SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 19 iulie 2016Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 27 iulie 2016  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 857 din 19 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 568 din 27 iulie 2016.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite", denumită în continuare schemă.(2) Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite acordate prin schemă se acordă în cadrul PNDR 2014-2020, ca ajutoare cofinanțate din FEADR, fiind identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora.(3) Schema este implementată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (DGDR-AM PNDR), prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 2Textul schemei se publică integral pe pagina web a MADR la adresa www.madr.ro și APIA la adresa www.apia.org.ro.  +  Capitolul II Scopul și obiectivele schemei  +  Articolul 3Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri agricole și neagricole și forme asociative ale acestora pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite.  +  Articolul 4În vederea atingerii scopului definit la art. 3, schema vizează plantațiile forestiere realizate prin:a) trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole definite la art. 5 lit. a) și b);b) perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole definite la art. 5 lit. a) și b).  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 5În sensul schemei, următorii termeni se definesc astfel:a) teren agricol - reprezintă o suprafață de teren din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fi fost declarat la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani, respectiv să acopere minimum două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de ecocondiționalitate relevante;b) teren neagricol - reprezintă o suprafață de teren inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS (Land Parcel Identification System - Sistemul de identificare a parcelelor agricole) care nu este utilizată în scop agricol sau care are utilizare agricolă și este încadrată în categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreținere prin respectarea standardelor de ecocondiționalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani, respectiv să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață;c) fermier activ - deținător de terenuri agricole încadrat în categoria fermier activ în sensul art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) trup de pădure - reprezintă o suprafață de teren care se întinde pe cel puțin 0,5 ha, cu arbori mai înalți de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație și consistența de peste 10%;e) perdelele forestiere de protecție - reprezintă formațiunile cu vegetație forestieră acoperind minimum 0,1 ha, amplasate la o anumită distanță unele față de altele sau față de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători și/sau pentru ameliorarea climatică, economică și estetico-sanitară a terenurilor. În categoria perdelelor de protecție se încadrează și cordoanele forestiere;f) starea de masiv - reprezintă stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiționarea lor reciprocă în creștere și dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări și întrețineri;g) amenajament silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric și economic, fundamentat ecologic, întocmit pe o perioadă de 10 sau 5 ani și aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde pentru silvicultură;h) unitatea amenajistică (subparcelă) - reprezintă unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor și pentru planificarea și executarea lucrărilor silvice;i) zonele deficitare în păduri - sunt reprezentate de județele în care suprafața pădurilor reprezenta în anul de referință 2011 mai puțin de 16% din suprafața totală. Conform datelor Institutului Național de Statistică zonele (județele) deficitare în păduri sunt: Călărași - 4,4% din suprafața totală a județului este acoperită cu păduri; Teleorman - 5,1%; Constanța - 5,4%; Ialomița - 5,9%; Brăila - 6,0%; Galați - 9,8%; Giurgiu - 10,8%; Olt - 10,9%; Dolj - 11,5%; Botoșani - 11,7%; Tulcea - 12%; Timiș - 12,5%; Vaslui - 15,1%; Ilfov - 15,9%;j) Normele tehnice nr. 1 - Normele tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.648/2000*); Notă
  *) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.648/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  k) Normele tehnice nr. 2 - Îndrumările tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 636/2002;l) ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică a schemei și cuprinde setul de informații necesare solicitantului pentru depunerea cererii de sprijin și derularea angajamentului, aprobat prin ordin de ministru și publicat pe site-urile oficiale ale instituțiilor responsabile pentru gestionarea schemei; (la 27-04-2018, sintagma: contractului de finanțare a fost înlocuită de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) m) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;n) întreprindere aflată în dificultate - conform art. 2 alin. (14) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 reprezintă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:– în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiții, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;– în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei definiții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;– atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;– în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) se situează sub 1,0;o) angajament - reprezintă documentul menționat la art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare, depus de beneficiar la APIA pentru acordarea asistenței financiare nerambursabile din FEADR și bugetul de stat în scopul atingerii obiectivelor schemei; (la 27-04-2018, Litera o) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) p) evaluarea și selectarea cererilor de sprijin - reprezintă acțiunile procedurale prin care documentația aferentă cererilor de sprijin este analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și cerințelor specifice asimilate condițiilor de eligibilitate, precum și prin care cererile de sprijin sunt punctate și ierarhizate în urma aplicării criteriilor de selecție și de departajare specifice schemei;q) data acordării ajutorului - înseamnă data semnării angajamentului; (la 27-04-2018, sintagma: contractului de finanțare a fost înlocuită de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) r) cerere de sprijin eligibilă - reprezintă cererea de sprijin care îndeplinește condițiile de eligibilitate și cerințele specifice asimilate condițiilor de eligibilitate prevăzute în schemă și care poate fi selectată în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin, conform procedurii de selecție detaliate în ghidul solicitantului și manualele de proceduri;s) cerere de plată - o cerere depusă de un beneficiar pentru efectuarea plății de către APIA în temeiul schemei. La cererea de plată se atașează documentele justificative, prevăzute în documentele de implementare;t) costuri standard - reprezintă costuri unitare medii la nivel național cuantificate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» (ICAS) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, calculate pe tip de teren (agricol, neagricol) și forme de relief (câmpie, deal, munte), după caz, pentru:– elaborarea proiectului tehnic de împădurire;– realizarea lucrărilor de înființare a plantațiilor, care implică costuri privind plantarea, respectiv costuri cu achiziționarea puieților forestieri, costuri legate în mod direct de plantare, precum și costuri ale altor operațiuni conexe, cum ar fi depozitarea și tratarea puieților cu materiale de prevenție și protecție necesare;– realizarea lucrărilor de împrejmuire a plantației;– realizarea lucrărilor de întreținere;– realizarea lucrărilor de îngrijire;– acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor.Costurile standard reprezintă valori fixe; (la 27-04-2018, Litera t) din Punctul (ii) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) u) schemă de ajutor de stat - înseamnă actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau într-un cuantum nedefinit;v) Comitetul de monitorizare - reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PNDR 2014-2020, în direcția realizării obiectivelor acestuia, în condițiile art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, denumit în continuare regulament;w) acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;x) aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care conține concluziile evaluării adecvate și prin care se stabilesc condițiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în rețeaua ecologică Natura 2000;y) fonduri ESI - Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).z) sesiune de depunere a cererilor de sprijin - reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia se pot depune cererile de sprijin de către potențialii beneficiari la centrele județene APIA. (la 27-04-2018, Punctul (ii) din Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )
   +  Capitolul IV Beneficiarii schemei  +  Articolul 6(1) Beneficiarii schemei sunt deținătorii publici și privați de teren agricol și neagricol și formele asociative ale acestora.(2) În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unitățile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.(3) În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.  +  Articolul 7(1) Schema nu se aplică deținătorilor publici și privați de teren agricol și neagricol și formelor asociative ale acestora, menționați la art. 6 alin. (2) și (3), dacă aceștia se află, după caz, în următoarele situații:a) sunt întreprinderi aflate în dificultate în sensul definiției precizate la art. 5 lit. n);b) împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică beneficiarilor din categoria unităților administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și formelor asociative ale acestora, menționați la art. 6 alin. (2).  +  Articolul 8În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul financiar acordat prin schemă se poate acorda doar dacă autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ-teritorială (UAT) de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii).  +  Capitolul V Condiții de eligibilitate  +  Articolul 9(1) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, conform celor prevăzute la art. 4 lit. a), beneficiarii menționați la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:a) să realizeze trupuri de pădure de cel puțin 1 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită să fie de cel puțin 0,5 ha; iarb) terenurile pe care urmează să realizeze prevederile lit. a) să fie agricole și/sau neagricole, așa cum sunt definite la art. 5 lit. a) și b).(2) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, conform celor prevăzute la art. 4 lit. b), beneficiarii menționați la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:a) să realizeze perdele forestiere de protecție de cel puțin 0,5 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită să fie de cel puțin 0,1 ha; iarb) terenurile pe care urmează să realizeze prevederile lit. a) să fie agricole și/sau neagricole, așa cum sunt definite la art. 5 lit. a) și b).  +  Articolul 10Sunt eligibile terenurile agricole și neagricole, așa cum sunt definite la art. 5 lit. a) și b), cu excepția:1. terenurilor grevate de sarcini, conform evidențelor cadastrale locale; (la 27-04-2018, Punctul 1. din Articolul 10 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) 2. terenurilor care fac obiectul unor litigii;3. terenurilor menționate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naționale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major;4. pajiștilor naturale permanente, mai puțin a celor afectate de fenomene de degradare a solului, respectiv eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă, eroziune de adâncime (ogașe, ravene, torenți), alunecări active, prăbușiri, surpări și scurgeri noroioase, prezența aglomerărilor de pietriș, bolovăniș, grohotiș, stâncării și depozite de aluviuni torențiale, sărăturare sau aciditate puternică, prezența nisipurilor mobile, identificate în cadrul proiectului tehnic de împădurire;5. terenurilor agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agromediu și climă și agricultură ecologică. (la 27-04-2018, Punctul 5. din Articolul 10 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 11În cadrul schemei nu este eligibilă înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie sau plantații de pomi de Crăciun.  +  Articolul 12Împăduririle pentru realizarea de trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecție, menționate la art. 4, pe terenurile aflate în siturile Natura 2000 trebuie să corespundă obiectivelor stabilite pentru aceste zone, fiind însoțite de Acord de mediu și/sau Aviz Natura 2000.  +  Capitolul VI Tipul sprijinului, intensitatea ajutorului și valoarea sprijinului  +  Articolul 13Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costurile standard pentru împădurirea de terenuri agricole și neagricole stabilite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (ICAS) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, așa cum se precizează la art. 5 lit. t), după cum urmează:a) costuri pentru înființarea și împrejmuirea plantațiilor forestiere, precum și costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, acordate sub formă de primă, denumită în cadrul schemei Prima 1. În cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, constatat conform prevederilor legale de către autoritățile publice desemnate, dacă pierderile de puieți depășesc pragul de 20%, pot fi acoperite costurile cu refacerea plantației până la maximum 75% din costul standard legat de lucrările pentru înființarea plantației aferente terenurilor agricole. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantației, beneficiarul va trebui să demonstreze că lucrările inițiale de înființare a plantației au fost planificate și executate în conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1 sau 2, după caz; (la 27-04-2018, Litera a) din Articolul 13 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) b) costuri de întreținere a plantației forestiere, costuri de îngrijire a plantației forestiere, precum și costuri pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi acordate sub formă de primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani, denumită în cadrul schemei Prima 2. În cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, constatat conform prevederilor legale de către autoritățile publice desemnate, dacă pierderile de puieți depășesc pragul de 20%, costurile de întreținere a plantației din primul sau din cel de al doilea an, după caz, vor fi plătite proporțional cu suprafața plantației neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici. În cazul în care evenimentul produs de factori biotici sau abiotici are loc înainte de efectuarea primei lucrări de întreținere a plantației, costurile de întreținere a plantației din primul an vor fi plătite proporțional cu suprafața plantației neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici. În cazul în care evenimentul produs de factori biotici sau abiotici are loc după efectuarea primei lucrări de întreținere a plantației, dar înainte de efectuarea celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, costurile de întreținere a plantației din anul doi vor fi plătite proporțional cu suprafața plantației neafectată de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici. (la 27-04-2018, Litera b) din Articolul 13 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 14Beneficiarii menționați la art. 6 care dețin terenuri agricole și/sau neagricole proprietate a statului și terenuri agricole și/sau neagricole proprietate a unităților administrativ-teritoriale (UAT) sau asociațiilor acestora beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.  +  Articolul 15Numai beneficiarii menționați la art. 6, deținători de terenuri agricole definite la art. 5 lit. a), încadrați în categoria fermierilor activi la momentul depunerii aplicației, pot beneficia de compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor, componentă a Primei 2.  +  Articolul 16Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din costurile standard prevăzute la art. 18.  +  Articolul 17Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a angajamentului, este de 7.000.000 euro. (la 27-04-2018, sintagma: contractului de finanțare a fost înlocuită de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Capitolul VII Costuri eligibile  +  Articolul 18Sprijinul financiar prevăzut la art. 13 poate să acopere următoarele costuri eligibile:a) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri;b) costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) și cele două categorii de teren (agricol, neagricol);c) costurile standard aferente împrejmuirii plantației forestiere. Împrejmuirea plantației forestiere va fi prevăzută în proiectul tehnic în cazurile în care aceasta este identificată ca fiind necesară;d) costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioadă de maximum 6 ani. Perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației este stabilită în cadrul proiectului tehnic de împădurire;e) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) aferente a maximum două lucrări de îngrijire a arboretelor, efectuate după închiderea stării de masiv;f) costurile standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației;g) costuri pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până la momentul realizării celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, menționate la art. 13 lit. a);h) costuri standard legate de lucrările de întreținere a plantației pentru anul 1 sau pentru anul 2, după caz, pentru suprafața plantației neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici în cazul apariției acestuia până la efectuarea celei de a doua lucrări de întreținere a plantației, menționate la art. 13 lit. b). (la 27-04-2018, Articolul 18 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 19Costul standard aferent elaborării proiectului tehnic de împăduriri, menționat la art. 18 lit. a), este calculat în baza următoarei formule:Cost elaborare proiect tehnic de împăduriri = VB + n*VM*2%, în care:VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafața minimă admisă;n (ha) - suprafața totală solicitată a fi împădurită în baza prezentei scheme;VM (euro) - costul mediu național de împădurire a unui hectar de teren agricol și neagricol (aferent lucrărilor de înființare și întreținere a plantațiilor). (la 27-04-2018, Articolul 19 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 20(1) Valorile costurilor standard pe tipuri de terenuri și forme de relief, aferente lucrărilor de înființare, lucrărilor de împrejmuire, lucrărilor de întreținere, lucrărilor de îngrijire și compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit, menționate la art. 18 lit. b)-f), precum și valorile VB și VM menționate la art. 19 sunt prezentate în anexa nr. 1.(2) Cuantumul aferent costului cu refacerea plantației, menționat la art. 18 lit. g), reprezintă maximum 75% din valorile costului standard legat de lucrările pentru înființarea plantației aferente terenurilor agricole, prevăzute în anexa nr. 1.(3) Cuantumul aferent costurilor de întreținere a plantației pe suprafața neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, menționate la art. 18 lit. h), este cel al costurilor standard de întreținere a plantației pentru anul 1 sau 2, după caz, prevăzute în anexa nr. 1. (4) Costurile standard menționate la art. 18 lit. a)-e), g) și h), precum și valorile VB și VM menționate la art. 19, precizate în anexa nr. 1 pct. I, includ taxa pe valoarea adăugată (TVA), fiind aplicabile beneficiarilor fără drept de deducere a TVA, conform legislației naționale privind TVA.(5) Costurile standard menționate la art. 18 lit. a)-h), precum și valorile VB și VM menționate la art. 19, precizate în anexa nr. 1 pct. II, nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA), fiind aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislației naționale privind TVA. (la 27-04-2018, Articolul 20 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 21Valorile costurilor standard menționate la art. 19 și 20 pot fi revizuite pe perioada de aplicare a schemei și a angajamentelor în urma revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora. (la 27-04-2018, sintagma: contractelor de finanțare a fost înlocuită de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Capitolul VIII Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 22(1) Beneficiarii menționați la art. 6 depun la APIA o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin, cerere întocmită conform modelului din anexa la ghidul solicitantului.(2) Selecția cererilor de sprijin va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecție/criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obținut, cu încadrarea în alocarea disponibilă.(3) Criteriile de selecție și sistemul de punctaj se stabilesc de către MADR prin DGDR-AM PNDR în consultare cu Comitetul de monitorizare pentru PNDR 2014-2020 și se detaliază în ghidul solicitantului aferent schemei.(4) Criteriile și punctajele de selecție pot fi modificate pe parcursul implementării schemei în vederea atingerii obiectivelor, a indicatorilor și a cadrului de performanță propuse prin PNDR 2014- 2020.(5) Criteriile de selecție vor avea în vedere următoarele principii:a) principiul amplasării terenului, prin care se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri, precizate la art. 5 lit. i);b) principiul mărimii plantației, prin care se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafață mai mare;c) principiul funcției de protecție, prin care se va acorda prioritate realizării de perdele forestiere de protecție;d) principiul funcției de reabilitare a terenurilor, prin care se va acorda prioritate împăduririi terenurilor situate în UAT-urile afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcție de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare;e) principiul diversității speciilor, prin care se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puțin 2 specii de bază în compoziție.(6) Sprijinul financiar se acordă în urma aplicării procesului de selecție și notificării beneficiarului privind finanțarea cererii de sprijin, urmată de semnarea angajamentului de către beneficiar și depunerea la APIA. (la 27-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 22 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 23(1) Lucrările de înființare a plantațiilor pot demara numai după semnarea și depunerea la APIA a angajamentului de către beneficiar. (la 27-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 23 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) (2) Costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împădurire, efectuate înaintea depunerii cererii de sprijin de către beneficiar, sunt eligibile în cadrul Primei 1.(3) Plata efectivă a ajutorului se efectuează sub forma primelor menționate la art. 13, în cuantumurile prevăzute la art. 19 și 20, în baza cererilor de plată depuse de beneficiar și autorizate la plată de către APIA în urma parcurgerii procedurilor specifice ale APIA.(4) Costurile standard sunt plătite beneficiarilor pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire, efectuarea lucrărilor de împădurire prevăzute în proiectul tehnic de împădurire, respectiv înființare, împrejmuire, întreținere și îngrijire, refacerea plantației și pentru compensarea pierderilor de venit agricol. (la 27-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 23 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) (5) Costurile standard plătite beneficiarilor, menționate la alin. (4), sunt sume fixe, iar beneficiarii nu vor prezenta documente justificative pentru documentarea cheltuielilor efectuate pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire, realizarea lucrărilor de împădurire, refacerea plantației și pentru compensarea pierderilor de venit agricol.  +  Articolul 24(1) Implementarea schemei se realizează pe baza procedurilor de evaluare, selectare, semnarea angajamentului, control, supracontrol, autorizare plăți, monitorizare și raportare, elaborate la nivelul instituțiilor delegate și aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 27-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) (2) Instituțiile menționate la alin. (1) vor efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanții întrunesc condițiile pentru a beneficia de sprijin în cadrul schemei.  +  Capitolul IX Condiții specifice schemei  +  Articolul 25(1) Lucrările de împădurire (lucrările de înființare, împrejmuire și întreținere) se execută în baza unui proiect tehnic de împăduriri care respectă Normele tehnice nr. 1, în cazul realizării de trupuri de pădure, sau Normele tehnice nr. 2, în cazul realizării de perdele forestiere de protecție, elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea națională în domeniul silviculturii pentru proiectarea și/sau executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic. (la 27-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) (2) Formulele și schemele de împădurire vor lua în considerare numai speciile forestiere din listele speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri prezentate în anexa nr. 2.(3) Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte prevederile Legii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26(1) Perioada de implementare a fiecărui angajament începe la data semnării acestuia de către beneficiar și se finalizează la data de 31 decembrie a anului 12 de angajament aferent ultimei unități amenajistice împădurite în cadrul acestuia. (2) Lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza în maximum 2 ani de la data semnării angajamentului.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru beneficiarii selectați în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin 1, 2 și 3, lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza într-un termen de maximum 3 ani de la data semnării angajamentului. (la 08-12-2020, Articolul 26 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 330 din 4 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 08 decembrie 2020 ) (la 27-04-2018, Articolul 26 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 27Lucrările de îngrijire ale arboretelor efectuate după închiderea stării de masiv se vor realiza avându-se în vedere ca indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7. Anii de efectuare a lucrărilor de îngrijire a arboretelor sunt prevăzuți în proiectul tehnic de împădurire. (la 27-04-2018, Articolul 27 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 28Plantația forestieră realizată în baza schemei va fi menținută pe suprafața care face obiectul proiectului cel puțin pe perioada de implementare a angajamentului, respectând condițiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire, întreținere a plantațiilor și îngrijire a arboretelor prevăzute în prezenta schemă. Se va avea în vedere ca pe toată perioada cuprinsă între data finalizării ultimei lucrări de întreținere a plantației și data finalizării angajamentului indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7. (la 27-04-2018, sintagma: contractului de finanțare a fost înlocuită de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 29Dacă suprafața de pădure creată în baza schemei este defrișată pe parcursul derulării sau după finalizarea angajamentului, cu excepția situațiilor de forță majoră, aceasta nu va mai putea beneficia de nicio plată acordată pe suprafață agricolă prin intermediul IACS până la vârsta exploatabilității precizată în proiectul tehnic. (la 27-04-2018, Articolul 29 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 30Beneficiarii schemei care sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele privind ecocondiționalitatea, prevăzute de titlul VI din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, stabilite prin legislația națională, pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului. (la 27-04-2018, sintagma: contractului de finanțare a fost înlocuită de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Capitolul X Durata de aplicare a schemei  +  Articolul 31Schema se aplică până la data finalizării perioadei de programare 2014-2020, care include și perioada de tranziție aplicabilă pentru PNDR 2014-2020. (la 08-12-2020, Articolul 31 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 330 din 4 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 08 decembrie 2020 )  +  Capitolul XI Bugetul schemei  +  Articolul 32Valoarea totală estimată a ajutorului de stat acordată în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este de 21.786.653,33 euro, echivalentul a 107.822.147,33 lei, din care contribuția FEADR 18.060.160 euro, respectiv 89.379.731,84 lei, iar contribuția națională 3.726.493,33 euro, respectiv 18.442.415,49 lei. (la 25-03-2022, Articolul 32 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 68 din 22 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 25 martie 2022 )  +  Capitolul XII Reguli privind cumulul ajutoarelor  +  Articolul 33Beneficiarii schemei nu trebuie să fie beneficiarii altor forme de sprijin din fondurile ESI sau alte fonduri publice pentru aceeași suprafață de teren pe perioada de acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepția, după caz, a schemelor de plăți directe (pilonul I al Politicii agricole comune) sau a plăților compensatorii acordate pe suprafață prin măsurile de dezvoltare rurală pentru care sunt eligibili. (la 27-04-2018, Articolul 33 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Capitolul XIII Publicarea și raportarea beneficiarilor schemei  +  Articolul 34(1) Publicarea informațiilor privind beneficiarii schemei care au semnat angajamente se realizează în conformitate cu prevederile articolelor 111, 112 și 113 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-04-2018, sintagma: contracte de finanțare a fost înlocuită de Punctul 19, Articolul I ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 ) (2) Informațiile menționate la alin. (1) se publică pe pagina web a AFIR la adresa www.afir.info.(3) MADR, prin Direcția generală afaceri europene și relații internaționale (DGAERI), pe baza informațiilor primite din partea DGDR-AM PNDR, transmite Comisiei Europene, în format electronic, un raport anual, conform celor menționate în cap. III din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.(4) APIA ține evidențe detaliate privind informațiile și documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 702/2014 aplicabile schemei.(5) Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate prin schemă se realizează de către MADR prin DGDR-AM PNDR, AFIR și APIA. Acestea pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la fața locului și sunt obligate să verifice respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor și să dispună măsurile ce se impun în situația în care aceste condiții nu au fost respectate.(6) Evidențele menționate la alin. (4) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei.(7) Informațiile privind beneficiarii schemei și sumele acordate vor fi disponibile publicului, pe site-ul APIA, fără restricții pe o perioadă de 10 ani. (la 27-04-2018, Articolul 34 din Capitolul XIII a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )  +  Articolul 35MADR, prin DGAERI, transmite Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat, care poate fi stabilit în cerere, toate informațiile și documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea schemei.  +  Capitolul XIV Dispoziții finale  +  Articolul 36Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/ 2012, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale sistemului de sancțiuni aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, după caz.  +  Articolul 37Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.  +  Anexa nr. 1I. Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard, aplicabile beneficiarilor fără drept de deducere a TVA, conform legislației naționale aplicabile
  EUR/haTerenuri agricoleTerenuri neagricole
  CâmpieDealMunteCâmpieDealMunte
  Prima 1 (rândul 1 + rândul 2 + rândul 3*)
  1Proiect tehnicConform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**
  2Înființare399425282619439326392730
  3Împrejmuire208120812081208120812081
  Prima 2 (rândul 4... 9* + rândul 10... 11* + rândul 12*)
  Lucrări de întreținere (maximum 6 ani)
  4Întreținere anul 11138144348711381443487
  5Întreținere anul 2242319231295242319231295
  6Întreținere anul 3167114381198167114381198
  7Întreținere anul 4899834109899834109
  8Întreținere anul 5632465109632465109
  9Întreținere anul 66324655563246555
  Lucrări de îngrijire (2 ani)
  10Îngrijire 1191191191191191191
  11Îngrijire 2157157262157157262
  Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)
  12Marja netă standard190190190---
  * În funcție de anul de aplicare și/sau de solicitarea beneficiarului.** În cadrul formulei de la art. 19, se va utiliza valoarea de 590 euro pentru componenta VB și valoarea de 8.889 euro pentru componenta VM.
  II. Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard, aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislației naționale aplicabile
  EUR/haTerenuri agricoleTerenuri neagricole
  CâmpieDealMunteCâmpieDealMunte
  Prima 1 (rândul 1 + rândul 2 + rândul 3*)
  1Proiect tehnicConform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**
  2Înființare322120392112354321282202
  3Împrejmuire174917491749174917491749
  Prima 2 (rândul 4…9* + rândul 10…11* + rândul 12*)
  Lucrări de întreținere (maximum 6 ani)
  4Întreținere anul 191811643939181164393
  5Întreținere anul 2195415511044195415511044
  6Întreținere anul 31348116096613481160966
  7Întreținere anul 47256738872567388
  8Întreținere anul 55103758851037588
  9Întreținere anul 65103754451037544
  Lucrări de îngrijire (2 ani)
  10Îngrijire 1154154154154154154
  11Îngrijire 2127127211127127211
  Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)
  12Marja netă standard190190190---
  * În funcție de anul de aplicare și/sau de solicitarea beneficiarului.** În cadrul formulei de la art. 19, se va utiliza valoarea de 476 euro pentru componenta VB și valoarea de 7.169 euro pentru componenta VM.
  (la 27-04-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 637 din 25 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 2la schemă
  Listele speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri
  Lista speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri, pentru realizarea de trupuri de pădure
  Arbori
  - Stejar pedunculat (Quercus robur)- Stejar pufos (Quercus pubescens)- Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)- Cer (Quercus cerris)- Gârniță (Quercus frainetto)- Gorun (Quercus petraea)- Fag (Fagus sylvatica)- Păr sălbatic (Pirus pyraster)- Cireș sălbatic (Prunus avium)- Măr (Malus sylvestris)- Nuc comun (Juglans regia)- Nuc negru (Juglans nigra)- Mesteacăn (Betula pendula)- Ulm de câmp (Ulmus minor)- Ulm de Turkestan (Ulmus pumila)- Ulm de munte (Ulmus glabra)- Tei argintiu (Tilia tomentosa)- Tei de deal (Tilia cordata)- Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)- Anin negru (Alnus glutinosa)- Anin alb (Alnus incana)- Mojdrean (Fraxinus ornus)- Frasin comun (Fraxinus excelsior)- Frasin cu frunză îngustă (Fraxinus angustifolia)- Frasin pufos (Fraxinus pallisiae)- Mălin american (Prunus padus)- Pin ponderosa (Pinus ponderosa)- Pin strob (Pinus strobus)- Platan (Platanus orientalis)- Plop alb (Populus canescens)- Plop tremurător (Populus tremula)- Plopi euramericani (Populus euramericana)- Sofora (Sophora saponica)- Stejar de baltă (Quercus palustris)- Stejar roșu (Quercus rubra)- Tuia (Thuja sp.)- Velniș (Ulmus laevis)- Salcie albă (Salix alba)- Salcie căprească (Salix caprea)- Salcie plesnitoare (Salix fragilis)- Salcâm (Robinia pseudoacacia)- Glădiță (Gleditsia triacanthos)- Carpen (Carpinus betulus)- Cărpiniță (Carpinus orientalis)- Castan (Castanea sativa)- Plop alb (Populus alba)- Plop negru (Populus nigra)- Paltin de câmp (Acer platanoides)- Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)- Arțar tătăresc (Acer tataricum)- Jugastru (Acer campestre)- Scoruș (Sorbus aucuparia)- Sorb (Sorbus torminalis)- Molid (Picea abies)- Brad (Abies alba)- Larice (Larix decidua)- Pin silvestru (Pinus sylvestris)- Pin negru (Pinus nigra)- Zâmbru (Pinus cembra)- Ienupăr (Juniperus communis)- Arțar american (Acer negundo)- Castan porcesc (Aesculus hippocastanus)- Chiparos de baltă (Taxodium distichum)- Dud [Morus L. alba (nigra)]- Duglas albastru (Pseudotsuga glauca)- Duglas verde (Pseudotsuga menziesii)- Frasin american (Fraxinus americana)- Frasin de baltă (Fraxinus pennsylvannica)- Ienupăr de Virginia (Juniperus virginiana)
  Arbuști
  - Alun (Corylus avellana)- Alun turcesc (Crylus colurna)- Păducel (Crataegus monogyna)- Corn (Cornus mas)- Coacăz negru (Ribes nigrum)- Măceș (Rosa canina)- Călin (Viburnum opulus)- Liliac (Syringa vulgaris)- Cătină albă (Hippophae rhamnoides)- Salcie de nisipuri (Salix rosmarinifolia)- Vișin turcesc (Prunus mahaleb)- Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)- Scumpie (Cotinus coggyria)- Sălcioară (Eleagnus angustifolia)- Sânger (Cornus sanguinea)- Cătina roșie (Tamarix ramosissima)- Pațachină (Rhamnus frangula)- Jneapăn (Pinus mugo)- Vișin (Prunus cerasus)- Anin verde (Alnus viridis)- Corcoduș (Prunus cerasifera)- Arbore de plută de Amor (Phellodendron amurense)
  Lista speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri, pentru realizarea de perdele forestiere de protecție
  - Stejar pedunculat (Quercus robur)- Stejar pufos (Quercus pubescens)- Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)- Cer (Quercus cerris)- Salcâm (Robinia pseudoacacia)- Glădiță (Gleditsia triacanthos)- Ulm de Turkestan (Ulmus pumila)- Pin negru (Pinus nigra)- Nuc comun (Juglans regia)- Măr (Malus sylvestris)- Paltin de câmp (Acer platanoides)- Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)- Tei argintiu (Tilia tomentosa)- Tei de deal (Tilia cordata)- Lemnul câinesc (Ligustrum vulgare)- Caragana (Caragana arborescens)- Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)- Oțetarul roșu (Rhus typhina)- Sălcioară (Eleagnus angustifolia)- Jugastru (Acer campestre)- Arțar tătăresc (Acer tataricum)- Vișinul turcesc (Prunus mahaleb)- Socul negru (Sambucus nigra)- Maclura (Maclura pomifera)- Păducel (Crataegus monogyna)- Sânger (Cornus sanguinea)- Scumpia (Cotynus coggygria)- Liliacul (Syringa vulgaris)- Cătina roșie (Tamarix ramoisissima)- Stejar roșu (Quercus rubra)- Plopi euramericani (Populus euramericana)- Mălin american (Prunus padus)
  (la 25-03-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 68 din 22 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 25 martie 2022 )
  ----