ORDIN nr. 141 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea tarifelor specifice și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014  Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 35 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele specifice și indicii specifici utilizați la stabilirea componentelor T(R), T(U) și T(I) ale tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, prevăzuți în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă condițiile ce stau la baza stabilirii indicilor specifici prevăzuți la art. 1, utilizați pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Operatorii de rețea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de medie și joasă tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 3 decembrie 2014.Nr. 141.  +  Anexa nr. 1Tarifele specifice și indicii specifici utilizați la stabilireacomponentelor T(R), T(U) și T(I) ale tarifelor de racordare autilizatorilor la rețelele electrice de interes public
  Indicii specifici utilizați pentru calculul componentei T_R a tarifului de racordare
  Tipul instalației de racordareIndici specificiU.M.Varianta/Valoare fără TVA
  Branșamente:fără priză de pământcu priză de pământ
  Branșament monofazat radial aerian
  branșament monofazat aerian standardc_bma, p_bmalei/buc.1.3402.190
  deschidere suplimentarăa_mlei/buc.1.8101.810
  Branșament monofazat radial subteran
  branșament monofazat subteran standard L ≤ 20 m din LEAc_bms, p_bmslei/buc.2.0602.670
  branșament monofazat subteran standard L ≤ 20 m din firidăc_bms, p_bmslei/buc.1.8202.310
  creșterea lungimii cu 1 m față de L = 20 ms_mlei/m6060
  Branșament trifazat radial aerian
  branșament trifazat aerian standardc_bta, p_btalei/buc.1.4602.430
  deschidere suplimentarăa_tlei/buc.1.9301.930
  Branșament trifazat radial subteran
  branșament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din LEAc_bts, p_btslei/buc.2.4303.030
  branșament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă S ≤ 20 kVA c_bts, p_btslei/buc.2.0602.670
  branșament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă 20 kVA < S < 30 kVAc_bts, p_btslei/buc.2.2002.800
  - creșterea lungimii cu 1 m față de L = 20 ms_tlei/m7070
  Racorduri de medie tensiune
  Racord aerian de MT
  indice specific pentru prima deschiderec_ralei/buc.34.700
  indice specific pentru o deschidere suplimentarăa_ralei/buc.21.400
  Racord subteran de MT din LEA MT
  indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racorduluic_rslei/buc.30.100
  indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racorduluis_rslei/m240
  Racord subteran de MT din stație/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune
  indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racorduluic_rslei/buc.1.710
  indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racorduluis_rslei/m240
  Posturi de transformare:cu un transformatorcu două transformatoare
  Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR ≤ 63 kVAc_PTAlei53.400
  Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 100 kVAc_PTAlei60.600
  Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 160 kVAc_PTAlei72.700
  Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 250 kVAc_PTAlei83.600
  Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 400 kVAc_PTAlei129.500
  Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 160 kVAc_PTClei195.800
  Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 250 kVAc_PTClei205.400
  Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 400 kVAc_PTClei213.900
  Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 630 kVAc_PTClei232.000
  Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, în cabină, echipat cu TR de 160 kVAc_PTClei218.700
  Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, în cabină, echipat cu TR de 250 kVAc_PTClei228.400
  Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, în cabină, echipat cu TR de 400 kVAc_PTClei235.700312.300
  Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieșire sau dublă derivație, în cabină, echipat cu TR de 630 kVAc_PTClei253.800329.900
  Punct de conexiune MT/MT c_PClei206.700
  (la 11-03-2022, Tabelul Indicii specifici utilizați pentru calculul componentei T_R a tarifului de racordare din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 22 din 9 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 11 martie 2022 )
  Tarife specifice utilizate pentru calculul componentei T(U) a tarifului de racordare
  Tip utilizator Tensiune punctdelimitare Tarif specific U.M. Valoare fără TVA
  Client final casnic JT T(U) lei 80
  Client final noncasnic, S ≤ 10 kVA JT T(U) lei 110
  Client final noncasnic, 10 kVA < S ≤ 50 kVA JT T(U) lei 120
  Client final noncasnic, S > 50 kVA JT T(U) lei 130
  Loc de consum, S ≤ 50 kVA MT T(U) lei 140
  Loc de consum, 50 kVA < S ≤ 100 kVA MT T(U) lei 150
  Loc de consum, S >100 kVA MT T(U) lei 160
  Loc de producere/loc de consum și de producere JT [T(U)](JT) lei 450
  Loc de producere/loc de consum și de producere, centrală dispecerizabilă; putereaaprobată: 5 MW < P ≤ 10 MW MT, IT [T(U)](certif) lei 2.400
  Loc de producere/loc de consum și de producere, centrală dispecerizabilă; putereaaprobată: P > 10 MW MT, IT [T(U)](certif) lei 3.580
  Loc de producere/loc de consum și de producere, centrală nedispecerizabilă cu putere > 1 MW MT, IT [T(U)](certif) lei 2.130
  Tarife specifice corespunzătoare elementelor componente ale unei rețele electrice de interes public (elemente de calcul), utilizate pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare
  Denumire element de calcul Tarif specific U.M. Valoare fără TVA
  Linie electrică de joasă tensiune aeriană I(JTA) lei/MVA 309.000
  Linie electrică de joasă tensiune subterană i(JTS) lei/MVA 215.000
  Post de transformare aerian i(PTA) lei/MVA 280.000
  Post de transformare în cabină i(PTC) lei/MVA 392.000
  Linie electrică de medie tensiune aeriană i(MTA) lei/MVA 97.000
  Linie electrică de medie tensiune subterană i(MTS) lei/MVA 67.000
  Stație electrică de transformare 110 kV/MT i(ST110/MT) lei/MVA 432.000
  Linie electrică de 110 kV i(LE110) lei/MVA 231.000
  Stație electrică de transformare 220/110 kV i(ST220/110)lei/MVA 283.000
  Stație electrică de transformare 400/110 kV i(ST400/110)lei/MVA 283.000
  Stație electrică de transformare 400/220 kV i(ST400/220)lei/MVA 176.000
  Linie electrică de 220 kV i(LE220) lei/MVA 312.000
  Linie electrică de 400 kV i(LE400) lei/MVA 118.000
   +  Anexa nr. 2
  Condițiile ce stau la baza stabilirii indicilor specifici utilizați pentru calculul componentei T_R a tarifului de racordare
  1. Valorile aprobate pentru indicii specifici utilizați pentru calculul componentei T_R a tarifului de racordare cuprind costul asistenței tehnice asigurate de operatorul de rețea pentru supravegherea execuției lucrării și pentru recepția acesteia.2. Valorile aprobate pentru indicii specifici utilizați pentru calculul componentei T_R a tarifului de racordare nu cuprind taxele pentru obținerea autorizației de construire pentru instalația de racordare și pentru avizele necesare obținerii acesteia. Taxele care sunt aplicabile se achită suplimentar de către utilizator.3. Valorile indicilor specifici pentru branșamentele cu priză de pământ cuprind instalația de legare la pământ având priza de pământ cu rezistența mai mică de 4 Ω.4. Schema standard a unui branșament aerian corespunde unui branșament realizat direct la clădire fără stâlp intermediar, cu consolă sau fixat direct pe peretele clădirii.5. Schema standard a unui branșament subteran din linia electrică aeriană de joasă tensiune (LEA JT) corespunde unui branșament realizat pe un traseu cu lungimea de 20 m, la care se adaugă coborârea pe stâlpul LEA JT în lungime de 8 m.6. În situația racordului aerian de medie tensiune (MT), valoarea indicelui specific pentru o deschidere suplimentară a_ra cuprinde costul unui stâlp de susținere cu priză de pământ.7. Valorile indicilor specifici pentru posturile de transformare MT/JT în cabină și pentru punctul de conexiune MT/MT cuprind costul anvelopei de beton și al instalației de legare la pământ, inclusiv al prizei de pământ.8. Valorile indicilor specifici pentru posturile de transformare MT/JT în cabină cu două transformatoare cuprind costurile celor două transformatoare, precum și costurile a două tablouri de JT.9. Valorile indicilor specifici pentru branșamente și pentru posturile de transformare MT/JT nu cuprind contravaloarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție și/sau a contorului/contoarelor de decontare și nici costul cu montarea acestora. (la 11-03-2022, Punctul 9. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 22 din 9 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 11 martie 2022 ) (la 01-08-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 113 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 04 iulie 2018 )