ORDIN nr. 1.801 din 2 octombrie 1995 privind Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidența, urmărirea, încasarea și raportarea impozitelor, taxelor și altor obligații, precum și al celor care privesc activitățile de trezorerie, bugetară, de control și de sancționare a contravențiilor la normele legale privind disciplina financiară
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 20 noiembrie 1995  Ministru de stat, ministrul finanțelor,în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995,având în vedere atribuțiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, republicată, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidența, urmărirea, încasarea și raportarea impozitelor, taxelor și altor obligații, precum și al celor care privesc activitățile de trezorerie, bugetară, de control și de sancționare a contravențiilor la normele legale privind disciplina financiară, care se tipăresc prin Regia Autonomă "Imprimeria Națională", varianta 1995A, potrivit anexei nr. 1a), care face parte integrantă din prezentul ordin.Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor cuprinse în nomenclatorul menționat la alineatul precedent sunt prezentate în anexa nr. 1b)*), care face parte integrantă din prezentul ordin.Normele metodologice de tipărire, de stabilire a prețurilor și a tarifelor, de adaptare și de utilizare a formularelor specifice sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului de stat, ministrului finanțelor, nr. 612 din 30 martie 1995 privind aprobarea modelelor formularelor tipizate, a caracteristicilor, precum și a modului de tipărire, difuzare, utilizare și păstrare a acestora.Pentru tipărirea formularelor "Factura fiscală" și "Chitanța fiscală" se vor aplica, până la data de 31 decembrie 1996, prevederile Circularei Ministerului Finanțelor nr. 12.127/1995 . (la 14-08-1996, Alin. al doilea al art. 2 a fost modificat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996. )  +  Articolul 3Direcția de proceduri și metodologii fiscale, Direcția generală de contabilitate publică și trezorerie a statului, Direcția generală a contabilității, Direcția presei, relații cu publicul, protocol și administrativ, Direcția generală de reglementare și administrare a monopolurilor, Direcția generală organizare, resurse umane și servicii generale, direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat, precum și, după caz, direcțiile interesate din minister vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Notă
  *) Anexa nr. 1b) se publică ulterior.

  p. Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Nicolae Constantinescu,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1a)
  NOMENCLATORUL
  formularelor tipizate pentru stabilirea, evidența, urmărirea, încasarea
  și raportarea impozitelor, taxelor și altor obligații, precum și al
  celor care privesc activitățile de trezorerie, bugetare, de control și
  sancționare a contravențiilor la normele legale privind
  disciplina financiară
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea formularului Codcrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Declarația lunară pentru impozitul pe profit al contribuabililor mici 14.13.01.01 2. Declarație de impunere a profitului impozabil pentru contribuabili mari 14.13.01.01/a 3. T.V.A. - Decont pe luna ...... an ..... 14.13.01.02 4. T.V.A. - Cerere de rambursare 14.13.03.02 5. Cerere de luare în evidență ca plătitor de T.V.A. 14.13.04.02 6. Cerere de înregistrare ca plătitor de T.V.A. prin opțiune 14.13.04.02/a 7. Accize - Decont pe luna .... an .... 14.13.01.03 8. Accize - Cerere de restituire pe luna ... an ... 14.13.03.03 9. Declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri și de alte construcții și a taxei pentru folosirea terenu- lui proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice 14.13.01.0610. Declarație/Situație nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice 14.13.01.0511. Declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri și alte construcții proprietatea contribuabililor persoane fizice 14.13.01.04/a12. Proces-verbal - înștiințare de plată a impozitului pe clădiri și terenuri ocupate de clădiri și alte construcții, conform Legii nr. 27/1994 privind impo- zitele și taxele locale, pentru persoane fizice și a primelor de asigurare prin efectul legii 14.13.02.0413. Declarație/Proces-verbal pentru stabilirea taxei și a primei de asigurare asupra mijloacelor de tran- sport deținute de persoane fizice 14.13.05.05/a14. Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloa- celor de transport 14.13.06.0515. Declarație de impunere privind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozi- tul pe venitul agricol, pe anul ..... 14.13.01.0916. Proces-verbal de impunere nr. .... - înștiințare de plata a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ...... 14.13.02.0917. Înștiințare de plată privind impozitul pe venitul agricol nr. ..... din ...... 14.13.07.0918. Situație centralizatoare privind stabilirea impo- zitului pe venitul agricol conform Legii nr. 34/1994, pe anul ..... 14.13.08.0919. Declarație de impunere a veniturilor realizate din exercitarea unei activități economice în mod inde- pendent, pe anul ...... 14.13.01.0720. Dispoziție de impunere - înștiințare de plată pri- vind venitul din activități independente pe anul/ anii ..... 14.13.02.0721. Declarație pentru stabilirea impozitului pe veni- rile realizate din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparținând persoa- nelor fizice 14.13.01.0822. Proces-verbal - înștiințare de plată a sumelor datorate pentru închirieri (subînchirieri) camere, clădiri, terenuri 14.13.02.0823. Înștiințare de plata 14.13.09.9924. Nota de plată 14.13.10.9925. Chitanța 14.13.11.99 formular cu regim special de înseriere și de numerotare26. Chitanța fiscală 14.13.11.0227. Adresa de înființare a popririi 14.13.12.9928. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile și anexa la procesul-verbal de sechestru 14.13.13.9929. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru 14.13.14.9930. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile 14.13.15.9931. Proces-verbal de constatare a insolvabilității 14.13.16.9932. Adresa de confirmare 14.13.17.9933. Cont de debite-încasări 14.13.08.9934. Borderou desfășurător al încasărilor din .... 14.13.08.99/a35. Extras de rol 14.13.18.9936. Proces-verbal de verificare gestionare 14.13.19.9937. Certificat de înregistrare fiscală 14.13.20.99/238. Declarație de înregistrare pentru instituțiile publice 14.13.01.99/a39. Declarație de înregistrare pentru plătitorii de impozite 14.13.01.9940. Declarație privind sediile subunităților, conformart. 3 din Legea nr. 87/1994 14.13.01.99/b41. Situația impozitului pe venit pe anul ..... la asociații familiale și persoane fizice independente 14.13.08.99/b42. Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice 14.13.21.9943. Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 14.13.22.9944. Registru rol 14.13.23.9945. Registru rol alte venituri 14.13.23.99/a46. Borderou de adăugare-scădere a obligațiilor fiscale 14.13.24.9947. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice 14.13.25.9948. Matricola privind evidența persoanelor fizice plă- titoare de impozit pe venituri din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere mobilate sau ne- mobilate și închirieri de terenuri situate în municipii, orașe și alte localități 14.13.26.0849. Registru de evidență (Matricola) a contribuabililor supuși impozitului pe veniturile populației 14.13.26.0750. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul agricol și a primelor de asigurare 14.13.26.0951. Matricola pentru evidența mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane juridice 14.13.26.0552. Matricola pentru evidența clădirilor, a terenurilor ocupate de clădiri și alte construcții și a terenuri- lor proprietate de stat aflate în administrarea sau folosința persoanelor juridice 14.13.26.0453. Matricola pentru evidența clădirilor și a terenurilor proprietatea contribuabililor persoane fizice 14.13.26.04/a54. Matricola pentru evidența mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane fizice 14.13.26.05/a55. Factura fiscală 14.13.27.0256. Registru pentru evidența mijloacelor fixe 14.2.1/a57. Registru pentru evidența valorilor materiale 14.3.1058. Registru pentru evidența veniturilor 14.6.1959. Registru pentru evidența cheltuielilor și altor operații 14.6.2060. Dare de seamă contabilă "Instituții publice" 14.7.261. dare de seamă contabilă "Consilii locale, orășenești și municipale, consilii județene, D.G.F.P.C.F.S" 14.7.362. Dare de seamă contabilă "Consilii locale comunale" 14.7.463. Dare de seamă contabilă "Organizații obștești" 14.7.764. Fișa pentru operațiuni bugetare 14.6.2365. Registrul privind evidența numerarului din casie- ria-tezaur din ziua de ....... 14.20.01/T.S.66. Chitanța 14.20.02/T.S.67. Registru pentru evidenta numerarului manipulat de personalul casieriei 14.20.03/T.S.68. Jurnal de casă 14.20.04/T.S.69. Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare 14.20.05/T.S.*) și a altor sume70. Carnet de cecuri pentru ridicarea de numerar 14.20.06/T.S.71. Cerere pentru deschidere de credite bugetare 14.20.07/T.S.72 Adeverința de reținere a bunurilor M.F.-D.G.V. 56-2-573 Adeverința de reținere a sumelor M.F.-D.G.V. 56-2-5/174 Proces verbal de contravenție M.F.-D.G.V. 56-2-675 Act constatator privind taxele vamale și alte drepturi cuvenite bugetului de stat M.F.-D.G.V. 12-4-19D76 Chitanța nr. ........... M.F.-D.G.V. 56-2-477 Registrul de evidență a sumelor consemnate de la călători M.F.-D.G.V. 56-2-878 Registrul de încasări și vărsăminte M.F.-D.G.V. 56-2-1179. Somație 14.13.28.9980. Adeverința de primire a somației 14.13.29.9981. Titlul executoriu 14.13.30.9982. Dispoziție de urmărire 14.13.31.9983. Proces-verbal de predare-primire 14.13.32.9984. Proces-verbal de licitație pentru bunuri mobile 14.13.33.9985. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile 14.13.15.99/a86. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile 14.13.34.9987. Somație pentru executarea silită a bunurilor imobile 14.13.28.99/a88. Proces-verbal de licitație pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri 14.13.33.99/a89. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită 14.13.35.9990. Proces-verbal privind comunicarea somației 14.13.29.99/a91. *) Înlocuit cu cel de la poz. 106 de 14.13.36.99ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003**) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003.92. Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executării silite 14.13.37.9993. Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești 14.13.12.99/a94. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită 14.13.39.9995. Notă privind compensarea obligațiilor fiscale 14.13.41.9996. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită 14.13.38.9997. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor fiscale din anul curent 14.13.45.99/a98. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor fiscale din anul precedente 14.13.45.99/b99. Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii 14.13.02.99100. Adresa de înființare a popririi asiguratorii 14.13.12.99/b101. Adresa de înființare a popririi asiguratorii asupra disponibilităților bănești 14.13.12.99/c102. Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu 14.13.46.99103. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile și anexa la procesul-verbal de sechestru asigurator 14.13.13.99/a104. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile 14.13.34.99/a105. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri 14.13.36.99/a formular cu regim special de înseriere și de numerotare;106. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile 14.13.36.99 formular cu regim special de înseriere și de numerotare;107. Nota privind restituirea unor sume 14.13.41.99/a108. Proces-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului 14.13.44.99109. Registru pentru evidența gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului 14.20.08/T.S110. Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare 14.20.09/TS****) și a altor sume111. Eliminat112. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice 14.13.21.99/j113. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice 14.13.25.99/j114. Certificat de obligații bugetare 14.13.21.99/o115. Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 14.13.22.99/4116. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA 14.13.20.99/1──────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Poz. 72-78 din anexa 1a) au fost introduse de primul alin. al art. 1 din ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 30 mai 1996.Poz. 79-90 din anexa 1a) au fost introduse de art. 1 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 1 iulie 1997.Poz. 79-90 din anexa 1a) au fost reintroduse de primul alineat al art. 1 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998.Poz. 91-93 din anexa 1a) au fost introduse de art. 2 din ORDINUL nr. 1.542 din 14 decembrie 1999 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 11 ianuarie 2000.Poz. 94 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 2 din ORDINUL nr. 1.985 din 8 octombrie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 10 ianuarie 2002.Poz. 95 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 1 din ORDINUL nr. 1.985 din 8 octombrie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 10 ianuarie 2002.Poz. 96 din anexa 1a) a fost introdusă de pct. 19 al art. 1 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003**) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003.Poz. 97-108 din anexa 1a) au fost introduse de art. 2 din ORDINUL nr. 203 din 17 februarie 2003**) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003.Poz. 32 din anexa 1a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.074 din 6 august 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2003.Poz. 43 din anexa 1a) a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.074 din 6 august 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2003.Poz. 109 din anexa 1a) a fost introdusă de alin. (2) al art. 8 din NORMELE METODOLOGICE din 9 aprilie 2004 aprobate de ORDINUL nr. 526 din 9 aprilie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 3 mai 2004.Poz. 43 din anexa 1a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.305 din 1 septembrie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 10 septembrie 2004.Poz. 110 din anexa 1a) a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 1.270 din 30 august 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2004.Poz. 111 din anexa 1a) a fost introdusă de pct. 28 al art. 1 din ORDINUL nr. 585 din 6 mai 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 25 mai 2005.Poz. 112 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 11 din ORDINUL nr. 752 din 11 mai 2006 *****) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.Poz. 113 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 13 din ORDINUL nr. 752 din 11 mai 2006 *****) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.Poz. 42 din anexa 1a) a fost modificată de art. 27 din ORDINUL nr. 752 din 11 mai 2006 *****) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.Poz. 47 din anexa 1a) a fost modificată de art. 29 din ORDINUL nr. 752 din 11 mai 2006 *****) publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.Poz. 114 din anexa 1a) a fost introdusă de art. 39 din ORDINUL nr. 752 din 11 mai 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006.Poz. 43 din anexa 1a) a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 654 din 27 aprilie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iunie 2006.Poz. 115 din anexa 1a) a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 octombrie 2006.Poz. 37 din anexa 1a) a fost modificată de lit. i) a art. 1 din ORDINUL nr. 262 din 19 februarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2007.Poz. 116 din anexa 1a) a fost introdusă de lit. i) a art. 1 din ORDINUL nr. 262 din 19 februarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2007.Poz. 111 din anexa 1a) a fost eliminată ca urmare a abrogării ORDINULUI nr. 585 din 6 mai 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 25 mai 2005, de către art. 1 din ORDINUL nr. 1.015 din 4 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014. (la 10-01-2018, Anexa nr. 1a) a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018. )
   +  Anexa nr. 1b)ANEXAreferitoare la modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum și modul de tipărire,difuzare, utilizare și păstrare a acestora - Anexa nr. 1b)  +  Anexa nr. 2
  NORME METODOLOGICE
  de tipărire, de stabilire a prețurilor și tarifelor, de adaptare și utilizare a formularelor specifice
  1. Tipărirea formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea și raportarea impozitelor, taxelor și a altor obligații, precum și a celor care privesc activitatea de trezorerie și alte activități din minister, aprobate prin prezentul ordin, se executa respectând următorul circuit al documentelor:Direcțiile de specialitate din Ministerul Finanțelor, pe baza analizei comenzilor primite de la utilizatori, transmite necesarul de imprimate, cu toate caracteristicile tehnice și termenele de execuție, Direcției presa, relații cu publicul, protocol și administrativ.Pe baza necesarului și a termenelor de execuție, Direcția presa, relații cu publicul, protocol și administrativ emite comenzi și încheie, în condițiile legii, contractul cu Regia Autonomă "Imprimeria Națională".2. Recepția formularelor tipizate se efectuează, din punct de vedere calitativ, de către un reprezentant al direcțiilor de specialitate din minister și, din punct de vedere cantitativ, de către reprezentantul Direcției de presa, relații cu publicul, protocol și administrativ. Recepția se face în prezenta reprezentantului Regiei Autonome "Imprimeria Națională", încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepție.În cazul în care, la cererea Ministerului Finanțelor, transportul formularelor tipărite se efectuează de către Regia Autonomă "Imprimeria Națională", recepția cantitativă se va face la sediul direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București, de către un reprezentant al acestora, încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepție.În situații speciale, stabilite de către direcțiile de specialitate de comun acord cu Direcția generală organizare, resurse umane și servicii generale și Direcția presa, relații cu publicul, protocol și administrativ, recepția cantitativă se poate face la sediul Regiei Autonome "Imprimeria Națională", de către un delegat al direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București, încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepție.3. Direcția presa, relații cu publicul, protocol și administrativ va urmări, totodată, modul de derulare a contractului, propunând măsurile ce se impun în cazul apariției unor situații deosebite.4. Pentru formularele tipizate, comandate de către utilizatorii din afară sistemului Ministerului Finanțelor, direcțiile de specialitate din minister împreună cu Direcția generală organizare, resurse umane și servicii generale vor stabili, pe baza de protocol încheiat cu Regia Autonomă "Imprimeria Națională", procedura de tipărire, difuzare și decontare, precum și modul de evidenta a seriilor și numerelor atribuite formularelor tipărite.5. Prețurile formularelor tipizate și tarifele serviciilor aferente acestora se negociază între Regia Autonomă "Imprimeria Națională" și Direcția generală de reglementare și administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordonează activitatea de prețuri.6. Modificarea formularelor existente și introducerea în nomenclator a unor noi formulare sau variante ale acestora se fac prin ordin al ministrului de stat, ministrului finanțelor. Atunci când complexitatea unor formulare o impune, direcțiile de specialitate care au stabilit modelul formularelor pot elabora și instrucțiuni de completare și de utilizare, care urmează același regim de tipărire și de difuzare cu cel al formularelor la care se referă.7. În cazul utilizării echipamentelor informatice pentru editarea și completarea unor formulare, modelele formularelor respective pot fi adaptate în funcție de necesitățile proprii de utilizare, în condițiile respectării cel puțin a elementelor din modelul existent în nomenclatorul și cu aprobarea direcțiilor de specialitate care elaborează formularul al cărui model urmează a fi modificat.8. Se mențin aprobările de modele de facturi acordate pe baza de ordin al ministrului de stat, ministrului finanțelor, cu condiția respectării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/1995 ai ale prezentului ordin în ce privește tipărirea.
   +  Anexa nr. 3
  NORME METODOLOGICE
  de tipărire, de stabilire a prețurilor și a
  tarifelor, de recepție și de contractare a
  formularelor administrative vamale pentru
  stabilirea, evidența, urmărirea, încasarea și
  raportarea taxelor vamale și a altor drepturi
  cuvenite bugetului de stat
  Tipărirea formularelor administrative vamale pentru stabilirea, evidența, urmărirea, încasarea și raportarea taxelor vamale și a altor drepturi cuvenite bugetului de stat, din Direcția generală a vămilor, aprobate prin prezentul ordin, se execută respectând următorul circuit al documentelor:Direcția generală a vămilor transmite Regiei Autonome "Imprimeria Națională" necesarul de imprimate, caracteristicile tehnice, tirajul, precum și modul de evidență a seriilor și numerelor atribuite formularelor administrative vamale, în baza analizei solicitărilor direcțiilor regionale vamale.În urma negocierii prețurilor formularelor tipizate vamale și a tarifelor serviciilor aferente realizării acestora dintre Regia Autonomă "Imprimeria Națională" și Ministerul Finanțelor, prin Direcția generală de reglementare și administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordonează activitatea de prețuri, aceasta din urmă transmite Direcției generale a vămilor prețurile aprobate ale tipizatelor, care vor sta la baza emiterii comenzilor și încheierii contractelor cu Regia Autonomă "Imprimeria Națională".Bunul de tipar pentru formularele tipizate vamale contractate va fi acordat de către direcțiile de specialitate din cadrul Direcției generale a vămilor la termenele și în condițiile stabilite în contractul încheiat, conform legii, între părți.Recepția formularelor tipizate vamale, din punct de vedere cantitativ și calitativ, se va efectua la depozitul Direcției generale a vămilor din București, Calea Rahovei nr. 196, sectorul 5, prin participarea reprezentanților ambelor părți, iar transportul acestora la locul de depozitare va fi efectuat de către Regia Autonomă "Imprimeria Națională".Termenele de execuție, modalitatea de plată, precum și celelalte condiții se vor stipula în contractul încheiat, în condițiile legii, cu Regia Autonomă "Imprimeria Națională".Direcția economică și investiții - Serviciul analiză-prognoză și achiziții pentru activitatea vamală, din cadrul Direcției generale a vămilor, va urmări modul de derulare a contractului, propunând măsurile ce se impun în cazul apariției unor situații deosebite.-----------Anexa nr. 3 a fost introdusă de art. 2 din ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 30 mai 1996 și are conținutul anexei 2 din același act normativ.------