ORDIN nr. 21 din 9 martie 2022pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 11 martie 2022  Având în vedere prevederile art. 51 alin. (3^5), ale art. 75 alin. (1) lit. b) și ale art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (2^2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) Valoarea medie până la care operatorul de distribuție rambursează solicitantului client casnic contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a unui branșament se stabilește și se aprobă de ANRE pe baza indicilor specifici utilizați pentru calculul componentei T_R a tarifului de racordare, pe tipurile constructive de branșament prevăzute în anexa nr. 5 la metodologie.(2) Valoarea calculată conform prevederilor alin. (1) se aplică și în situația modificării unui branșament existent.2. La articolul 56, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În condițiile prevăzute la alin. (4), revizuirea indicilor specifici utilizați la stabilirea componentei T_R a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public se realizează prin actualizarea valorilor aprobate cu rata inflației. Rata inflației luată în calcul se stabilește pe baza valorii realizate a indicelui de creștere a prețurilor de consum, publicat de autoritățile competente.3. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 5. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 9 martie 2022.Nr. 21.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la metodologie)
  SCHEMELE ȘI CONDIȚIILE
  de realizare standard a instalației de racordare, utilizate la stabilirea indicilor specifici
  pentru calculul componentei T_R a tarifului de racordare
  Branșament monofazat aerianbranșament fără stâlp intermediar, cu lungimea L = 30 m
  Branșament monofazat subteranbranșament realizat pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri și refaceri de pavaje, cu lungimea L = 20 m
  Branșament trifazat aerianbranșament fără stâlp intermediar, cu lungimea L = 30 m
  Branșament trifazat subteranbranșament realizat pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri și refaceri de pavaje, cu lungimea L = 20 m
  Racord aerian de MTracord realizat cu un stâlp special echipat cu aparataj, cu priză de pământ și o deschidere cu lungimea de 50 m, cu stâlp de susținere
  Racord subteran de MT din LEAracord realizat cu un stâlp special echipat cu aparataj, cu descărcătoare, cu priză de legare la pământ și cutii terminale de exterior, pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri și refaceri de pavaje
  Racord subteran de MT din stație electrică/punct de alimentare/post de transformare/ punct de conexiuneracord realizat din bara unei stații electrice/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune, pe un traseu fără subtraversări sau desfaceri și refaceri de pavaje, fără celule de capăt
  Post de transformare MT/JT aerianpost de transformare aerian, cu cadru de siguranțe, descărcătoare, cutie de distribuție fără grup de măsurare a energiei electrice/ bloc de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare
  Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare radială, cu un transformatorpost de transformare realizat în anvelopă de beton, cu două celule de MT (o celulă de linie echipată cu separator de sarcină și o celulă de transformator echipată cu separator și cadru de siguranțe fuzibile), transformator și tablou de JT fără grup de măsurare a energiei electrice/bloc de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare
  Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare radială, cu două transformatoarepost de transformare realizat în anvelopă de beton, cu trei celule de MT (o celulă de linie echipată cu separator de sarcină și două celule de transformator echipate cu separator și cadru de siguranțe fuzibile), transformator și tablou de JT fără grup de măsurare a energiei electrice/bloc de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare
  Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, cu un transformatorpost de transformare realizat în anvelopă de beton, cu trei celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de sarcină și o celulă de transformator echipată cu separator și cadru de siguranțe fuzibile), transformator și tablou de JT fără grup de măsurare a energiei electrice/bloc de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare
  Post de transformare MT/JT în cabină, cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, cu două transformatoarepost de transformare realizat în anvelopă de beton, cu patru celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de sarcină și două celule de transformator echipate cu separator și cadru de siguranțe fuzibile), transformator și tablou de JT fără grup de măsurare a energiei electrice/bloc de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare
  Punct de conexiune MT/MTpunct de conexiune realizat în anvelopă de beton, cu trei celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de sarcină și o celulă de măsurare), fără grup de măsurare a energiei electrice/bloc de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la metodologie)
  Tipurile constructive de branșament pentru care se aprobă valorile medii
  până la care operatorul de distribuție rambursează solicitantului client casnic
  contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a unui branșament
  branșament monofazat aerian
  branșament monofazat subteran din LEA sau branșament monofazat mixt*)
  branșament monofazat subteran din firidă
  branșament trifazat aerian
  branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt*)
  branșament trifazat subteran din firidă
  *) Branșament mixt = branșament aerian + branșament subteran.
  ----