PROCEDURĂ din 2 martie 2022privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 7 martie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 19 din 2 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 222 din 7 martie 2022.
   +  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură stabilește regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând următoarelor persoane fizice sau juridice:a) autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, prevăzute la art. 73^1 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) persoanele fizice și juridice care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum.(2) În sensul prezentei proceduri, pentru persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) se utilizează noțiunea de „prosumator“ sau de „utilizator“, după caz.  +  Articolul 2(1) Prezenta procedură se aplică în relațiile dintre operatorul de distribuție și prosumatorii care solicită:a) racordarea unui loc de consum și de producere nou;b) racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice;c) certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice;d) racordarea la un loc de consum/loc de consum și de producere existent a instalațiilor de producere a energiei electrice, în situația în care este necesară creșterea puterii față de puterea aprobată pentru locul de consum/locul de consum și de producere respectiv.(2) În înțelesul prezentei proceduri, puterea electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum reprezintă puterea electrică instalată însumată a capacităților de producere a energiei electrice din cadrul unui loc de consum, care este mai mică sau egală cu 400 kW.(3) Prezenta procedură se aplică și în situația în care prosumatorul solicită racordarea unei instalații de stocare la locul de consum și de producere, caz în care prevederile prezentei proceduri referitoare la locul de consum și de producere se aplică pentru loc de consum și de producere cu instalație de stocare.  +  Articolul 3Prevederile prezentei proceduri nu se aplică:a) utilizatorilor locurilor de producere și de consum la care racordarea instalației de producere a energiei electrice la rețeaua electrică de interes public se realizează printr-o instalație de racordare diferită de instalația de racordare a locului de consum, caz în care gestionarul instalației de producere a energiei electrice nu este considerat prosumator;b) în situațiile prevăzute în Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2022, care necesită aplicarea prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 4Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei definiți în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare regulament;d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“, cu modificările și completările ulterioare;e) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare;f) Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;g) Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare);h) Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2022.  +  Capitolul III Reguli pentru racordarea unui loc de consum și de producere nou  +  Articolul 5Pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a unui loc de consum și de producere nou aparținând prosumatorului se parcurg, în ordine cronologică, următoarele etape, după caz:a) etapa preliminară de documentare și informare a prosumatorului;b) depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de distribuție și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;c) stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către operatorul de distribuție a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;d) încheierea contractului de racordare;e) realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a instalației de racordare;f) punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe;g) emiterea de către operatorul de distribuție a certificatului de racordare a locului de consum și de producere;h) punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare.  +  Articolul 6(1) Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuție informații privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețea a locului de consum și de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru instalațiile de stocare, după caz. (2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție este obligat să transmită solicitantului informații generale privind:a) necesitatea obținerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situație se indică documentația și datele necesare emiterii avizului de amplasament; b) posibilitățile de racordare la rețeaua proprie a instalațiilor aferente locului de consum și de producere;c) etapele procesului de racordare la rețea și durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul și datele energetice ale locului de consum și de producere;d) acțiunile pe care trebuie să le întreprindă prosumatorul, respectiv operatorul de distribuție și documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;e) tarifele în vigoare practicate de operatorul de distribuție, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare și tarifele de racordare, precum și temeiul legal al acestora;f) documentele pe care solicitantul trebuie să le transmită pentru a dovedi îndeplinirea conformității tehnice, precum și informațiile pe care aceste documente trebuie să le conțină referitoare la cerințele și datele tehnice ale instalației de producere a energiei electrice și ale instalației de stocare, după caz.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii acestuia.(4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare și informare a prosumatorului nu este obligatorie pentru utilizator.  +  Articolul 7(1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare a locului de consum și de producere, conform modelului din anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.(3) Prosumatorul are obligația să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalației de utilizare care urmează a fi racordată la rețeaua electrică. În cazul în care la locul de consum și de producere prosumatorul solicită racordarea unei instalații de stocare, acesta confirmă în cuprinsul cererii intenția de a include o instalație de stocare în instalația de utilizare. (4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalități:a) direct;b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat de autoritatea competentă, în numele și pe seama solicitantului;c) prin furnizorul de energie electrică în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.(5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.(6) Cererea de racordare și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.  +  Articolul 8(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de distribuție verifică documentația depusă.(2) În cazul în care constată că documentația depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în interiorul aceluiași termen prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5). (3) Documentația este considerată completă după refacerea ei conform solicitării operatorului de distribuție prevăzute la alin. (2).(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție. (5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operatorul de distribuție a necesității completării documentației conform prevederilor alin. (2), dacă aceasta nu a fost depusă de utilizator sau de împuternicitul acestuia, după caz, cererea de racordare se clasează, operatorul de distribuție notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul menționat anterior.  +  Articolul 9(1) Soluția de racordare a locurilor de consum și de producere noi se stabilește de către operatorul de distribuție prin fișă de soluție în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. (2) Cheltuielile legate de elaborarea fișei de soluție, care include și avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.  +  Articolul 10Pentru racordarea la rețeaua de joasă tensiune a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor clienți casnici se aplică prevederile prezentei proceduri în mod coroborat cu cele ale Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 11(1) Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de distribuție la rețeaua căruia se racordează noul loc de consum și de producere al prosumatorului, conform soluției de racordare stabilite în conformitate cu prevederile art. 9, și se transmite prosumatorului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de racordare și a documentației complete. În cazul în care solicitantul avizului tehnic de racordare este cel prevăzut la art. 7 alin. (4) lit. b) sau c), operatorul de distribuție are obligația de a transmite avizul tehnic de racordare și prosumatorului.(2) Transmiterea către prosumator a avizului tehnic de racordare este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare.(3) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuție conține soluția tehnică de racordare, respectiv condițiile tehnico-economice de racordare la rețea a locului de consum și de producere și respectă prevederile conținutului-cadru al contractului de racordare aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(4) În cazul prosumatorilor clienți casnici ale căror locuri de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune, avizul tehnic de racordare prevăzut la alin. (3) se emite cu respectarea prevederilor prezentei procedurii și ale procedurii prevăzute la art. 10.  +  Articolul 12Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situațiile de încetare a valabilității avizului tehnic de racordare prevăzute în regulament.  +  Articolul 13(1) După primirea avizului tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuție încheierea contractului de racordare. Cererea conține anexate copia actului de identitate sau, după caz, a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia și va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia. (2) Notificarea prin care prosumatorul înștiințează operatorul de distribuție cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, desemnat de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare constituie totodată cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia și conține anexate documentele prevăzute la alin. (1), precum și împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat desemnat conform prevederilor alin. (3) pentru semnarea contractului de racordare cu operatorul de distribuție în numele și pe seama prosumatorului și reprezentarea prosumatorului în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare.(3) În situația prevăzută la alin. (2), prosumatorul poate împuternici operatorul economic desemnat pentru proiectarea și execuția instalației de racordare să încheie, în numele și pe seama sa, cu operatorul de distribuție contractul de racordare și să îl reprezinte pe prosumator în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare.(4) Cererea de racordare și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.(5) Pentru realizarea racordării, prosumatorul achită tariful de racordare conform prevederilor regulamentului.(6) Prosumatorul client casnic al cărui loc de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune achită tariful de racordare conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 10. În această situație, operatorul de distribuție rambursează prosumatorului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 10.(7) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului-cadru de racordare aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(8) În cazul prosumatorului client casnic al cărui loc de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune, contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 10 și ale contractelor-cadru de racordare anexate acesteia.  +  Articolul 14(1) Operatorul de distribuție are obligația să transmită prosumatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 13 alin. (1) sau, după caz, a notificării prevăzute la art. 13 alin. (2).(2) În cazul în care, la solicitarea prosumatorului sau a operatorului economic atestat desemnat potrivit prevederilor art. 13 alin. (3), operatorul de distribuție împreună cu prosumatorul sau cu operatorul economic atestat desemnat, după caz, convin modificări la proiectul de contract prevăzut la alin. (1), operatorul de distribuție are obligația să transmită prosumatorului și operatorului economic atestat desemnat contractul de racordare semnat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conținutului contractului.  +  Articolul 15(1) Pentru racordarea la rețeaua electrică a noului loc de consum și de producere deținut de prosumator se execută următoarele categorii de lucrări:a) lucrări pentru realizarea instalației de racordare;b) lucrări pentru realizarea instalației de utilizare.(2) Pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, suplimentar lucrărilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție realizează lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru prosumatorii care evacuează energia electrică produsă în rețeaua de distribuție, în situațiile în care lucrările respective rezultă a fi necesare.(3) În cazul în care este necesară realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), operatorul de distribuție și prosumatorii parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c)-h) aplicând prevederile regulamentului sau, în cazul prosumatorilor clienți casnici ale căror locuri de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune, prevederile procedurii prevăzute la art. 10.  +  Articolul 16(1) Proiectarea instalației de racordare, obținerea acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare în conformitate cu prevederile legale, execuția, recepția și punerea în funcțiune a acesteia se realizează în condițiile și la termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea prevederilor regulamentului, respectiv ale procedurii prevăzute la art. 10 în cazul racordării la rețeaua de joasă tensiune a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor clienți casnici.(2) Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b) este în responsabilitatea utilizatorului și se face pe cheltuiala acestuia, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17După recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare, operatorul de distribuție pune sub tensiune pentru perioada de probe instalațiile electrice de utilizare ale prosumatorului, în condițiile prevăzute în contractul de racordare și în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 18(1) Punerea sub tensiune pe perioada de probe se realizează de către operatorul de distribuție pe baza cererii transmise de prosumator, însoțită de documentația completă conținută de dosarul instalației de utilizare prevăzut la art. 19 alin. (1). (2) Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, operatorul de distribuție transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz.  +  Articolul 19(1) Dosarul instalației de utilizare se întocmește după realizarea fizică a acesteia și cuprinde următoarele documente:a) procesele-verbale care confirmă recepția la terminarea lucrărilor;b) buletinul de încercare a prizei la pământ;c) certificatele de conformitate și fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare;d) schema electrică monofilară a instalației de utilizare, inclusiv tabloul general, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora.(2) În situația în care documentația prevăzută la alin. (1) nu este completă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care prosumatorul a transmis documentația respectivă, necesitatea completării acesteia, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop. (3) Prosumatorul transmite operatorului de distribuție documentația completată conform prevederilor alin. (2), fără a fi necesară o altă cerere de punere sub tensiune pe perioada de probe din partea prosumatorului.  +  Articolul 20(1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare, inclusiv a sistemului de comunicație, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.(2) Achiziția și montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție, cu excepția echipamentelor prevăzute la alin. (1), precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.(3) Montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție în punctul de delimitare se realizează înainte de data punerii în funcțiune a instalației de racordare. (4) Contoarele și elementele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 21(1) Pentru racordarea noului loc consum și de producere deținut de prosumator, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalațiilor de producere și, după caz, a instalației de stocare.  +  Articolul 22(1) Operatorul de distribuție are obligația să emită din oficiu și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune.(2) Certificatul de racordare emis corespunde instalației de racordare și instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare. (3) Certificatul de racordare emis se completează cu calitatea de prosumator.  +  Articolul 23Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice aferente locului de consum și de producere deținut de prosumator se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum două zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.  +  Capitolul IV Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile  +  Articolul 24(1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție notificarea privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice, conform modelului din anexa nr. 2, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează și o instalație de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deținerea instalației de stocare. (2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalități:a) direct;b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele și pe seama solicitantului;c) prin furnizorul de energie electrică, în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.(4) Notificarea și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități: a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.  +  Articolul 25(1) În termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuție verifică documentația depusă.(2) În cazul în care constată că documentația depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând informațiile sau documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute. (3) Prosumatorul transmite operatorului de distribuție documentația completată conform prevederilor alin. (2), fără a fi necesară o altă cerere de punere sub tensiune pe perioada de probe din partea prosumatorului.(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului racordării factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.  +  Articolul 26(1) În cazul în care la instalația de utilizare a unui loc de consum existent se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, operatorul de distribuție:a) actualizează certificatul de racordare existent; saub) emite certificat de racordare fără a fi necesară actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru locul de consum respectiv, în cazul în care la locul de consum nu există un certificat de racordare emis la data primirii de către operatorul de distribuție a notificării prevăzute la art. 24 alin. (1).(2) În situația prevăzută la alin. (1) nu se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalațiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare. (3) Operatorul de distribuție are obligația de a analiza și utiliza releele/funcțiile de protecție existente în punctul de racordare/delimitare (după caz), în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei electrice, inclusiv cele existente în modulul generator/generatorul sincron și în restul instalației de utilizare, în vederea respectării cerințelor prevăzute în Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 27(1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a sistemului de comunicație, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.(2) Achiziția și montarea altor echipamente decât cele prevăzute la alin. (1) din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție, dacă acestea sunt necesare ca urmare a racordării instalației de producere a energiei electrice la locul de consum existent, precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.(3) Operatorul de distribuție montează și, dacă este cazul, înlocuiește grupurile de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalațiile de utilizare ale prosumatorilor, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării transmise de prosumator conform prevederilor art. 24 alin. (1), însoțită de documentația completă, operatorul de distribuție înlocuiește contorul, montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor alin. (2), și transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz. (5) Contoarele și elementele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 28(1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului, montării echipamentelor necesare conform prevederilor art. 27 alin. (1)-(3) și transmiterii de către operatorul de distribuție prosumatorului a notificării de punere sub tensiune. (2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalațiilor de producere și, după caz, a instalației de stocare.  +  Articolul 29(1) Operatorul de distribuție are obligația să actualizeze/să emită și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune.(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat/emis este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.  +  Articolul 30Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum două zile lucrătoare de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare.  +  Capitolul V Reguli pentru racordarea la un loc de consum/loc de consum și de producere existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în situația în care este necesară creșterea puterii față de puterea aprobată pentru locul de consum/locul de consum și de producere respectiv  +  Articolul 31(1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum/locul de consum și de producere existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior, conform modelului din anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează și o instalație de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deținerea instalației de stocare.(2) Prin cererea prevăzută la alin. (1) prosumatorul solicită operatorului de distribuție înlocuirea contorului existent la locul de consum existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri și punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent.(3) Ca urmare a solicitării prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție realizează lucrări suplimentare sau modificări ale instalațiilor de racordare existente în amonte de punctul de delimitare, în următoarele situații:a) prosumatorul solicită creșterea puterii absorbite din rețeaua electrică față de puterea aprobată anterior pentru locul de consum existent;b) puterea solicitată pentru a fi evacuată depășește puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare pe baza căreia a fost dimensionată instalația de racordare a locului de consum existent;c) prosumatorul solicită modificarea unor elemente de natură tehnică la un loc de consum și de producere existent care include instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în situația creșterii puterii pentru consum și/sau evacuare față de puterea aprobată anterior prin certificatul de racordare emis prosumatorului.(4) Lucrările prevăzute la alin. (3) se realizează în limita unei creșteri a puterii aprobate pentru evacuare până la valoarea corespunzătoare puterii instalate de 400 kW pe loc de consum a instalației de producere a energiei electrice pentru prosumatorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b). Pentru puterile care depășesc această limită se aplică prevederile regulamentului.(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c)-e) și se aplică prevederile art. 8-16. Stabilirea soluției de racordare se realizează cu respectarea de către operatorul de distribuție a prevederilor art. 26 alin. (3).  +  Articolul 32(1) Cererea prevăzută la art. 31 alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.(2) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalități:a) direct;b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele și pe seama solicitantului; c) prin furnizorul de energie electrică, în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.(3) Cererea prevăzută la art. 31 alin. (1) trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.(4) Cererea și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități: a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.  +  Articolul 33(1) După recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare, operatorul de distribuție pune sub tensiune pentru perioada de probe instalațiile electrice de utilizare ale prosumatorului, în condițiile prevăzute în contractul de racordare și în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. (2) Punerea sub tensiune pe perioada de probe se realizează de către operatorul de distribuție pe baza notificării transmise de prosumator sau împuternicitul acestuia conform prevederilor art. 31 alin. (1) și (2) și a documentației complete constând în documentele prevăzute în cuprinsul notificării și documentele prevăzute la alin. (5). (3) Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, operatorul de distribuție transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz.(4) Înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice și montarea, după caz, a echipamentelor necesare conform prevederilor alin. (7), în punctul de delimitare, se realizează înainte de data punerii în funcțiune a instalației de racordare. (5) În cazul în care, ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 31 alin. (3), au fost realizate lucrări în instalația de utilizare aferentă locului de consum respectiv, prosumatorul transmite operatorului documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și d) corespunzătoare instalației de utilizare aferente locului de consum, fără a fi necesară o altă cerere în acest sens. (6) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a sistemului de comunicație, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.(7) Achiziția și montarea altor echipamente decât cele prevăzute la alin. (6) din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție, dacă acestea sunt necesare ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 31 alin. (3), precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.(8) Contoarele și elementele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 34(1) Având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuție pune sub tensiune, pentru o perioadă de probe de maximum 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare, instalația de utilizare a prosumatorului, inclusiv instalația de producere a energiei electrice și, după caz, instalația de stocare, racordată la locul de consum existent/locul de consum și de producere existent.(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalațiilor de utilizare și, după caz, a instalației de stocare.  +  Articolul 35(1) Operatorul de distribuție are obligația să emită din oficiu și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune; certificatul de racordare emis corespunde instalației de racordare și instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.(2) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.  +  Articolul 36Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum două zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.  +  Capitolul VI Reguli pentru certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile  +  Articolul 37(1) Pentru certificarea calității de prosumator, utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile adresează operatorului de distribuție o notificare conform modelului din anexa nr. 3, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. (2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalități:a) direct;b) prin împuternicit, în numele și pe seama solicitantului.(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.(4) Notificarea și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități: a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.(5) În termen de maximum o zi lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.  +  Articolul 38(1) Operatorul de distribuție are obligația să actualizeze și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a notificării și a documentației complete prevăzute la art. 37.(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.  +  Articolul 39Prevederile art. 37 și 38 se aplică în următoarele situații:a) în cazul în care, până la data transmiterii notificării prevăzute la art. 37 alin. (1), utilizatorul nu a obținut certificarea de prosumator și nu deține un certificat de racordare completat cu această calitate emis pentru locul de consum și de producere existent; b) în situația modificării unor elemente de natură tehnică la un loc de consum și de producere existent care include instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu creșterea puterii pentru evacuare față de puterea aprobată anterior prin certificatul de racordare emis, în cazul în care nu sunt necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalațiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 40(1) Operatorii de distribuție au obligația să verifice ori de câte ori este necesar, dar la un interval de timp care nu poate depăși un an, calitatea tehnică a energiei electrice livrate în rețea de către prosumatorii care dețin locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile. (2) În cazul în care parametrii de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare nu corespund cerințelor stabilite la art. 12 din Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările și completările ulterioare, operatorul de distribuție stabilește de comun acord cu prosumatorul perioada în care prosumatorul are obligația să elimine neconformitatea. (3) Prosumatorul notifică operatorul de distribuție, în termenul stabilit în confomitate cu prevederile alin. (2), cu privire la eliminarea neconformității și la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice după eliminarea acesteia; notificarea este însoțită de rezultatul verificărilor.(4) În cazul în care prosumatorul nu transmite notificarea cu privire la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice în termenul stabilit în confomitate cu prevederile alin. (2) sau dacă rezultatul verificărilor indică nerespectarea cerințelor stabilite la art. 12 din Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“, aprobată prin Ordinul presedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările și completările ulterioare, până la remedierea neconformităților constatate, operatorul de distribuție deconectează instalația de producere, cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea reconectării acesteia, sau locul de consum și de producere dacă prosumatorul refuză accesul operatorului de distribuție în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere.  +  Articolul 41Sunt interzise operatorilor de distribuție solicitarea oricăror alte documente în afară de cele prevăzute în prezenta procedură, precum și solicitarea realizării de probe/teste pentru instalațiile de producere a energiei electrice și pentru instalațiile de stocare, după caz, ale căror rezultate sunt deja confirmate prin documentele transmise de prosumator conform prevederilor prezentei proceduri.  +  Articolul 42Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  CERERE DE RACORDARE
  pentru locul de consum și de producere deținut de prosumator
  [ ] Loc de consum și de producere nou[ ] Loc de consum existent/Loc de consum și de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anteriorUtilizatorul ............................................, cu domiciliul/sediul în județul ............................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul .............................., codul poștal ................, str. .................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ...................../....................../...................., e-mail ............................, cod de înregistrare fiscală ......................./CNP ............................, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ..................., reprezentat prin ............................................., în calitate de .............................., contul .................................., deschis la Banca ........................................., Sucursala ................................................, reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ....................................., CNP ............................, cu domiciliul/sediul în județul ..........................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ................................................., codul poștal ......................, str. .............................. nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......., telefon/telefon mobil/fax ............../............../................., e-mail ...................................., nr./dată act autorizare ....................., emis de .......................................,solicit prin prezenta:[ ] obținerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în județul ........................................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul .........................................., str. .............................................. nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ..........., și certificarea calității de prosumator;[ ] înlocuirea contorului existent la locul de consum/locul de consum și de producere existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;[ ] punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum/locul de consum și de producere existent.Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare*): ............................................................. *) Se completează numai în cazul locului de consum și de producere nou.Modul de alimentare actual al obiectivului și descrierea modificărilor de natură tehnică față de situația anterioară**):**) Se completează numai în cazul locului de consum/locului de consum și de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1. Date tehnice și energetice pentru locul de consum1.1. Puterea aprobată
  Puterea maximă simultan absorbită din rețea kW
  Puterea maximă simultan absorbită din rețeakVA
  1.2. Tipul de racord solicitat:  monofazat  trifazat1.3. Lista receptoarelor, cu precizarea puterii și a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica și regimul generat de acestea: cu șocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)
  Nr. crt.Denumire receptoarePuterea instalată Pi (kW)Observații (caracteristicile, regim de funcționare)
  1234
  1
  2
  3
  Total Pi (kW)
  2. Date tehnice și energetice pentru locul de producere2.1. Puterea aprobată
  Puterea maximă simultan evacuată în rețea kW
  Puterea maximă simultan evacuată în rețeakVA
  2.2. Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electriceGeneratoare asincrone și sincrone:
  Nr. crt.Nr. UGTip UG (As, S)Tip UG(T, H, E)U(V)Un UG(V)Pn UG(kW)Sn UG(kVA)Pi total(kW)Pmax produsă de UG (kW)Pmin produsă de UG(kW)Qmax(kVAr)Qmin(kVAr)Sevac(kVA)Observații
  123456789101112131415
  TOTAL:
  Mijloace de compensare a energiei reactive:NUDA
  Nr. crt.Tip echipament de compensareQn(kVAr)Qmin(kVAr)Qmax(kVAr)Nr. trepte***)Observații
  1234567
  ***) Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.Module generatoare de tip fotovoltaic:
  Nr. crt.Nr. panouriTip panouPi panou (c.c.)(kW)Pi total panouri (c.c.)(kW)Pmax debitat de panouri (c.c.)(kW)Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.)(kW)Observații
  12345678
  TOTAL:
  Invertoare:
  Nr. crt.Nr. invertoareTipul invertoarelorUn invertor (c.a.)(V)Pi invertor (c.a.)(kW)Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.)(kW)Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.)(kW)Observații
  12345678
  TOTAL:
  NOTĂ:U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As = asincron; S = sincron; T = termo; H = hidro; E = eolian; Qn = putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;Un = tensiune nominală la borne; U = tensiunea în punctul de racordare;Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.
  2.3. Serviciile interne ale instalației de producere:
  Pi servicii internekW
  Puterea maximă simultan absorbită servicii internekW
  Anexez prezentei următoarele documente:a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică;c****) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;d****) planul de situație la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum și de producere, în copie;e****) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/sau clădirii care constituie locul de consum și de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice și/sau capacități energetice;f****) autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de șantier pentru realizarea acestuia;****) Se anexează numai în cazul locului de consum și de producere nou. Pentru un loc de consum și de producere nou de tip locuință individuală, aparținând unui client casnic, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la lit. e), acesta poate transmite:a) o adeverință eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar; șib) o declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.g*****) procesul-verbal care confirmă recepția la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz, întocmit de executantul lucrării;h*****) buletinul de încercare a prizei la pământ;i*****) certificatele de conformitate și fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare;j*****) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora.****) Se anexează numai în cazul locului de consum și de producere nou. Pentru un loc de consum și de producere nou de tip locuință individuală, aparținând unui client casnic, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la lit. e), acesta poate transmite:a) o adeverință eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar; șib) o declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.*****) Se anexează numai în cazul locului de consum/locului de consum și de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior. În cazul locului de consum și de producere nou, documentele fac parte din dosarul instalației de utilizare și se transmit împreună cu cererea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, în conformitate cu prevederile procedurii. În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEȚIN.DEȚIN.
  Detalii schemă alimentare
  Capacitate baterii de acumulatoareAh
  b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehniceNUDA
  Nr. crt.Serie contorTip contorDate tehnice
  1234
  Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.Data .....................................
  Solicitant/Împuternicit,
  ......................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 2la procedură
  NOTIFICARE
  privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice
  Utilizatorul ..................................................................., cu domiciliul/sediul în județul ..............................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ................................, codul poștal ......................, str. ............................................ nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ..................../......................./......................., email ............................., cod de înregistrare fiscală ................................ /CNP ..............................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ..............................., reprezentat prin ......................................, în calitate de........................., contul ................................., deschis la Banca ..............................., Sucursala ........................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ..........................................., CNP ................................, cu domiciliul/sediul în județul ................................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ........................................., codul poștal ..............., str. .................................. nr. ..........., bl. ........., sc. ......., et. ......, ap. .........., telefon/telefon mobil/fax ................../......................./......................, e-mail ............................, nr./dată act autorizare ................, emis de ......................................,notific prin prezenta racordarea la locul de consum existent situat în județul ........................................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ........................................., str. .............................................. nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ..........., având codul unic de identificare .................................. (înscris pe factura de energie electrică), a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere maximă simultană ce poate fi evacuată în rețeaua de distribuție de …………………. kW ……………… kVA. Prin prezenta notificare solicit:– înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;– punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice.Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice:Generatoare asincrone și sincrone:
  Nr. crt.Nr. UGTip UG(As, S)Tip UG(T, H, E)U(V)Un UG(V)Pn UG(kW)Sn UG(kVA)Pi total(kW)Pmax produsă de UG(kW)Pmin produsă de UG(kW)Qmax(kVAr)Qmin(kVAr)Sevac(kVA)Observații
  123456789101112131415
  TOTAL:
  Mijloace de compensare a energiei reactive:NUDA
  Nr. crt.Tip echipament de compensareQn (kVAr)Qmin (kVAr)Qmax (kVAr)Nr. trepte*Observații
  1234567
  * Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.
  Module generatoare de tip fotovoltaic:
  Nr. crt.Nr. panouriTip panouPi panou (c.c.)(kW)Pi total panouri (c.c.)(kW)Pmax debitat de panouri (c.c.)(kW)Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.)(kW)Observații
  12345678
  TOTAL:
  Invertoare:
  Nr. crt.Nr. invertoareTipul invertoarelorUn invertor (c.a.)(V)Pi invertor (c.a.)(kW)Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.)(kW)Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.)(kW)Observații
  12345678
  TOTAL:
  NOTĂ: UG = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As = asincron; S = sincron; T = termo; H = hidro; E = eolian; Qn = putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală; Un = tensiune nominală la borne; U = tensiunea în punctul de racordare;Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.Serviciile interne ale instalației producere:
  Pi servicii internekW
  Puterea maximă simultan absorbită servicii internekW
  Anexez prezentei următoarele documente:a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică;c) procesul-verbal care confirmă recepția la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz, întocmit de executantul lucrării; d) buletinul de încercare a prizei la pământ;e) certificatele de conformitate și fișele tehnice ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie, și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare;f) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora.În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEȚIN.DEȚIN.
  Detalii schemă alimentare
  Capacitate baterii de acumulatoareAh
  b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehniceNUDA
  Nr. crt.Serie contorTip contorDate tehnice
  1234
  Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul. Data .....................................
  Solicitant/Împuternicit,
  ...................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 3la procedură
  NOTIFICARE
  privind certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum
  și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile
  Utilizatorul ........................................................., cu domiciliul/sediul în județul ......................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ................................., codul poștal ............., str. ...................................................... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ....................../....................../......................, e-mail .................................., codul de înregistrare fiscală ............................. /CNP .............................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. .............., reprezentat prin ..................................., în calitate de ..........................................., contul ................................, deschis la Banca ........................, Sucursala ..................................................., reprezentat prin împuternicit ........................................., CNP ............................., cu domiciliul/sediul în județul ..................................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ......................................, cod poștal .............., str. ........................................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ...................../...................../..................., e-mail .................................., nr./dată act autorizare.............., emis de ..................................................,solicit prin prezenta certificarea calității de prosumator pentru locul de consum și de producere situat în județul ...................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul .........................................., str. .............................................. nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ..........., având codul unic de identificare .................................. (înscris pe factura de energie electrică) și pentru care a fost emis Certificatul de racordare nr. .......... din data de ........... .Anexez prezentei următoarele documente:a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică.În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEȚIN.DEȚIN.
  Detalii schemă alimentare
  Capacitate baterii de acumulatoareAh
  b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehniceNUDA
  Nr. crt.Serie contorTip contorDate tehnice
  1234
  Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul. Data .....................................
  Solicitant/Împuternicit,
  .............................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  ----