HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 233 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul comunicațiilor și pentru
  societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  București, 2 iunie 2016.Nr. 395.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadrudin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice