ORDIN nr. 277 din 11 martie 2022pentru modificarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021
EMITENT
  • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 11 martie 2022    Având în vedere:– prevederile secțiunii 3.1 - Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, modificată prin Comunicarea CE;– Modificarea Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 164/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.05.2020, Comunicarea CE;– A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 218/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2.07.2020, Comunicarea CE; – A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2020/C 340 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.10.2020, Comunicarea CE;– Cea de-a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2021/C 34/06), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1.02.2021;– A șasea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2021/C 473/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 24.11.2021;– prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014)10233, cu modificările și completările ulterioare;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 1.238 din 27.01.2022;– Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 1.195 final din 22.02.2022;– Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate nr. 26.218 din 7.03.2022,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul ISchema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1111 din 22 noiembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La punctul 6 - „Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate și cheltuieli eligibile“, subpunctele 6.1, 6.4 și 6.6 vor avea următorul cuprins:6.1. Valoarea minimă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro, iar valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019, cu respectarea prevederilor de la punctul 7.1 din prezenta schemă...............................................................................................6.4. Acordarea finanțării se va face pe criterii competitive în baza criteriilor de la punctul 6.3 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 70 de puncte până la epuizarea bugetului prevăzut la punctul 5, subpunctul 5.2. Pentru proiectele cu punctaj egal, criteriile de departajare se vor aplica în următoarea ordine: 1. scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019; 2. data și ora depunerii proiectului.................................................................................................6.6. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos:– cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenului;– cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului; – cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;– cheltuieli pentru achiziția de instalații, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software;– active necorporale;– mijloace de transport electrice sau hibride^1 (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială); ^1 În conformitate cu prevederile Regulamentului delegat al Comisiei (UE) nr. 2.139/2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu, disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139.– cheltuieli de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;– cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
    Dan Vîlceanu
    București, 11 martie 2022.Nr. 277.----