REGULAMENT-CADRU din 16 martie 2022privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 318 din 16 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 265 din 18 martie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru stabilește:a) termenii și condițiile generale ale operațiunilor de piață cu titluri de stat efectuate de Ministerul Finanțelor (denumit în cele ce urmează MF), în scopul administrării datoriei publice guvernamentale și implementării planului de finanțare în condiții eficiente;b) obligațiile entităților mandatate de MF să administreze piața primară și/sau secundară a titlurilor de stat;c) obligațiile entităților mandatate de MF să administreze sistemele de depozitare și decontare a titlurilor de stat;d) drepturile și obligațiile dealerilor primari pe piața internă a titlurilor de stat.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentului regulament-cadru, operațiunile de piață cu titluri de stat cuprind:a) operațiunile de plasare a titlurilor de stat emise de MF pe piața internă, în formă dematerializată, în monedă națională sau în valută;b) operațiunile de administrare a pasivelor, respectiv de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat sau de preschimbare a titlurilor de stat, definite la pct. 2.d) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare (denumite în continuare Norma metodologică din 2007);c) operațiunile de administrare a riscului valutar și de dobândă, operațiuni efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normei metodologice din 2007.(2) În sensul prezentului regulament-cadru, plasarea și tranzacționarea titlurilor de stat se realizează pe piețele primare și secundare având următoarele caracteristici:a) funcționează regulat;b) reglementările emise de autoritățile de reglementare, autorizare și supraveghere sau de administratorul de piață definesc condițiile de funcționare și de acces pe piața respectivă;c) respectă cerințele de raportare și transparență stabilite prin reglementări, în vederea asigurării protecției investitorilor.  +  Articolul 3(1) Titlurile de stat sunt emise conform unui program indicativ anual, stabilit și anunțat în luna decembrie a fiecărui an de MF. În situații excepționale și justificate, până la publicarea programului indicativ anual, prospectele lunare sunt stabilite în acord cu circumstanțele bugetare specifice și cu consultarea actorilor pieței. Programul este detaliat prin anunțuri/prospecte de emisiune periodice și poate fi modificat în funcție de evoluțiile piețelor financiare și necesitățile de finanțare.(2) Pentru asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului și necesitățile de finanțare, MF poate anunța și alte emisiuni de titluri de stat, cel mai târziu în ziua lucrătoare precedentă datei de organizare a plasării acestora.(3) În vederea acoperirii riscurilor specifice unor obligații de natura datoriei guvernamentale existente și/sau viitoare, MF poate anunța în cursul anului și alte operațiuni de piață având ca activ suport titlurile de stat, așa cum sunt menționate la art. 2 alin. (1) lit. b) și c).(4) În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de rezultatele din cadrul licitației/subscripției publice, MF își rezervă dreptul ca valoarea adjudecată aferentă unei/unor serii să fie majorată, micșorată sau anulată.  +  Articolul 4MF poate emite reglementări, poate acționa în calitate de administrator de piață și/sau poate mandata, integral sau parțial, activitățile specifice pieței primare și/sau secundare a titlurilor de stat către unul sau mai mulți administratori de piață în conformitate cu prezentul regulament-cadru.  +  Capitolul II Administratori de piață mandatați  +  Articolul 5În sensul prezentului regulament-cadru, administratorul de piață reprezintă entitatea mandatată de MF prin convenție sau acord să organizeze și să coordoneze activitatea de plasare și de tranzacționare a emisiunilor de titluri de stat, să emită reglementări în acest scop și alte documente relevante.  +  Articolul 6Administratorii de piață mandatați emit, cu avizul MF, și mențin reglementări transparente și nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, cu privire la condițiile de acces ale participanților și metodologia de derulare a operațiunilor cu titluri de stat pe piețele respective, cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 7Administrarea pieței primare/secundare a titlurilor de stat constă în:a) elaborarea, implementarea și aplicarea reglementărilor privind condițiile și procedurile de acces/admitere, excludere și suspendare a participanților la/de pe piața primară/secundară a titlurilor de stat;b) stabilirea condițiilor, a procedurilor de tranzacționare și a obligațiilor aferente;c) urmărirea activității participanților, conform prevederilor prezentului regulament și ale reglementărilor proprii ale administratorilor de piață;d) elaborarea, implementarea și aplicarea procedurilor privind modul de determinare și publicare a prețurilor și a cotațiilor, tipurile de contracte și operațiuni permise, standardele contractuale;e) adoptarea măsurilor necesare funcționării în mod regulat și ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieței primare/ secundare și verificarea respectării regulilor acesteia;f) administrarea și diseminarea către public a informațiilor privind emisiunile de titluri de stat;g) asigurarea existenței sistemelor informatice necesare operațiunilor cu titluri de stat, elaborarea și implementarea mecanismelor de securitate și control al sistemelor informatice, pentru protecția drepturilor de proprietate asupra instrumentelor financiare tranzacționate și a informațiilor confidențiale;h) asigurarea păstrării în siguranță a datelor primite/create și a informațiilor stocate, a fișierelor și a bazelor de date, inclusiv în situația unor calamități naturale, dezastre și alte evenimente deosebite.  +  Articolul 8Administratorul de piață mandatat poate asigura și alte servicii conexe, după cum urmează:a) servicii de investigare a potențialului pieței titlurilor de stat, a comportamentului investitorilor față de tranzacționarea acestora, sondarea pieței cu privire la oportunitatea dezvoltării de produse, operațiuni și instrumente noi având ca suport activ titlurile de stat, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;b) organizarea de mese rotunde și simpozioane cu scopul dezvoltării pieței, organizarea de cursuri de pregătire profesională și de calificare a personalului care activează pe această piață;c) editarea și comercializarea de materiale în domeniul pieței titlurilor de stat.  +  Articolul 9(1) Reglementările emise de administratorii de piață mandatați trebuie să cuprindă obligațiile participanților referitoare la:a) organizarea și administrarea pieței titlurilor de stat;b) condițiile și procedurile de acces și categoriile de participanți;c) regulile privind plasamentul și tranzacțiile desfășurate pe piața titlurilor de stat;d) standardele profesionale impuse participanților pe aceste piețe;e) condițiile de acces la sistemele informatice ale administratorului de piață, dacă este cazul;f) sancțiunile și/sau măsurile aplicate pentru încălcarea regulilor stabilite de administratorul de piață.(2) Pentru operațiunile de piață primară desfășurate pe piața reglementată și administrată de Bursa de Valori București (denumită în cele ce urmează BVB), autorizată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în cele ce urmează ASF), reglementările specificate la alin. (1) includ și reguli emise de BVB pentru punerea în aplicare a prezentului regulament-cadru, conform cadrului specific de derulare a operațiunilor de piață primară.  +  Articolul 10Administratorii de piață mandatați permit accesul participanților care:a) îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament-cadru și condițiile prevăzute în reglementările administratorului de piață;b) fac dovada dotării tehnice adecvate, stabilite de administratorul pieței;c) au o structură organizatorică cerută prin reglementările aplicabile pieței interne a titlurilor de stat.  +  Articolul 11(1) Banca Națională a României (denumită în cele ce urmează BNR), în calitate de administrator de piață, interzice dreptul de acces unui participant dacă acesta nu mai respectă condițiile de acces prevăzute în reglementările sale.(2) Interzicerea dreptului de acces se notifică MF de către BNR.(3) Administratorul de piață are obligația de a pune la dispoziția MF toate fundamentările și informațiile care au condus la interzicerea dreptului de acces unui participant.  +  Capitolul III Piața titlurilor de stat administrată de BNR  +  Secţiunea 1 Comitetul de evaluare și atribuțiile MF exercitate pe piața titlurilor de stat administrată de BNR  +  Articolul 12(1) Pentru analiza activității entităților solicitante care și-au exprimat interesul de a deveni dealeri primari, precum și a activității dealerilor primari pe piața internă a titlurilor de stat administrată de BNR se constituie Comitetul de evaluare, format din 2 reprezentanți ai MF și 2 reprezentanți ai BNR.(2) Membrii Comitetului de evaluare se desemnează după cum urmează:a) reprezentanții MF prin ordin al ministrului finanțelor;b) reprezentanții BNR prin ordin al guvernatorului BNR.(3) Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de către BNR - Direcția operațiuni de piață.(4) Comitetul de evaluare este un organism permanent, cu rol consultativ, care are următoarele atribuții:a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul regulament-cadru și în reglementările administratorilor de piață în vederea acordării calității de dealer primar de către MF, pentru entitățile solicitante specificate la art. 18 care și-au exprimat interesul de a deveni dealeri primari, prin depunerea unei cereri formulate în acest sens la secretariatul Comitetului de evaluare;b) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul regulament-cadru și în reglementările administratorilor de piață în vederea menținerii/retragerii calității de dealer primar de către MF, în caz de fuziune sau divizare;c) analizează pe baze continue, cu frecvență lunară, activitatea dealerilor primari existenți, în scopul:(i) constatării îndeplinirii/neîndeplinirii cumulative a obligațiilor prevăzute la art. 31;(ii) stabilirii de către MF a unui clasament în funcție de performanța activității derulate de dealerii primari;d) transmite MF analizele prevăzute la lit. a), b) și c).  +  Articolul 13MF are următoarele atribuții pe piața titlurilor de stat administrată de BNR:1. Prin direcția de specialitate decide:a) acordarea calității de dealer primar entităților solicitante specificate la art. 18 în baza analizei transmise de către Comitetul de evaluare conform celor specificate la art. 12 alin. (4) lit. a);b) menținerea calității de dealer primar ca urmare a analizei Comitetului de evaluare conform celor specificate la art. 12 alin. (4) lit. b);c) soluționarea contestațiilor, pe baza prevederilor reglementărilor în vigoare aplicabile activității dealerilor primari, în concordanță cu prevederile art. 46.2. Publică clasamentul dealerilor primari în funcție de performanța activității derulate de dealerii primari, pe baza analizei Comitetului de evaluare conform celor specificate la art. 12 alin. (4) lit. c) pct. (ii).  +  Secţiunea a 2-a Piața primară a titlurilor de stat administrată de BNR  +  Articolul 14(1) Piața primară a titlurilor de stat administrată de BNR cuprinde totalitatea operațiunilor legate de emiterea de către MF a titlurilor de stat și plasarea acestora prin intermediul BNR în scopul atragerii, pe termen scurt, mediu sau lung, a capitalurilor financiare disponibile.(2) Plasarea titlurilor de stat pe piața primară administrată de BNR se realizează prin subscripție publică, licitație, sindicalizare sau prin orice altă metodă stabilită și agreată de emitent împreună cu BNR, în calitate de administrator de piață, conform prezentului regulament-cadru.  +  Articolul 15Piața primară a titlurilor de stat administrată de BNR funcționează în conformitate cu prezentul regulament-cadru și cu reglementările emise de aceasta în calitate de administrator de piață.  +  Articolul 16Participanții pe piața primară a titlurilor de stat administrată de BNR sunt dealerii primari care pot desfășura operațiuni în nume și cont propriu și/sau în numele și în contul clienților, persoane fizice și/sau juridice, rezidente ori nerezidente.  +  Articolul 17(1) În sensul prezentului regulament-cadru, prin dealer primar se înțelege oricare dintre entitățile specificate la art. 18 care a fost acceptată de către MF, ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de legislația în vigoare, pentru a derula operațiuni cu titluri de stat pe piața internă în mod direct cu MF și care a semnat acordul bilateral prezentat ca model în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.(2) Prevederile acordului pot fi modificate prin acordul părților fără ca modificările acestuia să creeze un tratament discriminatoriu între dealerii primari cu care MF a încheiat astfel de acorduri.  +  Articolul 18Dealeri primari pot fi:a) instituții de credit, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European;b) societăți de servicii de investiții financiare, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 74 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, care sunt autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;c) instituții echivalente celor prevăzute la lit. b), autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European;d) alte entități, cu excepția celor menționate la lit. a), b) și c) acceptate de MF pentru a derula direct operațiuni cu titluri de stat pe piața primară internă, cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 19Entitățile care solicită dobândirea calității de dealer primar trebuie să respecte condițiile de acces și criteriile prevăzute în reglementările emise de MF și de administratorul de piață în acest sens.  +  Secţiunea a 3-a Piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR  +  Articolul 20Piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR reprezintă totalitatea operațiunilor cu titluri de stat care se derulează între deținătorii acestor instrumente financiare.  +  Articolul 21Tranzacțiile pe piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR se derulează conform reglementărilor emise în acest sens de BNR.  +  Articolul 22Prin participant pe piața secundară se înțelege entitatea care a fost acceptată de BNR să deruleze operațiuni cu titluri de stat pe această piață ca urmare a îndeplinirii condițiilor de acces stabilite în reglementările emise de aceasta.  +  Secţiunea a 4-a Operațiunile de răscumpărare anticipată și operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat efectuate de MF pe piața primară și secundară a titlurilor de stat administrată de BNR  +  Articolul 23(1) În vederea administrării datoriei publice guvernamentale de către MF, BNR, în calitate de administrator de piață, reglementează și organizează modul de desfășurare a licitațiilor pentru operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat și, respectiv, de preschimbare a titlurilor de stat, menționate la art. 2 alin. (1) lit. b).(2) Operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat și operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat se desfășoară pe piața primară și secundară a titlurilor de stat administrată de BNR.  +  Articolul 24(1) Operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat și operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat, efectuate de către MF pe piața titlurilor de stat administrată de BNR, se realizează prin licitație organizată de către BNR.(2) Modul de organizare a licitațiilor menționate la alin. (1) se stabilește prin reglementări emise în acest sens de către BNR, în calitate de administrator de piață.(3) Participanții la operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat și operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat, desfășurate pe piața titlurilor de stat administrată de BNR, sunt dealerii primari care îndeplinesc condițiile de participare la astfel de operațiuni, stabilite în cadrul reglementărilor BNR, în calitate de administrator de piață.  +  Secţiunea a 5-a Comitetul de piață și activitatea de formator de piață  +  Articolul 25(1) În scopul organizării și funcționării eficiente a activității dealerilor primari pe platforma de cotare agreată de MF se constituie Comitetul de piață format din câte un reprezentant al fiecărui dealer primar, trei reprezentanți ai MF și un reprezentant al BNR.(2) Membrii Comitetului de piață se desemnează după cum urmează:a) reprezentantul fiecărui dealer primar este desemnat de instituția pe care o reprezintă printr-o scrisoare adresată MF și BNR;b) reprezentanții MF prin ordin al ministrului finanțelor;c) reprezentantul BNR prin ordin al guvernatorului BNR.(3) Comitetul de piață are următoarele atribuții:a) stabilește condițiile de cotare pe platforma electronică de cotare și tranzacționare agreată de MF;b) stabilește seriile de titluri de stat/maturitățile pentru care dealerii primari vor desfășura activități specifice de formatori de piață, prin furnizarea de cotații ferme de vânzare/cumpărare.(4) Comitetul de piață este un organism permanent, care se întrunește cu o frecvență stabilită prin regulamentul propriu și care adoptă toate deciziile prin vot, membrii MF având drept de veto.  +  Articolul 26(1) În scopul asigurării și creșterii transparenței în formarea prețului și a lichidității titlurilor de stat, dealerii primari desfășoară activități specifice de formatori de piață pentru seriile de titluri de stat sau maturitățile stabilite de Comitetul de piață, prin furnizarea de cotații ferme de vânzare și cumpărare pe platforma electronică de cotare și tranzacționare agreată de MF, în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru și în condițiile agreate de Comitetul de piață.(2) Activitatea de cotare desfășurată de participanți pe platforma electronică agreată de MF nu se substituie activității de tranzacționare a titlurilor de stat.  +  Articolul 27(1) Activitatea de formator de piață este analizată și evaluată de către MF conform metodologiei de calcul prevăzute în această secțiune și constituie unul dintre criteriile de evaluare a performanței activității dealerilor primari pe piața secundară, criteriu care este preluat în reglementările administratorului de piață.(2) Analiza și evaluarea activității de formator de piață se realizează lunar, pe baza rapoartelor de activitate furnizate zilnic de către platforma electronică agreată de MF. Perioada de evaluare cuprinde zilele lucrătoare din luna respectivă, cu ajustările prevăzute la art. 29 alin. (4) lit. d).(3) Activitatea de cotare a formatorilor de piață se analizează prin prisma indicatorilor menționați la art. 28 și a punctajelor aferente, prin aplicarea metodologiei de calcul prezentate la art. 29.  +  Articolul 28(1) Obligațiile minime de cotare zilnică pe platforma electronică de cotare și tranzacționare, ce trebuie îndeplinite cumulativ, sunt următoarele:a) furnizarea de cotații de vânzare și cumpărare pentru seriile de titluri de stat specificate la lit. d), timp de minimum 5 ore zilnic, în intervalul 9.00-17.30;b) marja maximă între cotațiile de vânzare și cumpărare să fie de 25 de puncte de bază;c) volumul minim pentru fiecare serie de titluri de stat cotată să fie de 10 milioane de lei, atât pentru cotația de vânzare, cât și pentru cotația de cumpărare;d) cotarea a minimum 4 serii de titluri de stat dintre cele stabilite periodic de Comitetul de piață, astfel: două serii cu maturitatea reziduală mai mică de 5 ani și două serii cu maturitatea reziduală mai mare sau egală cu 5 ani.(2) MF notifică în prealabil dealerii primari asupra oricăror modificări ale obligațiilor prevăzute la alin. (1) și asupra perioadei de aplicare a acestora.  +  Articolul 29(1) Punctajul total pentru activitatea de formator de piață este de 15 puncte și este alocat fiecărui dealer primar în funcție de respectarea obligațiilor minime de cotare pentru perioada de evaluare, conform alin. (2) și (3).(2) Dealerilor primari care îndeplinesc obligațiile minime de cotare pentru fiecare criteriu prezentat la art. 28, în fiecare zi lucrătoare a perioadei de evaluare, li se acordă 7,5 puncte, fiind eligibili să primească punctaj și pentru performanțele superioare obligațiilor minime de cotare. În cazul în care una sau mai multe dintre obligațiile minime de cotare nu este îndeplinită în oricare din zilele aferente perioadei de evaluare, punctajul alocat conform acestui alineat este zero, circumstanță în care dealerii primari care se află în situația prevăzută la alin. (4) lit. c) pct. (ii) se califică pentru punctajul aferent alin. (3).(3) Dealerilor primari care au performanțe superioare obligațiilor minime de cotare pentru fiecare criteriu prezentat la art. 28, în limitele prevederilor alin. (4) lit. c), li se alocă diferența de 7,5 puncte până la punctajul total, proporțional, după cum urmează:a) 2,5 puncte - media ponderată zilnică a marjei de cotare, prin cotarea fermă a marjei medii ponderate de vânzare-cumpărare mai mică de 25 de puncte de bază. Ponderarea în cazul fiecărui dealer primar se efectuează cu perioada de cotare efectivă pe fiecare serie de titluri de stat pentru care se oferă cotații ferme;b) 2,0 puncte - media ponderată zilnică a volumului de titluri cotat, prin cotarea fermă a unui volum mediu ponderat în valoare mai mare de 10 milioane de lei. Ponderarea în cazul fiecărui dealer primar se efectuează cu perioada de cotare efectivă pe fiecare serie de titluri de stat pentru care se oferă cotații ferme;c) 1,5 puncte - media zilnică a perioadei de cotare, cu un timp mediu de cotare mai mare de 5 ore;d) 1,0 puncte - numărul zilnic al seriilor de titluri de stat cu maturitatea reziduală egală sau mai mare de 5 ani, prin cotarea fermă a mai mult de 2 serii de titluri de stat cu maturitatea reziduală egală sau mai mare de 5 ani;e) 0,5 puncte - numărul zilnic al seriilor de titluri de stat cu maturitatea reziduală mai mică de 5 ani, prin cotarea fermă a mai mult de 2 serii de titluri de stat cu maturitatea reziduală mai mică de 5 ani.(4) Metodologia de calcul aplicabilă alin. (3) este următoarea:a) pentru fiecare criteriu specificat la art. 28, la sfârșitul fiecărei zile de cotare se calculează coeficienți zilnici individuali, în funcție de valorile medii înregistrate individual de fiecare dealer primar raportate la valorile de referință aferente obligațiilor minime de cotare, astfel:(i) se determină diferența dintre valoarea individuală înregistrată de fiecare dealer primar și valorile de referință, cu excepția marjei dintre cotațiile de vânzare și cumpărare unde diferența se determină între marja maximă (25 de puncte de bază) și cea medie realizată de dealerul primar. În cadrul unui criteriu, dacă valoarea individuală este egală cu valoarea de referință, coeficientul zilnic individual este egal cu zero;(ii) se determină valoarea maximă a indicatorului calculat la pct. (i);(iii) se determină coeficienții zilnici individuali în cadrul fiecărui criteriu după următoarea formulă:C_zi = D_i/M_c,unde:C_zi - coeficientul zilnic individual;D_i - diferența între valoarea individuală și valoarea de referință aferentă obligațiilor minime de cotare (în cazul marjei dintre cotațiile de vânzare și cumpărare se calculează diferența dintre marja maximă de 25 de puncte de bază și cea medie realizată de dealerul primar);M_c - maximul dintre valorile Di înregistrate în cadrul criteriului de către dealerii primari, în cazul în care dealerul primar își îndeplinește obligațiile minime de cotare zilnice pentru criteriul respectiv; în cazul în care dealerul primar nu își îndeplinește obligațiile minime de cotare zilnice pentru criteriul respectiv, M_c se înlocuiește cu V_r;V_r - valoarea de referință - 25 de puncte de bază pentru marja vânzare-cumpărare, 10 milioane de lei pentru volumul de titluri cotat, 5 ore pentru timpul mediu de cotare, 2 pentru numărul de serii cotate zilnic cu maturitatea reziduală mai mare sau egală cu 5 ani și 2 pentru numărul de serii cotate zilnic cu maturitatea reziduală mai mică de 5 ani;b) punctajul aferent perioadei de evaluare se calculează folosind coeficienții zilnici individuali pentru fiecare criteriu. Etapele de calcul aferente punctajului total pentru perioada de evaluare se realizează astfel:(i) se calculează media lunară a coeficienților zilnici individuali pentru un anumit criteriu pentru fiecare dealer primar;(ii) punctajul individual pentru fiecare criteriu, aferent fiecărui dealer primar, se calculează după următoarea formulă:P_ic = (M_li/MaxM_li) x P_c,unde:P_ic - punctajul individual pentru criteriul respectiv;M_li - media lunară a coeficienților zilnici individuali pentru criteriul respectiv aferentă fiecărui dealer primar;MaxM_li - valoarea maximă dintre Mli aferentă dealerilor primari în cadrul criteriului respectiv;P_c - punctaj criteriu;(iii) punctajul fiecărui dealer primar aferent perioadei de evaluare pentru performanțele ce depășesc obligațiile minime de cotare se obține prin însumarea valorilor P_ic pentru fiecare criteriu;(iv) punctajul total pentru activitatea de formator de piață se obține prin însumarea punctajului obținut conform pct. (iii) cu punctajul obținut la alin. (2), iar pe baza acestuia se realizează clasamentul perioadei de evaluare;c) în cazul în care un dealer primar nu îndeplinește toate obligațiile minime de cotare zilnice, pentru fiecare criteriu, în perioada de evaluare:(i) mai mult de 5 zile lucrătoare nu primește punctajul aferent activității de formator de piață pentru perioada de evaluare, urmând a se aplica prevederile art. 48;(ii) cel mult 5 zile lucrătoare se calculează în conformitate cu alin. (4) lit. a) pct. (iii) coeficienți zilnici individuali pozitivi pentru criteriile respectate și negativi pentru cele nerespectate, coeficienții zilnici individuali pozitivi rezultați astfel fiind acordați dealerului primar. Coeficienții negativi se calculează în același mod ca și coeficienții zilnici individuali, prin înlocuirea M_c cu V_r. Limita pentru coeficienții zilnici individuali negativi este de –1 în cazul dealerilor primari care nu au cotat în ziua respectivă sau au înregistrat marje de cotare superioare nivelului de 50 de puncte de bază;d) în cazul în care obligațiile minime de cotare nu sunt îndeplinite într-o zi sau mai multe zile de către jumătate plus 1 sau mai mulți dealeri primari, Comitetul de piață evaluează situația și poate decide, în cazuri justificate datorate unor evenimente extraordinare, eliminarea zilei sau zilelor respective din cuprinsul perioadei de evaluare.  +  Secţiunea a 6-a Drepturile și obligațiile dealerilor primari  +  Articolul 30Dealerii primari au următoarele drepturi:a) pot fi contraparte în relația cu MF, în funcție de criteriile avute în vedere de acesta pentru fiecare tip de operațiune cu titluri de stat, precum și alte criterii solicitate în ceea ce privește derularea operațiunilor de piață secundară a titlurilor de stat, răscumpărare anticipată a titlurilor de stat, preschimbare a titlurilor de stat, repo și reverse repo, plasamente colateralizate, facilitatea de împrumut de titluri de stat, a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate etc., atunci când cadrul procedural specific administrării datoriei publice, aferent acestor operațiuni, prevede și permite acest lucru, în ceea ce privește:(i) participarea directă la licitațiile și subscripțiile publice de titluri de stat organizate pe piața primară, prin transmiterea de oferte în nume și cont propriu și/sau în numele și în contul clienților;(ii) participarea directă la sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, prin transmiterea de oferte în nume și cont propriu, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare;(iii) participarea directă la operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat și/sau de preschimbare a titlurilor de stat organizate de MF, prin transmiterea de oferte în nume și cont propriu și/sau în numele și în contul clienților săi;(iv) participarea directă la operațiunile de administrare a lichidităților (tranzacții repo și reverse repo, plasamente colateralizate) și utilizarea facilității de împrumut a titlurilor de stat (security lending facility) și la efectuarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate (swap valutar, swap pe rata dobânzii) în baza documentației ISDA, atunci când cadrul procedural specific datoriei publice, aferent acestor operațiuni, prevede și permite acest lucru;b) să utilizeze titlul de „Dealer primar pe piața internă a titlurilor de stat“ sau, după caz, titlul de „Cel mai bun dealer primar al statului român/Best Romanian Primary Dealer“ ca urmare a situării pe primul loc la ultima evaluare a performanței activității pe piața titlurilor de stat efectuată conform prevederilor art. 35 din prezentul regulament-cadru, în perioada valabilității respectivului clasament;c) pot fi contraparte în relația cu MF în procesul de selecție a administratorilor sau a intermediarilor pentru emisiunile realizate pe piețele externe în funcție de performanța înregistrată în activitatea efectuată pe piața primară și piața secundară a titlurilor de stat, de existența capabilităților în ceea ce privește derularea acestor operațiuni, cu condiția de a face parte din lista de dealeri aprobată de MF în cadrul programului de emisiuni externe; în aceste condiții poate participa la turnee de promovare pe piețele externe, alături de reprezentanți ai MF și/sau ai BNR;d) pot deveni contraparte a statului român prin MF în legătură cu alte tipuri de împrumuturi contractate sau garantate direct de stat, atunci când cadrul procedural specific datoriei publice prevede și permite acest lucru;e) să participe la activitățile de marketing privind piața titlurilor de stat în rândul investitorilor, alături de reprezentanți ai BNR și/sau ai MF;f) să participe la consultări pe teme privind strategia de administrare a datoriei publice sau politica de emisiuni de titluri de stat a MF;g) să participe la întâlnirile Comitetului de piață;h) să ofere recomandări privind amendamente legislative în domeniul datoriei publice.  +  Articolul 31Dealerii primari au următoarele obligații, care trebuie îndeplinite cumulativ:a) să adjudece în nume propriu și/sau în numele clienților minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către MF, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau în valută; metodologia de calcul și perioada evaluată se stabilesc în reglementările administratorului de piață;b) să adjudece în nume propriu o valoare ponderată de minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către MF, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau în valută; coeficienții de ponderare, metodologia de calcul, precum și perioada de evaluare se stabilesc în reglementările administratorului de piață;c) să deruleze în nume propriu pe piața secundară tranzacții de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața internă în moneda națională sau în valută, cu o valoare de decontare ponderată de minimum 3% din totalul ponderat al tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața secundară în perioada evaluată; coeficienții de ponderare, metodologia de calcul, precum și perioada de evaluare se stabilesc în reglementările administratorului de piață;d) să îndeplinească cumulativ condițiile minime de cotare zilnică, specificate la art. 28, în platforma electronică de cotare și tranzacționare agreată de MF;e) să mențină în evidențele proprii conturi de custodie pentru clienți.  +  Articolul 32Dealerii primari colaborează cu MF prin realizarea următoarelor activități:a) oferă consultanță MF, respectiv furnizează date și analize privind condițiile de piață, inclusiv opinii primite din partea clienților, asigură accesul la rapoartele de analiză emise de propriile departamente de cercetare pe subiecte relevante pieței titlurilor de stat și activității de administrare a datoriei publice, cum ar fi: situația macroeconomică și financiară, piața instrumentelor cu venit fix, strategii de alocare pe clase de active etc., atât la nivel local, cât și internațional;b) furnizează rapoarte lunare în formatul solicitat de MF, rezultat după consultarea prealabilă a dealerilor primari, precum și orice informații și/sau documente solicitate de acesta în legătură cu activitatea derulată pe piața titlurilor de stat;c) încurajează schimbul de informații și experiență, pe teme, cum ar fi administrarea portofoliului, tehnici de administrare a riscului etc., și oferă recomandări specifice privind amendamente legislative în domeniul datoriei publice;d) furnizează la cererea MF cotații ferme sau indicative pentru tranzacțiile cu titluri de stat din piața secundară, operațiunile de răscumpărări/preschimbări de titluri de stat înainte de scadență, tranzacții reversibile, plasamente colateralizate și accesează facilitatea de împrumut de titluri de stat, atunci când cadrul procedural specific datoriei publice prevede și permite acest lucru;e) pot organiza acțiuni pentru lărgirea și diversificarea bazei de clienți ce investesc în titluri de stat emise pe piața internă în moneda națională sau în valută, prin activități de promovare, întâlniri/turnee de promovare de tip non-deal roadshow/conferințe telefonice organizate cu și pentru investitori și prin conturi deschise pentru clienți noi.  +  Secţiunea a 7-a Evaluarea și monitorizarea activității dealerilor primari pe piața titlurilor de stat administrată de BNR  +  Articolul 33(1) Administratorul pieței primare și/sau secundare a titlurilor de stat stabilește și menține proceduri eficiente pentru asigurarea respectării prevederilor prezentului regulament-cadru și ale reglementărilor proprii.(2) Administratorul de piață urmărește activitatea desfășurată de către dealerii primari pentru a identifica încălcarea regulilor pieței primare sau secundare, cu excepția activității de formator de piață reglementată la secțiunea a 5-a a capitolului III din prezentul regulament-cadru.  +  Articolul 34(1) Pentru menținerea/retragerea calității de dealer primar de către MF, Comitetul de evaluare monitorizează pe baze continue, cu frecvență lunară, îndeplinirea cumulativă de către dealerii primari a obligațiilor prevăzute la art. 31. Metodologia de calcul, perioada de monitorizare, precum și coeficienții de ponderare cu privire la obligațiile prevăzute la art. 31 sunt stabiliți în reglementările administratorului de piață, cu avizul MF.(2) Rezultatul monitorizării conform alin. (1) a activității dealerilor primari pe piața titlurilor de stat administrată de BNR împreună cu decizia MF, prin direcția de specialitate, de menținere/retragere a calității de dealer primar, sunt comunicate fiecărui dealer primar, lunar, de către Comitetul de evaluare.  +  Articolul 35(1) În scop statistic, precum și în vederea stabilirii unui clasament al dealerilor primari de către MF, Comitetul de evaluare evaluează pe baze continue, cu frecvență lunară, activitatea desfășurată pe piața titlurilor de stat, fiind urmărite elemente cantitative, precum și elemente de ordin calitativ. Criteriile de evaluare care conduc la stabilirea unui punctaj corespunzător elementelor cantitative și calitative, metodologia de calcul, perioada de evaluare și coeficienții de ponderare sunt prevăzute în reglementările administratorului de piață, cu avizul MF.(2) Rezultatul evaluării conform alin. (1) a activității dealerilor primari pe piața titlurilor de stat administrată de BNR, împreună cu decizia MF privind clasamentul dealerilor primari, este notificat fiecărui dealer primar, lunar, de către Comitetul de evaluare.  +  Articolul 36În monitorizarea și evaluarea activității dealerului primar se iau în considerare activitățile desfășurate în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru și cu reglementările administratorului de piață.  +  Capitolul IV Piața titlurilor de stat administrată de BVB  +  Secţiunea 1 Operațiunile de piață primară desfășurate pe piața reglementată administrată de BVB, autorizată și supravegheată de ASF  +  Articolul 37(1) Piața primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operațiunilor legate de emiterea de către MF a titlurilor de stat și plasarea acestora prin mecanismele BVB, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu sau lung a capitalurilor financiare disponibile.(2) Pe piața primară administrată de BVB reglementată și supravegheată de ASF, MF poate emite titluri de stat pentru diferite categorii de investitori, cum ar fi persoane fizice, sau alte categorii de investitori.(3) Derularea operațiunilor se efectuează în conformitate cu prevederile convenției încheiate între MF, ASF, BVB, Depozitarul Central, precum și ale documentelor emise în aplicarea acesteia, care pot viza și alte elemente specifice pentru derularea operațiunilor de piață primară, cum ar fi perioada de alocare, metoda de alocare, dreptul altor participanți la BVB de a efectua operațiuni de cumpărare și altele.(4) Metoda de vânzare, categoriile de investitori, caracteristicile emisiunilor de titluri de stat, precum și intermediarii care asigură vânzarea acestora se anunță de MF prin prospecte de emisiune.(5) Derularea activităților de intermediere prevăzute la alin. (4) se efectuează de către intermediarii care au calitatea de participanți la BVB, conform reglementărilor acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Operațiunile de piață secundară desfășurate pe piața reglementată administrată de BVB, autorizată și supravegheată de ASF  +  Articolul 38Piața secundară a titlurilor de stat a BVB se organizează și funcționează conform reglementărilor emise în acest sens de ASF și reglementărilor BVB, aprobate de ASF.  +  Capitolul V Depozitarii titlurilor de stat  +  Articolul 39(1) Depozitarea și decontarea operațiunilor cu titluri de stat au loc în cadrul sistemelor de depozitare și decontare a titlurilor de stat, administrate de entitățile mandatate de MF în calitate de depozitari ai titlurilor de stat, în conformitate cu cadrul legal incident sistemelor respective și cu regulile acestora.(2) Sistemele de depozitare și decontare a titlurilor de stat asigură funcția de depozitar pentru aceste instrumente și sunt organizate pe baza sistemului deținerilor directe și/sau indirecte, sistemul deținerilor indirecte fiind caracterizat prin existența unuia sau mai multor niveluri de intermediari între depozitarul titlurilor de stat și deținătorul final al titlurilor de stat.(3) În sensul prezentului capitol, prin intermediar se înțelege entitatea care păstrează în custodie și administrează titluri de stat pentru clienții săi, în conformitate cu reglementările în vigoare.(4) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, pentru participanții la sistemul de depozitare și decontare, se dobândește prin înscrierea titlurilor de stat în conturile în nume propriu deschise în evidențele depozitarului. În toate celelalte cazuri, în funcție de sistemul de dețineri, dreptul de proprietate se dobândește prin înscrierea în conturile deschise în numele clienților în evidențele intermediarilor, sub rezerva existenței titlurilor de stat în evidențele depozitarului, în cazul sistemului deținerilor indirecte, sau prin înscrierea în conturile individuale deschise de către participanți în sistemul depozitarului, în cazul sistemului de dețineri directe.(5) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, precum și determinarea opozabilității, conținutului, întinderii și efectelor asupra titlurilor de stat constituite drept garanție sunt guvernate de legea statului unde drepturile au fost valabil înscrise, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Procesarea operațiunilor cu titluri de stat în cadrul sistemelor de depozitare și decontare a tranzacțiilor cu titluri de stat se face în conformitate cu reglementările emise de depozitarii titlurilor de stat.  +  Articolul 40Intermediarii evidențiază deținerile clienților lor separat de deținerile proprii.  +  Articolul 41(1) Decontarea tranzacțiilor cu titluri de stat în cadrul sistemelor de depozitare și decontare se face cu respectarea principiului „livrare contra plată“ (principiul DvP) potrivit căruia livrarea instrumentelor financiare se realizează dacă și numai dacă are loc plata fondurilor bănești corespunzătoare. În cadrul sistemelor de depozitare și decontare se pot realiza și transferuri fără plată, numai pentru acele operațiuni cu instrumente financiare care nu necesită un transfer corespunzător de fonduri, cu respectarea regulilor respectivelor sisteme.(2) Depozitarul titlurilor de stat nu este răspunzător de transferul dreptului de proprietate în conturile deschise în evidențele intermediarilor.(3) Intermediarii pieței titlurilor de stat sunt direct răspunzători de asigurarea respectării principiului DvP pentru decontarea tranzacțiilor derulate în numele clienților lor, inclusiv în numele altor participanți pentru care acționează în calitate de agent de decontare în sistem, în conformitate cu reglementările emise de depozitarul titlurilor de stat.(4) În cazul titlurilor de stat admise la tranzacționare pe piața reglementată, administrată de BVB, autorizată și supravegheată de ASF, transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat se realizează în conformitate cu cadrul juridic aplicabil piețelor de capital.  +  Articolul 42Sistemele de depozitare și decontare a titlurilor de stat gestionează diferit contractele de garanție, după cum acestora le sunt aplicabile, după caz, prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 43Înregistrarea ipotecilor mobiliare și a oricăror sarcini asupra titlurilor de stat se realizează cu respectarea reglementărilor emise de depozitarii titlurilor de stat și în concordanță cu prevederile legale incidente.  +  Articolul 44Decontarea fondurilor aferente operațiunilor cu titluri de stat se efectuează cu respectarea reglementărilor în domeniu și a regulilor sistemelor în care se efectuează decontarea fondurilor.  +  Articolul 45În zilele declarate de Guvernul României drept zile nelucrătoare, dar care sunt zile bancare, evenimentele de plată de tipul cupon/dobândă, răscumpărare parțială/totală, răscumpărare opțională, aferente emisiunilor de titluri de stat scadente în aceste zile, sunt amânate pentru prima zi lucrătoare următoare, fără plata de dobânzi moratorii.  +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 46Sancțiunile pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament-cadru se aplică de către MF, BVB și de ASF potrivit prevederilor prezentului capitol și legislației în vigoare.  +  Articolul 47(1) MF, prin direcția de specialitate, aplică următoarele tipuri de sancțiuni:1. avertisment scris pentru nerespectarea de către dealerii primari a oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 31 lit. a)-c) și e);2. suspendarea calității de dealer primar ca urmare a nerespectării prevederilor art. 10 și în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) și (3);3. retragerea calității de dealer primar în următoarele situații:a) ca urmare a analizei Comitetului de evaluare conform celor specificate la art. 12 alin. (4) lit. b);b) ca urmare a solicitării de reziliere a acordului bilateral între dealerul primar și MF de către oricare dintre cele două părți;c) în situația deschiderii procedurii de insolvență pentru dealerul primar.(2) Retragerea calității de dealer primar pentru un participant nerezident se comunică de către MF autorității de supraveghere/autorității competente din statul de origine.  +  Articolul 48Pentru nerespectarea obligațiilor aferente activității de formator de piață prevăzute la art. 31 lit. d), în condițiile stabilite la art. 29 alin. (4) lit. d), MF aplică dealerilor primari sancțiuni ce pot consta în suspendarea parțială sau totală a drepturilor dealerilor primari prevăzute la art. 30.  +  Articolul 49Acumularea a trei sancțiuni aplicate în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) pct. 1 în decursul unei perioade de 12 luni consecutive conduce în mod automat la retragerea calității de dealer primar.  +  Articolul 50(1) Sancțiunea prevăzută la art. 47 alin. (1) pct. 1 se comunică de către MF printr-o notificare trimisă dealerului primar.(2) Dealerul primar poate formula contestație împotriva sancțiunilor comunicate conform alin. (1) prin înregistrarea acesteia la sediul MF în termen de 5 zile calendaristice de la primirea notificării.(3) Soluționarea contestației se comunică dealerului primar de către MF prin scrisoare semnată de către MF în termen de 5 zile bancare lucrătoare de la primirea contestației.(4) În cazul în care ultima zi a termenului de depunere/ comunicare a contestației este o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare următoare.  +  Articolul 51(1) Sancțiunile prevăzute la art. 47 alin. (1) pct. 2 și art. 48 se comunică de către MF printr-o notificare trimisă dealerului primar, cu menționarea datei și a perioadei de aplicare.(2) Dealerul primar poate formula contestație împotriva sancțiunilor comunicate conform alin. (1) prin înregistrarea acesteia la sediul MF în termen de 5 zile calendaristice de la primirea notificării.(3) Soluționarea contestației se comunică dealerului primar de către MF prin scrisoare semnată de către MF în termen de 5 zile bancare lucrătoare de la primirea contestației.(4) În cazul în care ultima zi a termenului de depunere/comunicare a contestației este o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare următoare.(5) În perioada soluționării contestației, aplicarea sancțiunii privind retragerea calității de dealer primar se suspendă.  +  Articolul 52MF transmite dealerului primar notificarea de retragere a calității de dealer primar în cazurile prevăzute la art. 47 alin. (1) pct. 3, respectiv notificarea de constatare a retragerii calității de dealer primar în cazul prevăzut la art. 49.  +  Articolul 53(1) Sancțiunile aplicate dealerilor primari, precum și eventualele contestații și soluționarea acestora sunt transmise Comitetului de evaluare pentru informare de către MF.(2) Sancțiunile aplicate dealerilor primari pot fi făcute publice de către MF.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 54(1) Dealerii primari, precum și salariații acestora pot înființa asociații profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea și impunerea unor reguli de conduită și etică profesională în desfășurarea operațiunilor pe piața titlurilor de stat din România.(2) Entitățile care dețin calitatea de dealer primar atribuită conform Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016, își mențin această calitate, dacă până la data de 1 mai 2022 semnează acordul cu Ministerul Finanțelor, prevăzut în anexă, ce va produce efecte juridice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  ANEXĂla regulamentul-cadru
  Model de acord bilateral între dealerul primar și Ministerul Finanțelor
  ÎntreMinisterul Finanțelor (MF), cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, cod fiscal/unic de înregistrare 8609468, în calitate de emitent al titlurilor de stat, reprezentat prin ...................................., având funcția de ministru al finanțelor,și..........................., cu sediul în ........................................, cod fiscal/unic de înregistrare .........., în calitate de dealer primar, reprezentat prin ..................................., având funcția de ............................,se încheie prezentul acord.1. Obiectul acorduluiPrezentul acord are ca obiect formalizarea relațiilor între emitent și dealerul primar, în ceea ce privește drepturile și obligațiile dealerului primar în scopul promovării unei organizări și funcționări eficiente a pieței interne a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 318/2022, denumit în continuare Regulament-cadru.2. Drepturile și obligațiile dealerului primar2.1. Dealerul primar are următoarele drepturi:a) poate fi contraparte în relația cu MF, în funcție de criteriile avute în vedere de emitent pentru fiecare tip de operațiune cu titluri de stat, precum și alte criterii solicitate în ceea ce privește derularea operațiunilor de piață secundară a titlurilor de stat, răscumpărare, preschimbare înainte de scadență, repo și reverse repo, plasamente colateralizate, facilitatea de împrumut de titluri de stat, a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate etc., atunci când cadrul procedural specific datoriei publice, aferent acestor operațiuni, prevede și permite acest lucru, în ceea ce privește:(i) participarea directă la licitațiile și subscripțiile publice de titluri de stat organizate pe piața primară, prin transmiterea de oferte în nume și cont propriu și/sau în numele și în contul clienților;(ii) participarea directă la sesiunile de oferte necompetitive, prin transmiterea de oferte în nume și cont propriu, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare;(iii) participarea directă la operațiunile de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat și/sau de preschimbare a titlurilor de stat organizate de MF, prin transmiterea de oferte în nume și cont propriu și/sau în numele și în contul clienților săi;(iv) participarea directă la operațiunile de administrare a lichidităților (tranzacții repo și reverse repo, plasamente colateralizate) și utilizarea facilității de împrumut al titlurilor de stat (security lending facility) și la efectuarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate (swap valutar, swap pe rata dobânzii) în baza documentației ISDA;b) să utilizeze titlul de „Dealer primar pe piața internă a titlurilor de stat“ sau, după caz, titlul de „Cel mai bun dealer primar al statului român/Best Romanian Primary Dealer“ ca urmare a situării pe primul loc la ultima evaluare a performanței activității pe piața titlurilor de stat efectuată conform prevederilor art. 35 din regulamentul-cadru, în perioada valabilității respectivului clasament;c) poate fi contraparte în relația cu MF în procesul de selecție a administratorilor sau a intermediarilor pentru emisiunile realizate pe piețele externe în funcție de performanța înregistrată în activitatea efectuată pe piața primară și piața secundară a titlurilor de stat, de existența capabilităților în ceea ce privește derularea acestor operațiuni, cu condiția de a face parte din lista de dealeri aprobată de MF în cadrul programului de emisiuni externe; în aceste condiții poate participa la turnee de promovare pe piețele externe, alături de reprezentanți ai MF și/sau ai BNR;d) poate deveni contraparte a statului român prin MF în legătură cu alte tipuri de împrumuturi contractate sau garantate direct de stat;e) să participe la activitățile de marketing privind piața titlurilor de stat în rândul investitorilor, alături de reprezentanți ai BNR și/sau ai MF;f) să participe la consultări pe teme privind strategia de administrare a datoriei publice sau politica de emisiuni de titluri de stat a MF;g) să participe la ședințele Comitetului de piață;h) poate oferi recomandări privind amendamente legislative în domeniul datoriei publice.2.2. Dealerul primar are următoarele obligații, care trebuie îndeplinite cumulativ:a) să adjudece în nume propriu și/sau în numele clienților minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către MF, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau în valută; metodologia de calcul și perioada evaluată se stabilesc în reglementările administratorului de piață;b) să adjudece în nume propriu o valoare ponderată de minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către MF, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau în valută; coeficienții de ponderare, metodologia de calcul, precum și perioada de evaluare se stabilesc în reglementările administratorului de piață;c) să deruleze în nume propriu pe piața secundară tranzacții de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața internă în moneda națională sau în valută, cu o valoare de decontare ponderată de minimum 3% din totalul ponderat al tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața secundară în perioada evaluată; coeficienții de ponderare, metodologia de calcul, precum și perioada de evaluare se stabilesc în reglementările administratorului de piață;d) să îndeplinească cumulativ condițiile minime de cotare zilnică, specificate la art. 28 din regulamentul-cadru în platforma electronică de cotare și tranzacționare agreată de Ministerul Finanțelor;e) să mențină în evidențele proprii conturi de custodie pentru clienți.2.3. În situația nerespectării termenului de decontare, specificat în documentele aferente licitațiilor/subscripțiilor pentru operațiunile de piață cu titluri de stat efectuate de emitent, a sumelor aferente rezultatelor operațiunilor de plasare de titluri de stat și a rezultatelor operațiunilor de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat sau de preschimbare a titlurilor de stat efectuate de MF prin intermediul BNR, în calitate de administrator de piață, dealerul primar va plăti o dobândă penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, nivelul acesteia urmând a fi stabilit de către administratorul de piață în reglementările proprii.3. Colaborarea cu MFDealerul primar colaborează cu MF și îndeplinește atribuții, după cum urmează:a) oferă consultanță MF, respectiv furnizează date și analize privind condițiile de piață, inclusiv opinii primite din partea clienților, asigură accesul la rapoartele de analiză emise de propriile departamente de cercetare pe subiecte relevante pieței titlurilor de stat și activității de administrare a datoriei publice, cum ar fi: politica monetară, situația macroeconomică și financiară, piața instrumentelor cu venit fix, strategii de alocare pe clase de active etc., atât la nivel local, cât și internațional;b) furnizează rapoarte lunare în formatul solicitat de MF, rezultat după consultarea prealabilă a dealerilor primari, precum și orice informații și/sau documente solicitate de acesta în legătură cu activitatea derulată pe piața titlurilor de stat;c) încurajează schimbul de informații și experiență, pe teme, cum ar fi administrarea portofoliului, tehnici de administrare a riscului etc., și oferă recomandări specifice privind amendamente legislative în domeniul datoriei publice;d) furnizează la cererea MF cotații ferme sau indicative pentru tranzacțiile cu titluri de stat din piața secundară, operațiunile de răscumpărări anticipate/preschimbări de titluri de stat înainte de scadență, tranzacții reversibile, plasamente colateralizate și accesează facilitatea de împrumut de titluri de stat atunci când cadrul procedural specific datoriei publice prevede și permite acest lucru;e) depune eforturi pentru lărgirea și diversificarea bazei de clienți ce investesc în titluri de stat emise pe piața internă în moneda națională sau în valută, prin activități de promovare, întâlniri/turnee de promovare de tip non-deal roadshow/conferințe telefonice organizate cu și pentru investitori.4. Activitatea de formator de piață pe platforma electronică de cotare și tranzacționare agreată de MF4.1. În scopul asigurării și creșterii transparenței în formarea prețului și a lichidității titlurilor de stat, dealerul primar va desfășura activități specifice de formator de piață pentru seriile de titluri de stat/maturitățile stabilite de Comitetul de piață prin furnizarea de cotații ferme de vânzare/cumpărare pe platforma electronică de cotare și tranzacționare agreată de MF, în conformitate cu prevederile secțiunii a 5-a din capitolul III al regulamentului-cadru, în condițiile agreate de Comitetul de piață.4.2. Activitatea de formator de piață va fi analizată și evaluată de către MF conform metodologiei de calcul prevăzute în art. 29 din regulamentul-cadru și constituie unul dintre criteriile de evaluare a performanței activității dealerilor primari pe piața secundară ce va fi preluat în reglementările administratorului de piață.5. Monitorizarea și evaluarea dealerului primarComitetul de evaluare va monitoriza și analiza activitatea dealerilor primari pe baze continue, cu frecvență lunară, din două perspective:a) menținerea/retragerea calității de dealer primar de către MF, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a obligațiilor prevăzute la pct. 2.2;b) stabilirea unui clasament în funcție de performanța activității derulate de dealerii primari, fiind urmărite elemente cantitative, referitoare la activitatea desfășurată pe piața primară și secundară, precum și elemente de ordin calitativ. Criteriile de evaluare care conduc la stabilirea unui punctaj corespunzător elementelor calitative și cantitative vor fi prevăzute în reglementările administratorului de piață.6. Perioada acordului6.1. Acordul de dealer primar este valabil pe perioada deținerii calității de dealer primar obținute în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.6.2. Părțile pot solicita rezilierea prezentului acord cu o înștiințare scrisă în prealabil cu 30 de zile în care vor fi precizate argumentele care stau la baza deciziei. În cazul în care înștiințarea vine din partea dealerului primar, acesta își pierde calitatea de dealer primar la expirarea perioadei de 30 de zile.7. Amendamente7.1. Prevederile prezentului acord pot fi modificate prin acordul părților fără ca modificările acestuia să creeze un tratament discriminatoriu între dealerii primari cu care emitentul a încheiat astfel de acorduri.7.2. Aspectele de natură tehnică cu privire la cotarea și tranzacționarea pe platforma electronică agreată de emitent pot fi modificate la propunerea Comitetului de piață, prin modificarea regulamentului-cadru.8. SancțiuniÎn cazul în care dealerul primar nu îndeplinește prevederile prezentului acord, se aplică sancțiunile prevăzute la capitolul VI din regulamentul-cadru.9. Confidențialitate9.1. Părțile vor asigura confidențialitatea tuturor informațiilor, a datelor (inclusiv a datelor cu caracter personal), a documentelor la care au acces, ca urmare a derulării prezentului acord, și se obligă că nu vor dezvălui și nu vor utiliza aceste informații, date, documente confidențiale, în totalitate sau parțial în interes propriu sau în orice alt scop, nici după încetarea acestuia, fără consimțământul prealabil al celeilalte părți. Informațiile, datele (inclusiv cele cu caracter personal), documentele confidențiale la care părțile au acces ca urmare a derulării prezentului acord vor fi folosite și/sau prelucrate de părți numai în scopul executării acordului.9.2. Cu titlu de excepție, informațiile, datele, documentele obținute ca urmare a derulării prezentului acord vor putea fi divulgate în aceleași condiții aplicabile dealerului primar către orice entități din cadrul grupului de companii din care face parte dealerul primar.10. Dispoziții finale10.1. Dealerul primar se angajează să respecte prevederile legislației incidente în vigoare, în ceea ce privește drepturile, responsabilitățile și obligațiile sale și procedurile aferente.10.2. În situația existenței de discrepanțe între prevederile prezentului acord și legislația în vigoare se vor aplica prevederile legale în vigoare.10.3. Prezentul acord va produce efecte începând cu data de .........................*).*) Data de la care prezentul acord va produce efecte juridice nu poate fi mai devreme de data intrării în vigoare a regulamentului-cadru.10.4. Prezentul acord s-a semnat la data de ......................, la București, în două exemplare originale, ambele având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru emitent și un exemplar pentru dealerul primar.
  -----