PROCEDURĂ din 16 iulie 2020pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 28 iulie 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.149 din 16 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 669 din 28 iulie 2020.
     +  Articolul 1(1) Furnizorii de formare profesională care doresc să organizeze programe de specializare sau perfecționare în sistem on-line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaștere națională, trebuie să se autorizeze în condițiile prezentei proceduri.(2) Furnizorii de formare profesională care doresc să realizeze programe de specializare sau perfecționare atât în spații special amenajate pentru formarea profesională, cât și în sistem on-line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaștere națională, trebuie să se autorizeze în condițiile Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, și a prezentei proceduri.(3) Furnizorii de formare profesională care doresc să realizeze programe de inițiere în sistem on-line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaștere națională, trebuie să fie autorizați pentru întregul program de calificare în condițiile Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare.(4) Autorizarea programelor de formare profesională derulate on-line se poate face doar pentru domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.  +  Articolul 2(1) Pentru a se supune autorizării în vederea organizării de programe on-line, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:a) să fie legal constituiți;b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înființare activități de formare profesională;c) să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate, potrivit legislației în vigoare.(2) Furnizorii de formare profesională care depun certificate fiscale cu datorii au obligația de a depune și o declarație pe propria răspundere prin care își asumă faptul că vor achita toate datoriile până la data de 15 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, și că vor depune certificatul fiscal care să ateste prevederile alin. (1) lit. c).(3) Dovada îndeplinirii condiției de eligibilitate prevăzute la alin. (1) lit. c) se depune până la data de 31 ianuarie 2021; în caz contrar autorizația se retrage de drept.  +  Articolul 3Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani.  +  Articolul 4(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării au în vedere următoarele elemente:a) programul de formare profesională;b) resursele necesare desfășurării programului de formare profesională;c) experiența furnizorului de formare profesională și rezultatele activității lui anterioare obținerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-a realizat, dacă este cazul.(2) Elementele prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în fișa de autoevaluare.(3) Neîndeplinirea criteriilor de autorizare determină respingerea cererii de autorizare.  +  Articolul 5(1) În vederea autorizării, programul de formare profesională trebuie să cuprindă:a) datele de identificare a programului de formare profesională;b) condițiile de acces;c) obiectivele exprimate în competențele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul de formare profesională, în concordanță cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național;d) durata de pregătire;e) locul de desfășurare;f) formele de organizare on-line a programului de formare profesională, instrumentele folosite și modalitatea de efectuare a prezenței participanților;g) planul de pregătire;h) numărul de participanți;i) procedura de evaluare a programului de formare profesională;j) programa de pregătire;k) modalitățile de evaluare a participanților la programul de formare profesională;l) modalitățile de înregistrare și stocare a activităților de formare derulate în sistem on-line, precum și a activității fiecărui participant la program.(2) Resursele necesare desfășurării programelor de formare profesională sunt:a) resurse umane;b) resurse materiale;c) resurse financiare.  +  Articolul 6(1) Resursele umane ale programului de formare profesională se referă la persoanele cu atribuții de pregătire teoretică și practică, denumite în continuare formatori.(2) Pentru a fi autorizați pentru organizarea de programe de formare în sistem on-line, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților, pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire și care dețin competențe digitale dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declarație pe propria răspundere.  +  Articolul 7(1) Furnizorul de formare profesională trebuie să facă dovada că dispune de baza materială necesară pentru desfășurarea programului de formare profesională în sistem online:a) furnizorul de formare profesională trebuie să îi asigure fiecărui participant la programul de formare profesională posibilitatea să își desfășoare activitatea teoretică sau practică și totodată să fie supravegheat și îndrumat de către formator;b) fiecărui participant la programul de formare profesională i se asigură echipamentele necesare desfășurării în condiții optime a programului de formare, dacă aceștia declară că nu le dețin;c) fiecare participant la programul de formare profesională are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/Manualul cursantului poate fi distribuit participanților la programul de formare profesională și sub formă de fascicule, pe măsura parcurgerii programei de pregătire;d) după caz, furnizorul de formare profesională pune la dispoziție participanților la programul de formare profesională alte materiale de tipul: materiale documentare, bibliografie, programe informatice.(2) Baza materială prevăzută la alin. (1) a furnizorilor de programe de formare profesională poate fi deținută în proprietate sau concesionată, închiriată, dobândită prin parteneriat ori alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente.  +  Articolul 8Criteriile privind experiența furnizorului de formare profesională devin obligatorii la evaluarea în vederea reînnoirii autorizației.  +  Articolul 9(1) Cererea de autorizare, însoțită de dosarul de autorizare, se depune prin poșta electronică, direct sau prin poștă cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din județul în care furnizorul de formare profesională are sediul social.(2) Fiecare filă a dosarului de autorizare este numerotată, iar pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională. Prima pagină din dosarul de autorizare este opisul.  +  Articolul 10(1) Procedura de autorizare se declanșează la data înregistrării cererii de autorizare în Registrul de evidență a cererilor de autorizare.(2) În cazul în care se constată nereguli ale documentației depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are o singură dată posibilitatea de a remedia aceste nereguli, în termen de 30 de zile de la data notificării.  +  Articolul 11(1) Potrivit art. 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare folosesc specialiști ale căror pregătire și experiență au legătură directă cu ocupația pentru care se solicită autorizarea și care dețin competențe digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declarație pe propria răspundere.(2) Desemnarea specialiștilor pentru evaluarea furnizorului se face, prin rotație, dintre specialiștii ale căror pregătire și experiență au legătură cu ocupația pentru care se solicită autorizarea și care dețin competențe digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declarație pe propria răspundere.(3) În cazul în care comisia de autorizare nu poate selecta specialiști pe plan local, apelează la specialiști din listele altor comisii de autorizare județene.(4) Specialistul desemnat pentru evaluarea unui furnizor de formare este obligat să dea o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre următoarele situații de incompatibilitate:a) nu se află în raport de rudenie până la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare profesională;b) nu se află într-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională;c) nu a participat la elaborarea programului de formare profesională supus autorizării;d) nu are calitatea de formator în cadrul acestui program.  +  Articolul 12(1) Dosarele de autorizare complete sunt analizate de către comisia de autorizare.(2) Comisia de autorizare verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. Dacă se constată că aceste condiții nu sunt îndeplinite, furnizorul de formare profesională este atenționat în scris, în termen de 5 zile de la data constatării. Furnizorul de formare profesională are posibilitatea să demonstreze cu acte că îndeplinește criteriile de eligibilitate, o singură dată, în termen de 30 de zile de la data atenționării.(3) În cazul în care comisia de autorizare constată că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, președintele acesteia alege din lista de specialiști aprobată 2 specialiști ale căror pregătire și experiență au legătură directă cu ocupația pentru care se solicită autorizarea și care dețin competențe digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declarație pe propria răspundere.(4) Numirea specialiștilor care vor efectua evaluarea programului de formare profesională se face prin decizie a comisiei de autorizare.  +  Articolul 13(1) Fiecare specialist verifică, în mod independent, dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare:a) prin analiza documentației din dosarul de autorizare;b) prin deplasare la locul de desfășurare a procesului de formare profesională, în vederea confruntării situațiilor descrise în documente cu situația faptică.(2) Fiecare specialist consemnează independent rezultatele evaluării în raportul de evaluare și îl depune la secretariatul tehnic.(3) Dacă specialistul constată că anumite criterii nu sunt îndeplinite, notifică acest fapt furnizorului de formare profesională evaluat și atașează o copie a notificării la raportul de evaluare.(4) În termen de 30 de zile de la data notificării, pentru continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte comisiei de autorizare dovezi privind îndeplinirea criteriilor de autorizare.  +  Articolul 14(1) Comisia de autorizare, întrunită la cererea președintelui acesteia, conform art. 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, soluționează cererea de autorizare în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregulilor constatate potrivit art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (2), respectiv art. 13 alin. (4) din prezenta procedură.(2) Comisia de autorizare analizează documentația cuprinsă în dosarul de autorizare, precum și rapoartele de evaluare întocmite de specialiști și decide acordarea autorizației sau respingerea cererii de autorizare, motivând această decizie.(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se transmite furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea.  +  Articolul 15Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesională decizia comisiei de autorizare prevăzută la art. 14 alin. (2) sau motivarea respingerii cererii de autorizare în termen de 5 zile de la data luării acesteia.  +  Articolul 16(1) În urma deciziei de acordare a autorizării, secretariatul tehnic completează autorizația și o înregistrează în registrul de evidență a autorizațiilor.(2) Autorizația se identifică prin număr, serie și data eliberării.  +  Articolul 17(1) Autorizația se eliberează de către secretariatul tehnic reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, în cel mult 15 zile de la data comunicării deciziei de autorizare.(2) Autorizația este valabilă 4 ani de la data deciziei de autorizare.  +  Articolul 18(1) Furnizorul de formare profesională a cărui solicitare de autorizare a fost respinsă de către comisia de autorizare poate contesta această decizie în termen de 30 de zile de la comunicare.(2) Contestația, însoțită de o copie de pe decizia comisiei de autorizare, se transmite la registratura Ministerului Muncii și Protecției Sociale.  +  Articolul 19(1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale analizează contestația furnizorului de formare profesională și înființează o comisie de soluționare a contestațiilor.(2) După analiza documentelor, comisia de soluționare a contestațiilor întocmește un raport de constatare.  +  Articolul 20Soluționarea contestației se face în termen de 15 zile de la data înregistrării contestației, prin hotărâre a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care se emite în 3 exemplare. Hotărârea privind admiterea sau respingerea contestației cuprinde și motivarea soluției.  +  Articolul 21În cazul admiterii contestației, comisia de autorizare care a soluționat inițial cererea de autorizare îi eliberează furnizorului de formare profesională autorizația, în termen de 15 zile de la data rezolvării contestației.  +  Articolul 22Furnizorul de formare profesională nemulțumit de soluționarea contestației se poate adresa instanței judecătorești competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23Hotărârea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, luată în urma soluționării contestației, precum și hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești sunt obligatorii pentru comisia de autorizare.  +  Articolul 24Datele privind furnizorii de formare profesională și programele de formare profesională autorizate se înscriu în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților autorizați.  +  Articolul 25Furnizorul de formare profesională care dorește să reînnoiască autorizația poate depune, cu maximum 60 de zile înainte de expirarea valabilității acesteia, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, însoțită de dosarul de autorizare, prevăzute la art. 9 din prezenta procedură.  +  Articolul 26(1) Furnizorii de formare profesională autorizați au următoarele obligații:a) să presteze serviciul de formare profesională, respectând criteriile de autorizare;b) să trateze participanții la programele de formare profesională fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă;c) să adapteze programele de formare profesională la necesitățile persoanelor cu nevoi speciale;d) să asigure confidențialitatea datelor despre participanții la programele de formare profesională;e) să permită accesul acestora la propriile date;f) să pună la dispoziția persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informațiile și documentele solicitate, referitoare la activitatea de formare;g) să pună la dispoziția echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesională, completate de participanții la program;h) să înregistreze activitățile de formare derulate în sistem on-line, precum și activitatea fiecărui participant la program și să pună la dispoziția echipelor de monitorizare înregistrările;i) să comunice în timp util datele statistice solicitate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.(2) Orice schimbări în statutul și activitatea furnizorului de formare profesională, care modifică condițiile în care a fost autorizat, vor fi aduse la cunoștință comisiei de autorizare, în scris, în cel mult 15 zile de la data producerii schimbărilor.  +  Articolul 27(1) Criteriile care stau la baza autorizării furnizorilor de formare stau și la baza monitorizării acestora.(2) Dacă la monitorizare se constată că furnizorul de formare nu mai îndeplinește criteriile de autorizare, furnizorului de formare i se retrage autorizația.(3) Procedura de monitorizare a furnizorilor de formare autorizați este cea prevăzută în Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prevederile de la alin. (3) se completează cu obligația furnizorilor de formare profesională autorizați de a face dovada derulării activităților de formare și a prezenței cursanților, prin stocarea înregistrărilor sau alte mijloace tehnice relevante, care se pun la dispoziția evaluatorilor.  +  Articolul 28În procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare în sistem on-line se utilizează anexele la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu menționarea furnizării programelor în sistem on-line și adaptarea acestora, după caz.  +  Articolul 29Examenul de absolvire se desfășoară în condițiile Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor cap. II din anexa nr. 3 la ordin.