NORME METODOLOGICE din 24 februarie 2022pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • MINISTERUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 7 martie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 278/167/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 7 martie 2022.
   +  Articolul 1(1) Programul național de investiții „Anghel Saligny“, denumit în continuare Program, este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.(2) În aplicarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny“, denumită în continuare ordonanță de urgență, beneficiarii Programului sunt unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 95 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv comune, orașe/municipii, județe, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, constituite în conformitate cu prevederile art. 100 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, constituite conform art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.(3) În situația în care asociațiile de dezvoltare intercomunitară nu sunt înființate până la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, unitățile administrativ-teritoriale au posibilitatea de a încheia acorduri de parteneriat, în temeiul art. 89 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora să se oblige ca în termen de un an de la data semnării acordurilor să înființeze asociația de dezvoltare intercomunitară, în vederea solicitării includerii în Program a obiectivelor de investiții.(4) Obiectivele specifice ale Programului pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență sunt următoarele:a) creșterea standardelor de viață și de locuit ale populației prin asigurarea unor condiții îmbunătățite pentru încălzirea locuințelor sau prepararea hranei față de condițiile de locuire existente;b) reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid.(5) Indicatorii de rezultat ai Programului național de investiții „Anghel Saligny“ sunt următorii: a) lungimea rețelelor de distribuție a gazelor naturale: 2.500 km;b) număr de branșamente individuale la sistemul de distribuție a gazelor naturale: 150.000.  +  Articolul 2(1) În vederea repartizării echilibrate a fondurilor de la bugetul de stat prin Program, pe județe, astfel încât să se atingă obiectivul de coeziune teritorială, se utilizează cel puțin unul dintre următoarele criterii de prioritizare:a) datele demografice și administrativ-teritoriale ale județelor, având în vedere:(i) ponderea numărului de unități administrativ-teritoriale din județ din totalul numărului de unități administrativ-teritoriale de la nivel național;(ii) ponderea populației județului raportată la populația totală a țării;(iii) ponderea suprafeței județului raportată la suprafața totală a țării;b) capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale;c) ponderea valorii totale alocate de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în fiecare județ, având în vedere:(i) valoarea totală alocată de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în fiecare județ, din totalul investițiilor aflate în derulare la nivel național, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;(ii) necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate de la nivel național;d) indicatorii statistici publicați în baza de date TEMPO-Online de către Institutul Național de Statistică din care rezultă necesarul de infrastructură în domeniul rețelelor de distribuție a gazelor naturale. (2) După repartizarea fondurilor de la bugetul de stat pe județe conform alin. (1), în vederea repartizării echilibrate a fondurilor de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor de investiții încadrate în categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență, se utilizează cel puțin unul dintre următoarele criterii de prioritizare: a) datele demografice și administrativ-teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale, având în vedere:(i) ponderea populației unităților administrativ-teritoriale raportată la populația totală a județului;(ii) ponderea suprafeței unităților administrativ-teritoriale raportată la suprafața totală a județului;b) capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale;c) ponderea valorii totale alocate de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în fiecare unitate administrativ-teritorială, având în vedere:(i) valoarea totală alocată de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în fiecare unitate administrativ-teritorială, din totalul investițiilor aflate în derulare la nivel județean, finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;(ii) necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate de la nivel județean;d) indicatorii statistici publicați în baza de date TEMPO-Online de către Institutul Național de Statistică din care rezultă necesarul de infrastructură în domeniul rețelelor de distribuție a gazelor naturale.e) populația deservită de obiectivul de investiții - număr de beneficiari direcți;f) contribuția proiectului la atingerea obiectivelor generale ale Programului prin analizarea gradului de dotare tehnico-edilitară, pentru asigurarea standardelor de calitate a vieții, necesare populației și față de rangul de ierarhizare a localităților, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Prin Program se pot finanța: a) înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale; b) extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ-teritoriale; c) modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale.(2) În situația în care, după aplicarea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (2), există obiective de investiții care nu pot fi departajate, sunt prioritare acele obiective de investiții privind înființarea sistemelor inteligente de distribuție a gazelor naturale/ extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale cu o rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale/modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale.(3) În sensul alin. (2), prin sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale se înțelege acel sistem de distribuție a gazelor naturale format din ansamblul de conducte, armături, instalații, racorduri, precum și alte asemenea componente de la stațiile de reglare-măsurare-predare ale Sistemului național de transport al gazelor naturale până la posturile de reglare-măsurare ale consumatorului final, inclusiv contoare de măsurare a gazelor naturale inteligente, și care asigură cel puțin una dintre următoarele funcționalități:a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;b) utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție, de stocare în conductă și de utilizare a gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creșterea eficienței sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale;c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale, precum și capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.  +  Articolul 4(1) Pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență se pot finanța prin Program cheltuielile necesare pentru înființarea și extinderea sistemelor de distribuție de gaze naturale, inclusiv a branșamentelor, conform legislației în vigoare, și racordurilor la sistemul de transport al gazelor naturale, precum și cheltuielile necesare pentru transformarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale existente în sisteme de distribuție inteligente, cu excepția cheltuielilor care sunt în sarcina concesionarului.(2) Se pot finanța de la bugetul de stat prin Program următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:1.2. Amenajarea terenului;1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților;2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție;4. Cheltuieli pentru investiția de bază;5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier;5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții;5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții;5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC;5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute;6.2. Probe tehnologice și teste(3) Nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare: 1.1. Obținerea terenului;1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială;3.1. Studii;3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;3.3. Expertizare tehnică;3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;3.5.1. Temă de proiectare;3.5.2. Studiu de prefezabilitate;3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;3.6. Organizarea procedurilor de achiziție;3.7. Consultanță;3.8. Asistență tehnică;5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier;5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare;5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare;5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate;6.1. Pregătirea personalului de exploatare(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) pot fi finanțate și din bugetul local al beneficiarilor.(5) Nu se finanțează de la bugetul de stat cheltuielile efectuate anterior introducerii în lista de obiective propuse spre finanțare prin Program, aprobată prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanța de urgență.(6) Se pot finanța prin Program cheltuielile pentru serviciile de supraveghere/monitorizare a lucrărilor în timpul execuției lucrărilor și cheltuielile pentru serviciile de expertizare în vederea preluării obiectivelor de investiții de către operatori.  +  Articolul 5După efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, sistemele de distribuție a gazelor naturale realizate prin Program devin proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 6(1) În vederea derulării Programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pune la dispoziția beneficiarilor platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației creează conturi individuale pe platforma digitală prevăzută la alin. (1) pentru unitățile administrativ-teritoriale și pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București. Toate activitățile specifice Programului se desfășoară prin intermediul platformei digitale, cu excepția situației prevăzute la art. 7 alin. (3).  +  Articolul 7(1) În vederea includerii la finanțare prin Program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea de finanțare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la care se anexează:a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1;b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/ hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiții realizate prin asociația de dezvoltare intercomunitară/hotărârile tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale parteneriatelor în situația prevăzută la art. 1 alin. (3), pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzut la lit. a);c) hotărârile consiliilor locale/hotărârile consiliilor județene pentru aprobarea parteneriatului, în situația prevăzută la art. 1 alin. (3).(2) Pentru obiectivele de investiții constând în extinderea și/sau modernizarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localități din cadrul unei unități administrativ-teritoriale, beneficiarii transmit, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), următoarele documente:a) declarația reprezentantului legal al beneficiarului din care să rezulte faptul că extinderea și/sau modernizarea nu se află în sarcina concesionarului serviciului de distribuție existent;b) acceptul concesionarului privind preluarea în operare a serviciului de distribuție realizat.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit în format electronic, se semnează cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, și se încarcă pe platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“ sau se emit în format hârtie, se semnează olograf și se depun la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu programare prealabilă disponibilă pe site-ul oficial al ministerului.(4) În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și al parteneriatelor, documentele prevăzute la alin. (3) se transmit de unitatea administrativ-teritorială desemnată, prin hotărâre, ca lider al asociației și se semnează de reprezentantul legal al liderului sau de persoana delegată, conform legii, de acesta.(5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate solicita beneficiarilor clarificări cu privire la completarea eronată sau incompletă a cererilor de finanțare.(6) În situația în care, în termen de 15 zile, beneficiarii nu dau curs solicitărilor de clarificări din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cererile de finanțare se consideră neeligibile.  +  Articolul 8După finalizarea perioadei de depunere a cererilor de finanțare și a documentelor necesare potrivit art. 7 alin. (1) și (2), după caz, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Energiei, în urma analizării conformității administrative și tehnice a proiectelor depuse cu cerințele stabilite în Program și în urma aplicării criteriilor de prioritizare în conformitate cu prevederile art. 2 și efectuării analizei interne, aprobă lista obiectivelor de investiții incluse la finanțare prin Program, prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei.  +  Articolul 9(1) Contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși data de 31 decembrie 2028, și se încheie în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 3 ani bugetari, fără a depăși data de 31 decembrie 2028.(3) Începând cu anul bugetar 2024, contractele de finanțare prevăzute la alin. (1) se pot încheia doar în situația depunerii de către beneficiari a unei declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, privind finalizarea obiectivului de investiții până la data de 31 decembrie 2028.(4) Valoarea alocată de la bugetul de stat prin contractele de finanțare nu se poate majora.  +  Articolul 10(1) După aprobarea listei prevăzute la art. 8 în vederea încheierii contractelor de finanțare, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală următoarele documente:a) extrasul de carte funciară pentru terenurile și/sau construcțiile pe care se realizează obiectivele de investiții sau, în lipsa acestora, hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea Guvernului de atestare a domeniului public/de trecere a unui bun în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale beneficiare, după caz;b) acceptul pentru ocuparea temporară a terenului și/sau actul din care rezultă constituirea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10)-(15) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul;c) certificatul de urbanism însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;d) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/ hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat;e) devizul general pentru restul de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, dacă este cazul;f) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/ hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local;g) studiu topografic pe baza căruia a fost întocmit studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, în format electronic editabil, inclusiv seturile de date spațiale vizând localizarea în teren a obiectivelor finanțate, georeferențiate și în format vectorial. Geometria localizării obiectivelor va fi reprezentată ca (multi)poligon, cu câte un element unic pentru fiecare obiectiv de investiții, în sistemul național de coordonate Stereografic 1970;h) contractele de achiziție publică pentru serviciile de proiectare în vederea elaborării documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcții (DTAC) și a proiectului tehnic de execuție (Pth + DDE), precum și contractele de achiziție publică de lucrări sau contractul de proiectare și execuție, inclusiv actele adiționale la acestea, după caz;i) copie după contractul de concesiune a gazelor naturale sau, după caz, dovada înființării serviciului comunitar de utilități publice pentru alimentarea cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;j) autorizația de înființare eliberată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pe numele unității administrativ-teritoriale solicitante, dacă este cazul;k) autorizația de construire, aflată în perioada de valabilitate;l) acceptul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. privind racordarea în Sistemul național de transport al gazelor naturale sau al operatorului din amonte;m) avizul tehnic de principiu eliberat de către concesionar, dacă este cazul.(2) Anexele la hotărârile prevăzute la alin. (1) lit. d), precum și devizul general pentru restul de executat prevăzut la lit. e) se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 și 2.2.(3) Ulterior încheierii contractelor de finanțare și anterior depunerii fiecărei solicitări de transfer, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală documentele prevăzute la alin. (1), actualizate, dacă este cazul, precum și următoarele documente, în funcție de stadiul de implementare a obiectivului de investiție, sub sancțiunea neefectuării transferului sumelor solicitate de la bugetul de stat până la data actualizării/ completării documentației:a) procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, întocmit și verificat conform legislației în vigoare;b) ordinul de începere a lucrărilor;c) comunicare către Inspectoratul de Stat în Construcții privind începerea lucrărilor de execuție;d) dovada plății cotelor, taxelor etc.(4) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, în toate situațiile în care beneficiarii solicită diminuarea valorii alocate de la bugetul de stat în procesul de implementare a investiției, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei prevăzut la art. 8, precum și contractele de finanțare prevăzute la alin. (1).(5) Modificările de temă/soluție tehnică apărute pe parcursul realizării obiectivului de investiții sunt permise doar dacă sunt necesare pentru funcționarea în parametrii tehnici și economici optimi, conform standardelor în vigoare, cu încadrarea în suma alocată prin contractul de finanțare sau cu încadrarea în valoarea solicitată prin cererea de finanțare, în cazul în care la momentul modificării nu există contract de finanțare.(6) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației o notă justificativă anterior efectuării modificărilor prevăzute la alin. (5), precum și în alte situații în care este necesară emiterea unei noi autorizații de construire.(7) În situația în care modificarea de temă prevăzută la alin. (5) presupune realizarea obiectivului de investiții pe un amplasament care depășește limita administrativ-teritorială a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale beneficiare, la nota justificativă prevăzută la alin. (6) beneficiarul are obligația de a anexa următoarele documente:a) acceptul pentru ocuparea temporară a terenului și/sau actul din care rezultă constituirea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10)-(15) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) dovada constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară sau dovada aderării unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale beneficiare la o asociație de dezvoltare intercomunitară existentă, în vederea exploatării în comun a obiectivului de investiții, după caz, de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu este amplasat acesta;c) autorizația de construire emisă ca urmare a modificării de temă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15^3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Încărcarea în platforma digitală a indicatorilor de performanță ai obiectivului de investiții actualizați, prevăzuți în anexa nr. 4.e, se realizează obligatoriu:a) la fiecare solicitare de transfer;b) la data încărcării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 12(1) Pentru finanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții, beneficiarii deschid conturi la unități ale Trezoreriei Statului în care vor fi transferate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, conturile prevăzute la alin. (1) se deschid de unitățile administrativ-teritoriale care dețin calitatea de lideri ai asociațiilor.(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferă prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1) și (2), după caz.(4) Beneficiarii asigură evidența alocării și utilizării sumelor virate în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului și răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiții.  +  Articolul 13(1) Finanțarea Programului se asigură din sursele de finanțare prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanța de urgență.(2) După încheierea contractelor de finanțare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianuale încheiate. Solicitarea de transfer, care se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, are în vedere numai bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea listei prevăzute la art. 8.(3) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin Program se transferă beneficiarilor, în limita creditului bugetar anual al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate.(4) În situația în care documentațiile transmise de beneficiari și înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale va primi un nou număr de înregistrare, fiind considerată o solicitare nouă.(5) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, ministerul înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare cu privire la aceasta.(6) După primirea înștiințării prevăzute la alin. (5), beneficiarii dispun măsurile necesare în vederea evitării înregistrării de arierate sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite.(7) După înștiințarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (5), în situația suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (2) și, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. Înștiințarea beneficiarilor se face prin intermediul platformei digitale și/sau prin e-mail.(8) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuale, în situația în care beneficiarii decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat, pentru bunurile furnizate/serviciile prestate/lucrările executate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în baza solicitărilor de transfer, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, însoțite de ordinele de plată. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferă aceste sume, în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în condițiile prevăzute la alin. (3)-(7).(9) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (8) din ordonanța de urgență, pe perioada de derulare a contractelor de finanțare, în situația în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (2) depășește nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar sumele aferente acestora se transferă cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor furnizate/serviciilor/lucrărilor executate.(10) În situația în care durata contractelor de finanțare încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, conform alin. (2), depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condițiile alin. (9) și ale art. 28^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la transferul sumelor prevăzute la art. 13 alin. (2), beneficiarii au obligația să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz, și să transmită, prin intermediul platformei electronice, justificarea utilizării sumelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pentru monitorizarea utilizării sumelor transferate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu destinația finanțării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale.(2) În situația în care beneficiarii nu virează sumele în termenul prevăzut la alin. (1), trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului și să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de 20 de zile. Fac excepție situațiile în care beneficiarii decontează din bugetul local sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuției de la bugetul de stat și solicită ulterior recuperarea acestora, conform prevederilor art. 7 alin. (7) din ordonanța de urgență.(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) se reduc în luna decembrie a fiecărui an în funcție de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiții aprobate în cadrul Programului.(2) Beneficiarii au obligația să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiției, răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora, precum și de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.(3) Beneficiarii răspund, potrivit legii, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de derularea contractelor încheiate, de respectarea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Program, potrivit destinației pentru care au fost alocate.(4) Sumele acordate și neutilizate până la finele anului în care au fost acordate urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) La finalizarea obiectivului de investiții, beneficiarii efectuează recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, și transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 30 de zile de la data recepției, următoarele documente:a) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul, aprobat de beneficiar;b) adresa cu date și informații cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(6) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea în termen de 30 de zile a acestor sume. Până la clarificarea situației privind utilizarea de către beneficiar a sumelor transferate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației suspendă transferurile pentru obiectivul de investiții în a cărui realizare beneficiarul a încălcat prevederile legale. După clarificarea situației, în cazul care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației demarează procedura de notificare a beneficiarilor în vederea restituirii sumelor, suspendarea transferurilor se menține până la recuperarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului de stat.(7) Prevederile alin. (6) se aplică și în situațiile în care, ulterior efectuării transferului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației constată că anexa nr. 4 a fost transmisă cu nerespectarea prevederilor legale ori, din eroare, au fost efectuate transferuri excedentare către beneficiari.(8) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (6) și (7) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află unitățile administrativ-teritoriale respective sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.(9) Pentru sumele prevăzute la alin. (6) și (7), nerestituite în termenul stabilit, cuantumul dobânzii penalizatoare și imputația plății se stabilesc prin contractele de finanțare.(10) După recuperarea debitului principal de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află unitățile administrativ-teritoriale respective, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (8).  +  Articolul 16Monitorizarea și verificarea derulării obiectivelor de investiții prin Program se realizează de către Structura de monitorizare și verificare, înființată conform art. 15 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021.  +  Articolul 17(1) Valoarea totală alocată obiectivelor de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență nu poate depăși 15% din totalul alocat Programului.(2) Valoarea maximală prevăzută la alin. (1) se poate modifica în funcție de valorile totale ale solicitărilor de finanțare pentru fiecare categorie de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 18(1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice, informațiile vor fi transmise respectându-se conținutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice.(2) Pentru obiectivele de investiții finanțate prin Program, beneficiarii au obligația de a respecta panoul de informare, prevăzut în anexa A.(3) Pentru fiecare obiectiv de investiții, codul QR aferent panoului de informare va fi pus la dispoziție de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(4) Toate documentele necesare pentru derularea obiectivelor de investiții, conform prezentelor norme metodologice, se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin intermediul platformei digitale, semnate cu semnătura electronică calificată sau, după caz, cu aplicarea semnăturii electronice calificate pentru conformitate cu originalul, cu excepția situației prevăzute la art. 7 alin. (3).  +  Articolul 19Anexa A și anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  ANEXA Ala normele metodologice
  PANOUL DE INFORMARE
  Dimensiunea minimă a unui panou este de 2 x 1,2 m și va include obligatoriu următoarele informații:• sigla Guvernului României;• denumirea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;• denumirea obiectivului de investiții;• denumirea beneficiarului;• denumirea programului prin care se finanțează investiția: Programul național de investiții „Anghel Saligny“;• cod QR (QR code) aferent obiectivului de investiții.Panourile utilizate pentru marcarea proiectelor de alimentare cu gaze naturale vor fi plasate pe ambele părți ale infrastructurii respective în număr de 2 sau 4, amplasate la capetele sectorului de rețea și pe traseul proiectului, câte unul pe fiecare sens de circulație.Numărul și dimensiunea panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor, elementele din legislație fiind elemente minime obligatorii. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi și înțelege informațiile prezentate.Pentru panourile de informare se folosesc codurile de culoare*), după cum urmează:*) Codurile de culoare sunt reproduse în facsimil.Pentru obiectivele de investiții din categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ se utilizează următorul panou de informare*):*) Panoul de informare este reprodus în facsimil.Pentru panoul de informare se vor folosi următoarele proporții:
   +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CERERE DE FINANȚARE
  Programul național de investiții „Anghel Saligny“
  1. Înregistrarea cererii de finanțare
  U.A.T. Județul:Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  Număr/data de înregistrare: (Se completează numărul de către U.A.T.)(Se completează numărul de înregistrare de la registratura MDLPA)
  2. Datele de identificare ale obiectivului de investiții
  Beneficiar (U.A.T./A.D.I.):………………………
  Denumirea obiectivului de investiții:………………………
  Tip proiect:proiect cu o singură categorie de investiție
  Categoria de investiție:a) înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale; b) extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ-teritoriale; c) modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale existente prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale
  Stadiu de implementare:obiectiv de investiții nou; obiectiv de investiții în continuare
  Amplasament:(străzi/DC/DJ/etc. și localitate, U.A.T.) ………………………
  Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni):(perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării notei conceptuale și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției finale) ………………………
  Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/Hotărârea A.D.I./Hotărârile consiliului local, județean ale U.A.T. membre ale parteneriatelor, după caz(număr/dată) ………………….
  Valoarea totală a obiectivului de investiții:(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) ………………………
  Valoarea solicitată de la bugetul de stat:(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) ………………………
  Valoarea finanțată de la bugetul local:(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) ………………………
  Valoarea calculată conform standardului de cost:(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) ………………………
  Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua de distribuție a gazelor naturale (calculat)(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) ………………………/branșament
  Cost unitar aferent investiției pentru instalația de racordare la SNT împreună cu punctul de predare/preluare (calculat)(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) ………………………/branșament
  3. Rezumatul obiectivului de investiții
  Tip lucrare: înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale/extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ-teritoriale/modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale existente prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale - Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale: Da/Nu - Lungime rețea de distribuție înființare/extindere/modernizare ……...metri - Număr de gospodării conectate (calculate conform art. 2 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 1.330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“): ……… - Lungime instalație racordare SNT…………..metri - Consum estimat anual consumatori casnici …………….mc - Consum estimat anual consumatori noncasnici …………….mc - Alte capacități: ........................
  4. Date de identificare ale solicitantului
  Adresa poștală a solicitantului (Se va completa adresa poștală a sediului principal.)
  Strada:Număr:Cod poștal:
  Localitatea:Județul:
  Reprezentantul legal al solicitantului:
  Nume și prenume:
  Funcție:
  Număr de telefon fix:
  Număr de telefon mobil:
  Adresă poștă electronică (obligatoriu):
  Persoana de contact:
  Nume și prenume:
  Funcție:
  Număr de telefon:
  Adresă poștă electronică:
  Subsemnatul ……………, având funcția de ………, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ………, județul .......................,confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“.Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte.De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Numele și prenumele .........
  Semnătura .......
   +  Anexa nr. 2.1*)la normele metodologice
  DEVIZ GENERAL
  al obiectivului de investiții: „ ........“
  *) Anexa nr. 2.1 este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 2.2la normele metodologice
  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții
  Denumirea obiectivului de investiții: „………………………………...…….“
  Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)
  Beneficiar (U.A.T.)
  Amplasament:
  Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA)
  din care C+M (lei, inclusiv TVA)
  Curs BNR lei/euro din data ............
  Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)
  Valoare finanțată de U.A.T. …..... (lei, inclusiv TVA)

  Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale
  Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“U.M.Cantitate Valoare (lei, inclusiv TVA)
  Sursă de alimentare distribuție/transport……….……….
  Lungime conductă distribuție gaze naturalem……….……….
  Branșamente clienți casnicibuc.……….……….
  Branșamente clienți noncasnicibuc.……….……….
  Posturi de reglare-măsurare (cu debit < 1.000 mc)buc.……….……….
  Stații de reglare-măsurare (cu debit > 1.000 mc)buc.……….……….
  Răsuflătoribuc.……….……….
  Punctaj obținut în urma analizării obiectivului de investiții în cadrul altor proiecte cu finanțare din fonduri europene……….……….
  Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 1.330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ (euro fără TVA)……….……….
  Verificare încadrare în standard de cost
  Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de gospodării conectate (euro fără TVA)……….……….

  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Numele și prenumele ..........
  Semnătura ..........
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, .........., având funcția de ..............., în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ....., județul ....., după ce am citit în întregime contractul de finanțare prezentat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, declar că am înțeles pe deplin termenii și condițiile în care se acordă finanțarea de la bugetul de stat, prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, derulat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021, și îmi asum obligația de a finaliza obiectivul de investiții „..........“ și a efectua recepția la terminarea lucrărilor, inclusiv punerea în funcțiune a acestuia până la data de 31.12.2028.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Numele și prenumele .........
  Semnătura ........
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceJudețul .............U.A.T. ............Tel. …................................, e-mail .......................Nr. ...../data ......
  SOLICITARE
  de transfer fonduri de la bugetul de stat
  Având în vedere Contractul de finanțare înregistrat la MDLPA cu nr. ....(număr/data).... și la U.A.T. …. cu nr...(număr/data)..., pentru obiectivul de investiții „………………………“, solicităm transferul sumei de ………….. lei de la bugetul de stat, astfel:– pentru servicii de proiectare ………….. lei, cu TVA, aferentă facturii nr./data …………;– pentru lucrări de execuție ………….. lei, cu TVA, aferentă facturii nr./data …........……;– pentru alte cheltuieli ……….., în valoare de……………….. lei, cu TVA, aferentă …... (document).....… nr./data ………… .Indicatori realizați până la data transmiterii solicitării, conform:– anexei nr. 4e Data estimată de finalizare a obiectivului de investiție (conform contractului de lucrări și actelor adiționale aferente): …………..Subsemnatul, ……………, având funcția de ………, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ………, județul ……….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli solicitate la plată sunt executate/prestate/efectuate la data solicitării și se încadrează în categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, conform art. 4 alin. (2) din normele metodologice.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Numele și prenumele ……………..
  Semnătura ………….
   +  Anexa nr. 4.e*)la normele metodologice*) Aferentă solicitării de transfer nr. …./data …….. .
  INDICATORI TEHNICI
  specifici categoriilor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 95/2021
  - Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale -
  Indicatori tehnici specificiU.M.Indicatori propuși prin proiectIndicatori realizați până la data prezentei
  Sursă de alimentare distribuție/transport
  Lungime conductă distribuție gaze naturalem
  Branșamente clienți casnicibuc.
  Branșamente clienți noncasnicibuc.
  Posturi de reglare-măsurare (cu debit < 1.000 mc)buc.
  Stații de reglare-măsurare (cu debit >1.000 mc)buc.
  Răsuflătoribuc.
  Subsemnatul, ……………, având funcția de ………, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ………, județul ……….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că indicatorii tehnici menționați corespund lucrărilor reale executate pe amplasamentul aferent obiectivului de investiții „…………….“.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Numele și prenumele ……………..
  Semnătura ………….
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceJudețul ..........U.A.T. ..........Tel. ........................., e-mail .....Nr. ..../data.....
  JUSTIFICAREA
  sumelor utilizate de la bugetul de stat
  Vă transmitem alăturat evidența utilizării sumelor primite de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „……………………“:1. Sumele primite de la bugetul de stat, total ………... lei, aferente solicitării de transfer nr. …./data ……., au fost utilizate pentru decontarea:– serviciilor de proiectare, în valoare de …… lei, cu TVA, aferentă facturii nr./data …....…;– lucrărilor de execuție, în valoare de ……... lei, cu TVA, aferentă facturii nr./data …….….…;– altor cheltuieli ....., în valoare de …….. lei, cu TVA, aferentă …..... (document)........… nr./data ...... .Precizez că suma de ……… lei a fost returnată în data de ………., conform ordinului de plată nr. ……./data ………... .2. Sumele plătite până la data prezentei, de la bugetul local, în valoare totală de ………... lei, au fost utilizate pentru decontarea:– serviciilor de proiectare, în valoare de …….. lei, cu TVA;– lucrărilor de execuție, în valoare de ……... lei, cu TVA;– altor cheltuieli ......., în valoare de.... lei, cu TVA, aferentă …... (document)..…. nr./data ..... .Subsemnatul, ……………, având funcția de ………, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ………, județul ……….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/ prestate/efectuate/recepționate și decontate în suma de la pct. 1, în valoare de .................. lei (cu TVA), și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 4 alin. (2) din normele metodologice.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Numele și prenumele ……………..
  Semnătura …………
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  RAPORT FINALIZARE OBIECTIV DE INVESTIȚII
  Programul național de investiții „Anghel Saligny“
  1. Înregistrarea raportului
  U.A.T. …..….. Județul ………Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  Număr/data de înregistrare: (Se completează numărul de către U.A.T.)(Se completează numărul de înregistrare de la registratura MDLPA.)
  2. Datele de identificare ale proiectului
  Beneficiar (U.A.T./A.D.I.):………………………
  Denumirea obiectivului de investiții:………………………
  Număr contract de finanțare MDLPA (număr/dată):………………………
  Număr contract de finanțare beneficiar (număr/dată):………………………
  Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (număr/dată): ………………………
  Valoarea totală a obiectivului de investiții:(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) ………………………
  Valoarea totală decontată de la bugetul de stat prin program:(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) ………………………
  Valoarea totală decontată de la bugetul de stat anterior includerii în program:(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) ………………………
  Valoarea totală decontată de la bugetul local: (Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) ………………………
  Valoarea totală nedecontată de la bugetul de stat ce se poate disponibiliza ca urmare a finalizării lucrărilor:(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) ………………………
  Subsemnatul, ……………, având funcția de ………, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ………, județul ……….., declar că informațiile incluse în acest raport și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte.
  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Numele și prenumele ……………..
  Semnătura ………….
  ----------