ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 21 noiembrie 2000privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 28 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Datoria Federaţiei Ruse către România, în suma de 21.708.166,28 dolari S.U.A., convenită prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creanţelor financiare în ruble transferabile rezultate din Acordul şi Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, şi din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999 şi ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2000, aprobată prin Legea nr. 164/2000, urmează să fie stinsă prin livrări de echipamente energetice din Federaţia Rusa pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Centrala Termoelectrica Mintia-Deva.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor, administratorul şi depozitarul acordului menţionat la art. 1, va încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă o convenţie cu Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. privind plata la bugetul de stat a contravalorii în lei a importului efectuat, în următoarele condiţii: a) plăţile către bugetul de stat se vor face eşalonat în transe semestriale egale pe o perioadă de 7 ani, cu 2 ani de graţie; b) importurile se decontează în lei, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., publicat de Banca Naţionala a României, de la data documentelor vamale de import.  +  Articolul 3Echipamentele energetice livrate conform art. 1 vor fi utilizate în cadrul unui proiect de retehnologizare a Grupului nr. 1 de 210 MW al Centralei Termoelectrice Mintia-Deva.  +  Articolul 4Datorită necesităţii şi urgenţei finalizarii lucrărilor cu implicaţii în rezolvarea unor probleme sociale şi de mediu din judeţul Hunedoara, retehnologizarea Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva, în vederea generarii şi furnizarii eficiente şi în deplina siguranţa a energiei electrice şi termice, se face prin achiziţionarea lucrărilor şi produselor necesare dintr-o singura sursa.  +  Articolul 5Se autorizeaza Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. ca după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sa angajeze execuţia lucrărilor de retehnologizare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva cu un singur contractant, consortiul format din Societatea Comercială "Global Internaţional 2000" - S.A., M.T. I1. Projects amp; Systems Ltd şi Babcock Borsig Pawer - Austrian Energy.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Finanţelor garantează în numele statului un credit extern în valoare totală de 53,1 milioane dolari S.U.A., precum şi dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare necesare părţii române pentru finanţarea lucrărilor, echipamentelor şi utilajelor prevăzute la art. 5. (2) Pentru achiziţiile prevăzute la art. 5 contractantul asigura finanţarea în proporţie de 100% a lucrărilor, echipamentelor şi utilajelor, pentru diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi datoria recuperată din Federaţia Rusa în valoare de 21.708.166,28 dolari S.U.A.  +  Articolul 7Rambursarea creditului extern, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente va fi asigurata de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. din surse proprii şi din fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit la nivelul Ministerului Industriei şi Comerţului, potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, privind constituirea şi utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, corespunzător termenelor şi condiţiilor specifice ale contractului de credit.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------