ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 224 din 24 noiembrie 2000pentru modificarea alin. 1-3 ale art. 37 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Alineatele 1-3 ale articolului 37 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Art. 37. - Prim-magistratul-asistent este asimilat, ca rang şi salarizare, preşedintelui de curte de apel. El este numit dintre magistraţii-asistenţi şefi cu o vechime de cel puţin 4 ani.Magistraţii-asistenţi şefi sunt asimilaţi, ca rang şi salarizare, preşedintelui de tribunal şi sunt numiţi dintre magistraţii-asistenţi cu o vechime de cel puţin 3 ani în aceasta funcţie. După un stagiu de 2 ani ca magistrat-asistent şef ei pot fi inaintati pe loc în funcţia de vicepreşedinte de curte de apel şi după alţi 5 ani în funcţia de preşedinte de curte de apel.Magistraţii-asistenţi sunt asimilaţi, ca rang şi salarizare, judecătorului de curte de apel şi sunt numiţi dintre judecătorii sau procurorii cu o vechime în magistratura de cel puţin 4 ani. După un stagiu de 3 ani în aceasta funcţie ei pot fi inaintati pe loc în funcţia de vicepreşedinte de tribunal, iar după alţi 3 ani, în funcţia de preşedinte de tribunal."  +  Articolul 2Magistraţii-asistenţi şi magistraţii-asistenţi şefi care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au fost inaintati pe loc, potrivit legii, în gradul de judecător de curte de apel, sunt asimilaţi, ca rang şi salarizare, funcţiei de preşedinte de tribunal.  +  Articolul 3Salarizarea magistraţilor-asistenţi, magistraţilor-asistenţi şefi şi prim-magistratului asistent ai Curţii Supreme de Justiţie este cea reglementată de Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, pentru funcţiile cu care aceştia sunt asimilaţi potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în limita fondurilor bugetare aprobate.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Ministru de stat, ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian Albu--------