HOTĂRÂRE nr. 1.139 din 15 noiembrie 2000pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 28 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România, recunoscute prin lege, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru exerciţiul bugetar al anului 2001 vor fi prevăzute în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România.  +  Articolul 3Cheltuielile de personal pentru cazare, transport şi diurna, ocazionate de deplasarile în teritoriu ale membrilor Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România, vor fi suportate de fiecare autoritate ai carei membri sunt desemnaţi în comisie.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Secretariatul de Stat pentru CulteNicolae I. Branzea,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul educaţiei naţionale,Adrian Gorun,secretar de statMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae Noicap. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistrul culturii,Ion Caramitru  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din RomâniaDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea, funcţionarea, competentele, precum şi dotarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, denumita în continuare comisie. (2) Prezentul regulament stabileşte, în condiţiile legii, procedurile de retrocedare a imobilelor care au aparţinut cultelor religioase din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.Organizarea, funcţionarea şi competentele comisiei  +  Articolul 2 (1) Preşedintele comisiei este reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Culte, conform Hotărârii Guvernului nr. 97/2000 privind constituirea Comisiei speciale de retrocedare. (2) Vicepreşedintele comisiei va fi desemnat la prima şedinţa, prin votul majorităţii membrilor acesteia.  +  Articolul 3Comisia funcţionează la sediul Secretariatului de Stat pentru Culte, situat în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 40, sectorul 2.  +  Articolul 4 (1) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de Secretariatul de Stat pentru Culte, care pune la dispoziţie spaţiul, personalul şi serviciile administrative necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţii comisiei şi secretariatului tehnic al acesteia. (2) Componenta, organizarea şi atribuţiile secretariatului tehnic al comisiei vor fi stabilite prin ordin al secretarului de stat pentru culte.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament comisia va solicita cultelor religioase din România sa îi prezinte cereri de retrocedare şi documentaţia aferentă unui număr de cel mult 10 imobile pentru fiecare centru eparhial sau centru de cult, deţinute de statul român sau de unităţile administrativ-teritoriale.  +  Articolul 6 (1) După primirea cererilor şi documentaţiilor preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintele fixează un termen în vederea analizarii şi soluţionării cererilor cultelor religioase, depuse la secretariatul tehnic al comisiei. (2) În vederea soluţionării cererilor depuse comisia solicita toate actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calităţii de proprietar sau, după caz, pentru efectuarea de expertize ale căror costuri vor fi suportate de centrul eparhial sau de centrul de cult solicitant. (3) La termenul fixat este invitat sa participe un reprezentant al cultului religios respectiv, în vederea sustinerii cererii de retrocedare în baza documentelor legale prezentate.  +  Articolul 7Comisia va lucra în şedinţa cu minimum 5 membri şi decide cu majoritate de 4 voturi.  +  Articolul 8 (1) Comisia îşi desfăşoară lucrările ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui. (2) Comisia dispune, printr-o decizie motivată, cu privire la cererea cultului religios respectiv. (3) Forma şi conţinutul deciziei se stabilesc de comisie. (4) În cazul în care retrocedarea unui imobil nu poate fi legal admisă cultul religios respectiv va putea înlocui cererea privind acel imobil cu alta cerere privind un alt imobil, fără a depăşi numărul de 10 imobile.  +  Articolul 9 (1) Decizia poate fi atacată în condiţiile art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. (2) Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000. (3) Comisia este reprezentată în instanţa prin persoane desemnate de Secretariatul de Stat pentru Culte.  +  Articolul 10Decizia comisiei sau, după caz, hotărârea judecătorească rămasă definitivă constituie titlu de proprietate.--------