PROCEDURĂ din 2 martie 2022privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 7 martie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 18 din 2 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 220 din 7 martie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta procedură stabilește regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici.  +  Articolul 2(1) Prezenta procedură se aplică în relațiile dintre operatorul de distribuție și utilizatorii clienți casnici, denumiți în continuare utilizatori casnici, care solicită: a) racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune pentru:(i) locuri de consum noi, care pot include instalații de stocare, respectiv puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice;(ii) locuri de consum și de producere noi, prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, care pot include instalații de stocare, respectiv puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice; în acest caz, utilizatorii casnici au calitatea de prosumatori;(iii) locuri de consum și de producere noi indiferent de puterea instalată a instalației de producere a energiei electrice pe loc de consum, fără evacuarea în rețea a puterii produse;b) spor de putere pentru consum și/sau pentru evacuare, după caz, determinat de dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a activității la oricare dintre locurile de consum/locurile de consum și de producere, prevăzute la lit. a);c) racordarea organizărilor de șantier pentru construirea unui obiectiv care se realizează la un loc de consum dintre cele prevăzute la lit. a), atunci când utilizatorul solicită ca instalația de racordare să fie realizată corespunzător din punct de vedere tehnic pentru alimentarea cu energie electrică în soluție definitivă a locului de consum respectiv.(2) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru situațiile prevăzute la alin. (1) în care parametrii tehnici ai locurilor de consum se încadrează în soluțiile de racordare la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune, stabilite în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Branșamentele realizate în conformitate cu prevederile alin. (1) intră în proprietatea operatorilor de distribuție.(4) La modificări ale instalației de racordare solicitate de utilizator și/sau la modificări ale elementelor tehnice, energetice sau administrative, aferente locurilor de consum/locurilor de consum și de producere prevăzute la alin. (1), racordate la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune în conformitate cu prevederile prezentei proceduri se aplică prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumit în continuare Regulament.(5) În situațiile prevăzute la alin. (1), la racordarea locurilor de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile se aplică prevederile prezentei proceduri coroborate cu dispozițiile Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, denumită în continuare Procedura pentru racordarea prosumatorilor.(6) În tot cuprinsul procedurii, prin sintagma „loc de consumˮ se înțelege, după caz, „loc de consum care poate include instalații de stocare, respectiv puncte de reîncărcare a vehiculelor electriceˮ sau „loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile care poate include instalații de stocare, respectiv puncte de reîncărcare a vehiculelor electriceˮ.(7) Prezenta procedură nu se aplică:a) la racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum temporare sau a organizărilor de șantier pentru construirea obiectivelor care se realizează la locurile de consum pentru care utilizatorii nu au solicitat ca instalațiile de racordare să fie realizate corespunzător din punct de vedere tehnic pentru alimentarea cu energie electrică în soluție definitivă a locurilor de consum respective, caz în care se aplică prevederile Regulamentului; b) la realizarea de către dezvoltatori a rețelelor electrice de interes public necesare racordării la rețeaua electrică de distribuție a ansamblurilor de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, caz în care se aplică prevederile anexei nr. 3 la Regulament;c) la racordarea locurilor de consum și de producere cu/fără instalații de stocare, prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 400 kW pe loc de consum, caz în care se aplică prevederile Regulamentului; d) la racordarea la locurile de consum existente a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 400 kW pe loc de consum, caz în care se aplică prevederile Regulamentului.(8) La stabilirea puterii electrice aprobate pentru evacuare la un loc de consum și de producere se ia în considerare puterea electrică a capacităților de producere a energiei electrice însumată cu puterea capacităților de stocare din cadrul locului de consum și de producere.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 3Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei definiți în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Procesul de racordare la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a utilizatorilor clienți casnici  +  Articolul 4Pentru realizarea racordării la rețeaua electrică de interes public de joasă tensiune a instalațiilor aferente locurilor de consum aparținând utilizatorilor casnici se aplică prevederile și se parcurg etapele de racordare din Regulament, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.  +  Articolul 5Soluția de racordare a locurilor de consum aparținând utilizatorilor casnici se stabilește prin fișă de soluție.  +  Articolul 6(1) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuție conține condițiile tehnico-economice de racordare la rețea ale unui loc de consum din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului și conținutului-cadru al avizului tehnic de racordare aprobat de autoritatea competentă.(2) Avizul tehnic de racordare prevăzut la alin. (1) conține în mod obligatoriu valoarea medie a branșamentului, stabilită conform reglementărilor în vigoare. (3) În cazul în care branșamentul pentru care operatorul de distribuție a rambursat utilizatorului casnic contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție conform prevederilor art. 9 alin. (7) are o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorul de distribuție a altor utilizatori.(4) În situația prevăzută la alin. (3) nu se acordă compensații bănești primului utilizator din partea noilor utilizatori racordați la acea instalație de racordare.(5) În cazul în care branșamentul pentru care operatorul de distribuție rambursează utilizatorului casnic contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție conform prevederilor art. 9 alin. (7) se racordează la instalația de racordare finanțată de un prim utilizator în termenul prevăzut de metodologia de stabilire a compensațiilor bănești între utilizatorii racordați în etape diferite, prin instalație comună, la rețele electrice de interes public, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, stabilit de la punerea în funcțiune a acesteia, primul utilizator primește o compensație bănească din partea operatorului de distribuție. Valoarea acestei compensații se stabilește de operatorul de distribuție, în baza aceleiași metodologii.  +  Articolul 7(1) După primirea avizului tehnic de racordare, utilizatorul casnic poate solicita în scris operatorului de distribuție încheierea contractului de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul utilizatorului. (2) Cererea prin care utilizatorul casnic solicită încheierea contractului pentru proiectarea și/sau execuția branșamentului cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat de autoritatea competentă, în condițiile art. 9 alin. (4) lit. a), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare.(3) Contractul de racordare prevăzut la alin. (1) și (2) respectă formatul-cadru din anexa nr. 1.(4) Notificarea prin care utilizatorul casnic înștiințează operatorul de distribuție cu privire la încheierea directă cu un anumit operator economic atestat de autoritatea competentă, denumit în continuare operator economic atestat, desemnat de către acesta, a contractului pentru proiectarea și execuția branșamentului, conform prevederilor art. 9 alin. (4) lit. b), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizatorul casnic sau de împuternicitul utilizatorului.(5) În situația prevăzută la alin. (4), utilizatorul împuternicește operatorul economic desemnat pentru proiectarea și execuția instalației de racordare să încheie, în numele și pe seama sa, cu operatorul de distribuție contractul de racordare și să îl reprezinte pe utilizator în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare. În acest caz, contractul de racordare respectă formatul-cadru din anexa nr. 2. (6) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul casnic anexează la cererea prevăzută la alin. (2) sau la notificarea prevăzută la alin. (4), după caz, următoarele documente:a) copia actului de identitate;b) copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia, pentru operatorul economic atestat desemnat;c) devizul general întocmit de operatorul economic atestat ales/desemnat de utilizatorul casnic;d) copia contractului de proiectare și execuție încheiat de utilizatorul casnic cu operatorul economic atestat, desemnat de către acesta conform prevederilor art. 9 alin. (4) lit. b);e) împuternicirea acordată de utilizatorul casnic operatorului economic atestat desemnat pentru proiectarea și execuția branșamentului conform prevederilor alin. (5) pentru semnarea contractului de racordare încheiat cu operatorul de distribuție în numele și pe seama utilizatorului casnic și reprezentarea utilizatorului casnic în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare.  +  Articolul 8(1) Pentru realizarea racordării, utilizatorii casnici achită operatorului de distribuție, deținător al rețelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. (2) Tariful de racordare prevăzut la alin. (1) se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele și în condițiile prevăzute în contractul de racordare.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) pentru realizarea branșamentului în situația prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. b) și în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (5), utilizatorul casnic, prin operatorul economic atestat împuternicit de către utilizatorul casnic să facă plata în numele utilizatorului, achită operatorului de distribuție tariful de racordare, mai puțin componenta corespunzătoare proiectării și execuției branșamentului stabilită în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (5), pe care utilizatorul casnic o achită operatorului economic atestat cu care a încheiat contractul pentru proiectarea și execuția branșamentului, conform prevederilor art. 9 alin. (6) lit. a).  +  Articolul 9(1) Proiectarea, obținerea acordului/autorizației și execuția lucrărilor pentru realizarea branșamentelor locurilor de consum prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și punerea în funcțiune a acestora se efectuează de operatorul de distribuție în condițiile și la termenele prevăzute în contractele de racordare.(2) Termenul de realizare a racordării, inclusiv recepția și punerea în funcțiune a branșamentului, este de maximum 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru branșament, cu condiția achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a branșamentului este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de distribuție de către executant. Operatorul de distribuție este obligat să obțină acordul/autorizația pentru branșament fără întârziere nejustificată.(3) Pentru proiectarea și execuția lucrărilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție încheie un contract de achiziție publică pentru proiectare și execuție de lucrări cu un operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea și execuția branșamentelor locurilor de consum aparținând utilizatorilor casnici se poate încheia prin una dintre următoarele modalități:a) de către operatorul de distribuție cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizatorul casnic, în condițiile în care utilizatorul casnic cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de distribuție, înainte de încheierea contractului de racordare;b) de către utilizatorul casnic cu un operator economic atestat, desemnat de către acesta, în condițiile în care utilizatorul casnic notifică în scris, explicit, acest lucru operatorului de distribuție, înainte de încheierea contractului de racordare.(5) În situația prevăzută la alin. (4), operatorul de distribuție recalculează tariful de racordare prin refacerea fișei de calcul al tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizatorul casnic și operatorul economic atestat ales/desemnat pentru proiectarea și execuția branșamentului, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la art. 7 alin. (2) sau a notificării prevăzute la art. 7 alin. (4). Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. Operatorul de distribuție nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizatorul casnic și operatorul economic atestat ales/desemnat.(6) În situația încheierii contractului pentru proiectarea și execuția branșamentului conform prevederilor alin. (4) lit. b) și a contractului de racordare conform prevederilor art. 7 alin. (5), utilizatorul casnic achită:a) operatorului economic atestat desemnat cheltuielile pentru proiectarea și execuția branșamentului;b) operatorului de distribuție tariful de racordare, mai puțin componenta corespunzătoare proiectării și execuției branșamentului.(7) Operatorul de distribuție are obligația să ramburseze utilizatorului casnic contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, realizat în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, până la o valoare medie a unui branșament, stabilită conform metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.(8) Rambursarea contravalorii lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului prevăzute la alin. (7) se realizează de operatorul de distribuție în conformitate cu dispozițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (9) Branșamentul realizat în conformitate cu prevederile prezentei proceduri intră în proprietatea operatorului de distribuție, la data punerii în funcțiune, în conformitate cu prevederile din contractul de racordare.  +  Articolul 10(1) Realizarea lucrărilor aferente instalației de utilizare este în responsabilitatea utilizatorului casnic și se efectuează pe cheltuiala acestuia.(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se realizează cu persoane autorizate sau operatori economici atestați de autoritatea competentă, potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări.  +  Articolul 11Certificatul de racordare emis de către operatorul de distribuție confirmă îndeplinirea condițiilor de racordare la rețea și stabilește condițiile tehnice de utilizare a rețelei electrice după punerea sub tensiune a instalației de utilizare.  +  Articolul 12(1) Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice ale utilizatorului casnic se realizează de către operatorul de distribuție după emiterea certificatului de racordare și încheierea de către utilizatorul casnic a contractului pentru furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor în vigoare.(2) Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice ale utilizatorului casnic în termenul prevăzut în Regulament este o obligație a operatorului de distribuție concesionar prevăzută în contractul de racordare.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13(1) Operatorii de distribuție organizează activitatea privind racordarea la rețelele electrice de interes public a utilizatorilor casnici pe baza procedurilor proprii întocmite în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, astfel încât aceasta să se desfășoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor, cu minimum de deplasări din partea solicitanților.(2) Operatorii de distribuție au obligația de a elabora procedurile prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Operatorii de distribuție organizează un sistem de informare a utilizatorilor casnici privind procesul de racordare conform prevederilor prezentei proceduri, prin publicare pe pagina de internet proprie și prin afișare la sediile administrative și la centrele de relații cu utilizatorii de extrase din procedurile proprii și de informații relevante privind procesul de racordare.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  CONTRACTUL–CADRU
  de racordare la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum*)
  aparținând utilizatorilor casnici**), în situația în care operatorul de distribuție
  încheie contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea branșamentului
  *) În înțelesul prezentului contract de racordare, sintagma „loc de consumˮ se înlocuiește, după caz, cu sintagma „loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consumˮ sau „loc de consum cu instalație de stocareˮ sau „loc de consum și de producere cu instalație de stocare, prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consumˮ.**) În contractul de racordare încheiat între operatorul de distribuție și utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcție de indicațiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru. 1. Părțile contractanteÎntre .............., cu sediul în localitatea ............, județul/sectorul ............, str. ........... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, e-mail ..............., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul .........., CUI nr. ............., cont nr. .......... deschis la Banca .............., reprezentată prin ...................., având funcția de ..........., și prin ..........., având funcția de ..........., în calitate de operator de distribuție, denumit în continuare operator,și persoana fizică ..........., cu domiciliul în localitatea ..........., județul/sectorul ........, adresa ......., telefon nr. ......., e-mail ..........., C.N.P. ................., cont nr. ....... deschis la Banca .........., în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare utilizator,denumite în continuare părți, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.2. DefinițiiTermenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;c) Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Procedura^14).d) Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare^14).3. Obiectul contractului3.1. Obiectul contractului îl constituie racordarea instalației de utilizare de la locul de consum al utilizatorului la rețeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ......./........... emis de ..........., care face parte integrantă din prezentul contract, pentru:a) branșament, lucrări prevăzute la pct. 3.4;b) întărirea rețelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare în vederea consumului puterii aprobate, lucrări prevăzute la pct. 3.5^1)3.2. Suplimentar, obiectul contractului cuprinde și realizarea lucrărilor de modificare stabilite în Avizul de amplasament nr. ............/............. emis de ……….. necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, dacă acestea sunt condiționate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a branșamentului.^2)3.3. Denumirea și adresa locului de consum pentru care se încheie prezentul contract de racordare: ......................3.4. Lucrările necesare pentru realizarea branșamentului sunt următoarele: ......................3.5. Lucrările de întărire specifice sunt următoarele:^1) ......................3.6. Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau lucrările de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului sunt următoarele^2):......................4. Valoarea lucrărilor din contract4.1. Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilit conform Legii, Regulamentului, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare.Tariful de racordare însumează următoarele componente: .....................4.2. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.5, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condițiile prevăzute la pct. 9 lit. p), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.^1), ^6)4.3. Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau ale lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, specificate la pct. 3.6, sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.4.4. Costurile pentru realizarea capacităților energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea sunt în valoare de ............ lei, din care TVA ........... lei. Acestea se restituie utilizatorului conform prevederilor pct. 9 lit. q).4.5. Valoarea compensației bănești, cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Procedurii, este ............ lei, din care TVA ........ lei. Compensația bănească se achită de operator direct către primul utilizator, care are următoarele date de identificare: ........, în contul nr. ........ .4.6. Valoarea medie a branșamentului, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare la data încheierii prezentului contract este ......... lei, din care TVA ............... .5. Durata contractului5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte până la data punerii sub tensiune finale a instalației de utilizare, dar nu mai mult de ........... zile de la data punerii în funcțiune a branșamentului.5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 include perioada prevăzută la pct. 11.6 pentru rambursarea contravalorii lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului.5.3. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adițional, cu acordul părților.6. Documentele contractului6.1. Documentele contractului sunt:a) avizul tehnic de racordare, în copie;b) copia actului de identitate a utilizatorului;c) acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare^4);d) autorizația de construire a obiectivului de la locul de consum, inclusiv a instalației de utilizare, sau, în cazul construcțiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizația de construire a obiectivului de la locul de consum, inclusiv a instalației de utilizare, se obține de către utilizator până la data încheierii de către operator a contractului de execuție a branșamentului;e) acordul sau promisiunea, în scris, a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de branșament, ulterior încheierii prezentului contract și elaborării proiectului tehnic al instalației de racordare^5);f) convenția încheiată de operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de branșament, document ce se obține ulterior încheierii prezentului contract, până la data încheierii de către operator a contractului de execuție a branșamentului^5);g) acordul/autorizația pentru execuția branșamentului la rețeaua electrică, document ce se obține de către operator în nume propriu ulterior încheierii prezentului contract;h) autorizația de construire având ca obiect lucrările de întărire prevăzute la pct. 3.5, document ce se obține de către operator ulterior încheierii prezentului contract^1);i) documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosință al operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice deviate și/sau convenția pentru exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obțin până la data încheierii de către operator a contractului de execuție a lucrărilor de deviere^2);j) autorizația de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, document ce se obține de către operator^2);k) confirmarea de către utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condițiilor care să permită racordarea^4);l) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/sau clădirii care constituie locul de consum pentru care se solicită racordarea, în copie;m) pentru un loc de consum nou de tip locuință individuală, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la lit. l), adeverința eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar și declarația pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul^11);n) cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de proiectare și/sau execuție a branșamentului de către operator cu un anumit operator economic atestat și devizul general întocmit de proiectantul și/sau constructorul ales de utilizator^13).6.2. Părțile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. e) și f) să fie obținute de către^5):a) operator;b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.6.3. Părțile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. i) să fie obținute de către^2):a) operator;b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.7. NormeRealizarea tuturor lucrărilor în baza contractului de racordare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare.8. Caracterul confidențial al contractului/Confidențialitate8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți;b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidențialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract în următoarele situații:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.8.4. Prevederile de la pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale.9. Obligațiile operatoruluiOperatorul are următoarele obligații:a) să achiziționeze lucrări de proiectare a branșamentului și să asigure documentația tehnico-economică pentru realizarea branșamentului în termen de maximum ............... zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de către utilizator, proiectantul branșamentului este ................^13).b) să obțină acordul/autorizația pentru execuția branșamentului în nume propriu în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;c) să achiziționeze lucrările de execuție a instalației de racordare, prin cerere de oferte/licitație/încredințare directă conform reglementărilor în vigoare, și să încheie contractul de execuție în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile pct. 11.1 și pe cele prevăzute la pct. 10 lit. d) și l), precum și cu condiția ca acordul/autorizația pentru branșament să fie emis/emisă;Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de către utilizator, executantul branșamentului este ................^13).d) să execute, să efectueze recepția și să pună în funcțiune branșamentul în termen de maximum 90 de zile de la data acordului/autorizației pentru execuția branșamentului, din care termenul pentru recepția și punerea în funcțiune a branșamentului este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de către executant, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile pct. 10 lit. d) și pe cele prevăzute la pct. 10 lit. l); contorul se montează de operator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dar nu mai târziu de data punerii în funcțiune a branșamentului;e) să pună la dispoziția utilizatorului conținutul convenției prevăzute la pct. 6.1 lit. f), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obținerea acestui document a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)^5);f) să împuternicească utilizatorul, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele și pe seama sa, a convenției prevăzute la pct. 6.1 lit. f), în cazul în care obținerea acestui document a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)^5);g) să pună la dispoziția utilizatorului conținutul documentelor prevăzute la pct. 6.1 lit. i), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obținerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.3 lit. b)^2);h) să împuternicească utilizatorul, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele și pe seama sa, a documentelor prevăzute la pct. 6.1 lit. i), în cazul în care obținerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.3 lit. b)^2);i) să realizeze lucrările de întărire specifice prevăzute la pct. 3.5 în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.2^1), dacă sunt aplicabile;j) să execute, în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau lucrările de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, prevăzute la pct. 3.6 , cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 10 lit. g) și h), precum și la pct. 11.3^2);k) să pună sub tensiune instalația de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizator, însoțite de documentația prevăzută de reglementările în vigoare, după punerea în funcțiune a branșamentului^11);Punerea sub tensiune se realizează numai după execuția lucrărilor de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare^1).l) să mențină sub tensiune instalațiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare/receptoarelor utilizatorului/unităților generatoare/ instalațiilor de stocare^9), 12);m) să emită și să transmită utilizatorului certificatul de racordare, din oficiu și gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data punerii în funcțiune a branșamentului^12); emiterea certificatului de racordare este condiționată de realizarea lucrărilor de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare. Certificatul emis corespunde capacităților de consum/consum și producere/consum cu stocare/consum și producere cu stocare realizate la locul de consum, conform prevederilor pct. 10 lit. c); n) să pună sub tensiune finală instalația de utilizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice^12);o) să ramburseze utilizatorului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la valoarea medie a unui branșament prevăzută la pct. 4.6;p) să restituie utilizatorului costurile care revin operatorului pentru realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.5 și care se achită de utilizator în condițiile existenței acordurilor prevăzute la pct. 6.1 lit. c) Modalitatea și termenul de restituire sunt prevăzute în graficul de restituire a cheltuielilor, care face parte integrantă din prezentul contract^1), 7);q) să restituie utilizatorului costurile prevăzute la pct. 4.4, pentru realizarea capacităților energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea, în condițiile achitării acestora conform prevederilor pct. 11.3. în următoarea modalitate: ............ ^2), 3);r) să achite către primul utilizator compensația bănească cuvenită în conformitate cu prevederile Procedurii, a cărei valoare este prevăzută la pct. 4.5, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de punere în funcțiune a branșamentului.10. Obligațiile utilizatoruluiUtilizatorul are următoarele obligații:a) să achite tariful de racordare prevăzut la pct. 4.1;b) să achite operatorului costurile prevăzute la pct. 4.2, pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei, în situația în care utilizatorul a comunicat operatorului acordul prevăzut la pct. 6.1 lit. c)^1), 7);c) să realizeze până la data de ..............., prin finanțare directă, instalația de utilizare corespunzătoare puterii aprobate prevăzute în avizul tehnic de racordare;d) să depună la operator, în cazul construcțiilor noi, autorizația de construire a obiectivului de la locul de consum, inclusiv a instalației de utilizare în termenul prevăzut la pct. 9 lit. c) pentru încheierea contractului de execuție a branșamentului;e) să suporte costurile prevăzute la pct. 4.3 pentru lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau lucrările de deviere precizate la pct. 3.6^2);f) să suporte din surse proprii contravaloarea indemnizațiilor și despăgubirilor stabilite în convențiile/contractele prevăzute la pct. 6.1 lit. f) și/sau i)^2), 5);g) să încheie, în numele și pe seama operatorului, cu deținătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalațiile electrice deviate convenții/contracte privind condițiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosință și/sau de uz și de servitute, în cazul în care obținerea acestora a fost convenită conform pct. 6.3 lit. b)^2);h) să obțină, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor operatorului, avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentațiilor întocmite în cadrul studiului de soluție pentru eliberarea amplasamentului^2);i) să depună/transmită la operator cererea pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, împreună cu documentația prevăzută de reglementările în vigoare^9);j) să încheie convenția de exploatare, dacă în avizul tehnic de racordare este prevăzută obligația încheierii acesteia;k) să încheie contractul de furnizare a energiei electrice;l) să încheie, în numele și pe seama operatorului, convenția având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de branșament, în cazul în care obținerea acesteia a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)^5);m) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operator a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea branșamentului în folosul propriu; această obligație se precizează în contractul de distribuție încheiat de furnizorul utilizatorului cu operatorul sau se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator^10).11. Modalități de plată11.1. Părțile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare prevăzut la pct. 4.1 către operator:a) într-o singură tranșă, în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;b) într-un număr de ............ rate, conform graficului de eșalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. 11.2. Costurile prevăzute la pct. 4.2 pentru lucrările de întărire se achită operatorului de către utilizator conform graficului de eșalonare plăți, care face parte integrantă din prezentul contract.^1), 4)11.3. Costurile lucrărilor de deviere sau de îndeplinire a condițiilor de coexistență, prevăzute la pct. 4.3, se achită operatorului de către utilizator în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.^2)11.4. Utilizatorul efectuează plățile prevăzute la pct. 11.1-11.3 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranșele de plată și o transmite utilizatorului cu 10 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.11.5. Operatorul rambursează utilizatorului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la valoarea medie a unui branșament prevăzută la pct. 4.6.11.6. Operatorul efectuează plata sumelor prevăzute la pct. 11.5 până la data de ................, după cum urmează: ..................^15).12. Modificarea valorii lucrărilor din contract12.1. Valoarea lucrărilor din contract se actualizează, dacă este cazul, după elaborarea documentației tehnico-economice sau în funcție de valoarea contractului de execuție, cu respectarea prevederilor legale.12.2. În situația prevăzută la pct. 12.1, valoarea modificată a lucrărilor din contract se reglementează între părți prin acte adiționale, în care se stabilesc termenele și modalitățile de plată a diferențelor de către utilizator sau de restituire a acestora de către operator.12.3. Valoarea finală ce se rambursează utilizatorului de către operator nu poate depăși valoarea medie a branșamentului prevăzută la pct. 4.6.13. Începerea și sistarea lucrărilor, derularea contractului, finalizarea contractului13.1. Activitățile aferente lucrărilor de execuție a branșamentului încep numai după:a) achitarea de către utilizator a tarifului de racordare/a primei rate, conform pct. 11.1 și graficului de eșalonare la plată a ratelor, care face parte integrantă din contract;b) obținerea autorizației de construire a obiectivului de la locul de consum;c) obținerea acordului/autorizației pentru execuția branșamentului;d) încheierea cu deținătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de branșament de convenții/contracte privind condițiile de exercitare de către operator a drepturilor de uz și de servitute^5);e) încheierea cu deținătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalațiile electrice deviate de convenții/contracte privind condițiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosință și/sau de uz și de servitute^2);f) obținerea autorizației de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere^2).13.2. Dacă utilizatorul nu achită integral valoarea unei rate în conformitate cu valorile și termenele prevăzute în graficul de eșalonare a ratelor, în condițiile în care operatorul a emis factura conform dispozițiilor pct. 11.4 pentru activitățile prevăzute la pct. 11.2, operatorul este în drept să sisteze execuția lucrărilor de întărire. Dacă utilizatorul achită integral valoarea ratei în termen de maximum 10 de zile de la data prevăzută în graficul de eșalonare a ratelor, operatorul reia execuția lucrărilor în maximum 2 zile de la data efectuării plății, durata de execuție a lucrărilor respective prelungindu-se corespunzător. În situația în care utilizatorul nu achită valoarea ratei în termenul prevăzut la pct. 9 lit. d), operatorul nu are obligația îndeplinirii prevederilor pct. 9 lit. m) și n). 13.3. Părțile pot stabili de comun acord, prin acte adiționale, prelungirea perioadei de realizare a branșamentului în cazul în care, din cauze ce nu pot fi imputate operatorului, se ajunge la întârzieri în executarea lucrărilor.13.4. Contractul se consideră finalizat după semnarea de către operator și executant a procesului-verbal încheiat la punerea în funcțiune a branșamentului, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului și contractului și după ce a fost pusă sub tensiune instalația de utilizare, cu asigurarea în rețeaua din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării. 14. Dreptul de proprietateInstalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3.4 intră în proprietatea operatorului la data punerii în funcțiune a branșamentului.15. Forța majorăÎn situații de forță majoră, conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.16. Rezilierea contractului16.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.16.2. În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a utilizatorului, operatorul întocmește, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, situația privind lucrările executate și echipamentele/materialele deja aprovizionate, după care se stabilesc sumele ce trebuie restituite operatorului și daunele.17. Încetarea contractului17.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiții:a) la data finalizării contractului conform pct. 13.4;b) în conformitate cu prevederile pct. 15.17.2. Părțile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.17.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile pct. 16.18. Penalități18.1. În cazul în care operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la pct. 9, operatorul are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, corespunzătoare sumei totale plătite de utilizator conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate. 18.2. În cazul în care utilizatorul nu efectuează plățile către operator în conformitate cu prevederile pct. 11, utilizatorul are obligația de a plăti o dobândă penalizatoare aplicată sumei neachitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății (exclusiv). 19. Soluționarea litigiilor19.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.19.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariția unei divergențe contractuale, părțile nu reușesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.20. Limba care guvernează contractulLimba care guvernează contractul este limba română.21. Comunicări21.1. Orice comunicare/notificare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți, în scris, la adresa de corespondență sau la adresa de e-mail menționată în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.21.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.21.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute la pct. 21.1 și 21.2.22. Legea aplicabilă contractuluiContractul va fi interpretat și executat conform legilor din România.23. Alte clauze^8)..............................................................................................24. Dispoziții finale24.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.24.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatare, prevăzute la pct. 1, se va comunica în scris celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării^12).24.3. Toate modificările intervenite în contractul de racordare se realizează prin act adițional, semnat de ambele părți.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la utilizator și unul la operator.
  Reprezentantul legal al operatorului,
  ........................
  Utilizator,
  ........................
  NOTĂ:Notele de subsol oferă indicații referitoare la aplicarea unor clauze din contract, în scopul includerii în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator numai a clauzelor aplicabile, care se circumscriu speței în cauză. Conținutul notelor nu apare în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator.^1) Se prevede numai dacă sunt necesare lucrări de întărire și acestea sunt prevăzute în avizul tehnic de racordare.^2) Se prevede numai în cazul în care sunt necesare lucrări pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență și/sau lucrări de deviere și acestea sunt condiționate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalației de racordare.^3) Se prevede numai în situația racordării unui loc de consum, dacă lucrările de modificare ori de deviere a instalațiilor electrice de distribuție existente conduc la apariția de capacități energetice noi.^4) Se prevede numai în situația în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și utilizatorul optează pentru această variantă.^5) Se prevede numai în situația în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț.^6) Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanțării lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.5, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și utilizatorul și-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiția recuperării cheltuielilor de la operator.^7) Se prevede numai în cazul în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.5 până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și utilizatorul achită operatorului costurile care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiția recuperării cheltuielilor de la operator.^8) Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice, fie impuse prin actele normative în vigoare, fie conforme înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și reglementărilor legale și nici să nu aibă caracter rezolutoriu.^9) Se prevede numai dacă, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, sunt necesare probe la locul de consum. ^10) Se prevede numai în situația în care punctul de delimitare se stabilește pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.^11) Se prevede numai pentru un loc de consum nou de tip locuință individuală, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) din Regulament.^12) Contractul încheiat între părți se completează cu clauze specifice racordării locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, în condițiile prevăzute în Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei^14).^13) Se prevede numai în cazul în care utilizatorul alege proiectantul și/sau executantul lucrărilor de proiectare și/sau execuție a branșamentului.^14) La încheierea contractelor se completează explicit numărul ordinului de aprobare a documentului.^15) Se completează conform dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2la procedură
  CONTRACTUL-CADRU
  de racordare la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum*)
  aparținând utilizatorilor clienți casnici**), în situația în care utilizatorul încheie
  contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare
  *) În înțelesul prezentului contract de racordare, sintagma „loc de consum“ se înlocuiește, după caz, cu sintagma „loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consumˮ sau „loc de consum cu instalație de stocareˮ sau „loc de consum și de producere cu instalație de stocare, prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consumˮ.**) În contractul de racordare încheiat între operatorul de distribuție și utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcție de indicațiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.1. Părțile contractanteÎntre ..............., cu sediul în localitatea ..........., județul/sectorul ........., str. ........... nr. ......, telefon nr. ........, fax nr. ......, e-mail ..........., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul .........., CUI nr. .............., cont nr. .......... deschis la Banca ............., reprezentată prin ...................., având funcția de ..........., și prin ..........., având funcția de ..........., în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare operatorși persoana fizică ..........., cu domiciliul în localitatea ..........., județul/sectorul ........, adresa ......., telefon nr. ......., e-mail ........., C.N.P. ..........., cont nr. ....... deschis la Banca .........., reprezentată prin împuternicit ........., operator economic atestat cu sediul în localitatea ..........., județul/sectorul ........., str. ........... nr. ......, telefon nr. ......, fax nr. ......, e-mail ............, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu numărul ..........., CUI nr. .........., reprezentat de ............., având funcția de ........., în calitate de solicitant de servicii de racordare la rețeaua electrică de interes public, denumit în continuare utilizator,denumite în continuare părți, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.În cadrul acestui contract, operatorul economic atestat desemnat de utilizatorul casnic pentru proiectarea și execuția branșamentului este împuternicit de utilizatorul casnic pentru semnarea contractului de racordare în numele și pe seama utilizatorului casnic și pentru reprezentarea utilizatorului casnic în cadrul prezentului contract de racordare. 2. DefinițiiTermenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;c) Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Procedura^13).d) Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare^13).3. Obiectul contractului3.1. Obiectul contractului îl constituie racordarea instalației de utilizare de la locul de consum al utilizatorului la rețeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ......./........... emis de ..........., care face parte integrantă din prezentul contract. 3.2. Obiectul contractului cuprinde:a) recepția, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și punerea în funcțiune a instalației de racordare;b) întărirea, după caz, a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare în vederea consumului puterii aprobate, lucrări prevăzute la pct. 3.4.^1)c) realizarea lucrărilor de modificare stabilite în Avizul de amplasament nr. ....../......... emis de ..............., necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, dacă acestea sunt condiționate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalației de racordare.^2)3.3. Denumirea și adresa locului de consum pentru care se încheie prezentul contract de racordare: ......................3.4. Lucrările de întărire specifice sunt următoarele:^1) ..............................................................................................................3.5. Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau lucrările de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului sunt următoarele^2): ......................4. Valoarea lucrărilor din contract4.1. Valoarea tarifului de racordare:a) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare proiectării și execuției branșamentului negociate cu operatorul economic atestat este în valoare de ............. lei, din care TVA ........... lei.b) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații este de ............. lei, din care TVA .............. lei.4.2. Utilizatorul sau operatorul economic atestat împuternicit de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, prevăzută la pct. 4.1 lit. b).Utilizatorul achită operatorului economic atestat cu care a încheiat contractul pentru proiectarea și execuția instalației de racordare componenta tarifului de racordare corespunzătoare proiectării și execuției branșamentului prevăzută la pct. 4.1 lit. a). 4.3. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condițiile prevăzute la pct. 9 lit. o), sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.^1), 6)4.4. Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, specificate la pct. 3.5, sunt de ............ lei, din care TVA ............ lei.4.5. Costurile pentru realizarea capacităților energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea sunt în valoare de ............ lei, din care TVA ......... lei. Acestea se restituie utilizatorului conform prevederilor pct. 9 lit. q).4.6. Valorile prevăzute la pct. 4.1 sunt stabilite conform Legii, Regulamentului, Procedurii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările ulterioare.4.7. Valoarea compensației bănești, cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Procedurii, este ........ lei, din care TVA ........ lei. Compensația bănească se achită de operator direct către primul utilizator, care are următoarele date de identificare: ........, în contul nr. ........ .4.8. Valoarea medie a branșamentului, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare la data încheierii prezentului contract este ........... lei, din care TVA ............... .5. Durata contractului5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și produce efecte până la data punerii sub tensiune finale a instalației de utilizare, dar nu mai mult de ........... zile de la data punerii în funcțiune a branșamentului.5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 include perioada prevăzută la pct. 11.6 pentru rambursarea contravalorii lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului.5.3. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adițional, cu acordul părților.6. Documentele contractului6.1. Documentele contractului sunt:a) avizul tehnic de racordare, în copie;b) copia actului de identitate a utilizatorului și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului pentru operatorul economic atestat desemnat de utilizator pentru proiectarea și execuția branșamentului, inclusiv a atestatului emis de ANRE;c) împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat desemnat pentru proiectarea și execuția branșamentului, pentru semnarea contractului de racordare încheiat cu operatorul în numele și pe seama sa și reprezentarea utilizatorului în relația contractuală cu operatorul pe toată perioada derulării contractului de racordare, în copie; d) acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situația în care respectivele costuri nu pot fi finanțate de operatorul de rețea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare^4);e) dosarul instalației de utilizare întocmit de executantul acesteia, care se depune de către utilizator la operator până la data efectuării recepției și punerii în funcțiune de către operator a branșamentului; f) acordul sau promisiunea, în scris, a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de branșament, pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin operatorului conform prevederilor prezentului contract cu privire la branșament, document ce se obține de utilizator ulterior încheierii prezentului contract^5);g) convenția încheiată de operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenului afectat de branșament, pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin operatorului conform prevederilor prezentului contract cu privire la branșament, document ce se obține de către utilizator ulterior încheierii prezentului contract^5);h) acordul/autorizația pentru execuția branșamentului la rețeaua electrică, document ce se obține de către operator în nume propriu, ulterior încheierii prezentului contract;i) autorizația de construire având ca obiect lucrările de întărire prevăzute la pct. 3.4, document ce se obține de către operator ulterior încheierii prezentului contract^1);j) documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosință al operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalațiile electrice deviate și/sau convenția pentru exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obțin până la data încheierii de către operator a contractului de execuție a lucrărilor de deviere^2);k) autorizația de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, document ce se obține de către operator^2);l) confirmarea de către utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condițiilor care să permită racordarea^4);m) notificarea utilizatorului pentru contractarea directă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului cu un anumit operator economic atestat, desemnat de acesta, devizul general întocmit de operatorul economic atestat desemnat de utilizator și copia contractului de proiectare și execuție încheiat de utilizator cu operatorul economic atestat;n) documente justificative necesare rambursării de către operator a valorii achitate de către utilizator operatorului economic atestat cu care a încheiat contractul pentru proiectarea și execuția instalației de racordare, precum facturi, chitanțe, procese-verbale etc.;o) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/ sau clădirii care constituie locul de consum pentru care se solicită racordarea, în copie;p) pentru un loc de consum nou de tip locuință individuală, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la lit. o), adeverința eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar și declarația pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul^11).6.2. Părțile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. j) să fie obținute de către^2):a) operator;b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.7. NormeRealizarea tuturor lucrărilor în baza contractului de racordare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuție, punere în funcțiune și funcționare în vigoare.8. Caracterul confidențial al contractului/Confidențialitate8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți;b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidențialitate, punându-se la dispoziția acestora exclusiv informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, în următoarele situații:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația respectivă.8.4. Prevederile pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relațiilor contractuale.9. Obligațiile operatoruluiOperatorul are următoarele obligații:a) să verifice, ori de câte ori este necesar, execuția lucrărilor pentru realizarea branșamentului astfel încât instalațiile rezultate din execuția acestora să corespundă din punct de vedere tehnic;b) să participe la recepția branșamentului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, și să îl pună în funcțiune în termen de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor de realizare a branșamentului, transmise operatorului și utilizatorului de către executant, conținând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condițiilor care permit punerea sub tensiune a branșamentului, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.1 și pe cele prevăzute la pct. 10 lit. m), p) și q), în măsura în care sunt aplicabile. În cazul în care lucrările executate prezintă neconformități, termenul pentru punerea în funcțiune a instalației de racordare este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităților transmise operatorului și utilizatorului de către executant, în conformitate cu prevederile Regulamentului. Ambele documente conțin confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condițiilor care permit punerea sub tensiune a branșamentului;c) să îi comunice utilizatorului, în scris, neconformitățile constatate la punerea în funcțiune a branșamentului; d) să motiveze și să justifice din punct de vedere tehnic neconformitățile constatate, prevăzute la lit. c), și măsurile concrete pentru remedierea acestora;e) să monteze contorul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de execuție a branșamentului, dar nu mai târziu de data punerii în funcțiune a branșamentului; f) să pună la dispoziția utilizatorului conținutul convenției prevăzute la pct. 6.1 lit. g), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;g) să pună la dispoziția utilizatorului conținutul documentelor prevăzute la pct. 6.1 lit. j), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obținerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)^2);h) să împuternicească utilizatorul, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele și pe seama sa, a documentelor prevăzute la pct. 6.1 lit. j), în cazul în care obținerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)^2);i) să realizeze lucrările de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4 în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 11.2^1), dacă sunt aplicabile;j) să execute, în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau lucrările de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului, prevăzute la pct. 3.5, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile și termenele stabilite la pct. 10 lit. h) și i), precum și la pct. 11.3^2);k) să pună sub tensiune instalația de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizator, însoțită de documentația prevăzută de reglementările în vigoare, după punerea în funcțiune a branșamentului^9);Punerea sub tensiune se realizează numai după execuția lucrărilor de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare.l) să mențină sub tensiune instalațiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare/receptoarelor utilizatorului/unităților generatoare/ instalațiilor de stocare^9), ^12);m) să emită și să transmită utilizatorului certificatul de racordare, din oficiu și gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data punerii în funcțiune a branșamentului^12); emiterea certificatului de racordare este condiționată de realizarea lucrărilor de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare. Certificatul emis corespunde capacităților de consum/consum și producere/consum cu stocare/consum și producere cu stocare realizate la locul de consum, conform prevederilor pct. 10 lit. c); n) să pună sub tensiune finală instalația de utilizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice^12);o) să restituie utilizatorului costurile care revin operatorului pentru realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.4 și care se achită de utilizator în condițiile existenței acordurilor prevăzute la pct. 6.1 lit. d). Modalitatea și termenul de restituire sunt prevăzute în graficul de restituire a cheltuielilor, care face parte integrantă din prezentul contract^1), ^7);p) să ramburseze utilizatorului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la valoarea medie a unui branșament prevăzută la pct. 4.8;q) să restituie utilizatorului costurile prevăzute la pct. 4.5, pentru realizarea capacităților energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea, în condițiile achitării acestora conform prevederilor pct. 11.3, în următoarea modalitate: ............ ^2), 3);r) să achite către primul utilizator compensația bănească cuvenită în conformitate cu prevederile Procedurii, a cărei valoare este prevăzută la pct. 4.7, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de punere în funcțiune a branșamentului. 10. Obligațiile utilizatoruluiUtilizatorul are următoarele obligații:a) să achite tariful de racordare prevăzut la pct. 4.2;b) să achite operatorului costurile prevăzute la pct. 4.3 pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei, în situația în care utilizatorul a comunicat operatorului acordul prevăzut la pct. 6.1 lit. d)^1), ^8);c) să realizeze prin finanțare directă, până la data de ……., instalația de utilizare corespunzătoare puterii aprobate prevăzute în avizul tehnic de racordare; d) să depună la operator dosarul instalației de utilizare întocmit de executantul ei, după realizarea fizică a acesteia, în termenul prevăzut la pct. 9 lit. b);e) să suporte costurile prevăzute la pct. 4.4 pentru lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau lucrările de deviere precizate la pct. 3.5^2);f) să suporte din surse proprii contravaloarea indemnizațiilor și despăgubirilor stabilite în convențiile/contractele prevăzute la pct. 6.1 lit. g) și/sau j)^2), 5);g) să realizeze proiectarea și construirea branșamentului.Având în vedere notificarea prevăzută la pct. 6.1 lit. m), transmisă în scris de către utilizator, operatorul economic atestat desemnat de către utilizator pentru proiectarea și execuția branșamentului este ............;h) să încheie, în numele și pe seama operatorului, cu deținătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalațiile electrice deviate convenții/contracte privind condițiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosință și/sau de uz și de servitute, în cazul în care obținerea acestora a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b)^2);i) să obțină, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalațiilor operatorului, avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire și/sau de desființare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentațiilor întocmite în cadrul studiului de soluție pentru eliberarea amplasamentului^2);j) să depună/să transmită la operator cererea pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru perioada de probe, împreună cu documentația prevăzută de reglementările în vigoare^9);k) să încheie convenția de exploatare, dacă în avizul tehnic de racordare este prevăzută obligația încheierii acesteia;l) să încheie contractul de furnizare a energiei electrice;m) să obțină acordul sau promisiunea, în scris, a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a convenției prevăzute la pct. 6.1 lit. g) și să asigure încheierea acestei convenții pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin operatorului de rețea conform prevederilor prezentului contract cu privire la branșament^5);n) să organizeze recepția în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, să participe la punerea în funcțiune a branșamentului și să pună la dispoziția operatorului, la solicitarea acestuia, toate datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea de către operator a obligațiilor prevăzute la pct. 9 lit. b);o) să depună la operator procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a unităților generatoare și/sau a instalațiilor de stocare, după caz, până la data prevăzută la lit. c), în cazul unui loc de consum și de producere;p) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operator a drepturilor de uz și de servitute pentru exploatarea și întreținerea branșamentului în folosul propriu; această obligație se precizează în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator^10);q) să execute lucrările pentru îndeplinirea cerințelor cu privire la eliminarea neconformităților semnalate de operatorul de rețea la recepția și punerea sub tensiune a branșamentului și să suporte eventualele cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a acestora;r) să permită accesul operatorului în vederea îndeplinirii de către acesta a obligațiilor prevăzute la pct. 9 lit. a). 11. Modalități de plată11.1. Părțile convin ca utilizatorul să plătească componenta tarifului de racordare prevăzută la pct. 4.1 lit. b) către operator:a) într-o singură tranșă, în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;b) într-un număr de ............ rate, conform graficului de eșalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. 11.2. Costurile prevăzute la pct. 4.3 pentru lucrările de întărire se achită operatorului de către utilizator conform graficului de eșalonare plăți, care face parte integrantă din prezentul contract.^1), ^4)11.3. Costurile lucrărilor de deviere sau de îndeplinire a condițiilor de coexistență, prevăzute la pct. 4.4, se achită operatorului de către utilizator în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.^2)11.4. Utilizatorul efectuează plățile prevăzute la pct. 11.1-11.3 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranșele de plată și o transmite utilizatorului cu 10 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.11.5. Operatorul rambursează utilizatorului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la valoarea medie a unui branșament prevăzută la pct. 4.8.11.6. Operatorul efectuează plata sumelor prevăzute la pct. 11.5 până la data de ........... după cum urmează: ................^14).12. Modificarea valorii lucrărilor din contract12.1. Valoarea lucrărilor din contract se actualizează, dacă este cazul, după elaborarea documentației tehnico-economice sau în funcție de valoarea contractului de execuție, cu respectarea prevederilor legale, inclusiv ca urmare a regularizării finale a prețului final aferent contractului de execuție.12.2. În situația prevăzută la pct. 12.1, valoarea modificată a lucrărilor din contract se reglementează între părți prin acte adiționale, în care se stabilesc termenele și modalitățile de plată a diferențelor de către utilizator sau de restituire a acestora de către operator. 12.3. Valoarea finală ce se rambursează utilizatorului de către operator nu poate depăși valoarea medie a branșamentului prevăzută la pct. 4.8.13. Începerea și sistarea lucrărilor, derularea contractului, finalizarea contractului13.1. Dacă utilizatorul nu achită integral valoarea unei rate în conformitate cu valorile și termenele prevăzute în graficul de eșalonare a ratelor, în condițiile în care operatorul a emis factura conform dispozițiilor de la pct. 11.4 pentru activitățile prevăzute la pct. 11.2, operatorul este în drept să sisteze execuția lucrărilor de întărire. Dacă utilizatorul achită integral valoarea ratei în termen de maximum 10 zile de la data prevăzută în graficul de eșalonare a ratelor, operatorul reia execuția lucrărilor în maximum 2 zile de la data efectuării plății, durata de execuție a lucrărilor respective prelungindu-se corespunzător. În situația în care utilizatorul nu achită valoarea ratei până la termenul prevăzut la pct. 9 lit. b), operatorul nu are obligația îndeplinirii prevederilor pct. 9 lit. m) și n). 13.2. Contractul se consideră finalizat după semnarea de către operator și executant a procesului-verbal de punere în funcțiune a branșamentului, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform soluției de racordare prevăzute în avizul tehnic de racordare, proiectului, acordului/autorizației, documentației privind execuția și corespunzător din punct de vedere tehnic și după ce a fost pusă sub tensiune instalația de utilizare, cu asigurarea în rețeaua din amonte de punctul de racordare a tuturor condițiilor tehnice necesare racordării.14. Dreptul de proprietateBranșamentul realizat în conformitate cu prevederile prezentului contract intră în proprietatea operatorului de distribuție prin proces-verbal de predare-primire, la data punerii în funcțiune a acestuia, în baza prezentului contract, a documentelor prevăzute la pct. 6.1, a tuturor documentelor aferente construcției, inclusiv a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului-verbal de punere în funcțiune a branșamentului.15. Forța majorăÎn situații de forță majoră, conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acționează.16. Rezilierea contractului16.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.16.2. În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a utilizatorului, operatorul întocmește, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, situația privind lucrările executate și echipamentele/materialele deja aprovizionate, după care se stabilesc sumele ce trebuie restituite operatorului și daunele.17. Încetarea contractului17.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiții:a) la data finalizării contractului conform pct. 13.2;b) în conformitate cu prevederile pct. 15.17.2. Părțile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.17.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile pct. 16.18. Penalități18.1. În cazul în care operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract în condițiile prevăzute la pct. 9, operatorul are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, corespunzătoare sumei totale plătite operatorului de către utilizator conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate. 18.2. În cazul în care utilizatorul nu efectuează plățile către operator în conformitate cu prevederile pct. 11.1-11.3, utilizatorul are obligația de a plăti o dobândă penalizatoare aplicată sumei neachitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la data plății (exclusiv). 19. Soluționarea litigiilor19.1. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.19.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariția unei divergențe contractuale, părțile nu reușesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.20. Limba care guvernează contractulLimba care guvernează contractul este limba română.21. Comunicări21.1. Orice comunicare/notificare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți, în scris, la adresa de corespondență sau la numărul de fax sau la adresa de e-mail menționată în prezentul contract, cu condiția existenței unei confirmări de primire.21.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.21.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalitățile prevăzute mai sus.22. Legea aplicabilă contractuluiContractul va fi interpretat și executat conform legilor din România.23. Alte clauze^8).............................................................................................24. Dispoziții finale24.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțial, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.24.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părților semnatare, menționate la pct. 1, se va comunica în scris celeilalte părți, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării^12).24.3. Toate modificările intervenite în contractul de racordare se realizează numai prin act adițional, semnat de ambele părți.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la utilizator și unul la operator.
  Reprezentantul legal al operatorului,
  ........................
  Reprezentantul legal al utilizatorului/utilizator,
  ........................
  NOTĂ:Notele de subsol oferă indicații referitoare la aplicarea unor clauze din contract, în scopul includerii în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator numai a clauzelor aplicabile, care se circumscriu speței în cauză. Conținutul notelor nu apare în contractul de racordare încheiat între operatorul de rețea și utilizator.^1) Se prevede numai dacă sunt necesare lucrări de întărire și acestea sunt prevăzute în avizul tehnic de racordare.^2) Se prevede numai în cazul în care sunt necesare lucrări pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență și/sau lucrări de deviere și acestea sunt condiționate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalației de racordare.^3) Se prevede numai în situația racordării unui loc de consum, dacă lucrările de modificare ori de deviere a instalațiilor electrice de distribuție existente conduc la apariția de capacități energetice noi.^4) Se prevede numai în situația în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și utilizatorul optează pentru această variantă.^5) Se prevede numai în situația în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț.^6) Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanțării lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și utilizatorul și-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiția recuperării cheltuielilor de la operator.^7) Se prevede numai în cazul în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.4 până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare și utilizatorul achită operatorului costurile care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiția recuperării cheltuielilor de la operator.^8) Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice fie impuse prin actele normative în vigoare, fie conforme înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și reglementărilor legale, și nici să nu aibă caracter rezolutoriu.^9) Se prevede numai dacă, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, sunt necesare probe la locul de consum.^10) Se prevede numai în situația în care punctul de delimitare se stabilește pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.^11) Se prevede numai pentru un loc de consum nou de tip locuință individuală, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) din Regulament.^12) Contractul încheiat între părți se completează cu clauze specifice racordării locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, în condițiile prevăzute în Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.^13) La încheierea contractelor se completează explicit numărul ordinului de aprobare a documentului.^14) Se completează conform dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  -----