ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 24 noiembrie 2000privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 28 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocatului se exercită în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, gestionat de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România. (2) Organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări a Avocaţilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege şi de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. (3) În scopul descentralizării activităţii de asigurări sociale, Casa de Asigurări a Avocaţilor va înfiinţa filiale ale sale pe lângă barouri. Structura organizatorică, atribuţiile şi competentele filialelor vor fi reglementate prin Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.  +  Articolul 2Sistemul prevăzut la art. 1 este organizat şi funcţionează pe baza principiilor autonomiei, solidarităţii, obligativitatii, contributivitatii, descentralizării şi al repartiţiei, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege şi de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.  +  Articolul 3 (1) Nivelul contribuţiei minime obligatorii datorate de avocaţii înscrişi în tablourile barourilor cu drept de exercitare a profesiei va fi stabilit de Consiliul Uniunii Avocaţilor din România potrivit nevoilor curente şi de perspectiva ale Casei de Asigurări a Avocaţilor. (2) Contribuţiile avocaţilor la fondurile de asigurări sociale nu sunt impozabile.  +  Articolul 4Pentru perioada în care avocatul a exercitat profesia şi a contribuit la constituirea fondului sistemului reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă membrii Casei de Asigurări a Avocaţilor primesc o singura pensie.  +  Articolul 5Casa de Asigurări a Avocaţilor are patrimoniu unic şi buget propriu, aprobat cu procedura prevăzută de lege. Structura veniturilor sistemului, modul de constituire a acestora, structura cheltuielilor şi destinaţia lor se stabilesc pe baza Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor.  +  Capitolul 2 Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale  +  Secţiunea I Pensii  +  Articolul 6 (1) Avocaţii au dreptul la următoarele categorii de pensii: a) pensia pentru limita de vârsta; b) pensia de retragere definitivă din profesie; c) pensia de retragere anticipata definitivă din profesie; d) pensia de invaliditate; e) pensia de urmaş. (2) Condiţiile şi procedura de acordare a acestor pensii, precum şi condiţiile de reglementare a cumulului pensiei din alte sisteme de asigurare cu veniturile din exercitarea profesiei de avocat vor fi stabilite prin Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.  +  Articolul 7Pensia pentru limita de vârsta se acordă asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ la data pensionării condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare în sistemul de asigurări sociale pentru avocaţi.  +  Articolul 8 (1) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. (2) Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin creşterea vârstei de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor.  +  Articolul 9 (1) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cat şi pentru bărbaţi este de 15 ani. (2) Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, conform Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor. (3) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. (4) Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi, conform prevederilor Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor.  +  Articolul 10 (1) Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 5 ani pot solicita pensie de retragere anticipata definitivă din profesie cu cel mult 5 ani înaintea varstelor standard de pensionare. (2) Cuantumul pensiei de retragere anticipata definitivă din profesie se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limita de vârsta. (3) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei de retragere anticipata definitivă din profesie nu se au în vedere perioadele asimilate potrivit prevederilor legale.  +  Secţiunea a II-a Alte drepturi de asigurări sociale  +  Articolul 11 (1) Asiguraţii sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocaţi au dreptul, în afară de pensie, la: a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite, accidente de muncă sau accidente în afară muncii; b) indemnizaţii pentru maternitate; c) alte indemnizaţii prevăzute de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor; d) ajutor de deces. (2) Condiţiile şi procedura de acordare a acestor drepturi vor fi reglementate prin Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.  +  Capitolul 3 Casa de Asigurări a Avocaţilor  +  Articolul 12 (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor funcţionează în cadrul Uniunii Avocaţilor din România şi este organizată pe baza prevederilor legii şi ale Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor. (2) Casa de Asigurări a Avocaţilor are statut de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Uniunii Avocaţilor din România. (3) Casa de Asigurări a Avocaţilor elaborează, în baza legii şi a statutului, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare aprobat de Comisia permanenta a Uniunii Avocaţilor din România. (4) Casa de Asigurări a Avocaţilor este instituţie autonomă cu personalitate juridică de drept public. (5) Filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor, constituite în condiţiile prevăzute de lege, au personalitate juridică de drept public, au buget şi patrimoniu propriu. (6) Jurisdicţia sistemului prevăzut la art. 1 se realizează în condiţiile prevăzute de lege şi de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 13Prin lege în cuprinsul prezentului act normativ se înţelege Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 14 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se vor elabora şi se vor aproba Statutul şi Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor. (3) Dispoziţiile tranzitorii privind recalcularea pensiilor aflate în plata şi acordarea pensiei de retragere anticipata din profesie vor fi prevăzute de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. (4) Pentru pensiile aflate în plata la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se menţin deconturile reciproce dintre Casa de Asigurări a Avocaţilor şi celelalte sisteme de pensii.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: Decretul Consiliului de Stat privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor nr. 251/1978, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 61 din 14 iulie 1978, Decretul-lege nr. 129/1990 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 251/1978, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 25 aprilie 1990, Legea nr. 28/1990 pentru modificarea Decretului nr. 251/1978, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statMinistrul munciişi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------------