ORDIN nr. 127 din 2 martie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 3 martie 2022    Având în vedere:– art. 1 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;– Referatul de aprobare al Direcției buget a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. BG 336 din 2.03.2022,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINprivind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:NORME METODOLOGICEpentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România4. În anexă, după articolul 13 se introduce un nou capitol, capitolul IV, care cuprinde articolul 13^1, cu următorul cuprins:  +  Capitolul IV Stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 13^1(1) Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și serviciile cuprinse în programele naționale de sănătate curative, care se acordă de către furnizori, pe baza documentului de trecere a frontierei de stat, valabil, acceptat de statul român, cuprins în Lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că persoana se încadrează în categoria cetățenilor ucraineni sau, după caz, a cetățenilor străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina.(2) O copie a documentului prevăzut la alin. (1) se păstrează la furnizor și se transmite de către acesta casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, prin mijloace de comunicare electronică, asumat prin semnătură electronică extinsă calificată.(3) Evidența la nivelul caselor de asigurări a cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina care intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, se realizează pe baza numărului unic de identificare care se atribuie în baza documentelor prevăzute la alin. (1), prin Sistemul informatic unic integrat, cu asigurarea garanțiilor corespunzătoare drepturilor și libertăților persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate.(4) Numărul unic de identificare menționat la alin. (3) se compune după formula prevăzută la art. 13 alin. (4), iar numărul de identificare al casei de asigurări este cel prevăzut la art. 13 alin. (5).  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Adela Cojan
    București, 2 martie 2022.Nr. 127.