LEGE nr. 58 din 17 martie 2022pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale sunt următoarele: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric și evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, intervenții specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere psihologică a părinților și a familiei, fizioterapie, alte intervenții specializate, precum și servicii educaționale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.(2) În sensul prezentei legi, unitățile specializate sunt următoarele: unități sanitare publice sau private, unități de servicii de sănătate conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate care sunt furnizoare de servicii conexe actului medical, structuri publice sau private furnizoare de servicii sociale.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Furnizarea serviciilor specializate integrate pentru persoane cu tulburări din spectrul autist și tulburări de sănătate mintală asociate se realizează de o echipă multidisciplinară formată, după caz, din: medici de familie, medici specialiști, asistenți sociali, psihologi acreditați în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, logopezi, analiști comportamentali, kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți, profesori de cultură fizică medicală, psihopedagogi speciali, terapeuți ocupaționali, psihologi atestați în terapii bazate pe evidențe științifice care și-au dovedit eficacitatea în evaluarea și intervențiile în TSA, consilieri psihologici, psihopedagogi, cadre didactice, manager de caz, alți specialiști cu atribuții în domeniul intervenției specializate în tulburări din spectrul autist și tulburări de sănătate mintală asociate.(2) Evaluarea psihiatrică și diagnosticul psihiatric, tratamentul psihofarmacologic și recomandările către furnizorii de servicii conexe actului medical sunt realizate de către medicul specialist în specialitatea psihiatrie/psihiatrie pediatrică, în unitățile sanitare publice ori private.(3) Continuarea și monitorizarea tratamentului se efectuează de către specialiștii din cadrul echipei multidisciplinare prevăzute la alin. (1), în unitățile sanitare publice ori private, în cadrul furnizorilor de servicii conexe actului medical, furnizorilor de servicii sociale, precum și în cadrul unităților de învățământ special și special integrat.(4) Sunt recunoscute ca furnizori de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate:a) unitățile medico-sanitare publice sau private, cu sau fără personalitate juridică, reglementate potrivit legii, care desfășoară activități conexe actului medical;b) cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, organizate potrivit legii;c) organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, precum și instituțiile publice care furnizează servicii conexe actului medical.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Depistarea activă se efectuează de către medicul de familie, în conformitate cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber și gratuit la serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale prevăzute la art. 2. Accesul la educație include și dreptul la învățământ.4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate sunt acordate de specialiști cu competență stabilită, după caz, de ministerele de resort și organizațiile profesionale constituite potrivit legii.5. Articolul 7 se abrogă.6. La articolul 8, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și organizațiile profesionale constituite potrivit legii vor dezvolta programe de formare profesională continuă pentru specialiștii care lucrează cu persoane cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IIProcedura de autorizare și evaluare a furnizorilor de servicii conexe actului medical prevăzuți la art. 3 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta lege, se elaborează de către Ministerul Sănătății și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 52 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) furnizori de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.2. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Implementarea programelor naționale de sănătate curative se realizează din sumele alocate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prin furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente și dispozitive medicale evaluați și furnizorii de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.3. La articolul 263, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Serviciile conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate se contractează de casele de asigurări de sănătate cu furnizori autorizați și evaluați în condițiile legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 17 martie 2022.Nr. 58.-----