HOTĂRÂRE nr. 302 din 2 martie 2022pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 7 martie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 488 alin. (3) și al art. 625 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre aprobă normele privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective.  +  Articolul 2Scopul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea cadrului normativ și organizatoric privind asigurarea dialogului social în cadrul autorităților și instituțiilor publice, prin participarea funcționarilor publici în comisiile paritare, precum și la încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective, în condițiile prevăzute de lege și de prezenta hotărâre.  +  Capitolul II Constituirea, organizarea și funcționarea comisiilor paritare  +  Secţiunea 1 Constituirea, organizarea și componența comisiilor paritare  +  Articolul 3Comisiile paritare se constituie în cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, prin act administrativ al conducătorului autorității ori instituției publice.  +  Articolul 4Comisiile paritare au în componență 2-6 membri titulari, respectiv câte 2 membri supleanți, astfel: a) 2 membri titulari și 2 membri supleanți, în cazul în care autoritatea sau instituția publică are până la 15 funcționari publici; b) 4 membri titulari și 2 membri supleanți, în cazul în care autoritatea sau instituția publică are până la 150 de funcționari publici; c) 6 membri titulari și 2 membri supleanți, în cazul în care autoritatea sau instituția publică are peste 150 de funcționari publici.  +  Articolul 5Conducătorul autorității sau instituției publice stabilește prin act administrativ perioada în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară. Actul administrativ se afișează la sediul și pe site-ul autorității sau instituției publice în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii și rămâne afișat până la finalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare.  +  Articolul 6(1) Membrii titulari și membrii supleanți ai comisiei paritare sunt desemnați cu respectarea principiului parității și al asigurării reprezentativității părților, în condițiile prevăzute la alin. (2)-(4). (2) Jumătate dintre membrii titulari și membrii supleanți ai comisiei paritare sunt desemnați de către conducătorul autorității sau instituției publice.(3) Jumătate dintre membrii titulari și membrii supleanți ai comisiei paritare sunt desemnați, în următoarea ordine de precădere, de către:a) sindicatul reprezentativ al funcționarilor publici la nivel de autoritate sau instituție publică;b) sindicatul afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate din care face parte autoritatea sau instituția publică;c) sindicatul afiliat la o federație reprezentativă la nivel de grup de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică; d) prin votul a jumătate plus unu din numărul funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică. Alegerea reprezentanților funcționarilor publici se face prin vot secret.(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b) sau c), în cazul în care la nivelul autorității sau instituției publice sunt constituite cel puțin două sindicate afiliate la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate, respectiv afiliate la o federație reprezentativă la nivelul grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică, desemnarea reprezentanților în comisia paritară se face prin consens. În situația în care desemnarea nu s-a putut realiza prin consens, desemnarea se realizează prin tragere la sorți, rezultatul consemnându-se întrun acord scris.(5) În aplicarea prevederilor alin. (3), la stabilirea numărului funcționarilor publici din autoritatea sau instituția publică nu se iau în calcul funcționarii publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate sau modificate prin detașare, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (6) Rezultatul alegerii reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară se aduce la cunoștința funcționarilor publici din autoritatea sau instituția publică, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii alegerii, cu precizarea termenului de depunere a contestațiilor prevăzut la art. 10 alin. (1). (7) În situația în care, ulterior desemnării membrilor titulari și supleanți prevăzuți la alin. (3) prin votul funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică, se constituie la nivelul autorității sau instituției publice un sindicat reprezentativ al funcționarilor publici sau un sindicat afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate sau la nivelul grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică, mandatul membrilor prevăzuți la alin. (3) încetează de drept. Sindicatul reprezentativ al funcționarilor publici, respectiv sindicatul afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate sau la nivelul grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică, după caz, desemnează membrii în comisia paritară pentru durata rămasă din perioada prevăzută la art. 15 alin. (1).  +  Articolul 7(1) Președintele comisiei paritare este ales cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor titulari, din rândul acestora, pentru o perioadă de 1 an și jumătate, cu excepția comisiilor paritare constituite din 2 membri, pentru care se aplică prevederile alin. (4).(2) Rezultatul alegerii președintelui se aduce la cunoștința persoanelor care au desemnat membrii în comisia paritară potrivit art. 6 alin. (3), în termen de două zile lucrătoare de la data alegerii acestuia.(3) Pe durata exercitării mandatului unei comisii paritare, președinția comisiei paritare se exercită de un membru desemnat dintre membrii titulari prevăzuți la art. 6 alin. (2) și ulterior de un membru desemnat dintre membrii titulari prevăzuți la art. 6 alin. (3).(4) În situația comisiilor paritare constituite din 2 membri, ordinea în care se exercită președinția se stabilește prin tragere la sorți.  +  Articolul 8(1) Pot fi membri în comisia paritară numai funcționarii publici definitivi care exercită un raport de serviciu pe perioadă nedeterminată în cadrul autorității sau instituției publice. (2) Nu poate fi membru al comisiei paritare funcționarul public care se află în următoarele situații de incompatibilitate: a) este conducătorul autorității sau instituției publice pentru care este constituită comisia paritară;b) este soț, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conducătorul autorității ori instituției publice, cu membrii organelor de conducere ale sindicatului reprezentativ al funcționarilor publici sau cu ceilalți membri titulari și supleanți ai comisiei paritare;c) este membru titular sau membru supleant al comisiei de disciplină; d) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară nu a fost radiată, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (3) Prevederile alin. (2) lit. c) nu se aplică în situația prevăzută la art. 4 lit. a).  +  Articolul 9(1) Fiecare comisie paritară are un secretar titular și un secretar supleant, numiți de conducătorul autorității sau instituției publice prin actul administrativ de constituire a comisiei paritare. Secretarul titular și secretarul supleant sunt funcționari publici în cadrul autorității sau instituției publice pentru care se organizează comisia paritară și nu sunt membri ai acesteia. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în măsura în care numărul redus al funcționarilor publici nu permite desemnarea secretarului din rândul acestora, poate fi numit secretar al comisiei paritare o persoană angajată cu contract individual de muncă din cadrul autorității sau instituției publice pentru care se organizează comisia paritară.  +  Articolul 10(1) Contestațiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară pot fi depuse la conducătorul autorității sau instituției publice de orice funcționar public interesat din cadrul acesteia, în scris și motivat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului alegerii reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (6).(2) În termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), conducătorul autorității sau instituției publice verifică contestațiile, iar în cazul în care le consideră întemeiate anulează rezultatul procedurii de desemnare, dispunând reluarea acesteia.  +  Articolul 11Membrii titulari și secretarul comisiei paritare, precum și supleanții acestora sunt numiți prin actul administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice pentru o perioadă de 3 ani, în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1), dacă nu au fost depuse contestații, respectiv în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2), dacă au fost depuse contestații.  +  Articolul 12(1) Actul administrativ de constituire a comisiei paritare poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, de orice persoană interesată.(2) Cu 60 de zile calendaristice înainte de data expirării mandatului membrilor comisiei paritare se va proceda la constituirea viitoarei comisii paritare, în condițiile prezentei hotărâri.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile comisiilor paritare  +  Articolul 13(1) Comisia paritară este consultată în situațiile prevăzute la art. 489 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, comisia paritară are următoarele atribuții principale:a) analizează și avizează propunerile privind măsurile de îmbunătățire a activității autorității sau instituției publice pentru care este constituită;b) analizează și avizează planul anual de perfecționare profesională, precum și orice măsură privind pregătirea profesională a funcționarilor publici, în condițiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale autorității sau instituției publice;c) analizează și avizează stabilirea programului de lucru pe baza propunerii conducătorului autorității sau instituției publice și, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea acestuia, la solicitarea scrisă a sindicatului reprezentativ al funcționarilor publici sau, în lipsa acestuia, a sindicatului afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori la nivelul grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică, respectiv a majorității funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați într-un sindicat afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori la nivelul grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică, pe care le supune spre aprobare conducătorului acesteia;d) analizează și avizează măsurile de adaptare adecvate identificate în vederea asigurării unui mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil persoanelor cu dizabilități, inclusiv pentru cei care dobândesc o dizabilitate pe durata raportului de serviciu;e) participă la soluționarea sesizărilor adresate de funcționarii publici conducătorului autorității sau instituției publice cu privire la modul de respectare a drepturilor prevăzute de lege, precum și a acordurilor colective;f) monitorizează aplicarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau instituția publică cu sindicatele reprezentative ale funcționarilor publici, respectiv sindicatele afiliate la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate sau la nivelul grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică sau cu reprezentanții funcționarilor publici, dacă astfel de acorduri au fost încheiate;g) întocmește un raport anual în condițiile prevăzute la art. 489 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (1) lit. e), conducătorul autorității sau instituției publice transmite comisiei paritare sesizările formulate de funcționarii publici cu privire la modul de respectare a drepturilor prevăzute de lege, precum și a acordurilor colective, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la înregistrare. Comisia paritară elaborează un punct de vedere cu privire la sesizare, cuprinzând și propunerea privind modul de soluționare a acesteia, pe care îl transmite conducătorului autorității sau instituției publice în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primirea sesizării.(3) În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (1) lit. f), comisia paritară solicită, trimestrial sau, după caz, la termenele prevăzute în acordurile colective compartimentelor din cadrul autorităților și instituțiilor publice care au atribuții în implementarea acordurilor colective, comunicarea stadiului aplicării acestora.(4) În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), comisia paritară emite avize consultative. Avizul se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei paritare.(5) Comisia paritară constituită potrivit art. 4 lit. a) adoptă avize cu unanimitate de voturi.(6) Avizul comisiei paritare este întotdeauna scris și motivat. Avizul poate fi favorabil, favorabil cu obiecțiuni sau nefavorabil.  +  Articolul 14(1) Președintele comisiei paritare are următoarele atribuții:a) susține inițiativele fundamentate ale membrilor comisiei paritare și dispune cu privire la oportunitatea convocării comisiei paritare în scopul dezbaterii acestora;b) solicită convocarea comisiei paritare;c) propune ordinea de zi a ședinței;d) conduce ședințele comisiei paritare;e) coordonează activitatea comisiei paritare;f) reprezintă comisia paritară în relația cu conducătorul autorității sau instituției publice.(2) Secretarul comisiei paritare are următoarele atribuții:a) înregistrează solicitările de întrunire a comisiei paritare într-un registru special;b) convoacă, la solicitarea președintelui comisiei paritare ori a conducătorului autorității sau instituției publice, membrii comisiei paritare și comunică propunerea pentru ordinea de zi a ședinței;c) pregătește desfășurarea în bune condiții a ședinței;d) întocmește, redactează și semnează alături de membrii comisiei paritare procesul-verbal al ședinței;e) redactează avizele emise de comisia paritară, precum și punctele de vedere formulate și le înaintează spre semnare membrilor acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința în care s-a votat avizul sau, după caz, s-a formulat punctul de vedere.(3) În cazul în care secretarul titular al comisiei paritare se află în imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile, acestea sunt îndeplinite de secretarul supleant.  +  Secţiunea a 3-a Funcționarea comisiilor paritare  +  Articolul 15(1) Membrii comisiei paritare sunt numiți pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată.(2) Comisia paritară își exercită mandatul de la data constituirii până la data constituirii comisiei paritare nou-alese.  +  Articolul 16(1) Comisia paritară se poate întruni la solicitarea:a) conducătorului autorității sau instituției publice;b) președintelui comisiei paritare;c) sindicatului reprezentativ al funcționarilor publici, sindicatului afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori la nivelul grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică sau, după caz, reprezentanților funcționarilor publici;d) majorității funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice.(2) Convocarea membrilor comisiei paritare și comunicarea ordinii de zi propuse se fac în scris de către președintele acesteia, prin intermediul secretarului comisiei paritare, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de întrunire a comisiei paritare.  +  Articolul 17(1) În cazul în care, în urma convocării, membrii titulari informează în scris că din motive obiective nu pot participa la ședința comisiei paritare, președintele va convoca membrii supleanți.(2) Comisia paritară este valabil întrunită în prezența tuturor membrilor convocați.  +  Articolul 18(1) Comisia paritară se întrunește în ședință la data stabilită de președintele comisiei paritare și comunicată de secretarul acesteia prin adresa de convocare.(2) Președintele comisiei paritare poate solicita participarea la ședințele comisiei paritare, în calitate de invitați, a persoanelor care pot asigura o expertiză în soluționarea problemelor stabilite pe ordinea de zi a ședinței.  +  Articolul 19(1) Lucrările comisiei paritare se consemnează într-un proces-verbal.(2) Procesul-verbal al ședinței comisiei paritare cuprinde următoarele: a) data și ora la care s-a întrunit comisia paritară; b) ordinea de zi aprobată de membrii comisiei paritare; c) mențiuni privind respectarea procedurii de convocare a membrilor comisiei paritare; d) problemele discutate și soluțiile adoptate; e) avizul consultativ emis, respectiv punctul de vedere formulat de comisia paritară în urma desfășurării ședinței acesteia; f) opiniile separate;g) numele și semnătura membrilor care au participat la ședința comisiei paritare, precum și ale secretarului acesteia.(3) Procesul-verbal al ședinței comisiei paritare se întocmește în trei exemplare originale, din care un exemplar se păstrează la secretarul comisiei paritare, unul se transmite conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia este constituită comisia paritară și un exemplar sindicatului reprezentativ al funcționarilor publici, sindicatului afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori la nivelul grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică sau, după caz, reprezentanților funcționarilor publici.  +  Secţiunea a 4-a Suspendarea și încetarea calității de membru al comisiei paritare  +  Articolul 20(1) Mandatul de membru al comisiei paritare se suspendă de drept dacă funcționarul public este în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă sau alt concediu, potrivit legii, este delegat ori detașat în cadrul altei autorități sau instituții publice ori este suspendat din funcția publică, pentru perioada concediului, delegării, detașării sau suspendării raportului de serviciu, dar nu mai mult de 6 luni consecutive.(2) Mandatul de membru al comisiei paritare se suspendă, la inițiativa acestuia, în următoarele situații: a) la cererea motivată a funcționarului public numit în comisia paritară, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice consecutive;b) funcționarul public membru al comisiei paritare se află în situația de conflict de interese prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), cererea de suspendare se face în scris și se înaintează pentru aprobare conducătorului autorității sau instituției publice. (4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), conflictul de interese poate fi sesizat de membrul comisiei paritare care se află în această situație sau de orice altă persoană interesată, prin cerere de suspendare înaintată în scris conducătorului autorității sau instituției publice. (5) Pe durata suspendării mandatului membrului titular, potrivit alin. (1) și (2), atribuțiile acestuia sunt exercitate de un membru supleant, astfel încât să fie respectat principiul parității și al asigurării reprezentativității părților.(6) Dacă președintele comisiei paritare se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), pe durata suspendării mandatului acestuia se desemnează un președinte dintre membrii titulari, cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor titulari ai comisiei paritare, în condițiile prevăzute la art. 7, pentru o perioadă egală cu perioada suspendării mandatului, dar nu mai mult de perioada rămasă a mandatului președintelui comisiei paritare ce revine fiecăreia dintre părțile reprezentante în cadrul acesteia.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), în situația prevăzută la art. 4 lit. a), dacă președintele comisiei paritare se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), pe durata suspendării mandatului acestuia, membrul supleant, desemnat în condițiile prevăzute la art. 6 cu asigurarea principiului parității și al reprezentativității părților, exercită mandatul de președinte pentru o perioadă egală cu perioada suspendării mandatului, dar nu mai mult de perioada rămasă a mandatului președintelui comisiei paritare ce revine fiecăreia dintre părțile reprezentante în cadrul acesteia.(8) În situația în care intervine suspendarea mandatelor membrilor titulari și supleanți pentru o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice consecutive și se ajunge la imposibilitatea desfășurării activității comisiei paritare, secretarul comisiei notifică persoana prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia paritară, în vederea demarării procedurii de constituire a unei noi comisii paritare, în condițiile prezentei hotărâri. (9) În cazul prevăzut la alin. (8), mandatul tuturor membrilor titulari și supleanți încetează în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. j).  +  Articolul 21(1) Mandatul de membru al comisiei paritare încetează în următoarele situații: a) la expirarea mandatului pentru care a fost numit membru în comisia paritară; b) la data modificării raportului de serviciu al funcționarului public prin transfer, mutare în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorității sau instituției publice, precum și a încetării raportului de serviciu; c) atunci când se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă sau alt concediu, este delegat ori detașat în cadrul altei autorități sau instituții publice ori este suspendat din funcția publică pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;d) la data intervenirii uneia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 8 alin. (2);e) atunci când mandatul membrului comisiei paritare se suspendă pentru existența unui conflict de interese în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. b), iar suspendarea mandatului se face pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;f) la data solicitată de funcționarul public membru al comisiei paritare prin cerere scrisă privind renunțarea la calitatea de membru în comisia paritară; g) în cazul în care funcționarul public absentează nejustificat la două ședințe consecutive ale comisiei paritare, în condițiile prevăzute la art. 17;h) la data desemnării noilor membri, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (7);i) la data revocării de către sindicat;j) la data constatării prin act administrativ al persoanei care are competența numirii comisiei paritare a imposibilității desfășurării activității comisiei paritare, ca urmare a notificării prevăzute la art. 20 alin. (8).(2) În cazul în care are loc încetarea calității de membru titular al comisiei paritare în condițiile prevăzute la alin. (1), membrul supleant este titularizat, astfel încât să fie respectat principiul parității și al asigurării reprezentativității părților. (3) În cazul în care un membru supleant este titularizat potrivit alin. (2) se desemnează un nou membru supleant în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre, pentru durata rămasă a mandatului membrului supleant, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 15 alin. (1).  +  Capitolul III Acorduri colective  +  Articolul 22(1) Autoritățile și instituțiile publice pot încheia anual acorduri colective cu sindicatele reprezentative ale funcționarilor publici, cu sindicatele afiliate la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori la nivelul grupului de unități, după caz, din care face parte autoritatea sau instituția publică sau cu reprezentanții funcționarilor publici, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (2) Acordul colectiv este convenția încheiată în formă scrisă între autoritatea sau instituția publică, reprezentată prin conducătorul acesteia, și funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice respective, prin sindicatul reprezentativ al acestora, prin sindicatul afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate sau la nivelul grupului de unități, după caz, din care face parte autoritatea sau instituția publică ori prin reprezentanții funcționarilor publici desemnați, în care pot fi stabilite anual măsurile prevăzute la art. 487 alin. (1) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (3) Desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în vederea încheierii acordului colectiv se face cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 6 alin. (3) și (4). (4) Autoritatea sau instituția publică furnizează sindicatului reprezentativ, sindicatului afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate sau la nivelul grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică sau reprezentanților funcționarilor publici, desemnați în condițiile prevăzute la alin. (3), toate informațiile necesare pentru încheierea acordului colectiv.  +  Articolul 23(1) Conducătorul autorității sau instituției publice înaintează proiectul de buget sindicatului reprezentativ al funcționarilor publici, respectiv sindicatului afiliat la o federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate sau la nivelul grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică ori, după caz, reprezentanților funcționarilor publici desemnați în condițiile prevăzute la art. 22 alin. (3).(2) Negocierea colectivă a acordului colectiv este obligatorie, în termen de 10 zile calendaristice de la data înaintării proiectului de buget al autorității sau instituției publice, în conformitate cu prevederile alin. (1). (3) Partea care solicită încheierea acordului colectiv elaborează și proiectul acestuia, care stă la baza negocierii colective.  +  Articolul 24(1) Negocierea clauzelor și încheierea acordurilor colective se fac în mod liber de către părți, acestea aflându-se pe poziție de egalitate juridică. (2) Acordul colectiv se poate încheia exclusiv la nivelul unei autorități sau instituții publice, clauzele acestuia producându-și efectele numai pentru personalul din cadrul autorității sau instituției publice respective.  +  Articolul 25Acordurile colective nu pot conține prevederi contrare, drepturi și obligații sub nivelul minim stabilit prin acte normative. Clauzele acordurilor colective nu pot exceda sau, după caz, nu pot stabili îngrădirea drepturilor și obligațiilor reglementate prin lege sau drepturi ori obligații suplimentare față de cele reglementate prin lege în derularea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 26Acordurile colective se încheie după aprobarea bugetului autorității sau instituției publice, pe o perioadă determinată, de regulă corespunzătoare exercițiului bugetar, și își prelungesc valabilitatea până la aprobarea bugetului autorității sau instituției publice din anul următor semnării acordurilor colective.  +  Articolul 27(1) Acordurile colective se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: a) informații referitoare la cele două părți, inclusiv calitatea persoanelor semnatare și actul în baza căruia respectivele persoane au drept de reprezentare, precum și mandatul reprezentanților desemnați să negocieze acordul colectiv; b) perioada pentru care se încheie acordul colectiv; c) măsurile prevăzute la art. 487 alin. (1) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; d) obligațiile asumate de cele două părți, pe fiecare dintre domeniile pentru care s-a negociat; e) data încheierii și semnăturile reprezentanților celor două părți; f) alte informații, conform obligațiilor instituite prin lege. (2) Informațiile menționate cu titlu de obligație minimală pot fi completate cu alte informații considerate necesare sau relevante, inclusiv sub forma anexelor. (3) O copie a acordului colectiv, încheiat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri, se transmite comisiei paritare. (4) Acordurile colective încheiate în condițiile prevăzute la art. 487 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri de către autorități și instituții publice constituie informații de interes public și se aduc la cunoștința publicului din oficiu, prin afișare la sediul autorității sau instituției publice, în locurile special amenajate în acest scop, și, în cazul în care autoritatea sau instituția publică are pagină de internet proprie, prin publicarea acordului colectiv la secțiunea dedicată informațiilor de interes public.  +  Articolul 28(1) Executarea acordului colectiv este obligatorie pentru ambele părți. Neîndeplinirea obligațiilor asumate atrage răspunderea civilă și, după caz, disciplinară a părților care se fac vinovate de aceasta. (2) Orice modificare a conținutului acordului colectiv se face cu acordul ambelor părți și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării prin act adițional. Actul adițional se aduce la cunoștință publicului cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (4). (3) La negocierea, încheierea sau modificarea acordului colectiv, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriilor opțiuni, cu condiția semnării de către terța parte a unui angajament de confidențialitate. (4) Drepturile și obligațiile individuale ale funcționarilor publici rezultate din aplicarea măsurilor negociate se stabilesc prin raportare la clauzele acordului colectiv în vigoare la data acordării drepturilor sau, după caz, la data îndeplinirii obligațiilor respective.  +  Articolul 29Acordul colectiv încetează: a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu stabilesc altfel; b) la data încetării activității autorității sau instituției publice, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; c) prin acordul părților; d) la data rămânerii definitive a hotărârii instanței judecătorești privind constatarea nulității acordului colectiv.  +  Articolul 30Orice persoană interesată se poate adresa, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, instanței de contencios administrativ competente pentru constatarea nulității acordului colectiv, în conformitate cu dispozițiile art. 487 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 31(1) În termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a dispozițiilor art. 3-12, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a constitui comisiile paritare în condițiile prezentei hotărâri.(2) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), în cadrul autorităților și instituțiilor publice își desfășoară activitatea comisiile paritare constituite în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare, respectiv comisiile paritare constituite în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 833/2007, cu modificările ulterioare.(3) Mandatul membrilor comisiilor paritare prevăzute la alin. (2) încetează de drept la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).(4) Persoanele care au avut calitatea de membru în comisiile paritare au obligația de a preda membrilor noilor comisii, constituite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, documentele rezultate din activitatea comisiilor respective, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.(5) Comisiile paritare constituite în condițiile prezentei hotărâri își încep activitatea la data încetării de drept a mandatului membrilor comisiilor paritare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 32Comisiile paritare prevăzute la art. 31 alin. (2) au obligația ca, până la constituirea comisiilor paritare în condițiile prezentei hotărâri, să participe la soluționarea sesizărilor formulate de funcționarii publici conform art. 489 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, aflate pe rolul lor.  +  Articolul 33(1) Autoritățile și instituțiile publice vor afișa la sediul propriu și pe pagina de internet actul administrativ de constituire a comisiei paritare, care se comunică și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. (2) Modificările intervenite în componența comisiei paritare se afișează și se comunică în condițiile prevăzute la alin. (1). (3) Termenul de comunicare este de 10 zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei paritare, respectiv de la data modificării componenței acesteia.  +  Articolul 34(1) În scopul realizării rolului și atribuțiilor care îi revin, Agenția Națională a Funcționarilor Publici monitorizează și controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri de către autoritățile și instituțiile publice. (2) Autoritățile și instituțiile publice vor comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici datele solicitate de aceasta. Formatul standard, termenele și modalitatea de transmitere a datelor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 35Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36La 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 3-12, care se abrogă de la data publicării prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Vasile-Felix Cozma
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 2 martie 2022.Nr. 302.----