ORDIN nr. 226/1485/273/2022pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvențiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 226 din 25 februarie 2022
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 185 din 7 martie 2022
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 273 din 23 februarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 11 martie 2022  Având în vedere dispozițiile alin. (2) al art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare, precum și al prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ministrul finanțelor, ministrul energiei și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit următorul ordin:  +  Articolul 1În scopul acoperirii creșterii prețului gigacaloriei se alocă sume sub formă de subvenție bugetelor unităților administrativ-teritoriale la nivelul cărora sunt în funcțiune sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, cu respectarea prezentei proceduri.  +  Articolul 2Beneficiarii sunt bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, iar subvenția alocată potrivit art. 1 vizează acoperirea costurilor legate de achiziția:a) de gaze naturale, destinate producerii de energie termică în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022;b) de păcură, destinată producerii de energie termică în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.  +  Articolul 3Valoarea subvenției prevăzute la art. 2 lit. a) se determină astfel:unde:Vs - valoarea subvenției în luna de referință (noiembrie 2021-martie 2022);Cgn - cantitatea de gaze naturale achiziționată lunar, evidențiată în facturi;Pa - prețul de achiziție a gazelor naturale, fără TVA, potrivit contractului de furnizare gaze naturale;0,250 lei/kWh - prețul plafonat al gazelor naturale.  +  Articolul 4Valoarea lunară a subvenției prevăzute la art. 2 lit. b) se determină astfel:unde:Vs - valoarea subvenției în luna de referință (noiembrie 2021-martie 2022);Cpa - cantitatea de păcură achiziționată în luna de referință din sezonul de încălzire 2021-2022;P_a.p 2020-2021 - prețul de achiziție a păcurii, cu TVA, potrivit contractului de furnizare păcură și/sau facturii, din luna de referință a sezonului de încălzire precedent;P_a.p 2021-2022 - prețul de achiziție a păcurii, cu TVA, potrivit contractului de furnizare a păcurii și/sau facturii, din luna de referință a sezonului de încălzire curent.  +  Articolul 5(1) În situația în care stocul de păcură a fost constituit înainte de 1 noiembrie 2021, pentru cantitățile astfel achiziționate nu se acordă subvenție.(2) În situația în care în luna de referință din cadrul sezonului rece 2020-2021 s-a achiziționat păcură, dar corespunzător aceleiași luni din sezonul rece 2021-2022 nu au avut loc achiziții pentru care să fie dovedit prețul de achiziție potrivit art. III alin. (1^1) dinLegea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările ulterioare, nu se acordă subvenție pentru luna respectivă.(3) În situația în care în luna de referință din cadrul sezonului rece 2021-2022 s-a achiziționat păcură, dar corespunzător aceleiași luni din sezonul rece 2020-2021 nu au avut loc achiziții pentru care să fie dovedit prețul de achiziție potrivit art. III alin. (1^1) din Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, nu se acordă subvenție pentru luna respectivă.  +  Articolul 6(1) Pentru a beneficia de subvenția prevăzută la art. 2 lit. a), unitățile administrativ-teritoriale transmit, sub semnătura primarului, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, lunar, o singură cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente justificative:a) extras în copie din contractul de furnizare a gazelor naturale, din care să rezulte părțile contractante, durata contractului, cantitatea contractată și prețul gazelor naturale, certificat conform cu originalul;b) copie facturi de achiziție a gazelor naturale, certificate conform cu originalul.(2) Pentru a beneficia de subvenția prevăzută la art. 2 lit. b), unitățile administrativ-teritoriale transmit, sub semnătura primarului, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, lunar, o singură cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoțită de următoarele documente justificative:a) extras în copie din contractele de furnizare a păcurii, din care să rezulte părțile contractante, durata contractului, cantitatea contractată și prețul păcurii, certificat conform cu originalul, aferente perioadei pentru care se solicită subvenția în sezonul de încălzire 2021-2022 și corespunzător aceleiași perioade din anul precedent;b) copie facturi de achiziție a păcurii, certificate conform cu originalul.  +  Articolul 7La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative, în baza înscrisurilor transmise de unitățile administrativ-teritoriale se realizează situația centralizatoare a sumelor necesare acoperirii lunare a subvenției și se promovează proiectul de ordin privind repartizarea sumelor către bugetele unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul 8Primăriile transferă sumele producătorilor de energie termică în maximum 3 zile de la data înregistrării sumelor în conturile de venituri ale bugetelor locale, alocate din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9În înțelesul art. III alin. (4) din Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, prin cerere temeinic justificată se înțelege cererea depusă de unitatea administrativ-teritorială care conține cel puțin datele și informațiile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.582/1.337/1.986/2021 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenției prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1241 din 29 decembrie 2021.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
   +  Anexa nr. 1
  CERERE
  pentru acordarea subvenției pentru consum de gaze naturale, conform art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021
  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare
  pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea
  Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități
  din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
  Subsemnatul(a), ........................., în calitate de primar, reprezentant legal al UAT ..........................., județul ..............., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, formulez prezenta
  CERERE DE ACORDARE A SUBVENȚIEI
  în temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările ulterioare.Valoarea subvenției solicitate (lei), potrivit anexei* = .....* În situația în care la nivelul unei unități administrativ teritoriale sunt încheiate mai multe contracte de furnizare gaze naturale, se vor prezenta:– anexa corespunzătoare fiecărui contract;– situația centralizatoare.Declar, de asemenea, că informațiile și declarațiile făcute sunt complete, corecte și conforme cu realitatea.
  Data:
  ...................
  Semnătură primar
  ...................
   +  ANEXAla Cererea pentru acordarea subvenției pentru consum gaze naturaleUAT ....................Perioada de consum gaze naturale: ...................Denumirea operatorului furnizor de gaze naturale: ....................Denumirea operatorului producător de energie termică: .....................Nr./data Contractului de furnizare gaze: ........................
  Nr. crt.Nr. facturăCantitatea de gaze naturale facturată pentru perioada de consumPreț de achiziție al gazelor naturale (lei/kWh)Subvenția unitară (lei/kWh)Valoarea subvenției solicitate (lei)
  TOTAL, din care:pentru producerea de energie termică (kWh)pentru producerea de energie electrică (kWh)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6) = [(5) – 0,250]/2(7) = (3) x (6)
  1.
  2.
  3.
  n
  TOTAL

  Primar,
  ......................
   +  Anexa nr. 2
  CERERE
  pentru acordarea subvenției pentru consum păcură, conform art. III alin. (1^1) din Legea nr. 259/2021
  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare
  pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea
  Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele
  localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
  Subsemnatul(a), ................................................................., în calitate de primar, reprezentant legal al UAT ..................................., județul …….................………., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, formulez prezenta
  CERERE DE ACORDARE A SUBVENȚIEI
  în temeiul art. III alin. (1^1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările ulterioare.Valoarea subvenției solicitate (lei), potrivit anexei = ............Declar, de asemenea, că informațiile și declarațiile făcute sunt complete, corecte si conforme cu realitatea.
  Data:
  ...................
  Semnătură primar
  ...................
   +  ANEXAla Cererea pentru acordarea subvenției pentru consum păcurăUAT ....................Luna de consum păcură: .....Denumirea operatorului furnizor de păcură: .......................Denumirea operatorului producător de energie termică: .......................Nr. ..../data Contractului de furnizare păcură pentru sezonul de încălzire 2020-2021: .......................Nr. ..../data Contractului de furnizare păcură pentru sezonul de încălzire 2021-2022: .........................
  Nr. crt.Nr. factură sezon rece precedentNr. factură sezon rece actualCantitatea de păcură achiziționată în luna ..... (tone)Preț de achiziție păcură achiziționată în luna ...... (lei/tonă)Subvenția unitară (lei/tonă)Valoarea subvenției solicitate (lei)
  din sezonul rece precedentdin sezonul rece actualdin sezonul rece precedentdin sezonul rece actual
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) = [(6) – (5)]/2(8) = (4) x (7)
  1.
  2.
  3.
  n
  TOTAL

  Primar,
  ......................
   +  Anexa nr. 3
  CERERE
  pentru acordarea sumei necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică,
  conform art. III alin. (4)-(6) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021
  privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale
  pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996
  privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni
  și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
  Subsemnatul(a), ....., în calitate de primar, reprezentant legal al UAT ............................., județul ....., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, formulez prezenta
  CERERE
  În temeiul art. III alin. (4)-(6) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările ulterioare,solicit alocarea sumei de ........................ lei, calculată ținând cont de valoarea subvenției repartizate în bugetul local pentru consumul de gaze naturale din luna ............................................................................,[Se va introduce, după caz, luna ianuarie 2022 sau luna februarie 2022.]potrivit Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. ..../2022.Menționez că situația deosebită care determină alocarea sumei solicitate este întemeiată pe următoarele motive temeinic justificate: 1. Descrierea situației actuale: .............................................................................................................................................[Vor fi descrise cel puțin:– problemele deosebite înregistrate la nivel local ce pot conduce la sistarea furnizării energiei termice pentru încălzirea populației generată de imposibilitatea achiziționării gazelor naturale;– disponibilitățile bugetului local și posibilitatea utilizării în integralitate a excedentului bugetului local pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sistem centralizat.]2. Schimbări preconizate: ......................................................................3. Alte informații: ....................................................................................În susținerea justificării alocării sumelor potrivit prezentei cereri anexăm „Situația privind indicatorii tehnico-economici de funcționare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în sezonul rece 2020-2021, respectiv 2021-2022.[Va fi utilizată macheta prevăzută în anexă.]Declar, de asemenea, că informațiile și declarațiile făcute sunt complete, corecte și conforme cu realitatea.
  Data:
  .........................
  Semnătură primar
  .................................
   +  ANEXAla Cererea pentru acordarea sumei necesare asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică
  SITUAȚIA
  privind indicatorii tehnico-economici de funcționare a SACET în sezonul rece 2020-2021, respectiv 2021-2022
  I = Realizări 1 noiembrie 2020-31 martie 2021II = Realizări 1 noiembrie 2021-31 martie 2022U.M.NoiembrieDecembrieIanuarieFebruarieMartieTOTAL
  Unitatea administrativ-teritorială
  Energie termică produsăIGcal
  II
  Energie termică vândută populațieiIGcal
  II
  Achiziții/Consum de combustibili gaze naturale
  CantitateIMWh
  II
  Preț final facturat de furnizare = Pgaz(componenta)+Tt+Td+Te+acciza+ ...Ilei/MWh, inclusiv TVA
  II
  Preț gaz natural = componenta de preț din prețul final facturatIlei/MWh, fără TVA
  II
  Valoarea gazelor achiziționateIlei
  II
  Plăți către furnizorul de gaze naturaleIlei
  II
  Obligații de plată către furnizorul de gaze naturaleIlei
  II
  Subvenție locală (acoperire diferență preț energie termică)
  Preț de producție + transport + distribuție + furnizareIlei/Gcal, inclusiv TVA
  II
  Preț de facturare la populațieIlei/Gcal, inclusiv TVA
  II
  Valoare subvenție Ilei
  II
  Total plăți subvenție buget local, din care:Ilei
  II
  a) sursă proprieIlei
  II
  b) transferuri din Fondul de rezervă la dispoziția GuvernuluiIlei
  II
  c) transferuri din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației potrivit Legii nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioareIlei
  II
  Obligații de plată cu titlu de subvenție către furnizorul de energie termică la sfârșitul lunii Ilei
  II
  Acoperirea pierderilor induse din prestarea serviciului public
  Sume aprobateIlei
  II
  Sume alocate Ilei
  II
  Grad de încasare a energiei termice livrate la populație
  Valoare energie termică facturată populațieiIlei
  II
  Valoare energie termică încasată de la populațieIlei
  II
  Obligații restante de plată ale populațieiIlei
  II
  -----