (1) și (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 15 din ordonanța de urgență calculează prețul mediu lunar de vânzare a energiei electrice tranzacționate în luna respectivă, precum și venitul lunar suplimentar ce urmează a fi impozitat conform prevederilor menționate anterior.(2) Prezenta metodologie stabilește:a) categoriile de operatori economici cu obligație de supunere la plata impozitului prevăzut la art. II alin. (1) și (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 15 din ordonanța de urgență;b) definirea veniturilor lunare provenite din vânzarea energiei electrice pe piețele de electricitate de către operatorii economici prevăzuți la lit. a);c) definirea cheltuielilor lunare rezultate din tranzacțiile efectuate pe piețele de electricitate în vederea acoperirii contractelor încheiate/notificărilor de producție ale operatorilor economici prevăzuți la lit. a);d) modul de calcul al venitului net lunar;e) modul de calcul al prețului lunar de vânzare a energiei electrice;f) modul de calcul al venitului lunar suplimentar.  +  Articolul 2Prețul lunar de vânzare a energiei electrice și valoarea venitului lunar suplimentar sunt utilizate pentru calculul valorii impozitului prevăzut la art. II alin. (1) și (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 15 din ordonanța de urgență.  +  Secţiunea a 2-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 3Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul al prețului lunar de vânzare a energiei electrice și al venitului lunar suplimentar și este utilizată drept instrument de lucru în activitatea operatorilor economici care se supun prevederilor art. II alin. (1) și (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 15 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 4Prezenta metodologie se aplică de către toți producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. II alin. (1) și (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și de producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.  +  Secţiunea a 3-a Termeni utilizați  +  Articolul 5Termenii specifici utilizați în prezenta metodologie sunt:
  Piețe de electricitatePotrivit definiției din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Cantitate lunară vândută - C_l(MWh)Cantitatea livrată lunar pe piețele de electricitate de respectivul producător de energie electrică din producția proprie și/sau achiziționată sau transferată din portofoliul de producție în cel de furnizare (care poate fi diferită de cantitatea produsă lunar de respectivul producător)Cantitatea de energie electrică vândută de producătorii de energie electrică în condițiile menționate la art. 14 (C_l CPT) din ordonanța de urgență nu este luată în considerare la calculul venitului suplimentar.
  Venituri lunare - V_l(lei)Veniturile obținute din vânzarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie, din transferarea acesteia din portofoliul de producție în cel de furnizare și/sau achiziționată și din tranzacțiile financiare derulate în luna anterioară declarării impozitului
  Cheltuieli lunare - Che_l(lei)Sunt incluse cheltuielile financiare și cheltuielile pentru achiziționarea energiei electrice pentru tranzacții cu livrare fizică, precum și cheltuielile legate de accesul la piețele de energie: tarif de injecție (TG), cheltuieli de administrare piață, tarif de tranzacționare și costul certificatelor de CO_2.Nu se includ cheltuielile efective de producție, pentru obținerea unui MWh de energie electrică.
  Venit net lunar - V_nl(lei)Diferența dintre veniturile lunare și cheltuielile lunare
  Prețul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv(lei/MWh)Prețul rezultat din diferența dintre veniturile lunare și cheltuielile lunare raportată la totalul cantității de energie livrată fizic în luna respectivă
  Venitul lunar suplimentar - V_s(lei)Venitul lunar supus impozitării suplimentare
  (la 11-04-2022, Articolul 5 din Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 6 a fost modificat de Litera a), Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
   +  Secţiunea a 4-a Calculul prețului lunar de vânzare a energiei electrice și al venitului lunar suplimentar  +  Articolul 6Prețul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv se calculează ca raport între venitul net lunar și cantitatea livrată fizic lunar pe piețele de electricitate:P_lv = V_nl/C_l,unde:V_nl = V_l – Che_l.  +  Articolul 7Venitul lunar suplimentar - V_s se determină în condițiile în care P_lv > 450 lei/MWh și se calculează ca produs între diferența dintre prețul lunar de vânzare și 450 de lei/MWh și cantitatea lunară livrată fizic - C_l.Pentru producătorii care vând energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor de transport și distribuție, în condițiile stabilite în cadrul art. 14 din ordonanța de urgență, venitul suplimentar se stabilește ca produs între diferența dintre prețul lunar de vânzare și 450 de lei/MWh și diferența dintre cantitatea lunară livrată fizic - C_l și cantitatea de energie electrică livrată C_l CPT, după cum urmează: (la 11-04-2022, Articolul 7 din Sectiunea a 4-a , Anexa nr. 6 a fost modificat de Litera b), Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul 8Calculul prevăzut la art. 6 și 7 se realizează lunar de către operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (2) lit. a) pe întreaga perioadă de aplicare a Legii nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 9Producătorii de energie electrică pot depune declarații rectificative, fără calcul suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare.
   +  Anexa nr. 7
  MACHETĂ
  noiembrie 2021-ianuarie 2022
  privind datele, informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021
  (la 11-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 8
  MACHETĂ
  februarie-martie 2022
  privind datele, informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021
  (la 11-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 9
  MACHETĂ
  aprilie 2022-martie 2023
  (la 11-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 10
  MACHETĂ
  regularizare perioada noiembrie 2021-martie 2023
  (la 11-04-2022, Actul a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 11 aprilie 2022 )
  ----