REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 1 august 2002  Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, Banca Națională a Românei emite prezentul regulament. (la 13-10-2016, Preambulul Actului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 7 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Instituțiile de credit persoane juridice române, sucursalele din România ale instituțiilor de credit din alte state membre și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state terțe, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare instituții de credit, trebuie să mențină rezerve minime obligatorii, în monedă națională și în valută, în condițiile prezentului regulament, în conturi deschise la Banca Națională a României. (la 30-04-2011, Art. 1 a fost modificat de art. I din REGULAMENTUL nr. 1 din 19 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 21 aprilie 2011. )  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 2Termenii specifici utilizați în prezentul regulament au următoarele accepțiuni:a) rezervele minime obligatorii sunt disponibilități bănești ale instituției de credit, în lei și în valută, păstrate în conturi deschise la Banca Națională a României; (la 16-02-2005, Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituție de credit". ) b) baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilanțul băncilor (cuprinzând ansamblul teritoriului național) și, respectiv, din bilanțul agregat al rețelelor cooperatiste de credit, întocmit de casele centrale ale cooperativelor de credit, asupra cărora se aplica rata rezervelor minime obligatorii;c) perioada de observare este intervalul de timp pentru care se determina baza de calcul;d) perioada de aplicare este intervalul de timp în care trebuie menținut în conturile deschise la Banca Națională a României nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii;e) nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii reprezintă produsul dintre baza de calcul și rata rezervelor minime obligatorii;f) nivelul efectiv al rezervelor îl constituie soldul mediu zilnic înregistrat de instituția de credit în contul în care se mențin rezervele minime obligatorii în perioada de aplicare; determinarea soldului mediu zilnic se face luându-se în calcul numărul de zile calendaristice din perioada de aplicare; (la 16-02-2005, Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituție de credit". ) g) excedentul de rezerve îl reprezintă diferența pozitivă dintre nivelul efectiv și nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii;h) deficitul de rezerve îl reprezintă diferența negativă dintre nivelul efectiv și nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii.  +  Capitolul II Regimul rezervelor minime obligatorii  +  Secţiunea 1 Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii  +  Articolul 3(1) Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se constituie din mijloace bănești în moneda națională și în valută, reprezentând obligații ale instituției de credit (la nivelul rețelei cooperatiste de credit) rezultate din acceptarea depozitelor și a altor fonduri. (la 16-02-2005, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituție de credit". ) (2) Din baza de calcul se exceptează:a) mijloacele bănești atrase de la Banca Națională a României;b) mijloacele bănești atrase de la instituții de credit, cooperative de credit afiliate la o instituție de credit, care, la rândul lor, sunt obligate să constituie rezerve minime obligatorii la Banca Națională a României; (la 16-02-2005, Lit. b) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituție de credit". ) c) capitalurile proprii ale instituției de credit - la nivelul rețelei cooperatiste de credit -, calculate în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României, precum și fondul social depus de către membrii cooperatori în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 200/2002. (la 16-02-2005, Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituție de credit". )  +  Articolul 4(1) Baza de calcul se determina ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv prevăzute la art. 3, în perioada de observare.(2) Perioada de observare o constituie intervalul cuprins între data de 24 a lunii precedente și data de 23 a lunii curente.  +  Articolul 5(1) Pentru mijloacele bănești în valută mediile soldurilor zilnice se determina pe fiecare tip de valută, după care se transformă în dolari S.U.A. sau în euro, după caz.(2) Cursurile de schimb folosite pentru transformarea celorlalte valute în dolari S.U.A. sau în euro sunt cursurile pieței valutare comunicate de Banca Națională a României în ultima zi anterioară perioadei de aplicare.  +  Secţiunea a 2-a Constituirea rezervelor minime obligatorii  +  Articolul 6(1) Instituțiile de credit sunt obligate să mențină în conturile deschise la Banca Națională a României nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii ca medie zilnica pe durata perioadei de aplicare. (la 16-02-2005, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bănci/case centrale ale cooperativelor de credit" cu sintagma "instituții de credit". ) (2) Perioada de aplicare o constituie intervalul cuprins între data de 24 a lunii curente și data de 23 a lunii următoare.  +  Articolul 7(1) Pentru mijloacele bănești în lei rezervele minime obligatorii se calculează și se mențin în lei în contul curent al instituției de credit deschis la Banca Națională a României.(2) Instituțiile de credit pot opta pentru menținerea integrală a rezervelor minime obligatorii în euro sau în dolari S.U.A., pentru mijloacele bănești în valută, ori separată în euro, pentru mijloacele bănești în euro, în dolari S.U.A., pentru mijloacele bănești în dolari S.U.A., în euro sau în dolari S.U.A., pentru mijloacele bănești în alte tipuri de valute.(3) Rezervele minime obligatorii în valută se mențin în conturile «LORO» ale instituției de credit, deschise la Banca Națională a României.(4) Fiecare instituție de credit va opta pentru constituirea fie în euro, fie în dolari S.U.A. a rezervei minime obligatorii aferente mijloacelor bănești în alte tipuri de valută. Opțiunea, exprimată în scris și notificată Direcției politici monetare, nu poate fi modificată timp de 12 luni. (la 16-02-2005, Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituții de credit". )  +  Articolul 8Costul eventualelor operațiuni de schimb valutar necesare instituțiilor de credit pentru constituirea rezervelor în valută, precum și riscul valutar generat de aceste operațiuni sunt suportate în întregime de instituția de credit în cauză. (la 16-02-2005, Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituții de credit". )  +  Articolul 9(1) Instituțiile de credit au obligația de a menține în conturile deschise la Banca Națională a României rezervele minime obligatorii în lei și în valută, aferente rețelei cooperatiste de credit. (la 16-02-2005, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituție de credit". ) (2) Cooperativele de credit au obligația de a menține la instituțiile de credit disponibilități în scopul furnizării lichidității necesare pentru constituirea de către acestea a rezervelor minime obligatorii la Banca Națională a României. (la 16-02-2005, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituție de credit". ) (3) Fiecare instituție de credit va stabili prin norme și proceduri proprii modul de constituire de către cooperativele de credit a disponibilităților necesare pentru menținerea rezervelor minime obligatorii aferente rețelei cooperatiste de credit la Banca Națională a României. Normele și procedurile respective vor prelua în mod corespunzător metodologia stabilită în prezentul regulament. (la 16-02-2005, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituție de credit". )  +  Secţiunea a 3-a Îndeplinirea rezervelor minime obligatorii  +  Articolul 10Încadrarea în cerințele privind rezervele minime obligatorii se realizează atunci când nivelul efectiv al rezervelor, definit la art. 2 lit. f), este egal cu nivelul prevăzut al acestora, definit la art. 2 lit. e).  +  Articolul 11Excedentul de rezerve în lei/euro/dolari S.U.A. nu poate fi utilizat pentru a acoperi deficitul de rezerve în alt tip de monedă. (la 10-05-2004, Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din CIRCULARA nr. 9 din 30 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 10 mai 2004. )  +  Articolul 12(1) Pentru deficitul de rezerve minime obligatorii, așa cum este definit la art. 2 lit. h), se calculează și se percepe o dobândă penalizatoare pe durata perioadei de aplicare aferente.(2) Rata dobânzii penalizatoare se stabilește de Banca Națională a României și se comunică prin circulara.(3) Modificarea ratei dobânzii penalizatoare se comunică prin circulară, cu cel puțin o zi înainte de începerea perioadei de aplicare.  +  Secţiunea a 4-a Ratele rezervelor minime obligatorii  +  Articolul 13(1) Ratele rezervelor minime obligatorii se stabilesc de Banca Națională a României în funcție de obiectivele sale de politica monetară și se comunică prin circulară.(2) Modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii se comunică prin circulară, cu cel puțin 7 zile înainte de începerea perioadei de aplicare.  +  Articolul 14(1) Pentru mijloacele bănești în monedă națională și în valută cuprinse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, care au o scadență reziduală mai mare de 2 ani de la sfârșitul perioadei de observare și care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, precum și pentru împrumuturile nerambursabile în monedă națională și în valută, Banca Națională a României poate stabili rate diferențiate ale rezervelor minime obligatorii.(2) Pentru instituțiile de credit de economisire și creditare în domeniul locativ rata rezervelor minime obligatorii este 0 (zero)%. (la 16-02-2005, Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005. )  +  Secţiunea a 5-a Remunerarea rezervelor minime obligatorii  +  Articolul 15Pentru nivelul efectiv al rezervelor, determinat conform art. 2 lit. f), Banca Națională a României plătește dobândă până la nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii.  +  Articolul 16Stabilirea și modificarea ratei dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii se fac de Banca Națională a României prin circulara. Rata dobânzii se va situa cel puțin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de bănci.  +  Articolul 17(1) Rata dobânzii medii practicate de bănci la depunerile la vedere se calculează lunar de Banca Națională a României, distinct pentru lei și pentru valută, ca medie ponderată, pe baza datelor transmise de bănci.(2) Soldurile depunerilor la vedere, inclusiv cele neremunerate, precum și ratele dobânzilor aferente sunt cele din ultima zi calendaristică a perioadei de observare. Ratele dobânzilor astfel calculate se iau în considerare pentru rezervele minime obligatorii din perioada de aplicare aferentă perioadei de observare pentru care s-a făcut raportarea.  +  Articolul 18Pentru excedentul de rezerve, astfel cum este definit la art. 2 lit. g), Banca Națională a României nu plătește dobândă.  +  Articolul 19La calcularea dobânzilor se utilizează convenția: număr de zile calendaristice al perioadei de aplicare/360.  +  Articolul 20Plata dobânzilor la rezervele minime obligatorii și încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii se fac în prima zi lucrătoare după terminarea perioadei de aplicare pentru care s-a făcut calculul.  +  Secţiunea a 6-a Raportarea și verificarea raportării rezervelor minime obligatorii  +  Articolul 21(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare instituțiile de credit vor raporta, în scris, Băncii Naționale a României - Direcția politici monetare baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii și datele necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere (conform anexelor nr. 1-4).(2) O instituție de credit nouînființată începe să raporteze și să constituie rezerve minime obligatorii după expirarea primei perioade de observare complete de la data notificării efectuării primei operațiuni bancare.(3) O instituție de credit cu cont curent redeschis la Banca Națională a României începe să raporteze și să constituie rezerve minime obligatorii începând cu data redeschiderii contului în evidentele Băncii Naționale a României. (la 16-02-2005, Art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituții de credit". )  +  Articolul 22(1) Banca Națională a României va verifica la sediul instituțiilor de credit exactitatea datelor raportate pentru calculul rezervelor minime obligatorii și al ratei medii a dobânzilor practicate la depunerile la vedere. Instituțiile de credit au obligația de a păstra documentele primare care au stat la baza raportărilor conform legislației în vigoare.(2) Verificarea se poate realiza la sediul principal, la sucursale și la alte sedii secundare ale instituțiilor de credit. (la 16-02-2005, Art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituții de credit". )  +  Articolul 23În cazul unor diferențe între datele raportate de instituțiile de credit și situația constatată în urma controlului efectuat de Banca Națională a României se procedează astfel:a) pentru deficitele de rezerve rezultate ca urmare a raportării unei baze de calcul mai mici se calculează și se percepe o dobândă penalizatoare pe durata perioadei de aplicare aferente, calculată la rata stabilită de Banca Națională a României, valabilă pentru perioada de aplicare respectiva, și se aplica sancțiunile prevăzute la art. 27;b) în cazul raportării unei baze de calcul mai mari, dobânda plătită în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor va fi recuperată de Banca Națională a României de la instituția de credit în cauza;c) încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve și a dobânzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor se face fără preaviz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare ulterioare definitivării actului de control, respectiv înregistrării acestuia la instituția de credit, sau, după caz, transmiterii răspunsului cu privire la clarificarea opiniilor divergențe formulate de instituția de credit în cauza. (la 16-02-2005, Art. 23 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "banca/casa centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituții de credit". )  +  Articolul 24(1) În situația în care o instituție de credit sesizează din proprie inițiativă apariția unor diferențe între baza de calcul raportată și cea rezultată din aplicarea prezentului regulament și a circularelor emise în aplicarea acestuia, aceasta va înștiința Direcția politici monetare și Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României cu privire la aceste diferențe.(2) Pentru regularizarea diferențelor constatate se va proceda ca și în cazul prevăzut la art. 23 lit. a) și b).(3) Încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve și a dobânzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor se face fără preaviz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare ulterioare datei de înregistrare la Banca Națională a României a adresei de înștiințare formulate de instituția de credit.(4) Banca Națională a României poate dispune și efectuarea unui control la sediul instituției de credit în cauza pentru verificarea corectitudinii raportării respective și, în funcție de rezultatele acestuia, poate proceda la aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 27. (la 16-02-2005, Art. 24 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "banca/casa centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituții de credit". )  +  Articolul 25Transmiterea cu întârziere a bazei de calcul atrage majorarea cu 10% a nivelului prevăzut al rezervelor minime obligatorii care rezulta din raportarea instituției de credit în cauza. În situația în care o instituție de credit nu raportează baza de calcul până în a zecea zi calendaristică a perioadei de aplicare, nivelul prevăzut al rezervelor se va stabili prin aplicarea unei majorări de 15% asupra nivelului prevăzut al rezervelor minime obligatorii, aferent perioadei de aplicare precedente. (la 16-02-2005, Art. 25 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "banca/casa centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituții de credit". )  +  Articolul 26Neraportarea în termenul stabilit a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere atrage luarea în calcul, în mod automat, de către Banca Națională a României a ultimelor date transmise de instituția de credit. (la 16-02-2005, Art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "banca/casa centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituții de credit". )  +  Secţiunea a 7-a Modul de constituire a rezervei minime obligatorii în situația în care are loc fuziunea sau divizarea instituțiilor de credit (la 02-12-2004, Secțiunea a 7-a din Cap. II a fost introdusă de art. I din CIRCULARA nr. 26 din 19 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.140 din 2 decembrie 2004. )  +  Articolul 26^1(1) Pentru perioada de aplicare în cadrul căreia își produce efectele actul juridic privind fuziunea a două sau mai multe instituții de credit, obligația de constituire a rezervelor minime obligatorii pentru toate instituțiile de credit care fuzionează revine instituției de credit rezultate. Disponibilitățile în lei și în valută ale instituțiilor de credit care au fuzionat vor fi luate în calcul cumulat pentru îndeplinirea obligației de constituire a rezervei minime obligatorii.(2) Începând cu perioada de aplicare următoare datei în care își produce efectele actul juridic privind fuziunea, raportarea și constituirea rezervelor minime obligatorii se vor face de către instituția de credit astfel creată, pe baza elementelor din bilanțul agregat al tuturor instituțiilor de credit preluate, pentru întreaga perioadă de observare aferentă.(3) Pentru perioada de aplicare în care își produce efectele actul juridic privind divizarea unei instituții de credit, obligația de constituire a rezervelor minime obligatorii revine fiecărei instituții de credit rezultate, proporțional cu partea din baza de calcul a rezervei minime obligatorii alocată. Pentru îndeplinirea obligației de constituire a rezervei minime obligatorii, disponibilitățile în lei și în valută ale instituției de credit ce a fost divizată vor fi luate în calcul pentru fiecare instituție de credit rezultată, proporțional cu partea din baza de calcul a rezervei minime obligatorii alocată.(4) Începând cu perioada de aplicare următoare datei în care își produce efectele actul juridic privind divizarea, raportarea și constituirea rezervelor minime obligatorii se vor face de către fiecare instituție de credit, proporțional cu elementele din bilanțul instituției de credit divizate, pentru întreaga perioadă de observare aferentă. (la 02-12-2004, Art. 26^1 a fost introdus de art. I din CIRCULARA nr. 26 din 19 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.140 din 2 decembrie 2004. )  +  Capitolul III Sancțiuni  +  Articolul 27(1) Neraportarea repetată sau raportarea eronată a bazei de calcul și a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere constituie o încălcare a prezentului regulament.(2) Modificarea unor operațiuni contabile și/sau a unor raportări statistice, în scopul vădit de a diminua nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii, dacă faptele nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivi legii penale, infracțiuni, constituie o încălcare a prezentului regulament.(3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României. (la 13-10-2016, Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 7 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016 )  +  Articolul 28(1) În situația în care o instituție de credit înregistrează deficit de rezerve în două perioade de aplicare consecutive, aceasta poate fi supusă unei verificări, prin inspecție la sediul instituției de credit, din partea Băncii Naționale a României.(2) În situația în care o instituție de credit înregistrează deficite de rezerve mai mult de două ori în decursul ultimelor 12 luni, Banca Națională a României poate aplica sancțiunile prevăzute la art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României. (la 13-10-2016, Articolul 28 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 7 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016 )  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 29Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României poate aproba un regim distinct al rezervelor minime obligatorii, pentru o perioadă determinată, inclusiv prin exceptarea de la aplicarea dobânzii penalizatoare sau prin exceptări de la includerea în baza de calcul a unor obligații ale instituției de credit, suplimentar celor prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentul regulament, pentru instituțiile de credit ce fac obiectul aplicării măsurilor de prevenire a crizelor sau a celor de gestionare a crizelor, precum și pentru orice alte situații excepționale care justifică, de la caz la caz, o asemenea măsură adoptată din considerații obiective, în care scopul regimului rezervelor minime obligatorii nu ar mai fi îndeplinit. (la 13-10-2016, Articolul 29 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENT nr. 8 din 7 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016 )  +  Articolul 30(1) Prezentul regulament va intra în vigoare începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2002, perioada de observare aferentă fiind 24 iulie-23 august 2002. Pentru perioada de aplicare 16-23 august 2002, perioada de observare aferentă este 1-15 august 2002, iar calcularea, raportarea și constituirea rezervelor minime obligatorii se vor face în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/1998, republicat.(2) În cazul rețelelor cooperatiste rezultate din reorganizarea organizațiilor cooperației de credit ca organizații cooperatiste de credit, cerințele prezentului regulament vor intra în vigoare în termen de 6 luni de la data comunicării de către Banca Națională a României a autorizației de funcționare.  +  Articolul 31(1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, precum și orice dispoziții contrare prevederilor acestui regulament.
  p. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
  EMIL IOTA GHIZARI,
  prim-viceguvernator
  București, 24 iulie 2002.Nr. 6.
   +  Anexa nr. 1Antetul instituției de creditData ..................
  BAZA DE CALCUL
  pentru mijloacele bănești în moneda națională*)
  - RON -
  Data**)Elemente de pasiv
  < 2 ani> 2 ani, careprevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipata sume în tranzit***)> 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare,retragere, transferareanticipata împrumuturi nerambursabile Total
  0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
  Total
  Medie zilnică
  *) Așa cum au fost definite la art. 3 și 14 al prezentului regulament**) Zile calendaristice din perioada de observare***) - Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar;- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la alta instituție de credit;- În baza de calcul intra soldul net creditor al conturilor în care sunt evidențiate sumele în tranzit;- Suma se afla în tranzit și este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de alte instituții de credit, fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Națională a României, până în momentul creditării contului clientului nebancar;- Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plățile efectuate de instituții de credit în numele propriu al acestora. (la 16-07-2005, Anexa nr. 1 a fost modificată de art. IV din CIRCULARA nr. 24 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005, având conținutul anexei 1 din același act normativ. Această modificare se aplică începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005. )
   +  Anexa nr. 2a)Antetul instituției de creditData .................
  BAZA DE CALCUL
  pentru mijloacele bănești în EURO*)
  - mii euro -
  Data**)Elemente de pasiv
  < 2 ani> 2 ani, careprevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipata sume în tranzit***)> 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare,retragere, transferareanticipata împrumuturi nerambursabile Total
  0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
  Total
  Medie zilnică
  -----------*) Așa cum au fost definite la art. 3, 7 și 14 al prezentului regulament**) Zile calendaristice din perioada de observare***) - Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar;- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la alta instituție de credit;- În baza de calcul intra soldul net creditor al conturilor în care sunt evidențiate sumele în tranzit;- Suma se afla în tranzit și este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de alte instituții de credit, fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Națională a României, până în momentul creditării contului clientului nebancar;- Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plățile efectuate de instituții de credit în numele propriu al acestora (la 16-07-2005, Anexa nr. 2a) a fost modificată de art. IV din CIRCULARA nr. 24 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005, având conținutul anexei nr. 2a) din același act normativ. Această modificare se aplică începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005. )
   +  Anexa nr. 2b)Antetul instituției de creditData ............
  BAZA DE CALCUL
  pentru mijloacele bănești în dolari S.U.A.*)
  - mii dolari S.U.A. -
  Data**)Elemente de pasiv
  < 2 ani> 2 ani, careprevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit***)> 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare,retragere, transferareanticipată împrumuturi nerambursabile Total
  0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
  Total
  Medie zilnică
  -------------*) Așa cum au fost definite la art. 3, 7 și 14 al prezentului regulament**) Zile calendaristice din perioada de observare***) - Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar;- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la alta instituție de credit;- În baza de calcul intra soldul net creditor al conturilor în care sunt evidențiate sumele în tranzit;- Suma se afla în tranzit și este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de alte instituții de credit, fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Națională a României, până în momentul creditării contului clientului nebancar;- Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plățile efectuate de instituții de credit în numele propriu al acestora. (la 16-07-2005, Anexa nr. 2b) a fost modificată de art. IV din CIRCULARA nr. 24 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005, având conținutul anexei nr. 2b) din același act normativ. Această modificare se aplică începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005. )
   +  Anexa nr. 2c)Antetul instituției de creditData ...................
  BAZA DE CALCUL
  pentru mijloacele bănești în valută*)
  - echivalent mii euro sau mii dolari S.U.A.-
  Data**)Elemente de pasiv
  < 2 ani> 2 ani, careprevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare,retragere, transferareanticipată împrumuturi nerambursabile Total
  0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
  Total
  Medie zilnică
  Curs deschimb
  --------------*) Se completează de către instituțiile de credit care au optat pentru menținerea integrala a rezervei minime obligatorii în valută în echivalent euro sau dolari S.U.A. Cuprinde elementele din anexele nr. 2.a și 2.b plus elementele denominate în alte valute.**) Zile calendaristice din perioada de observare. (la 16-07-2005, Anexa nr. 2c) a fost modificată de art. IV din CIRCULARA nr. 24 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005, având conținutul anexei nr. 2c) din același act normativ. Această modificare se aplică începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005. )
   +  Anexa nr. 2d)Antetul instituției de creditData .............
  BAZA DE CALCUL
  pentru mijloacele bănești în alte valute*)
  - echivalent mii euro sau mii dolari S.U.A.-
  Data**)Elemente de pasiv
  < 2 ani> 2 ani, careprevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare,retragere, transferareanticipată împrumuturi nerambursabile Total
  0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
  Total
  Medie zilnică
  Curs deschimb
  -------------*) Se completează de către instituțiile de credit care au optat pentru menținerea separata a rezervei minime obligatorii în valută în echivalent euro și dolari S.U.A. Cuprinde elementele denominate în alte valute, transformate în funcție de opțiunea formulata.**) Zile calendaristice din perioada de observare (la 16-07-2005, Anexa nr. 2d) a fost modificată de art. IV din CIRCULARA nr. 24 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005, având conținutul anexei nr. 2d) din același act normativ. Această modificare se aplică începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005. )
   +  Anexa nr. 2e)Eliminată.------------Anexa 2e) a fost eliminată de art. IV din CIRCULARA nr. 24 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005. Această eliminare se aplică începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005.  +  Anexa nr. 3Antetul instituției de creditData ..............
  CALCULUL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN PERIOADA DE APLICARE
  ____________________
  A. CONSTITUITE ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ
  - RON -
  Nr.crtDATE DE FUNDAMENTARE SumaRata rezervelor minime obligatoriiNivel prevăzutal rezervelor minime obligatorii
  0 1 2 3 4=2*3
  1Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadență mai mica de 2 ani de la finele perioadei de observare
  2.Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadență reziduală mai mare de 2 ani de lafinele perioadei de observare care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
  3.Nivelul mediu al sumelor în tranzit
  4.Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de lafinele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
  5.Nivelul mediu al împrumuturilor nerambursabile
  6.NIVELUL PREVĂZUT AL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ: rd.1 + rd.2 + rd.3+ rd.4+ rd.5 X X
  Antetul instituției de creditData ..............B. CONSTITUITE ÎN EURO*)
  - mii euro -
  Nr.crtDATE DE FUNDAMENTARE SumaRata rezervelor minime obligatoriiNivel prevăzutal rezervelor minime obligatorii
  0 1 2 3 4=2*3
  1.Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare
  2.Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de lafinele perioadei de observare care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
  3.Nivelul mediu al sumelor în tranzit
  4.Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadență reziduală mai mare de 2 ani de lafinele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipata
  5.Nivelul mediu al împrumuturilor nerambursabile
  6.NIVELUL PREVĂZUT AL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN VALUTĂ:rd.1 + rd.2 + rd.3 +rd.4 + rd.5 X X
  -----------*) Se va completa în funcție de opțiunea formulatăAntetul instituției de creditData ..............C. CONSTITUITE ÎN DOLARI S.U.A.*)
  - mii dolari S.U.A. -
  Nr.crtDATE DE FUNDAMENTARE SumaRata rezervelor minime obligatoriiNivel prevăzutal rezervelor minime obligatorii
  0 1 2 3 4=2*3
  1.Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadență mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare
  2.Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadență reziduală mai mare de 2 ani de lafinele perioadei de observare care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
  3.Nivelul mediu al sumelor în tranzit
  4.Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadență reziduală mai mare de 2 ani de lafinele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
  5.Nivelul mediu al împrumuturilor nerambursabile
  6.NIVELUL PREVĂZUT AL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN VALUTĂ:rd.1 + rd.2 + rd.3 +rd.4 + rd.5 X X
  ----------*) Se va completa în funcție de opțiunea formulatăNumele și prenumele persoanei care a întocmit lucrarea:TelefonFaxSemnături autorizate și stampila (la 16-07-2005, Anexa 3 a fost modificată de art. IV din CIRCULARA nr. 24 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005, având conținutul anexei 3 din același act normativ. Această modificare se aplică începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005. )
   +  Anexa nr. 4Antetul instituției de credit-------------Sintagma "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" a fost înlocuită cu sintagma "instituție de credit", conform pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005.Data ..............................
  DATELE
  necesare calculării ratei medii a dobânzilor la vedere*1)
  Nr. crt.Date de fundamentare Sold a data*2)Rata dobânzii(% pe an)
  A. Depuneri la vedere în lei - mii lei -
  1. 2. 3. Depuneri la vedere remunerate*3) Depuneri la vedere neremunerate [inclusiv sumele în tranzit*4)] TOTAL DEPUNERI LA VEDERE: X 0% X
  B. Depuneri la vedere în valută - - mii dolari S.U.A./mii euro
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Depuneri la vedere în dolari S.U.A. remunerate*3)Depuneri la vedere în dolari S.U.A. neremunerate [inclusiv sumele în tranzit*4) ] TOTAL DEPUNERI LA VEDERE ÎN DOLARI S.U.A.: Depuneri la vedere în euro remunerate*3) Depuneri la vedere în euro neremunerate [inclusiv sumele în tranzit*4) ] TOTAL DEPUNERI LA VEDERE ÎN EURO: 0% X 0% X
  *1) În relațiile cu clienții nebancari.*2) Ultima zi calendaristică a perioadei de observare.*3) Dacă instituția de credit practică la conturile sau instrumentele plătibile la vedere mai multe rate de dobânzi, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândă. Dacă instituția de credit practică la conturile sau instrumentele plătibile la vedere mai multe rate de dobânzi condiționate de limite de sumă, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândă în funcție de îndeplinirea/neîndeplinirea limitei de sumă în ultima zi calendaristică a perioadei de observare. (la 16-02-2005, Nota *3) din Anexa 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din CIRCULARA nr. 6 din 11 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie 2005, prin înlocuirea sintagmei "bancă/casă centrală a cooperativelor de credit" cu sintagma "instituție de credit". ) *4) Așa cum sunt definite în anexele nr. 1 și 2 la regulament.Numele și prenumele persoanei care a întocmit lucrarea:Telefon .............................Fax ...................................Semnături autorizate și ștampilă.....................................
  -------------