LEGE nr. 45 din 8 martie 2022pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe prevăzute la alin. (3), amplasate în municipiul București, se autorizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără perceperea taxelor prevăzute de aceasta.2. La articolul 2, literele a^1) și a^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:a^1) anvelopă - sistem constructiv de închidere perimetrală a unei clădiri, compus din fațadă - parte vitrată și parte opacă, inclusiv balcoane, logii și altele asemenea, sistemul de acoperire tip terasă sau învelitoare, precum și planșeu peste subsol, după caz;.................................................................................................a^3) asociație de proprietari - persoană juridică fără scop lucrativ, constituită în condițiile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;3. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală, în condițiile art. 51 din Legea nr. 196/2018, cu modificările ulterioare, însoțită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora;4. La articolul 11, alineatul (2^1) se abrogă.5. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, din fondurile prevăzute la alin. (1) lit. a) se finanțează executarea lucrărilor de intervenție pentru:a) blocurile de locuințe în care sunt înființate asociații de proprietari pentru apartamentele cu destinația de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice, inclusiv pentru apartamentele aflate în proprietatea persoanelor fizice declarate la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca sedii sociale de firmă care nu desfășoară activitate economică și au destinația de locuință;b) locuințe sociale și celelalte unități locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuințe sau sunt locuințe unifamiliale;c) locuințe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, inclusiv pentru locuințe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice declarate la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca sedii sociale de firmă care nu desfășoară activitate economică și au destinație de locuință.6. La articolul 13^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru a putea accede la acest program de finanțare, hotărârile asociației de proprietari de a mandata autoritatea publică locală în vederea realizării activităților/lucrărilor de intervenție prevăzute la alin. (1), precum și cu privire la cota contribuției fiecărui proprietar la fondul de reparații trebuie luate cu respectarea dispozițiilor art. 51 din Legea nr. 196/2018, cu modificările ulterioare.7. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Autoritățile administrației publice locale stabilesc, în cadrul programelor locale, necesarul de alocații de la bugetul de stat pentru finanțarea cotei-părți prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferentă obiectivelor de investiții noi, respectiv blocurile de locuințe care vor beneficia de lucrări de intervenție în anul bugetar următor și estimările pentru următorii ani, și transmit programele locale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 31 iulie a anului în curs.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează propunerile primite în anul în curs și în baza acestora fundamentează sumele necesare la bugetul de stat pentru finanțarea cotei-părți prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) pentru anul următor.(3) Pentru obiectivele de investiții finanțate prin programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe pentru care se încheie contracte de finanțare multianuale, coordonatorii locali transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiții în situația în care apar modificări ale valorilor transmise, precum și după recepția la terminarea lucrărilor pentru a stabili valoarea finală a investiției.8. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 2 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației:a) aprobă, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) și (4), programul național, care cuprinde lista unităților administrativ-teritoriale și alocațiile de la bugetul de stat aferente cotei-părți prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) pentru acestea, precum și blocurile de locuințe selectate din programele locale prevăzute la art. 15 alin. (1);b) încheie contracte de finanțare multianuale cu coordonatorii locali, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la lit. a), pe o perioadă de maximum 3 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prevăzut la alin. (1) lit. a) se publică pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. (3) În funcție de prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin legea bugetară anuală sau în situația în care coordonatorul local notifică Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației că nu a recepționat obiectivul de investiții în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi prelungită cu până la maximum 2 ani bugetari.(4) În vederea încheierii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) lit. b), coordonatorii locali au obligația să transmită la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației următoarele: a) documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv expertiza tehnică, auditul energetic și documentația tehnico-economică;b) certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;c) hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenție;d) hotărârea consiliului local privind aprobarea cotei de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale în limita unei cote de maximum 30% din valoarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4;e) hotărârea consiliului local privind aprobarea cotei de contribuție a asociației de proprietari ce nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4;f) contractul de mandat, precum și acordul scris al asociației de proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanțare ce revine acesteia.(5) Pentru obiectivele de investiții noi, după încheierea contractelor de achiziție publică, coordonatorii locali actualizează corespunzător devizul general și îl transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, însoțit de contractele de achiziții publice, hotărârea de consiliu local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, autorizația de construire.(6) În baza documentelor prevăzute la art. 15 alin. (3) transmise de către coordonatorul local, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea finală a creditelor de angajament alocate prin ordin și prevăzute în contractele de finanțare stabilindu-se în baza valorii finale a obiectivului de investiții determinate după recepția la terminarea lucrărilor, în baza devizului general actualizat și aprobat în condițiile legii.9. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În baza contractelor de finanțare încheiate, coordonatorii locali solicită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferul sumelor aferente cotei-părți prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) necesare pentru decontarea lucrărilor de intervenție executate după data aprobării programului național prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. a), pe baza deconturilor justificative, verificate și aprobate conform legii, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor de intervenție cu respectarea termenului de punere în funcțiune și cu încadrarea în sumele rezultate în urma procedurilor de achiziție publică. Transferul sumelor se realizează în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer depuse de coordonatorii locali, în limita creditelor bugetare anuale aprobate cu această destinație. (2) Cu excepția primului decont justificativ, plata fiecărui decont justificativ următor este condiționată de prezentarea de către coordonatorul local a extrasului de cont în copie, pentru certificarea efectuării plății integrale către executantul lucrărilor de intervenție a sumei aferente decontului justificativ precedent.(3) În situația în care solicitările de transfer depășesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, se procedează astfel:a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică coordonatorii locali cu care au fost încheiate contractele de finanțare prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) cu privire la data-limită până la care aceștia mai pot depune solicitări;b) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației efectuează transferurile către coordonatorii locali în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;c) în situația în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prelungește termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinație;d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) și c) depășesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, acestea se restituie coordonatorilor locali.(4) După primirea notificării prevăzute la alin. (3) lit. a), coordonatorii locali dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea lucrărilor de intervenție sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.(5) În situația suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică coordonatorii locali cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (1) și (3).(6) După data notificării prevăzută la alin. (3) lit. a), în situația în care coordonatorii locali decontează sumele aferente cotei-părți prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora, după primirea notificării prevăzute la alin. (5), de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinație.10. La articolul 19, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) cuprinderea în bugetul propriu a sumelor aferente cotei-părți prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), în baza contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență.11. La articolul 22 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) asigură finanțarea executării lucrărilor, în cota-parte prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), precum și finanțarea activităților/lucrărilor prevăzute la art. 13^1 alin. (1) în cota prevăzută la art. 13^1 alin. (1) lit. a), în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul propriu;12. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Alocarea fondurilor publice în cota-parte prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a) se asigură echilibrat pe județe, inclusiv pentru municipiul București, utilizând cel puțin unul dintre următorii indicatori:a) ponderea populației județului/municipiului București raportată la populația totală a țării;b) capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale, având în vedere ponderea capacității unităților administrativ-teritoriale de a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investiții;c) ponderea numărului de blocuri de locuințe care se încadrează în prevederile programului, pentru care nu au fost executate lucrări de creștere a performanței energetice din totalul blocurilor de locuințe din unitatea administrativ-teritorială;d) ponderea numărului de locuințe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice care se încadrează în prevederile programului pentru care nu au fost executate lucrări de creștere a performanței energetice din totalul locuințelor unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice din unitatea administrativ-teritorială.13. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) După alocarea fondurilor publice conform prevederilor alin. (3), alocarea în interiorul unui județ, respectiv a municipiului București se face echilibrat, utilizând cel puțin unul dintre următorii indicatori:a) capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale, având în vedere ponderea capacității unităților administrativ-teritoriale de a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investiții;b) ponderea numărului de blocuri de locuințe care se încadrează în prevederile programului, pentru care nu au fost executate lucrări de creștere a performanței energetice din totalul blocurilor de locuințe din unitatea administrativ-teritorială;c) ordinea de prioritate a blocurilor de locuințe stabilită de către coordonatorii locali în baza criteriilor tehnice prevăzute la alin. (2) prin programele locale, precum și ordinea de prioritate a locuințelor unifamiliale, stabilită prin poziționarea în ordine cronologică a acestora.  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică și se completează Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVArticolul 50 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Finanțarea locuințelor sociale se asigură din bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, în care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distinctă în aceste bugete.(2) Statul sprijină construcția de locuințe sociale prin programul multianual de construcții locuințe sociale prin care transferă sume de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(3) Persoanele fizice și agenții economici pot sprijini prin donații sau contribuții construcția de locuințe sociale.(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat, autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitările cu obiectivele de investiții noi propuse a fi incluse în program și necesarul de sume pentru anul în curs și estimările pentru următorii ani. Pentru obiectivele de investiții finanțate prin program pentru care sunt încheiate contracte de finanțare multianuale, autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiții în situația în care apar modificări ale valorilor transmise inițial, precum și după recepția la terminarea lucrărilor pentru a stabili valoarea finală a investiției. (5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează propunerile transmise conform alin. (4) și în baza analizei proprii de specialitate, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.(6) În vederea transferării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pe o perioadă de maximum 4 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(7) În funcție de prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin legea bugetară anuală sau în situația în care beneficiarul notifică Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației că nu a recepționat obiectivul de investiții în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (6) poate fi prelungită până la maximum 2 ani bugetari.(8) În baza documentelor prevăzute la alin. (4) transmise de către autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea finală a obiectivului de investiții determinată după recepția la terminarea lucrărilor, în baza devizului general actualizat și aprobat în condițiile legii, conducând la stabilirea valorii finale a creditelor de angajament alocate prin ordin și prevăzute în contractele de finanțare fiind modificate corespunzător. (9) Mecanismul de finanțare, documentele care trebuie transmise de autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, categoriile de lucrări și cheltuielile care se finanțează, modalitatea de transfer al fondurilor de la bugetul de stat, monitorizarea utilizării sumelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate.(10) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la alin. (6), precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.(11) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.  +  Articolul V(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului de construcții de locuințe sociale finanțat în baza Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările și completările ulterioare, se pot încheia contracte de finanțare multianuale cu autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au blocuri de locuințe incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura finalizarea blocurilor de locuințe cuprinse în program, în limita creditelor de angajament aprobate.(2) Pentru blocurile de locuințe incluse în programul prevăzut la alin. (1), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru finalizarea blocurilor de locuințe.  +  Articolul VIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul VIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Finanțarea programului multianual de investiții în construcția de locuințe sociale se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerului Dezvoltări, Lucrărilor Publice și Administrației, din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinație, precum și din donații și contribuții de la persoane fizice și juridice efectuate conform prevederilor legale în vigoare.2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, în condițiile legii, următoarele:a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcții-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepția cheltuielilor aferente racordării la rețelele de utilități publice;b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziția următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc, de scară sau de apartament, după caz, în funcție de cel mai eficient sistem identificat prin documentația tehnico-economică aprobată în condițiile legii, cu echipamentele necesare funcționării acesteia;c) cheltuieli diverse și neprevăzute, fără a depăși suma alocată de la bugetul de stat în baza contractului de finanțare.3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitările cu obiectivele de investiții noi propuse a fi incluse în program, necesarul de sume pentru anul în curs și estimările pentru următorii ani, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Pentru obiectivele de investiții finanțate prin program pentru care sunt încheiate contracte de finanțare, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiții în situația în care apar modificări ale valorilor transmise, precum și după recepția la terminarea lucrărilor pentru a stabili valoarea finală a investiției, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează propunerile transmise conform alin. (1) și în baza analizei proprii de specialitate în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.(3) Pentru obiectivele de investiții nou-introduse în program, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale prevăzute la art. 10, au obligația să transmită, la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, următoarele documente sau acte justificative:a) pentru obiective de investiții noi: documentațiile tehnico-economice, întocmite în condițiile legii, aprobate și finanțate de autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;b) certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;c) hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici;d) hotărârea consiliului local privind aprobarea cheltuielilor ce nu se finanțează de la bugetul de stat.(4) Pentru obiectivele de investiții în continuare, finanțate anterior introducerii în program din alte surse de finanțare, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației următoarele documente sau acte justificative:a) autorizația de construire valabilă;b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții;c) contractele de achiziții publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiționale încheiate, după caz.4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 6 alin. (6), autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale deschid conturi la unități ale Trezoreriei Statului, conturi de venituri bugetare în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației virează prin ordin de plată sumele alocate către autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în conturile de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).(3) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 10 alin. (1), precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.(4) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabile pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.5. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 7 alin. (2), se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pe o perioadă de maximum 4 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) În funcție de prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin legea bugetară anuală sau în situația în care beneficiarul notifică Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației că nu a recepționat obiectivul de investiții în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu până la maximum 2 ani.(3) În baza documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) transmise de către autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare. Valoarea finală a obiectivului de investiții se determină după recepția la terminarea lucrărilor, în baza devizului general actualizat și aprobat în condițiile legii, conducând la stabilirea valorii finale a creditelor de angajament alocate prin ordin și prevăzute în contractele de finanțare, care se modifică corespunzător. (4) Pentru obiectivele de investiții nou-introduse în program, după încheierea contractelor de achiziție, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale actualizează corespunzător devizul general și îl transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, însoțit de contractele de achiziții publice, hotărârea consiliului local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și autorizația de construire.(5) În baza contractelor de finanțare încheiate, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale solicită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferul sumelor prevăzute la art. 6 alin. (6) necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate după data aprobării listei prevăzute la art. 7 alin. (2), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Transferul sumelor se realizează în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer depuse de autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita creditelor bugetare anuale aprobate cu această destinație. (6) În situația în care documentațiile transmise de autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică autorităților publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale va primi un nou număr de înregistrare, fiind considerată solicitare nouă.(7) În situația în care solicitările de transfer depășesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației procedează astfel:a) notifică autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare ale contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceștia mai pot depune solicitări, data-limită fiind considerată data la care solicitarea de transfer s-a înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;b) efectuează transferurile către autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;c) în situația în care după solicitările depuse cu respectarea termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prelungește termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinație;d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) și c) depășesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, acestea se restituie autorităților publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(8) După primirea notificării prevăzute la alin. (7) lit. a), autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.(9) În situația suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (5) și (7).(10) După primirea notificării prevăzute la alin. (7) lit. a), în situația în care autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinație.(11) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1), în baza contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, cuprind în bugetul propriu sumele aferente contribuției de la bugetul local estimate în funcție de graficele de execuție a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuției de lucrări.(12) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu destinația finanțării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației justificarea utilizării acestora până la finalul fiecărui an bugetar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(13) Decontarea solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației către autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, este condiționată de justificarea utilizării transferului anterior, prin transmiterea documentului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(14) Finanțarea programului multianual de investiții în construcția de locuințe sociale are ca rezultate așteptate realizarea de locuințe sociale pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați la nivelul întregii țări, iar indicatorii specifici sunt: indicatorii de rezultat, care determină numărul de locuințe realizate în raport cu numărul solicitărilor și indicatorii de eficiență care determină costul/metru pătrat de suprafață construită desfășurată.(15) La finalizarea obiectivului de investiții, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale au obligația transmiterii la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a datelor și informaților cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(16) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează datele și informațiile transmise conform alin. (13) și stabilește indicatorii de rezultate și de eficiență în ceea ce privește construcția de locuințe sociale, în vederea evaluării performanței acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.7. Anexele nr. 1-5 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1Județul .......................Primăria .............Nr. ......../data ......
  SOLICITARE
  de finanțare prin programul de construcții locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați
  a obiectivului de investiții «..........................................» pentru anul ..............
  - lei -
  ^1) Se bifează în spațiul corespunzător.^2) De menționat: nr. de cereri care se soluționează din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați.^3) De exemplu: suprafața construită, suprafața desfășurată, regimul de înălțime, numărul de unități locative, stadiul fizic.^4) Valoarea totală a investiției este formată din valoarea totală decontată și valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții (pentru obiectivele de investiții în continuare este valoarea totală a investiției actualizată).
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială .................
  Primar
  Numele și prenumele ......................
  Semnătură ..........
   +  Anexa nr. 2Județul ............... Primăria .............Nr. ............./data ......................
  SITUAȚIE
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor și a altor cheltuieli
  pentru obiectivul de investiții «.................» în baza Contractului de finanțare nr. ......./data .............
  - lei -
  Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat, inclusiv TVAValoarea totală decontată din contractul de finanțare până la data prezentei solicităriValoarea totală nedecontată din contractul de finanțare până la data prezentei solicităriSituații de lucrări/alte cheltuieli solicitate la platăFactură Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare, inclusiv TVAStadiul fizic realizat până la data solicitării %
  TotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVATotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVANr./dataValoareaEmitentNr./data Valoarea, inclusiv TVA
  012 = 3 + 4345 = 6 + 76 = 1 – 37891011121314
  1
  2
  ....
  TOTAL0,000,000,00
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/efectuate, recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 6 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost decontate prin alte surse de finanțare și sunt responsabil pentru calitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială .................
  Primar
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura .....................
   +  Anexa nr. 3Județul ...............Primăria .....................Nr. ............/data ..............
  SITUAȚIE
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor și a altor cheltuieli
  pentru obiectivul de investiții «.................» în baza Contractului de finanțare nr. ......./data ...................
  - lei -
  Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat, inclusiv TVAValoarea totală decontată din contractul de finanțare până la data prezentei solicităriValoarea totală nedecontată din contractul de finanțare până la data prezentei solicităriSituații de lucrări/alte cheltuieli solicitate la platăFacturăOrdin de platăSume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare, inclusiv TVAStadiul fizic realizat până la data solicitării %
  TotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVATotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVANr./dataValoareaEmitentNr./dataValoarea, inclusiv TVANr./dataValoarea
  012 = 3 + 4345 = 6 + 76 = 1 – 378910111213141516
  1
  2
  TOTAL0,000,000,000,00
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat al sumei de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/efectuate, recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 6 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 pentru Programul de construcții locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Notificării nr. .............. transmise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială ...................
  Primar
  Numele și prenumele ................
  Semnătura ...................
   +  Anexa nr. 4Județul........................Primăria ........Nr. .............../data................
  SITUAȚIE
  privind lucrările/alte cheltuieli realizate și decontate pentru obiectivul de investiții «.....................................»
  în baza Contractului de finanțare nr. ......./data ...................
  - lei -
  Nr. crt.Valoarea contractului de finanțare de la bugetul de stat, inclusiv TVAContract de lucrări/alte cheltuieli, inclusiv acte adiționaleValoarea decontată în baza ultimei solicităriFacturăOrdin de platăStadiu fizic realizat%
  Nr./dataValoareaTotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVAEmitentNr./dataValoareaNr./dataValoarea
  0123456789101112
  1.............
  2.............
  3.............
  TOTAL:
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, recepționate și decontate în suma de .................. și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 6 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială ........................
  Primar
  Numele și prenumele .....................
  Semnătura ...................
   +  Anexa nr. 5Județul ....................Unitatea administrativ-teritorială ..........................Nr. ............./data .................
  DATE ȘI INFORMAȚII
  necesare stabilirii indicatorilor de performanță și eficiență ai obiectivului de investiții «...........................»
  finanțat prin programul de construcții locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați
  sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
  Data începerii lucrărilor de execuție: ..................................................
  Nr. crt.Programul de construcții locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietariCapacități specifice realizate
  1- realizarea/extinderea/reabilitarea/consolidarea/modernizarea locuințelor sociale destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari1. Număr de cereri înregistrate la nivelul UAT-ului
  2. Număr de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați realizate
  3. Tipul construcției^1)
  4. Valoarea alocată din bugetul local cu TVA - lei^2)
  5. Valoarea alocată din bugetul de stat cu TVA - lei^3)
  6. Valoarea investiției - lei
  7. Raport între contribuțiile din bugetul local și contribuțiile din bugetul de stat
  8. Valoarea investiției - cap. IV cu TVA - lei^4)
  9. Suprafața construită desfășurată - mp
  10. Cost/mp Scd, lei/mp
  NOTĂ:Anexa se va completa pentru fiecare obiectiv de investiții în funcție de domeniul specific din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei.^1) Se completează: reabilitare sau construcție nouă^2) Se vor însuma alocările anuale de la bugetul local.^3) Se vor însuma alocările anuale de la bugetul de stat.^4) Cap. IV reprezintă valoarea înscrisă în cap. IV din devizul general.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială ...................
  Președintele consiliului județean/Primar
  Numele și prenumele .......................
  Semnătura ................
   +  Articolul VIII(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului finanțat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, se pot încheia contracte de finanțare multianuale cu autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au blocuri de locuințe incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura finalizarea blocurilor de locuințe cuprinse în program, în limita creditelor de angajament aprobate.(2) Pentru blocurile de locuințe incluse în programul prevăzut la alin. (1), în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, autoritățile publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru finalizarea blocurilor de locuințe.  +  Articolul IXLa articolul 8 alineatul (9^1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) 10% din valoarea salariului net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calculat conform legii, pentru situația în care titularul contractului de închiriere și soțul/soția acestuia declară că nu realizează venituri.  +  Articolul X(1) Pentru obiectivele de investiții incluse în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, derulat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, în Programul multianual de construcții locuințe sociale derulat conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Programul multianual de investiții în construcția de locuințe sociale derulat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost finalizate, se pot transfera sume care se pot deconta de la bugetul de stat și pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanțare multianual dacă sunt nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanțare.(2) În cazul în care autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale utilizează sumele transferate pentru realizarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. I, IV, V, VII și VIII din prezenta lege, cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit. După expirarea acestui termen se percep dobânzi penalizatoare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.(3) În situația în care autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, precum și a sumelor provenite din diverse surse de finanțare pentru realizarea altor obiective de investiții. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.(4) După recuperarea sumelor de la autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației le comunică în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (3).(5) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (2) și în care se menționează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (2).(6) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (2), potrivit celor menționate în cerere.(7) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (6) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (5), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.  +  Articolul XILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 51, alineatele (1), (1^2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism, prevăzute în prezenta lege, reprezintă acțiuni multianuale și se finanțează din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și din venituri proprii ale persoanelor juridice și fizice interesate în dezvoltarea unei localități sau a unei zone din cadrul acesteia, precum și din alte surse legal constituite sau atrase.(1^2) Activitățile prevăzute la alin. (1^1) lit. g), metodologiile de fundamentare a alocațiilor de la bugetul de stat, introducerea în program, derularea, implementarea, finanțarea, modalitatea de transfer al fondurilor de la bugetul de stat, monitorizarea utilizării sumelor în programul multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, precum și criteriile de prioritizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului...................................................................................................(3) Metodologiile de fundamentare a alocațiilor de la bugetul de stat, introducerea în program, derularea, implementarea, finanțarea, modalitatea de transfer al fondurilor de la bugetul de stat, monitorizarea utilizării sumelor, în programul multianual de realizare a hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren, precum și criteriile de prioritizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.2. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^1(1) În vederea transferării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea activităților și programelor prevăzute la art. 51 alin. (1^1) lit. g) și f), se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și autoritățile administrației publice locale ale consiliilor județene, precum și cu autoritățile administrației publice locale ale municipiului București pe o perioadă de maximum 4 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament de la bugetul de stat este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) În funcție de prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin legea bugetară anuală sau în situația în care beneficiarul notifică Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației că nu a recepționat documentația de urbanism, respectiv hărțile de risc, anterior expirării termenului prevăzut la alin. (1), durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu până la maximum 2 ani bugetari.  +  Articolul XIIÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică și se completează Normele metodologice privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, în vederea respectării caracterului multianual al programului de finanțare.  +  Articolul XIII(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism finanțat în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot încheia contracte de finanțare multianuale cu autoritățile administrației publice locale ale consiliilor județene și autoritățile administrației publice locale a municipiului București care sunt incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura finalizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism cuprinse în program, în limita creditelor de angajament aprobate.(2) În vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, autoritățile administrației publice locale și subdiviziunile administrativ-teritoriale, care sunt incluse în program și au primit finanțare de la bugetul de stat, stabilesc necesarul de sume pentru finalizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism și îl transmit autorităților administrației publice locale a consiliilor județene și autorității administrației publice locale a municipiului București, care le centralizează și le transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul XIVÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică și se completează Metodologia privind finanțarea de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007, conform prevederilor prezentei legi, în vederea respectării caracterului multianual al programului de finanțare.  +  Articolul XV(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului multianual de realizare a hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren finanțat în baza Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, și a Metodologiei privind finanțarea de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2007, se pot încheia contracte de finanțare multianuale cu autoritățile administrației publice locale ale consiliilor județene și autorității administrației publice locale a municipiului București care sunt incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura finalizarea hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren cuprinse în program, în limita creditelor de angajament aprobate.(2) În vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, autoritățile administrației publice locale și subdiviziunile administrativ-teritoriale, care sunt incluse în program și au primit finanțare de la bugetul de stat, stabilesc necesarul de sume pentru finalizarea hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren și îl transmit autorității administrației publice locale a consiliilor județene și autorităților administrației publice locale ale municipiului București, care le centralizează și le transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul XVIPentru realizarea documentațiilor de urbanism și a hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren incluse în programele prevăzute la art. XI din prezenta lege, care nu au fost finalizate, se pot transfera sume care se pot deconta de la bugetul de stat și pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanțare multianual, dacă sunt nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanțare.  +  Articolul XVIISumele aferente unor plăți efectuate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru realizarea obiectivelor de investiții cu nerespectarea prevederilor legale și contractuale, care se restituie de către acestea, în condițiile legii, bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, vor fi utilizate astfel:a) în anul în care acestea au fost efectuate vor fi reconstituite plățile de casă la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite;b) în anii următori celui în care acestea au fost efectuate, se evidențiază în execuție la titlul cheltuieli bugetare 85 „Plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent“ cu semnul minus.  +  Articolul XVIII(1) Dispozițiile art. IV, VII și XI intră în vigoare la data aprobării legii bugetare anuale pe anul următor intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Contractele de finanțare multianuale prevăzute la art. V alin. (1), art. VIII alin. (1), art. XIII alin. (1) și art. XV alin. (1) se încheie începând cu data intrării în vigoare a dispozițiilor art. IV, VII și XI conform alin. (1), în limita creditelor de angajament aprobate.  +  Articolul XIXÎn tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București“ se înlocuiește cu sintagma „autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale“, iar sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației“.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 8 martie 2022.Nr. 45.----