ORDIN nr. 1.149 din 16 iulie 2020privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 28 iulie 2020  Având în vedere prevederile:– art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții;– Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale nr. 1.151/4.115/2018 privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare;– Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.005/2020 pentru stabilirea domeniilor de activitate și a instrucțiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem online,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare în vederea desfășurării programelor de formare profesională autorizate în sistem on-line, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă instrucțiunile privind notificarea pentru desfășurarea programelor de formare profesională în sistem online de către furnizorii de formare profesională autorizați, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 16 iulie 2020.Nr. 1.149.  +  Anexa nr. 1
  DOMENIILE DE ACTIVITATE
  pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare
  în vederea desfășurării programelor de formare profesională autorizate în sistem on-line
  I. Pentru pregătirea teoretică:Toate programele de formare profesională autorizate de inițiere, specializare, perfecționare, precum și cele de calificare de nivel 2, 3, 4, conform Cadrului național al calificărilor, cu excepția celor de nivel 1II. Pentru pregătirea practică^11. Competențe-cheie^2:a) competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale;b) competențe de comunicare în limbi străine;c) competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;e) competențe sociale și civice;f) competențe antreprenoriale;g) competențe de sensibilizare și de expresie culturală;h) competența de a învăța să înveți.2. Activități financiare, bancare, de asigurări (inclusiv contabilitate)3. Administrație și servicii publice (inclusiv programele din domeniul resurselor umane și managementului)4. Economie socială5. Tehnologia informației, comunicații, poștă6. Educație și formare profesională, cercetare-proiectare, sport, cultură (la 12-04-2021, Subpunctul 6. din Punctul II., Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 361 din 8 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 12 aprilie 2021 ) 7. Protecția mediului8. Electrotehnică, automatică, electronică9. Mass-media, edituri și tipografie10. Servicii de asistență, consultanță, suport (la 08-03-2022, Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 251 din 1 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 08 martie 2022 ) ^1 Se pot desfășura în sistem on-line dacă nu implică activități practice care trebuie să se desfășoare într-un spațiu cu dotări specifice, conform standardului ocupațional.^2 Conform art. 68 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2PROCEDURApentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formareprofesională a adulților în sistem on-line  +  Anexa nr. 3INSTRUCȚIUNIprivind notificarea pentru desfășurarea programelor de formare profesională în sistemon-line de către furnizorii de formare profesională autorizați