ORDIN nr. 5.979 din 29 decembrie 2021privind menținerea acreditării Universității din Oradea în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2022  În conformitate cu prevederile:– art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;– art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) nr. 7.277 din 28.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 455/DGIU/28.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 136 din 28.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea din Oradea,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea din Oradea.  +  Articolul 2Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat care se organizează în școlile doctorale din cadrul Universității din Oradea, după cum urmează:
  Nr. crt.Școala doctoralăDomeniul de studii universitare de doctorat
  1Științe inginereștiMatematică
  Inginerie electrică
  Inginerie energetică*)
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale*)
  Agronomie
  Inginerie industrială
  Inginerie și management
  2GeografieGeografie
  3Științe biomedicaleBiologie
  Medicină
  Farmacie
  4SociologieSociologie
  5Științe economiceAdministrarea afacerilor
  Economie
  Finanțe
  6Științe umaniste și arteFilologie*)
  Teologie
  7IstorieIstorie
  *) Acreditare condiționată. Universitatea din Oradea are obligația de a solicita la ARACIS o nouă evaluare în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
  (la 08-04-2022, Tabelul prevăzut la Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.467 din 23 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 08 aprilie 2022 )
   +  Articolul 3Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat - Universitatea din Oradea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 29 decembrie 2021.Nr. 5.979.