HOTĂRÂRE nr. 1.166 din 28 noiembrie 2000pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 29 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Legea salarizarii nr. 14/1991,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 decembrie 2000 salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 1.000.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170,67 ore în medie pe luna în anul 2000, reprezentând 5.859,30 lei/ora, şi, respectiv, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe luna în anul 2001, reprezentând 5.882,40 lei/ora.  +  Articolul 2 (1) Pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit nivelul salariului de baza prevăzut în contractul individual de muncă nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe ţara prevăzut la art. 1. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) salariul de baza sau, după caz, coeficienţii de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de baza pentru funcţiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.  +  Articolul 3 (1) Nivelul salariului de baza minim brut pe ţara stabilit potrivit art. 1 nu modifica cuantumul salariilor de baza şi nici valoarea sporurilor, primelor şi a altor drepturi salariale existente la data prezentei hotărâri, stabilite prin contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă sau prin hotărâri ale Guvernului, în funcţie de nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, cu excepţia salariilor de baza situate sub 1.000.000 lei brut lunar. (2) Salariul de baza minim brut pe ţara stabilit potrivit art. 1 nu poate fi element de raportare în grilele de salarizare din contractele colective de muncă.  +  Articolul 4 (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de baza sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Inspecţiei Muncii, prin inspectoratele de muncă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 101/2000 cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 11 februarie 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:───────────────Ministrul munciişi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes───────────────