LEGE nr. 37 din 3 martie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 4 martie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia în una dintre următoarele patru clase de risc:a) Clasa de risc seismic RsI, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime;b) Clasa de risc seismic RsII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;c) Clasa de risc seismic RsIII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;d) Clasa de risc seismic RsIV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător stării-limită ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.2. La articolul 2, alineatele (2^1) și (2^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2^1) Până la data de 1 ianuarie 2023, conducătorii instituțiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice care se află în patrimoniul instituțiilor publice respective și care au fost construite înainte de anul 1978. Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2024.(2^2) Până la data de 1 ianuarie 2023, conducătorii instituțiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție asupra construcțiilor cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic, care se află în patrimoniul instituțiilor publice respective și care au fost construite înainte de anul 1978. Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2024.3. La articolul 2, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:(2^3) Sursa de finanțare pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2^1) și (2^2) este asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației, prin Ministerul Sănătății sau prin bugetul altor ministere și instituții cu rețea sanitară proprie, după caz, la solicitarea unităților administrativ-teritoriale.4. La articolul 24 alineatul (1), literele i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1) și (2^2) de către conducătorii instituțiilor publice care au în administrare construcții cu destinația de unități sau instituții de învățământ, precum și construcții cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic, care au fost construite înainte de anul 1978;j) neînceperea sau împiedicarea în timpul mandatului a procedurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2 alin. (2^1) și (2^2) de către conducătorii instituțiilor publice care au în administrare construcții cu destinația de unități sau instituții de învățământ, precum și construcții cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic, care au fost construite înainte de anul 1978.5. La articolul 24, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele cu atribuții de control ale primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului București, în cazul proprietarilor sau administratorilor, și de către prefect, în cazul primarului general al municipiului București, respectiv al primarilor municipiilor, orașelor și comunelor, precum și în cazul conducătorilor celorlalte instituții publice, altele decât primăriile, și care au în administrare construcții cu destinația de unități sau instituții de învățământ, precum și construcții cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic.6. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru construcțiile cu destinația de unități sau instituții de învățământ, precum și pentru construcțiile cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic aflate în administrarea instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, respectiv în subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către structurile proprii cu atribuții de control.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 3 martie 2022.Nr. 37.----