ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 118 din 4 octombrie 2021privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 5 octombrie 2021  Având în vedere situația determinată de creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale la nivel internațional, precum și efectele provocate de aceste creșteri pentru populația României, este necesară reglementarea unui mecanism de compensare pentru perioada noiembrie 2021- martie 2022 astfel încât prețurile la energie electrică și gaze naturale plătite de către consumatorul casnic să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică.Deoarece menținerea unui nivel de trai decent al populației, care este afectat în mare măsură de costurile de subzistență, inclusiv de cele ale utilităților aferente locuinței, necesită, în condițiile actuale de creștere majoră a prețurilor la facturile de energie electrică și gaze naturale, intervenția statului care să minimizeze într-o măsură adecvată impactul negativ,ținând cont cu faptul că prin aplicarea Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie se acordă măsuri de protecție socială numai pentru o parte din populație, respectiv aproximativ 10% din gospodării,luând în considerare faptul că, potrivit datelor EUROSTAT, riscul de sărăcie și excluziune socială în România în anul 2020 va afecta 30,4% din populație,în vederea sprijinirii populației și atingerii obiectivului de interes general al schemei de sprijin de a atenua impactul financiar asupra populației în raport cu costurile suplimentare pentru plata energiei electrice și a gazelor naturale în sezonul rece 2021-2022 se propune adoptarea unei scheme de compensare pentru consumatorii casnici care îndeplinesc anumite criterii de consum.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabilește o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru următoarele categorii de clienți finali:a) clienți, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 15 și art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare clienți casnici;b) Abrogat. (la 01-02-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) c) abrogată. (la 01-02-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) d) abrogată. (la 01-02-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) e) abrogată. (la 01-02-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) f) abrogată. (la 01-02-2022, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) (2) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele măsuri:a) pentru clienții casnici - acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, și în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență; (la 01-02-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) b) abrogată. (la 01-02-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) (3) Valoarea compensației prevăzute la alin. (2) lit. a) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de perioada de aplicare.(4) Abrogat. (la 01-02-2022, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) (5) Abrogat. (la 01-02-2022, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) (6) Abrogat. (la 01-02-2022, Alineatul (6) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) (7) Compensația acordată clienților casnici, prevăzută la alin. (2) lit. a), precum și elementele exceptate de la plată prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi evidențiate distinct cu semnul «minus» în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.(8) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) se aplică și în cazul condominiilor cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale și care au un singur punct de consum care deservește spațiile locative din condominiu.(9) În cazul prevăzut la alin. (8), schema de sprijin se aplică în facturile emise asociației de proprietari/locatari pentru consumul de gaze naturale al condominiului.(10) Pentru calculul compensației prevăzute la alin. (2) lit. a), în cazul condominiilor, consumul zilnic de referință se determină ca produs între consumul zilnic de referință prevăzut în anexă și numărul de spații locative care fac parte din condominiu.(11) Prețul de referință al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh și include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză și TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.(12) Prețul de referință al gazelor naturale este de 125 lei/MWh și nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.(13) Prin aplicarea compensațiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) prețul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub prețul de referință stabilit la alin. (11) și (12).(14) Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul administrației condominiului sau proprietarii din condominiu va/vor depune lunar la furnizorul de gaze naturale modalitatea de repartizare a consumului total și consumul corespunzător fiecărui client casnic din cadrul condominiului. (la 01-11-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021 ) Notă
  Articolele II-V din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021, astfel cum au fost completate de articolul XXXVI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 și modificate de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022, prevăd:Articolul II(1) În perioada de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferența dintre prețul mediu lunar de vânzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh se impozitează cu 80%.(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptați producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare.(2^1) Impozitul prevăzut la alin. (1) se declară și se plătește de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie prevăzuți la alin. (2), lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat, într-un cont de venituri bugetare distinct.(2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2^1), impozitul prevăzut la alin. (1), datorat pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2021, se declară și se plătește până la 25 ianuarie 2022.(3) Abrogat.Articolul III(1) Pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022, Guvernul va aloca bugetelor unităților administrativ-teritoriale o subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei în cuantum de 50% din diferența rezultată între prețul de achiziție al gazelor naturale și prețul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kWh, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în limita prevederilor bugetare cuprinse în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu această destinație, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației se poate aproba, pe bază de cerere temeinic justificată, alocarea unor sume bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale care pentru producerea energiei termice în sistem centralizat utilizează păcura drept combustibil, cu titlu de subvenție de 50% din diferența rezultată între prețurile de achiziție a combustibilului, după cum urmează:a) prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna noiembrie 2021 față de prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna noiembrie 2020 înmulțit cu cantitatea achiziționată în noiembrie 2021;b) prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna decembrie 2021 față de prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna decembrie 2020 înmulțit cu cantitatea achiziționată în decembrie 2021;c) prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna ianuarie 2022 față de prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna ianuarie 2021 înmulțit cu cantitatea achiziționată în ianuarie 2022;d) prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna februarie 2022 față de prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna februarie 2021 înmulțit cu cantitatea achiziționată în februarie 2022;e) prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna martie 2022 față de prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna martie 2021 înmulțit cu cantitatea achiziționată în martie 2022.(2) Procedura privind acordarea subvenției prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(3) Sumele prevăzute la alin. (1) cu titlu de subvenție se virează bugetelor locale în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor justificative.(4) Pe lângă subvenția prevăzută la alin. (1), (1^1), (2) și (3), în situații deosebite și pentru motive temeinic justificate, ce pot conduce la sistarea furnizării energiei termice pentru încălzirea populației, generate de imposibilitatea achiziționării gazelor naturale din subvenția prevăzută la alin. (1) și în limita prevederilor bugetare cuprinse în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu această destinație, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației se poate aproba, pe bază de cerere temeinic justificată, alocarea unor sume bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.(5) Pot beneficia de sume acordate potrivit prevederilor alin. (4) unitățile administrativ-teritoriale care au beneficiat de subvenția alocată în condițiile alin. (1) din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (4) nu pot depăși dublul subvenției alocate potrivit prevederilor alin. (1).(6) Sumele acordate potrivit prevederilor alin. (4) și (5) se raportează la subvenția alocată potrivit prevederilor alin. (1) pentru consumul de gaze naturale din lunile ianuarie 2022, respectiv februarie 2022.(7) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației realizează lunar analiza sumelor alocate potrivit prevederilor alin. (1), respectiv potrivit prevederilor alin. (4)-(6) și estimează necesarul de sume pentru asigurarea finanțării cu prioritate a sumelor ce fac obiectul cererilor unităților administrativ-teritoriale ce pot fi depuse potrivit prevederilor alin. (1).(8) În baza analizelor și estimărilor realizate conform prevederilor alin. (7) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației identifică criterii de departajare a beneficiarilor sau de limitare a alocărilor potrivit prevederilor alin. (4)-(6), astfel încât să fie asigurată finanțarea solicitărilor primite potrivit prevederilor alin. (1).(9) Criteriile de departajare sau de limitare prevăzute la alin. (8) se stabilesc prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prevăzut la alin. (4).Articolul IV(1) Pentru a beneficia de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, depun o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere la furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale.(2) În situația în care clientul final se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, acesta optează, pe toată durata aplicării compensării, pentru o singură categorie.Articolul VPe perioada de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, la cererea debitorului, client final din categoria consumatorilor vulnerabili, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se suspendă obligația de plată a facturilor la energie electrică și gaze naturale, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum șase luni, fără costuri suplimentare pentru acesta.Alineatul (4) al articolului II, articolele III și IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 prevăd:Articolul II(4) Începând cu data de 1 februarie 2022, clienții casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, în situația în care compensarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili în baza prevederilor art. 7 și 25 din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, beneficiază de compensația prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, calculată ca diferență dintre compensarea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, și nivelul ajutorului acordat pentru același client casnic în calitate de consumator vulnerabil. Compensarea consumatorului vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de consum prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar al anului 2021, la societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome înființate de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, în condițiile legii.(2) În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin hotărâre repartizarea la bugetul de stat, sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, a unei cote mai mici de 90% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai puțin de 50% din acesta.
  Notă
  Articolul 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2022 a fost abrogat de alineatul (3) al articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022.
   +  Articolul 2(1) Decontarea către furnizori a sumelor rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se realizează astfel:a) de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru clienții casnici prevăzuți la lit. a);b) de către Ministerul Energiei pentru clienții prevăzuți la art. 6^1 alin. (1). (la 01-02-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) (2) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează pe baza solicitării lunare a furnizorilor, depusă, după caz, la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau la Ministerul Energiei. În cazul măsurilor de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2), solicitarea transmisă de furnizori are în vedere sumele aferente perioadei cuprinse între data de 1 a lunii pentru care se aplică compensarea și ultima zi a respectivei luni.(3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion de minimum 2% și transmite Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.(5) Sumele necesare aplicării măsurilor schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează:a) prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru schema de sprijin prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 6^1 alin. (1). (la 01-02-2022, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) (6) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii de către furnizori a solicitării prevăzute la alin. (2), prin plăți directe, în conturile de tip escrow sau în conturile bancare indicate de către aceștia.(7) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.(8) Prin derogare de la prevederile art. 2 pct. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Ministerul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei efectuează verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată, numai pe baza cererilor de decontare și a declarațiilor pe propria răspundere depuse de furnizorii/operatorii de distribuție. Fazele ulterioare parcurse ale cheltuielilor bugetare se realizează exclusiv cu privire la sumele aprobate spre decontare, ca urmare a verificărilor realizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență. (la 22-03-2022, Alineatul (8) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 22 martie 2022 ) (la 20-01-2022, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2022 )  +  Articolul 3(1) Limita maximă a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru clienții prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), este:a) 1.900 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare, conform anexei;b) echivalentul în kWh a 1.200 mc de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per mc, alocat în tranșe lunare, conform anexei. (la 01-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) (2) La limitele prevăzute la alin. (1) se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensației prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) de maximum 10%.(3) Pentru a beneficia de compensația prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), consumul de energie electrică/gaze naturale al clienților casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi energie electrică în perioada de facturare, respectiv 7 kWh pe zi gaze naturale și nu trebuie să depășească consumul de referință determinat conform art. 1 alin. (5). (la 01-11-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021 )  +  Articolul 4(1) În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale au obligația ca, în perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar față de citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienții casnici și să transmită furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora, în vederea aplicării schemei de sprijin tuturor clienților casnici care se încadrează în limitele de consum prevăzute la art. 3 alin. (1). (la 01-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) (2) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților finali au obligația să emită clienților finali, până la data de 30 iulie 2022, facturi de regularizare pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022, pe baza datelor de măsurare comunicate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale în conformitate cu prevederile alin. (1). Facturile de regularizare emise clienților finali conțin și recuperarea sumelor decontate necuvenit clienților care au depășit limita de consum în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților finali au obligația să determine, până la data de 30 iulie 2022, pe baza datelor de măsurare comunicate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale, valoarea finală aferentă schemei de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022 și să comunice această valoare Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.(4) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială determină sumele decontate necuvenit sau nedecontate furnizorilor de energie electrică/gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și le va comunica furnizorilor, precum și operatorilor de distribuție care revând energie electrică clienților finali.(5) În termen de 30 de zile de la comunicarea sumelor potrivit alin. (4), furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților finali vor returna la/vor primi de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sumele decontate necuvenit sau nedecontate, după caz. (la 01-11-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021 )  +  Articolul 5La articolul 8 din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), familiile cu domiciliul în una dintre localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, sau în unele localități din Munții Apuseni beneficiază de o reducere cu 50% a prețului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat. (la 01-11-2021, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021 ) (5) Valoarea rezultată prin aplicarea reducerii prevăzute la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale. (la 01-11-2021, Alineatul (5) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021 )  +  Articolul 6(1) Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, prețurile la energie electrică și gaze naturale se plafonează, pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), după cum urmează:a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,336 lei/kWh;b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,31 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț a gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,200 lei/kWh. (la 01-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) (2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă prețul final facturat pentru clientul final, având incluse:a) pentru energie electrică - componenta de preț al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, costurile de furnizare și TVA;b) pentru gaze naturale - componenta de preț al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA. (la 18-12-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 1, Articolul XXXV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (3) Componenta de preț al energiei electrice prevăzută la alin. (1) lit. a) și componenta de preț al gazelor naturale prevăzută la alin. (1) lit. b) nu includ TVA. (la 18-12-2021, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul XXXV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (la 01-11-2021, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021 )  +  Articolul 6^1(1) Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie-31 martie 2022, prețurile pentru energie electrică și gaze naturale se plafonează pentru clienții noncasnici, excepție făcând clienții noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, beneficiarii prevăzuți la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», cu completările ulterioare, precum și producătorii de energie electrică, după cum urmează:a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă prețul final facturat pentru clientul final, având incluse:a) pentru energie electrică - componenta de preț al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, costurile de furnizare și TVA;b) pentru gaze naturale - componenta de preț al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA.(3) Componenta de preț al energiei electrice prevăzută la alin. (1) lit. a) și componenta de preț al gazelor naturale prevăzută la alin. (1) lit. b) nu includ TVA. (la 01-02-2022, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 )  +  Articolul 7(1) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.(2) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 noiembrie 2021- 31 ianuarie 2022 și plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice active, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.(3) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 februarie 2022- 31 martie 2022 și plafonul maxim de 200 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 336 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.(4) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022 și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 6^1 alin. (1), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 va fi compensată diferența dintre prețul de achiziție al energiei electrice/gazelor naturale și plafonul de 525 lei/MWh al energiei electrice, respectiv 250 lei/MWh al gazelor naturale, aferent consumului clienților intrați în portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanță în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, pe durata regimului de ultimă instanță.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru clienții casnici, în perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022 va fi compensată diferența dintre prețul de achiziție al energiei electrice/gazelor naturale și plafonul de 336 lei/MWh al energiei electrice, respectiv 200 lei/MWh al gazelor naturale, aferent consumului clienților casnici intrați în portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanță în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, pe durata regimului de ultimă instanță.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru clienții noncasnici în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022 va fi compensată diferența dintre prețul de achiziție al energiei electrice/gazelor naturale și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh reprezentând prețul energiei electrice, aferent consumului clienților noncasnici intrați în portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanță în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, pe durata regimului de ultimă instanță.(8) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea acoperirii diferențelor de preț compensate potrivit alin. (1) - (4) sunt:(i) documentele justificative care atestă cantitățile și prețurile contractelor de achiziții în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;(ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022;(iii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) și la art. 6^1 alin. (1), pentru perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022.(9) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea acoperirii diferenței de preț compensate potrivit alin. (5)-(7) sunt:(i) documentele justificative care atestă cantitățile și prețurile aferente achizițiilor suplimentare de energie electrică/gaze naturale cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, realizate în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la alin. (5)-(7);(ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la alin. (5) pe perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022;(iii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la alin. (6)-(7) pe perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022.(10) Valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(7) pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data depunerii de către furnizori a documentelor justificative.(11) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(7) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zile de la data primirii documentelor.(12) Diferențele de preț prevăzute la alin. (1)-(7) nu sunt subvenții legate direct de preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și nu se includ în baza de impozitare a TVA.(13) Sumele aferente compensațiilor acordate potrivit alin. (1)-(7) se asigură de la o poziție distinctă de la cheltuieli bugetare prin bugetul Ministerului Energiei. (la 01-02-2022, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 )  +  Articolul 8Debranșarea de la rețea sau sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică și/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării aplicării schemei de sprijin. (la 20-01-2022, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2022 )  +  Articolul 9Nerespectarea, de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, a dispozițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), (4) și (7)-(12), art. 4 alin. (1)-(3) și (5), art. 6, precum și la art. 6^1 din prezenta ordonanță de urgență constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 20.000 lei și 200.000 lei. (la 01-02-2022, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (1) al articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 februarie 2022, cu excepția art. 9 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 10(1) Beneficiarii, clienți finali în calitate de consumatori afectați, ca urmare a unei cereri depuse de aceștia la furnizori sau ca urmare a constatărilor efectuate de autoritățile competente sau de furnizori, au dreptul la măsuri de remediere, după cum urmează:a) recalcularea facturilor întocmite cu nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și reemiterea acestora fără plata de accesorii determinate potrivit contractului de furnizare;b) restituirea diferențelor de sume stabilite în mod eronat și achitate furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, respectiv operatorilor de distribuție care revând energie electrică clienților finali, într-un termen rezonabil ce nu poate depăși 5 zile calendaristice de la data constatării.(2) Recalcularea facturilor în condițiile alin. (1) lit. a) se realizează în termen de 15 zile de la momentul cererii depuse de consumator sau de la data constatărilor efectuate de autoritățile competente sau de furnizori, termenul de plată al facturii prelungindu-se cu această durată. (3) Sunt interzise perceperea de penalități și/sau sistarea furnizării pentru neplata facturilor întocmite eronat. (la 01-02-2022, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 )  +  Articolul 11(1) Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) și ale art. 28 alin. (1) din ordonanța anterior menționată.(2) Aplicarea sancțiunilor și măsurilor prevăzute la art. 9 și 10 se realizează de către personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (la 01-02-2022, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (1) al articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 februarie 2022, cu excepția art. 9 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 11^1(1) Verificarea conformității cu regulile din materia ajutorului de stat și/sau de minimis, precum și din materia IMM-urilor se realizează strict pe baza declarațiilor pe propria răspundere completate de clienții finali conform metodologiei stabilite prin procedura de decontare prevăzută la art. 2 alin. (3).(2) În condițiile în care, ulterior decontării sumelor aferente schemei de sprijin, Ministerul Energiei constată neconformitatea declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) cu normele din materia ajutorului de stat și/sau de minimis, precum și din materia IMM-urilor, sumele decontate necuvenit se recuperează potrivit normelor și termenelor de prescripție din materia ajutorului de stat și de minimis. (3) Structurile din cadrul Ministerului Energiei cu atribuții în domeniul ajutorului de stat vor lua măsuri de recuperare a ajutorului de stat și/sau de minimis acordat necuvenit, conform normelor metodologice proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat și/sau de minimis utilizate în mod abuziv sau incompatibile. (la 22-03-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 22 martie 2022 ) Notă
  Reproducem prevederile art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 274 din 22 martie 2022:
  Articolul 23
  (1) În scopul aplicării schemei de sprijin, atunci când o perioadă de regularizare cuprinde două sau mai multe luni, aceasta urmează a fi defalcată pe fiecare lună calendaristică incidentă.
  (2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, noțiunea de „furnizor“ include și pe cea de operator de distribuție de energie electrică cu drept de revânzare a energiei electrice.
  (3) Prevederile alin. (1)-(2) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări cu Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.
  (4) Prevederile art. 21 se aplică pentru cererile depuse sau redepuse, după caz, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (5) La sfârșitul perioadei de acordare a schemei-suport pentru mecanismul de plafonare a prețului aferent volumelor de energie electrică și gaze naturale, pentru sezonul rece 2021-2022, se va efectua regularizarea sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale. În vederea regularizării sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, furnizorii transmit la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, până cel târziu la data de 15 mai 2022, pentru fiecare lună din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și pentru fiecare categorie de clienți beneficiari ai prețului final plafonat, următoarele informații:a) valoarea componentei de preț a energiei electrice/gazelor naturale din prețul final facturat plafonat, stabilită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare;b) valoarea componentei de achiziție determinată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1);c) diferența rezultată între valoarea stabilită la lit. a) și cea stabilită la lit. b).
  (6) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică datele transmise de către furnizori în termen de 30 de zile de la data primirii informațiilor prevăzute la alin. (5) și comunică Ministerului Energiei datele primite în vederea decontării către furnizori.
  (7) Decontarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, în conformitate cu valorile calculate și comunicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 4 octombrie 2021.Nr. 118.  +  ANEXĂ
  Consumul zilnic de referință la energie electrică și gaze naturale
  Exemple de calcul la acordarea compensației la energie electrică și gaze  +  Tabel 1. Energie electrică
  Luna și anulNoiembrie 2021 (30 de zile)Decembrie 2021 (31 de zile)Ianuarie 2022 (31 de zile)Februarie 2022 (28 de zile)Martie 2022 (31 de zile)
  Consum zilnic de referință (kWh)9,93 kWh9,93 kWh9,93 kWh16,72 kWh16,72 kWh
  Consum zilnic de referință cu abatere maximă de 10% (kWh)10,92 kWh10,92 kWh10,92 kWh18,39 kWh18,39 kWh
  Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim 10%)297,9 kWh (327,69 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)468,16 kWh (514,97 kWh)518,32 kWh (570,09 kWh)
  (la 01-02-2022, Tabelul 1. Energie electrică a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) NOTĂ:Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 (1.500 kWh + o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare) și numărul de zile din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 (151 de zile).  +  Tabel 2. Gaze naturale
  Luna și anulNoiembrie 2021Decembrie 2021Ianuarie 2022Februarie 2022Martie 2022
  Consum zilnic de referință (kWh)54,97 kWh77,6 kWh89,11 kWh132,94 kWh111,37 kWh
  Consum mediu lunar (kWh), inclusiv abatere de 10%1649,05 kWh2405,61 kWh2762,51 kWh3722,40 kWh3452,49 kWh
  Consum mediu lunar (mc), inclusiv abatere de 10%155,57 mc226,94 mc260,61 mc351,17 mc325,71 mc
  (la 01-02-2022, Tabelul 2. Gaze naturale din Anexă a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 ) NOTĂ:Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim de referință al perioadei de 1.000 m^3 transformați în MWh, adică 10,6 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.100 m^3 transformați în MWh, adică 11,66 MWh) și numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.Ponderea consumului mediu lunar în totalul celor 5 luni din perioada noiembrie 2021-martie 2022 este următoarea:
  Luna și anulNoiembrie 2021Decembrie 2021Ianuarie 2022Februarie 2022Martie 2022Total
  Pondere consum mediu lunar14%21%24%21%20%100%
  Echivalentul în kWh al consumului maxim de gaze naturale decontat de 1.100 mc este 11.660 kWh. Prin urmare, având în vedere ponderea lunară a consumului mediu, cotele de referință ale consumului mediu lunar sunt următoarele:
  Luna și anulNoiembrie 2021Decembrie 2021Ianuarie 2022Februarie 2022Martie 2022Total
  Consum mediu lunar (kWh)1.649,052.405,612.762,512.512,562.330,2711.600
  Exemple de calcul al compensației acordateA. Energie electrică  +  Exemplul 1Emitere factură în data de 25.11.2021Perioada de facturare 25.10-24.11.2021Valoarea unitară a compensației 0,291 lei/kWh  +  Cazul 1Consumul aferent perioadei de facturare 190 kWhPerioada de aplicare a compensației este 1-24.11.2021 (24 de zile).Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/ perioada de facturareConsum minim: 1 kWh/ziConsum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile = 24 kWhConsumul aferent perioadei de aplicare a compensației 6,12 kWh/zi x 24 de zile = 146,88 kWh (unde 6,12 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 190 kWh/ 31 de zile)Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referințăCondiția este îndeplinită: 24 kWh < 146,88 kWh < 262,08 kWhValoarea maximă a compensației acordate 146,88 kWh x 0,291 lei/kWh = 42,74 leiValoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse.  +  Cazul 2Consumul aferent perioadei de facturare = 350 kWhPerioada de aplicare a compensației este 1-24.11.2021 (24 de zile).Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/ perioada de facturareConsum minim: 1 kWh/ziConsum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile = 24 kWhConsumul aferent perioadei de aplicare a compensației 11,29 kWh/zi x 24 de zile = 270,96 kWh (unde 11,29 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 350 kWh/ 31 de zile)Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referințăCondiția nu este îndeplinită: 24 kWh < 270,96 kWh > 262,08 kWhValoarea compensației acordate = 0 lei  +  Exemplul 2Emitere factură în data de 20.02.2022Perioada de facturare 10.01-19.02.2022Valoarea unitară a compensației 0,291 lei/kWh  +  Cazul 1Consumul aferent perioadei de facturare: 220 kWhPerioada de aplicare a compensației este 10.01-19.02.2022 (41 de zile).Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 41 de zile = 447,72 kWh/ perioada de facturareConsum minim: 1 kWh/ziConsum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 de zile = 41 kWhConsumul aferent perioadei de aplicare a compensației 5,37 kWh/zi x 41 de zile = 220 kWh (unde 5,37 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 220 kWh/41 de zile)Se verifică condiția: Consumul minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referințăCondiția este îndeplinită: 41 kWh < 220 kWh < 447,72 kWhValoarea maximă a compensației acordate 220 kWh x 0,291 lei/kWh = 64,02 leiValoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse.  +  Cazul 2Consumul aferent perioadei de facturare: 500 kwhPerioada de aplicare a compensației este 10.01-19.02.2022 (41 de zile).Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 41 de zile = 447,72 kWh/ perioada de facturareConsum minim: 1 kWh/ziConsum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 de zile = 41 kWhConsumul aferent perioadei de aplicare a compensației 12,19 kWh/zi x 41 de zile = 500 kWh (unde 12,19 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 500 kWh/41 de zile)Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referințăCondiția nu este îndeplinită: 41 kWh < 500 kWh > 447,72 kWhValoarea compensației acordate = 0 leiB. Gaze naturaleCompensarea se aplică pentru clienții casnici care au contracte de furnizare de gaze naturale cu un preț al gazelor naturale mai mare decât prețul de referință de 125 lei/MWh, luat în calcul în cadrul schemei de compensare.Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la prețul gazelor naturale.Compensarea se determină prin calcularea unei cote procentuale din valoarea consumului de gaze naturale, reprezentând 33% din această valoare. Valoarea consumului lunar de referință de gaze naturale se determină prin raportare la limitele de consum lunare de gaze naturale determinate în baza prezentei anexe.În situația în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferența dintre prețul gazelor naturale din contract și suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se compensează doar diferența dintre prețul gazelor naturale și prețul de referință.Pentru exemplificare:  +  Exemplul 1Prețul gazelor naturale din contract este 145 lei/MWh.Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh.Valoarea compensației, determinată ca procent de 33%, este 145 lei/MWh x 33% = 47,85 lei/MWh.Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 33% este 145 lei/MWh – 47,85 lei/MWh = 97,15 lei/MWh.Valoarea compensației acordate: Prețul gazelor naturale – Preț de referință este 145 lei/MWh – 125 lei/MWh = 20 lei/MWh.  +  Exemplul 2Prețul gazelor naturale din contract este 225 lei/MWh.Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh.Valoarea compensației acordate, determinată ca procent de 33%, este 225 lei/MWh x 33% = 74,25 lei/MWh.Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensației în procent de 33% este 225 lei/MWh – 74,25 lei/MWh = 150,75 lei/MWh.Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 33% este mai mare de 125 lei/MWh, valoarea compensației este cea determinată procentual. (la 01-11-2021, ANEXA a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021 )
  -----