HOTĂRÂRE nr. 375 din 18 martie 2022privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 22 martie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;b) asigurare de garanții emisă: – fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.2. La articolul 39, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.3. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;b) asigurare de garanții emisă: – fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.4. La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Garanția constituită conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) și (5) aplicându-se în mod corespunzător.5. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93(1) Înainte de inițierea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, autoritatea contractantă are obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute la art. 104 din Lege și să justifice încadrarea într-una din situațiile respective. (2) În aplicarea art. 104 alin. (1) lit. c) din Lege, în situații excepționale, rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziție publică aferente proiectelor de infrastructură de transport prevăzute la art. 235 alin. (1) din Lege poate întruni condițiile prevăzute la art. 104 alin. (1) lit. c) din Lege numai dacă aceasta intervine ca o măsură absolut necesară, din motive independente de autoritatea contractantă și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante, iar autoritatea contractantă a acționat cu diligență pe parcursul implementării contractului.(3) În situația prevăzută la alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a invita la negociere cel puțin ofertanții declarați admisibili la procedura de achiziție care a stat la baza semnării contractului inițial, mai puțin ofertantul cu care a fost încheiat contractul inițial. În situația în care, în procedura de achiziție inițială au fost mai puțin de 3 ofertanți declarați admisibili, numărul minim de candidați invitați la negociere trebuie să fie suficient pentru a se asigura o concurență reală și nu poate fi mai mic de 3.(4) În situații în care se impune intervenția imediată, procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare prevăzută la art. 104 alin. (1) lit. c) din Lege poate fi aplicată chiar dacă se desfășoară în paralel cu altă procedură de atribuire prevăzută de Lege.6. La articolul 126, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.7. La articolul 131, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul procesului de selecție a candidaților sau stabilirii ofertei câștigătoare pe bază de punctaj, decizia comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul acordat fiecărei solicitări de participare/oferte în parte.8. La articolul 136, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În sensul prevederilor art. 210 alin. (1) din Lege, o ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv.9. La articolul 164, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Autoritatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel mult 6 luni.10. La articolul 164, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 de luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni.11. La articolul 166, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat și, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii se publică în SEAP, în termen de 60 de zile de la data emiterii, dar nu mai devreme de data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.12. La articolul 166, după alineatul (5^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^2)-(5^4), cu următorul cuprins:(5^2) Prin excepție de la termenele prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. a)-e), autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului.(5^3) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (5^2) se publică în SEAP în condițiile alin. (5) și pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5^4) Pentru documentele constatatoare prevăzute la alin. (5^2), prevederile alin. (3) și ale alin. (5^1) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;b) asigurare de garanții emisă:– fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.2. La articolul 45, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului sectorial/contractului subsecvent.3. La articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;b) asigurare de garanții emisă:– fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.4. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Garanția constituită conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3) și (5) aplicându-se în mod corespunzător.5. Articolul 98 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98(1) Înainte de inițierea procedurii de negociere fără invitație prealabilă, entitatea contractantă are obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute la art. 117 din Lege și să justifice încadrarea într-una din situațiile respective. (2) În aplicarea art. 117 alin. (1) lit. d) din Lege, în situații excepționale, rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor sectoriale aferente proiectelor de infrastructură de transport de interes național poate întruni condițiile prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. d) din Lege numai dacă aceasta intervine ca o măsură absolut necesară, din motive independente de entitatea contractantă și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante, iar entitatea contractantă a acționat cu diligență pe parcursul implementării contractului.(3) În situația prevăzută la alin. (2) entitatea contractantă are obligația de a invita la negociere cel puțin ofertanții declarați admisibili la procedura de achiziție care a stat la baza semnării contractului inițial, mai puțin ofertantul cu care a fost încheiat contractul inițial. În situația în care în procedura de achiziție inițială au fost mai puțin de 3 ofertanți declarați admisibili, numărul minim de candidați invitați la negociere trebuie să fie suficient pentru a se asigura o concurență reală și nu poate fi mai mic de 3.(4) În situații în care se impune intervenția imediată, procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, prevăzută la art. 117 alin. (1) lit. d) din Lege, poate fi aplicată chiar dacă se desfășoară în paralel cu altă procedură de atribuire prevăzută de lege.6. La articolul 132, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Entitatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.7. La articolul 137, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul procesului de selecție a candidaților sau stabilirii ofertei câștigătoare pe bază de punctaj, decizia comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul acordat fiecărei solicitări de participare/oferte în parte.8. La articolul 142, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În sensul prevederilor art. 222 alin. (1) din Lege, o ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv.9. La articolul 158, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Entitatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel mult 6 luni.10. La articolul 158, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Entitatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 de luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni.11. La articolul 161, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Documentele constatatoare emise de entitatea contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat și, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii se publică în SEAP, în termen de 60 de zile de la data emiterii, dar nu mai devreme de data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.12. La articolul 161, după alineatul (5^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^2)-(5^4), cu următorul cuprins:(5^2) Prin excepție de la termenele prevăzute la art. 161 alin. (1) lit. a)-e), entitatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului.(5^3) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (5^2) se publică în SEAP în condițiile alin. (5) și pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5^4) Pentru documentele constatatoare prevăzute la alin. (5^2), prevederile alin. (3) și ale alin. (5^1) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 11 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, capitolul „Executarea contractului și întârzieri“, la clauza 37 „Modificări“ subclauza 37.7, punctele (a) și (b) se modifică și vor avea următorul cuprins:Supervizorul, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili prețurile în baza următoarelor principii:(a) când lucrarea considerată este similară și executată în condiții similare ca și o lucrare evaluată în Lista de Cantități, va fi evaluată la prețurile incluse în aceasta, cu ajustările de rigoare, la care se va adăuga cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în ofertă;(b) când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiții similare, prețul nou va fi evaluat în raport cu costul rezonabil de execuție a lucrării și cu prețurile relevante de piață (dacă există) la care se va adăuga cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în ofertă.2. În anexa nr. 1, capitolul „Încălcarea Contractului și Reziliere“, la clauza 64 „Rezilierea de către Beneficiar“ subclauza 64.1, punctul (a) se modifică și va avea următorul cuprins:(a) Antreprenorul încalcă prevederile Contractului; în sensul prezentei clauze, o încălcare a prevederilor Contractului de către Antreprenor este atunci când Antreprenorul nu reușește să respecte prevederile unei notificări emise în conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, în termenul rezonabil stabilit în această notificare;3. În anexa nr. 1, capitolul „Încălcarea Contractului și Reziliere“, la clauza 64 „Rezilierea de către Beneficiar“, după subclauza 64.1 se introduce o nouă subclauză, subclauza 64.1^1, cu următorul cuprins:64.1^1 Cazul de reziliere prevăzut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil sau situație care nu a putut fi prevăzută de Beneficiar după două notificări transmise de către Beneficiar Antreprenorului privind respectiva neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puțin 30 de zile. În condițiile în care Antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile stabilite prin notificări, după expirarea termenului stabilit în ultima notificare, contractul va înceta de plin drept, fără somație, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau orice alte formalități.În condițiile în care Antreprenorul încalcă prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de către Beneficiar reprezintă un eveniment care nu poate fi controlat de către Beneficiar și pe care Beneficiarul, exercitându-și toată diligența, nu îl poate evita.Beneficiarul nu va fi responsabil dacă întârzierea executării Lucrărilor sau altă neîndeplinire a obligațiilor prevăzute în Contract se datorează culpei Antreprenorului, în condițiile în care Beneficiarul a depus diligențele astfel încât să preîntâmpine aceste situații.4. În anexa nr. 1, capitolul „Încălcarea Contractului și Reziliere“, la clauza 64 „Rezilierea de către Beneficiar“, subclauza 64.8 se modifică și va avea următorul cuprins:64.8 Supervizorul, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 25 de zile după data rezilierii, va certifica valoarea Lucrărilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) și toate sumele pe care Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold în legătură cu Costul Materialelor, Echipamentelor și altor Bunuri achiziționate, fabricate sau produse de Antreprenor și aflate în proprietatea Beneficiarului, precum și Costurile suplimentare revendicate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului, dacă este cazul).5. În anexa nr. 1, capitolul „Încălcarea Contractului și Reziliere“, la clauza 64 „Rezilierea de către Beneficiar“, subclauza 64.9 se modifică și va avea următorul cuprins:64.9 După reziliere, un raport privind Lucrările executate de Antreprenor (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) va fi întocmit de Supervizor în cel mai scurt timp posibil după inspectarea Lucrărilor și inventarierea Lucrărilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor și altor Bunuri, dar nu mai târziu de 25 de zile după data rezilierii. Antreprenorul va fi somat să se prezinte la inspecție și inventar. Supervizorul va întocmi și o declarație privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.6. În anexa nr. 1, capitolul „Încălcarea Contractului și Reziliere“, la clauza 65 „Rezilierea de către Antreprenor“ subclauza 65.1 primul paragraf, punctul (b) se modifică și va avea următorul cuprins:(b) Beneficiarul și/sau Personalul său nu își îndeplinesc obligațiile Contractuale, după trei notificări transmise de către Antreprenor Beneficiarului privind această neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puțin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmisă Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nulă de drept și nu va produce efecte.7. În anexa nr. 1, capitolul „Soluționarea Litigiilor și Legea“, la clauza 70 „Dispute și arbitraj“, subclauza 70.2 se modifică și va avea următorul cuprins:70.2 Soluționare amiabilăÎn cazul oricărei dispute, ambele Părți vor încerca să soluționeze disputa pe cale amiabilă, înainte de începerea arbitrajului sau a procesului în fața instanței de judecată. Părțile pot agrea să recurgă la soluționarea disputei în mod direct sau prin intermediul unui mediator.În cazul în care oricare dintre Părți refuză soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator și Părțile nu ajung la o soluționare amiabilă a disputei în mod direct, oricare dintre Părți poate recurge la soluționarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instanței de judecată, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.În cazul în care Părțile recurg la soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, oricare dintre Părți poate recurge la soluționarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instanței de judecată în termen de 30 de zile de la transmiterea de către oricare dintre Părți a unei notificări către cealaltă Parte prin care renunță la soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.În cazul în care nu a fost emisă o Decizie a Supervizorului, Părțile au obligația de a soluționa disputa apărută pe cale amiabilă în mod direct sau prin intermediul unui mediator înainte de începerea arbitrajului sau a procesului în fața instanței de judecată. Arbitrajul sau procesul în fața instanței de judecată poate începe în termen de 90 de zile de la încheierea procedurii de mediere sau negociere directă.8. În anexa nr. 1, capitolul „Soluționarea Litigiilor și Legea“, la clauza 70 „Dispute și arbitraj“, după subclauza 70.2 se introduce o nouă subclauză, subclauza 70.2^1, cu următorul cuprins:70.2^1 Modalitatea de soluționare a disputelor, prin instanțele de drept comun sau prin intermediul arbitrajului, va fi prevăzută de către Beneficiar în documentația de atribuire.9. În anexa nr. 1, capitolul „Soluționarea Litigiilor și Legea“, la clauza 70 „Dispute și arbitraj“ subclauza 70.3, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins: Prin excepție de la prevederile prezentei subclauze, în condițiile în care Beneficiarul a prevăzut în documentația de atribuire modalitatea de soluționare a disputelor prin intermediul instanțelor de drept comun se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instanțele de drept comun].10. În anexa nr. 1, capitolul „Soluționarea Litigiilor și Legea“, la clauza 70 „Dispute și arbitraj“, după subclauza 70.5 se introduce o nouă subclauză, subclauza 70.6, cu următorul cuprins: 70.6 Instanțele de drept comunExceptând cazurile în care disputele se soluționează pe cale amiabilă, potrivit subclauzei 70.2 [Soluționare amiabilă], în aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, procesele și cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum și cele care decurg din rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziție publică se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția civilă a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante, dacă o astfel de modalitate a fost prevăzută de Beneficiar în documentația de atribuire.11. În anexa nr. 2, la capitolul „Executarea Contractului și Întârzieri“, clauza 33 „Începerea“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Clauza 33. Începerea33.1 În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei de Începere a Activității de Proiectare.33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor numai în condițiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuție și au fost obținute Autorizațiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor Data de Începere a Lucrărilor, dată care nu va depăși 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor poate fi emis și pe Secțiuni/Sectoare.33.3 Antreprenorul va începe execuția Lucrărilor la Data de începere a Lucrărilor și va continua execuția Lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri.12. În anexa nr. 2, capitolul „Executarea contractului și întârzieri“, la clauza 37 „Modificări“ subclauza 37.7, punctul (b) se modifică și va avea următorul cuprins: 37.7 Supervizorul, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea Valorii Contractului aferentă unor lucrări suplimentare sau la care se renunță în baza următoarelor principii:................................................................................................(b) estimări rezonabile de Costuri la care se adaugă cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în oferta care a stat la baza semnării contractului; și.13. În anexa nr. 2, capitolul „Încălcarea Contractului și Reziliere“, la clauza 64 „Rezilierea de către Beneficiar“ subclauza 64.1, punctul (a) se modifică și va avea următorul cuprins: (a) Antreprenorul încalcă prevederile Contractului; în sensul prezentei clauze, o încălcare a prevederilor Contractului de către Antreprenor este atunci când Antreprenorul nu reușește să respecte prevederile unei notificări emise în conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, în termenul rezonabil stabilit în această notificare;14. În anexa nr. 2, capitolul „Încălcarea Contractului și Reziliere“, la clauza 64 „Rezilierea de către Beneficiar“, după subclauza 64.1 se introduce o nouă subclauză, subclauza 64.1^1, cu următorul cuprins: 64.1^1 Cazul de reziliere prevăzut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil sau situația care nu a putut fi prevăzută de Beneficiar după două notificări transmise de către Beneficiar Antreprenorului privind respectiva neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puțin 30 de zile. În condițiile în care Antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile stabilite prin notificare, după expirarea termenului stabilit în ultima notificare, contractul va înceta de plin drept, fără somație, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau orice alte formalități.În condițiile în care Antreprenorul încalcă prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de către Beneficiar reprezintă un eveniment care nu poate fi controlat de către Beneficiar și pe care Beneficiarul, exercitându-și toată diligența, nu îl poate evita.Beneficiarul nu va fi responsabil dacă întârzierea executării Lucrărilor sau altă neîndeplinire a obligațiilor prevăzute în Contract se datorează culpei Antreprenorului, în condițiile în care Beneficiarul a depus diligențele astfel încât să preîntâmpine aceste situații.15. În anexa nr. 2, capitolul „Încălcarea Contractului și Reziliere“, la clauza 64 „Rezilierea de către Beneficiar“, subclauza 64.8 se modifică și va avea următorul cuprins: 64.8 Supervizorul, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 25 de zile după data rezilierii, va certifica valoarea Lucrărilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) și toate sumele pe care Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold în legătură cu Costul Materialelor, Echipamentelor și altor Bunuri achiziționate, fabricate sau produse de Antreprenor și aflate în proprietatea Beneficiarului, precum și Costurile suplimentare revendicate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului, dacă este cazul).16. În anexa nr. 2, capitolul „Încălcarea Contractului și Reziliere“, la clauza 64 „Rezilierea de către Beneficiar“, subclauza 64.9 se modifică și va avea următorul cuprins: 64.9 După reziliere, un raport privind Lucrările executate de Antreprenor (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) va fi întocmit de Supervizor în cel mai scurt timp posibil după inspectarea Lucrărilor și inventarierea Lucrărilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor și altor Bunuri, dar nu mai târziu de 25 de zile după data rezilierii. Antreprenorul va fi somat să se prezinte la inspecție și inventar. Supervizorul va întocmi și o declarație privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.17. În anexa nr. 2, capitolul „Încălcarea Contractului și Reziliere“, la clauza 65 „Rezilierea de către Antreprenor“ subclauza 65.1 primul paragraf, punctul (b) se modifică și va avea următorul cuprins: (b) Beneficiarul și/sau Personalul său nu își îndeplinesc obligațiile Contractuale, după trei notificări transmise de către Antreprenor Beneficiarului privind această neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puțin 30 de zile. Orice notificare de reziliere a Antreprenorului transmisă Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nulă de drept și nu va produce efecte.18. În anexa nr. 2, capitolul „Soluționarea Litigiilor și Legea“, la clauza 70 „Dispute și arbitraj“, subclauza 70.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 70.2 Soluționare amiabilăÎn cazul oricărei dispute, ambele Părți vor încerca să soluționeze disputa pe cale amiabilă, înainte de începerea arbitrajului sau a procesului în fața instanței de judecată. Părțile pot agrea să recurgă la soluționarea disputei în mod direct sau prin intermediul unui mediator.În cazul în care oricare dintre Părți refuză soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator și Părțile nu ajung la o soluționare amiabilă a disputei în mod direct, oricare dintre Părți poate recurge la soluționarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instanței de judecată, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.În cazul în care Părțile recurg la soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, oricare dintre Părți poate recurge la soluționarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instanței de judecată în termen de 30 de zile de la transmiterea de către oricare dintre Părți a unei notificări către cealaltă Parte prin care renunță la soluționarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.În cazul în care nu a fost emisă o Decizie a Supervizorului, Părțile au obligația de a soluționa disputa apărută pe cale amiabilă în mod direct sau prin intermediul unui mediator înainte de începerea arbitrajului sau a procesului în fața instanței de judecată. Arbitrajul sau procesul în fața instanței de judecată poate începe în termen de 90 de zile de la încheierea procedurii de mediere sau negociere directă.19. În anexa nr. 2, capitolul „Soluționarea Litigiilor și Legea“, la clauza 70 „Dispute și arbitraj“, după subclauza 70.2 se introduce o nouă subclauză, subclauza 70.2^1, cu următorul cuprins: 70.2^1 Modalitatea de soluționare a disputelor, prin instanțele de drept comun sau prin intermediul arbitrajului, va fi prevăzută de către Beneficiar în documentația de atribuire.20. În anexa nr. 2, capitolul „Soluționarea Litigiilor și Legea“, la clauza 70 „Dispute și arbitraj“ subclauza 70.3, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins: Prin excepție de la prevederile prezentei subclauze, în condițiile în care Beneficiarul a prevăzut în documentația de atribuire modalitatea de soluționare a disputelor prin intermediul instanțelor de drept comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instanțele de drept comun]21. În anexa nr. 2, capitolul „Soluționarea Litigiilor și Legea“, la clauza 70 „Dispute și arbitraj“, după subclauza 70.5 se introduce o nouă subclauză, subclauza 70.6, cu următorul cuprins: 70.6 Instanțele de drept comunExceptând cazurile în care disputele se soluționează pe cale amiabilă, potrivit subclauzei 70.2 [Soluționare amiabilă], în aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, procesele și cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum și cele care decurg din rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziție publică se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția civilă a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante, dacă o astfel de modalitate a fost prevăzută de Beneficiar în documentația de atribuire.  +  Articolul IV(1) Prezenta hotărâre se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării sale în vigoare. (2) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii acestora. Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare, un anunț de participare simplificat sau, după caz, o invitație de participare, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Prezenta hotărâre se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.(4) Contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/ acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), dispozițiile art. I pct. 11 și 12, art. II pct. 11 și 12 se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(6) Prevederile art. III pct. 1-6 și 12-17 se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aflate în derulare la data intrării în vigoare, doar pentru situațiile juridice născute după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 11 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 18 martie 2022.Nr. 375.----