HOTĂRÂRE nr. 369 din 18 martie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 22 martie 2022  Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 62 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 28 ianuarie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:(15) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este desemnat coordonator de reforme și investiții în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României pentru domeniul de competență, în conformitate cu prevederile anexei la Decizia Consiliului Uniunii Europene 2021/0.309 (NLE) din 28 octombrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, și este responsabil pentru implementarea și monitorizarea stadiului de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă, cu respectarea anexei la decizia Consiliului.2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este de 547, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.3. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se realizează în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Corvin Nedelcu,
  secretar general
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  București, 18 martie 2022.Nr. 369.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2020)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2020)
  UNITĂȚI
  care funcționează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  1. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Denumirea unității
  I. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat
  1Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  2Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“
  3Garda Națională de Mediu
  4Garda Forestieră Națională
  II. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  1Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
  III. Unități fără personalitate juridică
  1Unități de management al proiectului (UMP)
  2Unități de implementare a proiectului (UIP)
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 3.912, din care:– Garda Națională de Mediu - 809 posturi;– Agenția Națională pentru Protecția Mediului și instituțiile din subordine - 1.925 de posturi;– Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ - 171 de posturi;– Garda Forestieră Națională și instituțiile din subordine - 1.007 posturi.
  2. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Denumirea unității
  1Administrația Națională de Meteorologie
  2Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
  3. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  Nr. crt.Denumirea unității
  Unități finanțate din venituri proprii
  1Administrația Fondului pentru Mediu
  2Administrația Națională „Apele Române“
  ----