HOTĂRÂRE nr. 292 din 2 martie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 3 martie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 articolul 3, după alineatul (49) se introduce un nou alineat, alineatul (50), cu următorul cuprins:(50) Pentru anul 2022 se alocă un plafon al garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, de 1.500 milioane lei.2. La anexa nr. 1, articolul 19^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19^1În situația achiziției unei locuințe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre, beneficiarul va depune la finanțator o cerere de finanțare, însoțită de promisiunea bilaterală de vânzare a locuinței. Finanțatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condițiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condițiile împărțirii proporționale a riscurilor și pierderilor între stat și finanțator, sub rezerva obținerii unei promisiuni de garantare.3. La anexa nr. 2 articolul 1, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) se obligă să asigure locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanțatorilor, pe toată durata finanțării garantate, la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a locuinței, iar drepturile derivând din polița de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, și a finanțatorului, beneficiarul fiind ținut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a locuinței în condițiile sus-menționate, finanțatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinței pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar.  +  Articolul IIPrevederile art. 1 lit. h) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică tuturor creditelor garantate în cadrul programului, pentru polițele de asigurare încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 2 martie 2022.Nr. 292.----