ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 235 din 24 noiembrie 2000pentru completarea art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Articolul 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatele (2)-(4) cu următorul cuprins:"(2) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor imobile cu destinaţie de locuinta şi folosite în acest scop se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 50%, aplicată asupra venitului brut, reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului. (3) Venitul net prevăzut la alin. (2), provenit din cedarea folosinţei bunurilor imobile cu destinaţie de locuinta, nu se globalizeaza, impozitul rezultat fiind impozit final. (4) Definitivarea impunerii pentru venitul anual din cedarea folosinţei bunurilor imobile cu destinaţia de locuinta se efectuează de organul fiscal competent potrivit art. 62, impozitul fiind calculat prin aplicarea baremului mediu anual prevăzut la art. 8 alin. (4) la venitul net determinat potrivit prevederilor prezentului alineat."  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001 şi se aplică veniturilor realizate începând cu această dată.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,preşedintele Consiliului deCoordonare Economico-Financiară,Mircea Ciumara-----------