ORDIN nr. 155 din 15 martie 2022pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 17 martie 2022    Având în vedere:– art. 1 alin. (1), (1^1), (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare al Direcției buget a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. BG 431 din 14.03.2022,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINprivind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:NORME METODOLOGICEpentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina4. În anexă, titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IV Stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina5. În anexă, articolul 13^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării accesului la pachetul de servicii medicale de bază, precum și la medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și servicii medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative, furnizorii au obligația să solicite, să păstreze și să depună la casele de asigurări de sănătate următoarele documente, în copie:a) pentru cetățenii ucraineni cu reședința în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: document de identitate și document de călătorie*;* Documentele de călătorie sunt cele prevăzute la art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.b) pentru apatrizii și resortisanții țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: decizie de acordare sau de refuz al permisului de ședere în Ucraina și documentul de călătorie;c) pentru membrii de familie** ai persoanelor de la lit. a): certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de adopție, declarație pe propria răspundere, după caz, și documentul de călătorie;** Membrii de familie sunt definiți în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare.d) pentru membrii de familie ai persoanelor de la lit. b): certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de adopție, declarație pe propria răspundere, după caz, și documentul de călătorie;e) pentru apatrizii și resortisanții țărilor terțe, altele decât Ucraina, care își aveau reședința legală în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: document de identitate și document de călătorie;f) pentru alți cetățeni străini și apatrizi (persoane fără documente de identitate): document de călătorie;g) pentru alți cetățeni străini și apatrizi (persoane fără reședință legală în Ucraina și cu documente de identitate): document de identitate și document de călătorie;h) pentru beneficiarii Convenției ratificate prin Decretul nr. 165/1961 din statele succesoare ale URSS (Ucraina, Federația Rusă, Armenia), care au intrat în România anterior intrării în vigoare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale anterior acestei date: document de identitate și document de călătorie.(2) Furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele naționale de sănătate curative, sunt obligați să înregistreze în aplicația informatică pusă la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate persoanele prevăzute la alin. (1).(3) Evidența la nivelul caselor de asigurări de sănătate a persoanelor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza numărului unic de identificare care se atribuie utilizând aplicația informatică pusă la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu asigurarea garanțiilor corespunzătoare drepturilor și libertăților persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Adela Cojan
    București, 15 martie 2022.Nr. 155.----