PROCEDURĂ din 7 martie 2022de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 11 martie 2022



  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 352 din 7 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 11 martie 2022.
   +  Capitolul I  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale1. Prezenta procedură de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare are ca scop verificarea condițiilor prevăzute de art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.2. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuții în domeniul soluționării deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.3. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 35 din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), după caz.4. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unității fiscale se înțelege, după caz:a) directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;b) șeful administrației județene a finanțelor publice;c) șeful administrației finanțelor publice a sectorului 1-6 din municipiul București;d) șeful serviciului fiscal municipal;e) șeful serviciului fiscal orășenesc;f) șeful biroului fiscal comunal;g) șeful Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii a municipiului București;h) șeful administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.5. În sensul prezentei proceduri, prin persoană impozabilă se înțelege persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.6. În vederea soluționării deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, pentru verificarea condițiilor prevăzute de art. 169 din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate constituie, respectiv actualizează atât Baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA, potrivit dispozițiilor din secțiunea a 2-a, cât și Baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, potrivit dispozițiilor din secțiunea a 3-a.  +  Secţiunea a 2-a Constituirea și gestionarea bazei de date speciale privind riscul de rambursare necuvenită a TVA7.(1) Baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA reprezintă o listă în care sunt înscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale dețin informații că pot prezenta un risc fiscal de rambursare necuvenită, potrivit dispozițiilor art. 169 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.7.(2) Baza de date specială se constituie de către compartimentul de specialitate și cuprinde informații cu privire la persoanele impozabile pentru care au fost întocmite referate potrivit prevederilor pct. 8.7.(3) Baza de date specială conține informații privind denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA, codul de înregistrare în scopuri de TVA, numărul și data referatului prin care s-a propus înscrierea în baza de date specială, structura din cadrul organului fiscal care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza înscrierii în baza de date, numărul și data referatului prin care s-a propus menținerea în baza de date, motivele care au stat la baza menținerii în baza de date, numărul și data referatului prin care s-a propus radierea din baza de date, structura care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza radierii, după caz.8. De îndată ce structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de administrare fiscală, Direcția generală juridică sau structurile juridice teritoriale, Direcția generală antifraudă fiscală dețin informații de natura celor menționate la art. 169 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, vor înștiința despre acest fapt compartimentul de specialitate. Propunerea de înscriere a persoanei impozabile în baza de date specială se realizează printr-un referat motivat, aprobat de coordonatorul structurii care face propunerea. Persoanele impozabile pentru care se primesc referate vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate în baza de date specială.9. Referatul motivat cuprinde constatările complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză, care să justifice existența riscului fiscal din punctul de vedere al acordării unei rambursări necuvenite de taxă pe valoarea adăugată pentru persoana impozabilă în cauză.10. În sensul prezentei proceduri, se consideră că persoanele impozabile prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situații:a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituții, care vizează aspecte de natură fiscală și dacă se constată că au incidență în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA.Referatele se întocmesc de structurile din cadrul organului fiscal care au primit spre soluționare documentele oficiale sus-menționate, numai dacă cuprind cel puțin unul dintre elementele următoare:– operațiunile/tranzacțiile au fost efectuate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;– estimarea implicațiilor asupra bazei de impozitare a TVA.Referatele vor cuprinde și cel puțin o categorie de informații din care să rezulte elemente cum ar fi:– informații din care să rezulte stabilirea, în mod eronat sau cu rea-credință, de către persoana impozabilă a impozitelor și taxelor, cu incidență în diminuarea bazei impozabile a TVA și a taxei pe valoarea adăugată aferente;– informații din care să rezulte existența indiciilor de omisiune, în tot sau în parte, a evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cu influență asupra taxei pe valoarea adăugată;– informații din care să rezulte evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive sau ținerea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, cu influență asupra taxei pe valoarea adăugată.În cazul în care informațiile provin de la organe de cercetare penală, referatele se întocmesc numai la momentul punerii în mișcare a acțiunii penale;b) în cadrul acțiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni cu implicații de natură fiscală. În acest sens, în referatele întocmite de organele fiscale care au efectuat controlul fiscal se vor detalia operațiunile/tranzacțiile efectuate cu influență asupra bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, operațiuni care pot întruni elementele unei infracțiuni, cu precizarea prevederilor legale încălcate pentru situația de fapt identificată. În acest caz, referatul va cuprinde cel puțin elementele prevăzute la lit. a);c) cu ocazia inspecției fiscale ulterioare au fost stabilite diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare.Referatele întocmite de organele de inspecție fiscală vor cuprinde informații referitoare la: diferențele suplimentare constatate, cuantumul acestora, prevederile legale încălcate, caracterul întâmplător sau continuu al încălcării prevederilor legale, informații privind conformarea voluntară a persoanei impozabile, alte informații relevante în motivarea propunerii de înscriere în baza de date specială;d) s-au constatat neconcordanțe semnificative, verificate și confirmate de organul fiscal, între informațiile înscrise în declarațiile informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (formular 394) de persoanele înregistrate în scopuri de TVA depuse de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri și/sau neconcordanțe semnificative între informațiile înscrise în declarațiile informative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES - declarații recapitulative) depuse de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri și transmise organului fiscal prin intermediul sistemului informatic de schimb de informații privind TVA între statele membre ale Uniunii Europene.Referatul întocmit de structura din cadrul organului fiscal care a făcut constatarea va conține informații din care să rezulte că neconcordanțele semnificative sunt generate de persoana impozabilă în cauză, că nu au fost corectate ulterior și că au o influență relevantă asupra acordării unei rambursări necuvenite de taxă pe valoarea adăugată. Totodată, în cuprinsul acestuia se va menționa modalitatea de confirmare a neconcordanțelor, cum ar fi: notificarea contribuabilului și confirmarea neconcordanțelor, solicitarea de informații de la terți (inclusiv solicitarea de informații prin SCAC), constatarea la fața locului.11. La primirea referatului privind persoana impozabilă despre care organele fiscale au stabilit că prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA, după înscrierea acesteia în baza de date specială, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.12. Pentru deconturile prevăzute la pct. 11, care nu îndeplinesc nicio altă condiție care ar genera soluționarea cu inspecție fiscală anticipată, dintre cele prevăzute la art. 169 alin. (2) lit. a) sau c) ori alin. (3) lit. a) sau lit. c)-e), după caz, din Codul de procedură fiscală, care se află în curs de soluționare potrivit prevederilor pct. 35 la data înscrierii persoanei impozabile în baza de date, procedura se întrerupe, iar deconturile se soluționează conform prevederilor pct. 15. (1)-15. (20). 13. Ca urmare a înscrierii în baza de date specială, conform prevederilor pct. 8-10, compartimentul de specialitate întocmește o notă prin care stabilește încadrarea persoanei impozabile în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA, constată îndeplinirea condiției prevăzute la art. 169 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b) din Codul de procedură fiscală, după caz, și propune anularea actelor procedurale întocmite ca urmare a încadrării inițiale a deconturilor în curs de soluționare în categoria celor pentru care nu se efectuează inspecția fiscală anticipată. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.14. În situația prevăzută la pct. 12, dacă a fost emisă decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare, aceasta se desființează în condițiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.15.(1) Pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, compartimentul de specialitate solicită structurii din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date să efectueze o analiză, pentru a stabili dacă persoana impozabilă mai prezintă risc de rambursare necuvenită.15.(2) În situația în care persoana impozabilă este administrată de un alt organ fiscal decât cel care a propus înscrierea în baza de date specială, solicitarea se transmite de compartimentul de specialitate structurii corespondente celei care a propus înscrierea în baza de date, din cadrul organului fiscal competent să administreze persoana impozabilă.15.(3) În scopul analizei, compartimentul de specialitate transmite formatul electronic al decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de persoana impozabilă înscrisă în baza de date specială, precum și solicitarea de efectuare a analizei privind menținerea/radierea din baza de date specială a respectivei persoane impozabile, până la sfârșitul zilei următoare depunerii decontului. Odată cu decontul se transmit și informații privind referatul care a stat la baza înscrierii/menținerii persoanei impozabile în baza de date specială.15.(4) Structura din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială analizează motivele care au stat la baza propunerii de înscriere și/sau menținere în baza de date specială, raportat la nivelul soldului sumei negative de TVA solicitat la rambursare, la perioada fiscală în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Pentru stabilirea perioadei din care provine suma solicitată la rambursare se va avea în vedere modul de stabilire a perioadei din modelul fișei privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta procedură. În analiză vor fi avute în vedere orice alte informații relevante care pot configura faptul că există riscul unei rambursări necuvenite.15.(5) În cadrul analizei se va stabili existența/inexistența raportului de cauzalitate dintre condițiile care au condus la înscrierea și/sau menținerea persoanei impozabile în baza de date specială și, respectiv, elementele/operațiunile/tranzacțiile desfășurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative, denumit în continuare raport de cauzalitate. Această analiză se va realiza cu respectarea prevederilor art. 169 alin. (9) din Codul de procedură fiscală.15.(6) Structura din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea sau menținerea persoanei impozabile în baza de date specială transmite compartimentului de specialitate, în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării potrivit alin. (1), un referat cu propunerea privind menținerea sau radierea, după caz, a persoanei impozabile respective în/din baza de date specială.15.(7) Referatul prin care se propune menținerea sau radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială va conține următoarele informații:– structura din cadrul organului fiscal care a propus menținerea/radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială;– datele de identificare ale persoanei impozabile;– informații privind decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii de soluționare: numărul și data de înregistrare, perioada pentru care s-a depus decontul, perioada din care provine soldul sumei negative a TVA solicitate la rambursare, perioada de prescripție, perioada de la ultimul control al taxei pe valoarea adăugată, suma solicitată la rambursare;– motivul care a stat la baza înscrierii/menținerii în baza de date specială, data înscrierii, încetarea sau neîncetarea condițiilor care au stat la baza înscrierii în baza de date specială a persoanei impozabile;– propunerea clară de menținere sau de radiere a persoanei impozabile în/din baza de date specială.15.(8) În cazul în care se menține motivul care a stat la baza înscrierii în baza de date specială și nu este îndeplinită o altă condiție de radiere prevăzută la pct. 16.(2) se va efectua o analiză argumentată și fundamentată asupra raportului de cauzalitate existent, care va fi prezentată detaliat în cadrul referatului.15.(9) În situația în care, drept urmare a analizei prevăzute la alin. (8), se constată existența raportului de cauzalitate, identificându-se astfel un risc considerabil al unei rambursări necuvenite de TVA, se va propune menținerea persoanei impozabile în baza de date specială.15.(10) În situația în care, drept urmare a analizei prevăzute la alin. (8), nu se stabilește un raport de cauzalitate, fără a fi identificate elemente cu un grad rezonabil de certitudine în ce privește riscul unei rambursări necuvenite de TVA pentru persoana impozabilă în cauză, se va propune radierea din baza de date specială a persoanei impozabile respective.15.(11) Referatul prin care se propune radierea persoanei impozabile din baza de date specială se întocmește și în situația în care nu se menține motivul care a condus la înscrierea în baza de date specială sau este îndeplinită o altă condiție de radiere din baza de date, prevăzută la pct. 16.(2).15.(12) În vederea fundamentării referatului prevăzut la alin. (7), cu respectarea termenului de maximum 10 zile de la data primirii solicitării potrivit alin. (1), structura emitentă poate solicita informații de la terți, poate efectua o constatare la fața locului sau un control fiscal, după caz, conform atribuțiilor structurii respective.15.(13) Referatele întocmite conform prevederilor alin. (7) de structurile din cadrul organelor fiscale se transmit compartimentului de specialitate, pentru a fi supuse aprobării unei comisii constituite în acest scop.15.(14) În vederea analizării și aprobării sau respingerii propunerilor de menținere sau de radiere în/din baza de date specială se constituie câte o comisie la nivelul fiecărei administrații județene a finanțelor publice, la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, al Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii București, la nivelul administrațiilor sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice din municipiul București, precum și la nivelul Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți.15.(15) Comisiile prevăzute la alin. (14) sunt constituite din următorii membri, respectiv:a) comisiile de la nivelul administrațiilor județene ale finanțelor publice, administrațiilor sectoarelor 1-6 ale finanțelor publice din municipiul București și de la nivelul Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii București sunt constituite din șeful administrației, șeful administrației adjunct-inspecție fiscală și șeful administrației adjunct-colectare persoane juridice sau șeful administrației adjunct-colectare, după caz;b) comisia de la nivelul Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți este constituită din șeful administrației, șeful administrației adjunct, șeful serviciului inspecție fiscală;c) comisia de la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili este constituită din directorul general, directorul general adjunct-administrarea veniturilor statului, directorul general adjunct-inspecție fiscală desemnat.15.(16) Dacă una dintre funcțiile prevăzute la alin. (15) este vacantă sau comisia nu poate fi constituită întrucât unul din membri este în imposibilitatea exercitării atribuțiilor, șeful administrației/directorul general sau persoana care îndeplinește atribuțiile de conducător al administrației/Direcției generale de administrare a marilor contribuabili desemnează, ca membru al comisiei, o altă persoană, din cadrul departamentului din care face parte funcția vacantă sau membrul aflat în imposibilitatea exercitării funcției.15.(17) Compartimentul de specialitate, care asigură secretariatul comisiei, convoacă comisia în termen de cel mult 5 zile de la termenul stabilit pentru transmiterea referatelor, potrivit alin. (12). În cazul în care referatul este întocmit de către Direcția generală antifraudă fiscală, la lucrările comisiei va fi invitat să participe, fără drept de vot, și un reprezentant desemnat al Direcției generale antifraudă fiscală.15.(18) Deciziile comisiei se adoptă cu votul majorității simple a membrilor.15.(19) În cazul în care prin decizia comisiei se stabilește menținerea persoanei impozabile în baza de date specială, decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se soluționează cu efectuarea inspecției fiscale anticipate. Compartimentul de specialitate transmite decontul, împreună cu documentația aferentă, în ziua următoare aprobării referatului, compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală.15.(20) În urma aprobării referatului prin care s-a propus radierea persoanei impozabile din baza de date specială, compartimentul de specialitate radiază persoana impozabilă din baza de date specială.16.(1) Radierea persoanei impozabile din baza de date specială se face atât la propunerea motivată a structurii din cadrul organelor fiscale care a propus înscrierea, cât și la propunerea altor organe fiscale implicate în procedura de rambursare, până la data de 5 a fiecărei luni, cu aprobarea coordonatorului structurii în cauză.16.(2) Radierea din baza de date specială se face pornind de la motivele care au stat la baza înscrierii și/sau menținerii în această bază de date, conform prevederilor pct. 10, în oricare dintre următoarele situații:a) independent de motivele pentru care persoana impozabilă a fost înscrisă în baza de date specială, în situația în care organele de inspecție fiscală au constatat într-o perioadă de 12 luni de la data încadrării în clasa de risc, perioadă care să includă cel puțin 3 deconturi cu opțiune de rambursare soluționate, diferențe de TVA mai mici de 10% din suma rambursată/solicitată la rambursare, dar nu mai mult de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale;b) persoana impozabilă și-a încetat activitatea și a fost radiată din evidențele fiscale;c) structurile care au propus înscrierea/menținerea persoanei impozabile în baza de date specială transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu propunerea de radiere a persoanei impozabile respective, care se supune aprobării comisiei prevăzute la pct. 15.(14).17. Anual, până pe data de 31 ianuarie, compartimentul de specialitate verifică și radiază din baza de date specială persoanele impozabile care, în cursul anului anterior, au fost radiate din evidențele fiscale.  +  Secţiunea a 3-a Constituirea și gestionarea bazei de date speciale privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență18. Baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, în condițiile legii, reprezintă o listă în care sunt înscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale dețin informații că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 169 alin. (2) lit. c) sau alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, după caz.19.(1) Baza de date specială se constituie de către compartimentul de specialitate din cadrul fiecărui organ fiscal competent și cuprinde informații cu privire la persoanele impozabile despre care deține informații că se află în situațiile de la pct. 18 sau pentru care au fost întocmite referate potrivit prevederilor pct. 20.19.(2) Baza de date specială conține informații privind denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA, codul de înregistrare în scopuri de TVA, numărul și data referatului prin care s-a propus înscrierea în baza de date specială, structura din cadrul organului fiscal care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza înscrierii în baza de date, numărul și data documentului din care rezultă motivul înscrierii în baza de date, numărul și data referatului prin care s-a propus radierea din baza de date, structura care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza radierii, după caz.20.(1) Ori de câte ori compartimentele cu atribuții de colectare sau compartimentul juridic constată că pentru o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, acestea transmit de îndată compartimentului de specialitate un referat motivat, aprobat de directorul coordonator, în vederea înscrierii persoanei impozabile în baza de date. În referat se înscriu și numărul și data documentului din care rezultă motivul înscrierii în baza de date, respectiv declanșarea procedurii de lichidare voluntară sau de deschidere a procedurii de insolvență. Compartimentele cu atribuții de colectare sau compartimentul juridic nu transmit/ nu transmite referat în vederea înscrierii în baza de date a persoanelor impozabile pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, dar pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.20.(2) Informațiile primite sau deținute privind declanșarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvență, cu excepția situațiilor în care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale, în temeiul referatelor motivate întocmite potrivit alin. (1) și transmise compartimentului de specialitate, se înscriu în baza de date.21.(1) La primirea referatului, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.21.(2) Pentru deconturile depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date, aflate în curs de soluționare, care ar fi urmat să fie soluționate fără inspecție fiscală anticipată, procedura se întrerupe, iar deconturile se soluționează cu inspecție fiscală anticipată.21.(3) Pe baza referatului primit în condițiile pct. 20(1), compartimentul de specialitate întocmește o notă prin care constată îndeplinirea condiției prevăzute la art. 169 alin. (2) lit. c) sau alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, după caz, și propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării inițiale a deconturilor în categoria celor pentru care nu se efectuează inspecție fiscală anticipată. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unității fiscale spre aprobare.21.(4) Dispozițiile alin. (2) și (3) sunt aplicabile și pentru deconturile aflate în curs de soluționare, pentru care la data primirii referatului prevăzut la alin. (1) era emisă Decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare. În această situație, Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare se desființează în condițiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.22. Compartimentele care au transmis referate privind declanșarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvență, cu excepția situațiilor în care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale, au obligația înștiințării de îndată a compartimentului de specialitate cu privire la încetarea situațiilor respective, pe bază de referat motivat privind scoaterea din baza de date. Compartimentele care au transmis referate privind declanșarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvență au obligația înștiințării de îndată a compartimentului de specialitate, pe bază de referat motivat privind scoaterea din baza de date și în situația în care, ulterior înscrierii persoanei impozabile în baza de date, este confirmat un plan de reorganizare în condițiile legii speciale.23. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale, se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate.  +  Capitolul II Depunerea, înregistrarea și prelucrarea deconturilor de TVA24. Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 din Codul fiscal, prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță, la termenele prevăzute de Codul fiscal.25. Deconturile de TVA se prelucrează și se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.26. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decât cele înscrise în vectorul fiscal nu se prelucrează și se restituie persoanelor impozabile.27. Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.28. În cazul în care în urma prelucrării deconturilor de TVA rezultă erori și decontul nu este validat, organele fiscale notifică persoana impozabilă pentru corectarea acestuia. 29. După primirea și procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupează pe următoarele categorii:a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată);b) deconturi cu sume negative, astfel:b.1) deconturi cu sume negative cu opțiune de rambursare;b.2) deconturi cu sume negative fără opțiune de rambursare (sume care se reportează în decontul perioadei următoare).30. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul „Evidență pe plătitori“, pe baza Registrului-jurnal obligații declarate la bugetul de stat și a Notei de predare-primire, prevăzute de reglementările privind organizarea evidenței pe plătitori.31. Deconturile cu sume pozitive, precum și cele cu sume negative fără opțiune de rambursare se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.32. Sumele negative din deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se transferă din evidența pe plătitor într-o evidență separată și se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul cu atribuții în domeniul soluționării deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru rambursare, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.  +  Capitolul III Soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare  +  Secţiunea 1 Dispoziții aplicabile deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili33.(1) Se supun procedurii de soluționare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere.33.(2) Persoanele impozabile care depun deconturile după expirarea termenului legal de depunere vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.33.(3) Prin excepție, se supune procedurii de soluționare și decontul de TVA aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței prevăzute de legislația în domeniu, dacă persoana impozabilă solicită corecția acestui decont, potrivit art. 303 alin. (7) teza a IV-a din Codul fiscal, pentru rambursarea soldului sumei negative de taxă.34. Solicitările de rambursare depuse pentru același termen legal de depunere se supun procedurii de soluționare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală.35. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sunt în curs de soluționare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului și data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare sau data comunicării Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, prin care se resping sumele solicitate la rambursare, după caz.36.(1) Compartimentul de specialitate analizează solicitările de rambursare în vederea soluționării.36.(2) Deconturile de TVA se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării, urmărindu-se dacă soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrată în evidențele fiscale.36.(3) Dacă se constată diferențe între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare și suma înregistrată în evidențele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corecție a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul și aplică procedura specială în domeniu. Îndreptarea erorii materiale se face de organul fiscal din oficiu, dacă este posibil, sau pe baza documentației prezentate de persoana impozabilă.36.(4) În acest caz, termenul legal de soluționare a solicitării de rambursare se prelungește cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării și data corectării diferențelor între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare și suma înregistrată în evidențele fiscale, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.36.(5) După îndreptarea erorii materiale, decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se supune soluționării.37. În cazul grupului fiscal unic constituit potrivit Codului fiscal se supune soluționării decontul consolidat de TVA cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depus, în numele grupului, de reprezentantul acestuia, dar verificarea condițiilor prevăzute de art. 169 din Codul de procedură fiscală se face atât pentru reprezentantul grupului fiscal, cât și pentru membrii acestuia.38. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se soluționează de organul fiscal, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, cu excepția deconturilor de TVA depuse de persoanele impozabile care îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art. 169 alin. (2) sau (3), după caz, din Codul de procedură fiscală, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate.39.(1) Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor care generează efectuarea inspecției fiscale anticipate.39.(2) Etapa se finalizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii decontului de TVA sau de la data emiterii deciziei de îndreptare a erorilor materiale din decontul de TVA, după caz, în situația în care persoana impozabilă nu figurează în baza de date specială a persoanelor impozabile care prezintă riscul unei rambursări necuvenite, constituită în condițiile prevăzute la cap. I secțiunea a 2-a. În situația deconturilor depuse de persoane impozabile care figurează în baza de date specială, pentru care sunt aplicabile dispozițiile pct. 15.(1)-15.(20), etapa se finalizează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii decontului de TVA.40. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare pentru care nu este necesară, potrivit legii, efectuarea inspecției fiscale anticipate se soluționează prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Compartimentul de specialitate emite decizia de rambursare în termen de o zi de la verificarea condițiilor prevăzute la art. 169 alin. (2) sau (3), după caz, din Codul de procedură fiscală.41.(1) Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care este necesară, potrivit legii, efectuarea inspecției fiscale anticipate, se transmit la compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală.41.(2) La data transmiterii către compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală, dar nu mai târziu de 3 zile de la verificarea condițiilor prevăzute la art. 169 alin. (2) sau (3), după caz, din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate notifică persoana impozabilă cu privire la prelungirea termenului de soluționare a decontului, în condițiile prevăzute de art. 77 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.41.(3) După efectuarea inspecției fiscale anticipate, compartimentul cu atribuții în acest domeniu întocmește raportul de inspecție fiscală.41.(4) În cazul în care TVA deductibilă sau colectată se modifică față de sumele înscrise în decontul de TVA se întocmește Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, care are și rol de Decizie de rambursare a TVA.41.(5) În cazul în care cu ocazia inspecției fiscale anticipate nu sunt stabilite diferențe față de suma solicitată la rambursare se întocmește Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de către compartimentul de specialitate.42. Decizia de rambursare emisă de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedură fiscală, cu excepția sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza Deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale.43. Deciziile emise în condițiile prezentei proceduri se întocmesc în două exemplare, din care unul se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unității fiscale, iar al doilea, care se semnează și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile. 44.(1) Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunțat de cel puțin două ori la opțiunea de rambursare exercitată prin deconturi care s-ar fi soluționat după efectuarea inspecției fiscale anticipate, potrivit art. 169 alin. (2) sau (3) din Codul de procedură fiscală, după caz, dacă renunțarea la opțiunea de rambursare s-a produs înainte de transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare la activitatea de inspecție fiscală, compartimentul de specialitate va înștiința Serviciul/Biroul/Compartimentul selectare, programare și analiză inspecție fiscală în vederea eventualei selectări pentru inspecție fiscală a acestor persoane, în funcție de nivelul de risc identificat.44.(2) În cazul contribuabilului care renunță la opțiunea de rambursare, după transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare la activitatea de inspecție fiscală, dar înainte de începerea inspecției fiscale anticipate, compartimentul de inspecție fiscală va restitui decontul de TVA organului de administrare.44.(3) În cazul contribuabilului care renunță la opțiunea de rambursare, după începerea inspecției fiscale anticipate, aceasta va fi continuată și finalizată ca inspecție fiscală parțială privind taxa pe valoarea adăugată.  +  Secţiunea a 2-a Fluxul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mari și mijlocii45. Prezenta secțiune se aplică pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari și mijlocii, stabiliți potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul de procedură fiscală. 46. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidență specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. A din anexa nr. 1 la prezenta procedură.47.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii, compartimentul de specialitate verifică, pe baza informațiilor deținute, dacă există riscul unei rambursări necuvenite. În acest scop, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă solicitantă este înscrisă în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 2-a.47.(2) Dacă persoana impozabilă figurează în baza de date specială constituită în condițiile prevăzute la cap. I secțiunea a 2-a, compartimentul de specialitate solicită structurii care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date să efectueze o analiză, pentru a stabili dacă persoana impozabilă mai prezintă risc de rambursare necuvenită, fiind aplicabile dispozițiile pct. 15.(1)-15.(20).48.(1) Totodată, compartimentul de specialitate verifică, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal.48.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul este înscris în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 2-a și indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozițiile pct. 41.(1)-41.(5), precum și dispozițiile secțiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.49.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii, depus de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii care nu figurează cu fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale. În acest scop, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă solicitantă este înscrisă în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 3-a.49.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal, dar care sunt înscrise în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 3-a se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul prezintă risc de rambursare necuvenită (fiind înscris în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 2-a) și indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozițiile pct. 41.(1)-41.(5), precum și dispozițiile secțiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.50. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal, care nu figurează nici în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA, nici în baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, se soluționează prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40. 51.(1) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal, care nu figurează în baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență (constituită în condițiile prevăzute la cap. I secțiunea a 3-a), dar care figurează în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA (constituită în condițiile prevăzute la cap. I secțiunea a 2-a), se soluționează în funcție de rezultatul analizei efectuate potrivit dispozițiilor pct. 15.(1)-15.(20).51.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), prezintă riscul unei rambursări necuvenite se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate. Dispozițiile pct. 41.(1)-41.(5), precum și dispozițiile secțiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.51.(3) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), nu mai prezintă riscul unei rambursări necuvenite, fiind radiate din baza de date specială, se soluționează prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40.52. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, potrivit pct. 47.(1)-51.(3) se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mari și mijlocii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, după caz.  +  Secţiunea a 3-a Fluxul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de alți contribuabili decât marii contribuabili și contribuabilii mijlocii53. Prezenta secțiune se aplică pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât marii contribuabili și contribuabilii mijlocii. 54. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidență specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. B din anexa nr. 1 la prezenta procedură.55.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii, compartimentul de specialitate verifică, pe baza informațiilor deținute, dacă există riscul unei rambursări necuvenite. În acest scop, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă solicitantă este înscrisă în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 2-a.55.(2) Dacă persoana impozabilă figurează în baza de date specială constituită în condițiile prevăzute la cap. I secțiunea a 2-a, compartimentul de specialitate solicită structurii care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date să efectueze o analiză, pentru a stabili dacă persoana impozabilă mai prezintă risc de rambursare necuvenită, fiind aplicabile dispozițiile pct. 15.(1)-15.(20).56.(1) Totodată, compartimentul de specialitate verifică, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii, depus în termenul legal de alți contribuabili decât contribuabilii mari și mijlocii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal.56.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul este înscris în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 2-a și indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozițiile pct. 41.(1)-41.(5), precum și dispozițiile secțiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.57.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii, depus de alți contribuabili decât contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu figurează cu fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale. În acest scop, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă solicitantă este înscrisă în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 3-a.57.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal, dar care sunt înscrise în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 3-a se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul prezintă risc de rambursare necuvenită (fiind înscris în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 2-a) și indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozițiile pct. 41.(1)-41.(5), precum și dispozițiile secțiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.58.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii, depus de alți contribuabili decât contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu figurează cu fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal și care nu sunt înscriși în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 3-a, compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicației informatice, dacă persoana impozabilă a depus, după data înregistrării în scopuri de TVA, deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.58.(2) Dacă decontul supus procedurii este primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, acesta se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul prezintă risc de rambursare necuvenită (fiind înscris în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 2-a) și indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozițiile pct. 41.(1)-41.(5), precum și dispozițiile secțiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.58.(3) În sensul prezentei proceduri, prin „primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depus după înregistrarea în scopuri de TVA“ se înțelege prima solicitare de rambursare depusă după înregistrarea inițială în scopuri de TVA, nu și după reînregistrarea în scopuri de TVA în condițiile art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.59.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus procedurii, depus de alți contribuabili decât contribuabilii mari și mijlocii, care nu au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal, care nu figurează în baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență (constituită în condițiile prevăzute la cap. I secțiunea a 3-a) și care nu reprezintă primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicației informatice, dacă soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni. În acest scop, compartimentul de specialitate completează Fișa privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, completată potrivit instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3 la procedură.59.(2) Dacă suma solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni, decontul supus analizei se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul prezintă risc de rambursare necuvenită (fiind înscris în baza de date specială constituită în condițiile prevederilor cap. I secțiunea a 2-a) și indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozițiile pct. 41.(1)-41.(5), precum și dispozițiile secțiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.59.(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru persoanele impozabile care și-au schimbat perioada fiscală ca urmare a efectuării de achiziții intracomunitare, dacă suma solicitată la rambursare provine dintr-o perioadă mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate în perioada de referință.60. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de alți contribuabili decât contribuabilii mari și mijlocii, care nu au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal, care nu figurează nici în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA (constituită în condițiile prevăzute la cap. I secțiunea a 2-a), nici în baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență (constituită în condițiile prevăzute la cap. I secțiunea a 3-a), care nu reprezintă primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, iar soldul sumei negative nu provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor utilizate în 12 luni, se soluționează prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40.61.(1) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de alți contribuabili decât contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, care nu au fapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscal, care nu figurează în baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență (constituită în condițiile prevăzute la cap. I secțiunea a 3-a), care nu reprezintă primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, iar soldul sumei negative nu provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor utilizate în 12 luni, dar solicitantul figurează în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA (constituită în condițiile prevăzute la cap. I secțiunea a 2-a), se soluționează în funcție de rezultatul analizei efectuate potrivit dispozițiilor pct. 15.(1)-15.(20).61.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), prezintă riscul unei rambursări necuvenite se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate. Dispozițiile pct. 41.(1)-41.(5), precum și dispozițiile secțiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.61.(3) Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), nu mai prezintă riscul unei rambursări necuvenite, fiind radiate din baza de date specială, se soluționează prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40.62. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, potrivit pct. 55.(1)-61.(3) se consemnează, de asemenea, în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de alți contribuabili decât contribuabilii mari și mijlocii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură.  +  Secţiunea a 4-a Fluxul operațiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare soluționate cu inspecție fiscală anticipată63. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare care se află în una dintre situațiile care generează, potrivit legii, soluționarea cu inspecție fiscală anticipată se transmit zilnic, împreună cu documentația aferentă, compartimentului cu atribuții de inspecție fiscală în vederea efectuării verificării.64. În cazul inspecției fiscale anticipate, efectuată pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA, prin excepție de la prevederile art. 117 din Codul de procedură fiscală, perioada supusă inspecției fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Dispozițiile art. 94 alin. (3) din Codul de procedură fiscală rămân aplicabile.65. În situația în care se constată indicii privind nerespectarea legislației fiscale ori stabilirea incorectă a obligațiilor fiscale, prin operațiuni care s-au desfășurat în afara perioadei prevăzute la pct. 64, inspecția fiscală se extinde corespunzător, cu respectarea prevederilor art. 117 din Codul de procedură fiscală.66. Dispozițiile pct. 41.(3)-41.(5) sunt aplicabile în mod corespunzător.67. Compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitării, împreună cu Raportul de inspecție fiscală, precum și, după caz, Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, sau Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale.68.(1) În situațiile în care pentru soluționarea solicitării de rambursare organul de inspecție fiscală consideră că sunt necesare informații suplimentare, termenul de soluționare se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii informațiilor respective, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.68.(2) Prelungirea termenului de soluționare se realizează pentru întreaga sumă solicitată la rambursare și nu poate opera pentru sume parțiale.69. Dacă în urma inspecției fiscale nu au fost stabilite diferențe față de suma solicitată la rambursare, cel mai târziu în ziua următoare primirii dosarului solicitării compartimentul de specialitate întocmește proiectul Deciziei de rambursare a TVA, în două exemplare. 70. Inspecția fiscală anticipată pentru soluționarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare la același contribuabil se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecție fiscală pentru o perioadă anterioară.  +  Secţiunea a 5-a Operațiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii și arhivarea documentelor71. La sfârșitul fiecărei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării și/sau restituirii, potrivit prevederilor legale în vigoare, atât deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cât și deciziile de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, aprobate.72. Compartimentul de colectare, după efectuarea operațiunilor de stingere a creanțelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele întocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile și un exemplar în vederea arhivării, precum și Decizia de rambursare a TVA sau Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz.73.(1) După operarea datelor privind soluționarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare în evidența specială, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.73.(2) Dosarul solicitării cuprinde:– Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare;– Fișa privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare;– Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de alți contribuabili decât contribuabilii mari și mijlocii sau Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mari/contribuabilii mijlocii, după caz;– Decizia de rambursare a TVA, emisă de compartimentul de specialitate, sau Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice ori Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, după caz, emisă de compartimentul cu atribuții de inspecție fiscală, după caz, însoțită de Raportul de inspecție fiscală;– Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând data la care s-a efectuat operațiunea de compensare și/sau restituire.74. În cel mult o zi de la primirea Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate înștiințează persoana impozabilă despre modul de soluționare a opțiunii de rambursare, prin transmiterea Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, însoțite, după caz, de Decizia de rambursare a TVA emisă de compartimentul de specialitate.75. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspecție fiscală, până la data de 1 a lunii următoare, un extras al registrului de evidență specială, cuprinzând deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, soluționate cu inspecție fiscală ulterioară, în luna anterioară, pentru cuprinderea în programul de inspecție fiscală, cu respectarea prevederilor pct. 76.76. Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecție fiscală ulterioară vor fi supuși unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectați pentru efectuarea inspecției fiscale ulterioare.  +  Capitolul IV Transferul datelor pentru aplicarea procedurii de soluționare77. Pentru contribuabilii care își modifică sediul social/domiciliul fiscal se transferă în format electronic toate datele necesare pentru aplicarea prezentei proceduri, până cel târziu la data transferului dosarului fiscal.  +  Capitolul V Soluționarea solicitărilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată78. Sumele negative de TVA cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal, numai în urma efectuării inspecției fiscale.  +  Capitolul VI Dispoziții speciale privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a anulat, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) din Codul fiscal sau care au fost radiate din evidența organelor fiscale pe parcursul procedurii de soluționare79. Dacă în cursul soluționării decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, organul fiscal competent anulează, din oficiu, înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, procedura se încheie, iar sumele negative cuprinse în respectivul decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după înregistrarea contribuabilului, la solicitarea acestuia, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.80. Compartimentul învestit cu soluționarea decontului la momentul anulării înregistrării în scopuri de TVA întocmește un referat prin care propune încheierea procedurii. Referatul se aprobă de conducătorul unității fiscale și se transmite compartimentului de specialitate.81. Compartimentul de specialitate emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, prin care comunică persoanei impozabile încheierea procedurii de soluționare a decontului aflat în curs de soluționare la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. Decizia se comunică de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală. Dispozițiile pct. 43 sunt aplicabile în mod corespunzător.82. După comunicarea deciziei, organul fiscal transferă sumele negative, aferente decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare a cărui procedură de soluționare s-a încheiat, din evidența separată în evidența pe plătitori.83. Sumele negative, înscrise în deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare rămase nesoluționate până la data radierii persoanei impozabile din evidențele organelor fiscale, se transferă într-o evidență separată, până la stabilirea persoanei care preia eventualul drept de rambursare.84. Dispozițiile art. 126 alin. (2^1) din Codul de procedură fiscală cu privire la succesorii persoanei impozabile se aplică în mod corespunzător.85. În cazul în care nu există succesori și inspecția fiscală încetează, potrivit art. 126 alin. (2^1) teza a III-a din Codul de procedură fiscală, procedura de soluționare a decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare se încheie. Compartimentul de specialitate întocmește, ca urmare a informării transmise de organul de inspecție fiscală, un referat, prin care propune încheierea procedurii de soluționare a decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, referat care se aprobă de conducătorul unității fiscale.  +  Anexa nr. 1la procedură
  Evidența deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare
  A. Evidența deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de marii contribuabili sau de contribuabilii mijlocii
  CIFDecont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursareFapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscalOrganul fiscal central constată că există riscul unei rambursări necuveniteA fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență**)DNOR care se soluționează cu inspecție fiscală ulterioară
  DaNuReferat privind declanșarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvențăNuSuspendareDecizie de rambursare a TVA
  Referatul privind înscrierea în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenităReferat prin care s-a aprobat menținerea/radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită*)Nr.DataData începeriiData încetăriiNr.DataSuma
  Nr.DataSumaDaNuNr.DataNr.DataMenținere/Radiere în/din baza de date specială, după caz
  1234567891011121314151617181920
  *) Se completează în funcție de decizia comisiei constituite potrivit cap. I secțiunea a 2-a din procedură.**) Cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.
  - continuare -
  DNOR care nu îndeplinea niciuna dintre condițiile prevăzute la art. 169 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, la data primirii Referatului privind înscrierea în baza de date specială/Referatului privind declanșarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvență***)Inspecție fiscalăStingere
  Adresa de transmitereSuspendareDecizie de rambursare a TVA
  Referat privind înscrierea în baza de date specială/Referat privind declanșarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvențăDecizie de desființare a Deciziei de rambursare a TVA****)Nr.DataData începeriiData încetăriiNr.DataSumaCompensareRestituireData efectuării operațiunii în trezorerie
  Nr.DataNr.Data
  2122232425262728293031323334
  ***) Se completează inclusiv în situația în care, la data primirii referatului, era emisă Decizia de rambursare a TVA, sub rezerva verificării ulterioare, dar nu s-a încheiat procedura de soluționare a DNOR.****) Se completează numai în situația în care, la data primirii referatului, era emisă Decizia de rambursare a TVA, sub rezerva verificării ulterioare, dar nu s-a încheiat procedura de soluționare a DNOR.
  B. Evidența deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de alți contribuabili/plătitori decât marii contribuabili și contribuabilii mijlocii
  CIFDecont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursareFapte de natura infracțiunilor înscrise în cazierul fiscalOrganul fiscal central constată că există riscul unei rambursări necuveniteA fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență**)Primul DNOR, după înregistrarea în scopuri de TVASoldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni
  DaNuReferat privind declanșarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvențăNu
  Referatul privind înscrierea în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenităReferat prin care s-a aprobat menținerea/radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită*)Nr.DataNr.SumăNr.Sumă
  Nr.DataSumaDaNuNr.DataNr.DataMenținere/Radiere în/din baza de date specială, după caz
  12345678910111213141516171819
  *) Se completează în funcție de decizia comisiei constituite potrivit cap. I secțiunea a 2-a din procedură.**) Cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.
  - continuare -
  DNOR care se soluționează cu inspecție fiscală ulterioarăDNOR care nu îndeplinea niciuna dintre condițiile prevăzute la art. 169 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, la data primirii referatului privind înscrierea în baza de date specială/referatului privind declanșarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvență***)Inspecție fiscalăStingere
  SuspendareDecizie de rambursare a TVAAdresa de transmitereSuspendareDecizie de rambursare a TVA
  Data începeriiData încetăriiNr.DataSumaReferat privind înscrierea în baza de date specială/Referat privind declanșarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvențăDecizie de desființare a Deciziei de rambursare a TVA****)Nr.DataData începeriiData încetăriiNr.DataSumaCompensareRestituireData efectuării operațiunii în trezorerie
  Nr.DataNr.Data
  20212223242526272829303132333435363738
  ***) Se completează inclusiv în situația în care, la data primirii referatului, era emisă Decizia de rambursare a TVA, sub rezerva verificării ulterioare, dar nu s-a încheiat procedura de soluționare a DNOR.****) Se completează numai în situația în care, la data primirii referatului, era emisă Decizia de rambursare a TVA, sub rezerva verificării ulterioare, dar nu s-a încheiat procedura de soluționare a DNOR.
   +  Anexa nr. 2la procedură
  FIȘA
  privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare
  Codul de identificare fiscală: ...................................................................Denumirea: .............................................................................................Domiciliul fiscal: ......................................................................................
  Nr. crt.Sume negative de TVAObservații
  1.Suma solicitată la rambursare (rd. 2 + rd. 3):
  2.Suma solicitată la rambursare din perioada de raportare
  3.Suma solicitată la rambursare din perioadele anterioare perioadei de raportare:Subtotal (de la nr. crt. 3.1 până la 3.11)
  3.1.- perioada
  3.2.- perioada
  3.3.- perioada
  3.4.- perioada
  3.5.- perioada
  3.6.- perioada
  3.7.- perioada
  3.8.- perioada
  3.9.- perioada
  3.10.- perioada
  3.11.- perioada

  Aprobat
  Întocmit
   +  Anexa nr. 3la procedură
  Fișa privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare - Instrucțiuni de completare
  Fișa privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare se completează pentru fiecare plătitor, după cum urmează:Cartușul „Suma solicitată la rambursare“ se completează astfel:– rd. 1 „Suma solicitată la rambursare“ se completează cu Soldul sumei negative de TVA la sfârșitul perioadei de raportare solicitat la rambursare prin decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare - formularul (300) „Decont de TVA“;– rd. 2 „Suma solicitată la rambursare din perioada de raportare“ se completează cu Suma negativă de TVA în perioada de raportare din decontul cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus analizei.În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa și celelalte rânduri ale cartușului, cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare, începând cu perioada următoare celei pentru care s-a solicitat deja rambursarea prin ultimul DNOR, pentru care nu s-a renunțat la opțiunea de rambursare.În cazul în care, în cadrul perioadelor de raportare, există și deconturi cu sume pozitive, în coloana „Observații“ se va înscrie suma pozitivă, iar coloana „Sume negative de TVA“ și coloana „Informații privind perioadele supuse inspecției fiscale, după caz“, corespunzătoare perioadelor cu sume pozitive, vor rămâne necompletate, urmând să se verifice în evidența fiscală dacă suma pozitivă de TVA a fost stinsă.Dacă suma pozitivă înscrisă în coloana „Observații“ a fost stinsă integral, pentru reconstituirea sumei solicitate la rambursare prin decontul supus analizei, nu se ia în calcul această sumă pozitivă de TVA, iar suma solicitată la rambursare prin DNOR-ul supus analizei se compară cu totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“, de la rândul 2 și de la rândurile 3.1-3.11 din fișă. În cazul în care suma solicitată la rambursare prin DNOR-ul supus analizei depășește cumulul sumelor negative de TVA înscrise la rândurile respective din fișă, atunci soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate întro perioadă de 12 luni. Dacă suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observații“ a fost stinsă parțial, pentru reconstituirea sumei solicitate la rambursare prin decontul supus analizei, totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“ de la rândul 2 și de la rândurile 3.1-3.11 trebuie diminuat doar cu partea nestinsă din suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observații“. Dacă suma solicitată la rambursare prin DNOR-ul supus analizei depășește totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“ din perioada analizată, diminuat cu partea nestinsă din suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observații“, atunci soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate întro perioadă de 12 luni.Dacă suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observații“ nu a fost stinsă, pentru reconstituirea sumei solicitate la rambursare prin decontul supus analizei, totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“ de la rândul 2 și de la rândurile 3.1-3.11 (din perioada analizată) trebuie diminuat cu suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observații“. Dacă suma solicitată la rambursare prin DNOR-ul supus analizei depășește totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“, diminuat cu suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observații“, atunci soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni.Dacă totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“ din perioada analizată, diminuat cu suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observații“ sau cu partea nestinsă din suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observații“, este o sumă mai mică decât zero, atunci DNOR-ul supus analizei se soluționează cu efectuarea inspecției fiscale anticipate (soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni). În cazul în care într-o perioadă de 12 luni (rd. 2 și rd. 3.1-3.11) există doar sume negative de TVA, suma negativă de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni dacă suma solicitată la rambursare este mai mare decât cumulul sumelor negative de TVA din perioadele de raportare utilizate în această perioadă.Dacă într-o perioadă de 12 luni există și deconturi cu sumă „zero“ în coloana „Observații“, se va înscrie suma „zero“, iar coloana „Sume negative de TVA“, corespunzătoare perioadei/perioadelor cu sume „zero“, va rămâne necompletată.
   +  Anexa nr. 4la procedură
  REFERAT
  privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare
  depus de contribuabilii mari/contribuabilii mijlocii nr. .................... din ........... aferent perioadei ..................
  Nr. ......................./......................
  AvizatȘef compartiment specialitateAprobatConducătorul unității fiscaleA. Date de identificare a persoanei impozabileDenumirea: ................................................................Codul de înregistrare în scopuri de TVA: ....................................Domiciliul fiscal: ................................................................................................................B. Analiza DNOR aferent perioadei ....................................................................................................[ ] Contribuabilul/Plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni.[ ] Organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.[ ] Pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.Motivație ...........................................................................................................................................................C. Concluzii[ ] Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.[ ] Se propune transmiterea spre soluționare, cu inspecție fiscală anticipată,având în vedere următoarele:..............................................................................................................................................................
  Întocmit
   +  Anexa nr. 5la procedură
  REFERAT
  privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare
  depus de alți contribuabili decât contribuabilii mari și mijlocii nr. ................ din ..................... aferent perioadei ..............
  Nr. ......................../.........................
  AvizatȘef compartiment specialitateAprobatConducătorul unității fiscaleA. Datele de identificare a persoanei impozabileDenumirea: ............................................................Codul de înregistrare în scopuri de TVA: ...........................................Domiciliul fiscal: .......................................................................................................................................B. Analiza DNOR aferent perioadei .....................................................................[ ] Contribuabilul/Plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni.[ ] Organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.[ ] Pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.[ ] Contribuabilul/Plătitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA.[ ] Soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni.Motivație ....................................................................................................................................................C. Concluzii[ ] Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.[ ] Se propune transmiterea spre soluționare, cu inspecție fiscală anticipată, având în vedere următoarele:...........................................................................................................................................................
  Întocmit
  -----