NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30 octombrie 2006  Notă
  Aprobate prin Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 882 din 30 octombrie 2006.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile folosite au următoarea semnificație:1. autorizare a funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă - asumarea de către angajator a responsabilității privind legalitatea desfășurării activității din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;2. serviciu intern de prevenire și protecție - totalitatea resurselor materiale și umane alocate pentru efectuarea activităților de prevenire și protecție în întreprindere și/sau unitate;3. comitet de securitate și sănătate în muncă - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participării și consultării periodice în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;4. zone cu risc ridicat și specific - acele zone din cadrul întreprinderii și/sau unității în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecințe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;5. accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical sau, după caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale; (la 27-09-2010, Pct. 5 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) 6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;7. accident mortal (D) - accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;8. accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel puțin 3 persoane, în același timp și din aceleași cauze, în cadrul aceluiași eveniment;9. accident de muncă de circulație - accident survenit în timpul circulației pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;10. accident de muncă de traseu:a) accident survenit în timpul și pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu și invers și care a antrenat vătămarea sau decesul;b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa și invers, și care a antrenat vătămarea sau decesul;c) accident care a antrenat vătămarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde își încasează salariul și invers, dacă acesta este organizat de angajator în afara unității; (la 27-09-2010, Litera c) a pct. 10 al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) 11. accident în afara muncii - accident care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 lit. g) și la art. 30 din lege;12. invaliditate - pierdere parțială sau totală a capacității de muncă, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;13. invaliditate evidentă - pierdere a capacității de muncă datorată unor vătămări evidente, cum ar fi un braț smuls din umăr, produse în urma unui eveniment, până la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în drept;14. intoxicație acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă;15. îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare și funcționare, fișa postului, deciziile scrise, dispozițiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale șefilor ierarhici ai acestuia;16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului, autorităților prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege; (la 07-03-2022, Punctul 16. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) 17. evidență - mijloacele și modalitățile de păstrare a informațiilor referitoare la evenimentele produse;18. cercetare a bolilor profesionale - procedură efectuată în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;19. semnalare a bolilor profesionale - procedură prin care se indică pentru prima oară faptul că o boală ar putea fi profesională;20. raportare a bolilor profesionale declarate, contestate și infirmate - procedura prin care direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București transmit informații referitoare la bolile profesionale declarate, a celor contestate și a celor infirmate, precum și motivarea infirmării lor, la Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Secția sănătate ocupațională și informare toxicologică, Compartimentul sănătate ocupațională din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, denumit în continuare Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar, care se includ în Registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale, prevăzut la art. 166; (la 07-03-2022, Punctul 20. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) 21. semnătură electronică - semnătura electronică astfel cum este definită la art. 3 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE; (la 07-03-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) 22. semnătură electronică avansată - semnătura electronică avansată astfel cum este definită la art. 3 pct. 11 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE; (la 07-03-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) 23. semnătură electronică calificată - semnătura electronică calificată astfel cum este definită la art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. (la 07-03-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Capitolul II Autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă  +  Articolul 3În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale, angajatorii au obligația să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități.  +  Articolul 4Nu se autorizează, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcționării, inclusiv din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;b) persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării este reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare. (la 27-09-2010, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 5Asumarea de către angajator a responsabilității privind legalitatea desfășurării activității din punct de vedere al securității și sănătății în muncă se face pentru activitățile care se desfășoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.  +  Articolul 6(1) În vederea autorizării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, angajatorul are obligația să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele acte:a) copii de pe actele de înființare;b) declarația pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezultă că pentru activitățile declarate sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul securității și sănătății în muncă.(3) Pentru actele depuse în susținerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.  +  Articolul 7În vederea autorizării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, inspectoratele teritoriale de muncă procedează după cum urmează:a) înregistrează cererile de autorizare a funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;b) verifică actele depuse în susținerea acestora, precum și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 6;c) completează și emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;d) asigură evidența certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;e) asigură arhivarea documentației în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare.  +  Articolul 8Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 9Certificatul constatator, emis în baza declarației pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să desfășoare activitățile pentru care au obținut certificatul.  +  Articolul 10(1) În cazul în care în cadrul controalelor se constată încălcări ale prevederilor legale din domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorul de muncă poate dispune sistarea activității și, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de muncă înscrierea măsurii sistare a activității în certificatul constatator.(2) În baza propunerii inspectorului de muncă, inspectoratul teritorial de muncă consemnează în certificatul constatator măsura sistării activității prevăzută la alin. (1). (la 27-09-2010, Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 11(1) În situația prevăzută la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității și a obținut autorizarea conform art. 6.(2) În situația prevăzută la alin. (1), cererea va fi însoțită de certificatul constatator eliberat inițial, în original.(3) Inspectoratul teritorial de muncă va menționa în certificatul constatator data reluării activității.  +  Capitolul III Servicii de prevenire și protecție  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 12Prezentul capitol stabilește cerințele minime pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere și/sau unitate și protecția lucrătorilor la locul de muncă, cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, organizarea activităților de prevenire și protecție în cadrul întreprinderii și/sau unității, a serviciilor externe de prevenire și protecție, stabilirea criteriilor de evaluare și a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum și reglementarea statutului de reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă.  +  Articolul 13Angajatorul trebuie să asigure planificarea, organizarea și mijloacele necesare activității de prevenire și protecție în unitatea și/sau întreprinderea sa.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea activităților de prevenire și protecție  +  Articolul 14Organizarea activităților de prevenire și protecție este realizată de către angajator, în următoarele moduri:a) prin asumarea de către angajator, în condițiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuțiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție;c) prin înființarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire și protecție; (la 27-09-2010, Litera c) a art. 14 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) d) prin apelarea la servicii externe de prevenire și protecție.  +  Articolul 15(1) Activitățile de prevenire și protecție desfășurate prin modalitățile prevăzute la art. 14 în cadrul întreprinderii și/sau al unității sunt următoarele:1. identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție; (la 27-09-2010, Pct. 2 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) 3. elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în întreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator; (la 27-09-2010, Pct. 3 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) 4. propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;5. verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului; (la 27-09-2010, Pct. 5 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) 6. întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite; (la 27-09-2010, Pct. 7 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) 8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;9. asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107, și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;10. evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107;11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;12. evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;13. evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;14. evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;15. monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;16. verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora; (la 27-09-2010, Pct. 17 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) 18. întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;19. evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;20. identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;21. urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;23. întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;26. colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;27. colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;29. propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă; (la 27-09-2010, Pct. 29 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) 30. propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități;32. evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările și/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp și de către persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 (la 27-09-2010, Pct. 32 al alin. (1) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) 33. alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă. (la 27-09-2010, Pct. 33 al alin. (1) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (2) Activitățile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 și 25 din lege.(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii și/sau unității, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puțin, în următoarele situații:a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă, substanțele ori preparatele chimice utilizate și amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;b) după producerea unui eveniment;c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariția unor riscuri noi;d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparținând grupurilor sensibile la riscuri specifice;e) la executarea unor lucrări speciale. (la 27-09-2010, Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 16(1) În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activitățile din domeniul securității și sănătății în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) activitățile desfășurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5;b) angajatorul își desfășoară activitatea profesională în mod efectiv și cu regularitate în întreprindere și/sau unitate;c) angajatorul a urmat cel puțin un program de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore și conținutul prevăzut în anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.(2) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulți lucrători ori poate organiza serviciul intern de prevenire și protecție și/sau poate să apeleze la servicii externe, în condițiile prezentelor norme metodologice.(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnați/serviciile interne de prevenire și protecție nu au capacitățile și aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităților de prevenire și protecție prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activități de prevenire și protecție pe care nu le poate desfășura cu personalul propriu. (la 27-09-2010, Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 17(1) În cazul întreprinderilor care au între 10 și 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activitățile din domeniul securității și sănătății în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c);b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecințe grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.(2) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulți lucrători ori poate organiza unul sau mai multe servicii interne de prevenire și protecție și/sau poate să apeleze la servicii externe, în condițiile prezentelor norme metodologice.(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnați/serviciile interne de prevenire și protecție nu au capacitățile și aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităților de prevenire și protecție prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activități de prevenire și protecție pe care nu le poate desfășura cu personalul propriu. (la 27-09-2010, Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 18(1) În cazul întreprinderilor și/sau unităților care au între 50 și 249 de lucrători, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulți lucrători ori să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire și protecție pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție din cadrul întreprinderii.(2) În cazul întreprinderilor și/sau unităților prevăzute la alin. (1) care desfășoară activități dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire și protecție.(3) În cazul în care lucrătorii desemnați, serviciile interne de prevenire și protecție nu au capacitățile și aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităților de prevenire și protecție prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activități de prevenire și protecție pe care nu le poate desfășura cu personalul propriu. (la 27-09-2010, Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 19(1) În cazul întreprinderilor și/sau unităților care au peste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire și protecție.(2) În cazul în care serviciile interne de prevenire și protecție nu au capacitățile și aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităților de prevenire și protecție prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activități de prevenire și protecție pe care nu le poate desfășura cu personalul propriu. (la 27-09-2010, Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Secţiunea a 3-a Lucrători desemnați  +  Articolul 20(1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție se face prin decizie scrisă a angajatorului.(2) Angajatorul va desemna lucrătorul numai din rândul lucrătorilor cu care are încheiat contract individual de muncă cu normă întreagă.(3) Angajatorul va consemna în fișa postului activitățile de prevenire și protecție pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze. (la 27-09-2010, Art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 21Pentru a putea să desfășoare activitățile de prevenire și protecție, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, potrivit prevederilor art. 49. (la 27-12-2011, Art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )  +  Articolul 22(1) Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnați în funcție de mărimea întreprinderii și/sau unității și/sau riscurile la care sunt expuși lucrătorii, precum și de distribuția acestora în cadrul întreprinderii și/sau unității.(2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate și timpul necesar pentru ca lucrătorii desemnați să poată desfășura activitățile de prevenire și protecție conform fișei postului.  +  Secţiunea a 4-a Serviciile interne de prevenire și protecție  +  Articolul 23(1) Serviciul intern de prevenire și protecție trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puțin cerințele prevăzute la art. 49 și, după caz, alți lucrători. (la 27-12-2011, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. ) (2) Conducătorul serviciului intern de prevenire și protecție trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 50. (la 27-12-2011, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. ) (3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire și protecție trebuie să fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu normă întreagă încheiat cu angajatorul. (la 27-09-2010, Art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 24(1) Serviciul intern de prevenire și protecție se organizează în subordinea directă a angajatorului ca o structură distinctă.(2) Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire și protecție trebuie să desfășoare numai activități de prevenire și protecție și cel mult activități complementare cum ar fi: prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului.(3) Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare și funcționare activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire și protecție are capacitate și mijloace adecvate.  +  Articolul 25Serviciul intern de prevenire și protecție trebuie să aibă la dispoziție resursele materiale și umane necesare pentru îndeplinirea activităților de prevenire și protecție desfășurate în întreprindere.  +  Articolul 26(1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire și protecție în funcție de mărimea întreprinderii și/sau unității și/sau riscurile la care sunt expuși lucrătorii, precum și de distribuția acestora în cadrul întreprinderii și/sau unității.(2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire și protecție să poată desfășura activitățile specifice.(3) Când angajatorul își desfășoară activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire și protecție trebuie să fie organizat astfel încât să se asigure în mod corespunzător desfășurarea activităților specifice.(4) În situația în care activitatea de prevenire și protecție este asigurată prin mai multe servicii interne, acestea vor acționa coordonat pentru asigurarea eficienței activității.  +  Articolul 27Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 27 din Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Secţiunea a 5-a Servicii externe de prevenire și protecție  +  Articolul 28Serviciul extern de prevenire și protecție asigură, pe bază de contract, activitățile de prevenire și protecție în domeniu.  +  Articolul 29Angajatorul apelează la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.  +  Articolul 30Serviciul extern trebuie să aibă acces la toate informațiile necesare desfășurării activității de prevenire și protecție.  +  Articolul 31Serviciul extern de prevenire și protecție trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată și de mijloacele materiale necesare pentru a-și desfășura activitatea;b) să fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate cu procedura stabilită la art. 35-45.  +  Articolul 32(1) Serviciul extern de prevenire și protecție trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cel puțin cerințele prevăzute la art. 49 și, după caz, alți lucrători. (la 27-12-2011, Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. ) (2) Conducătorul serviciului extern de prevenire și protecție trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 50. (la 27-12-2011, Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. ) (3) În cazul în care serviciul extern de prevenire și protecție este format dintr-o singură persoană, aceasta trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 50. (la 27-12-2011, Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. ) (4) Începând cu data de 1 iulie 2011, o persoană poate să ocupe funcția de conducător la un singur serviciu extern de prevenire și protecție. (la 27-09-2010, Art. 32 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 33(1) Contractul încheiat între angajator și serviciul extern de prevenire și protecție trebuie să cuprindă și următoarele:a) activitățile de prevenire și protecție care vor fi desfășurate de către fiecare serviciu extern de prevenire și protecție;b) modul de colaborare cu lucrătorii desemnați/serviciile interne și/sau cu alte servicii externe de prevenire și protecție;c) clauze privind soluționarea litigiilor apărute între părți.(2) Serviciile externe de prevenire și protecție au obligația să pună la dispoziția beneficiarilor de servicii informațiile prevăzute la art. 26 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. (la 27-09-2010, Art. 33 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 34(1) Serviciul extern de prevenire și protecție trebuie să întocmească un raport de activitate semestrial, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.(2) Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la încheierea semestrului, inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia serviciul extern de prevenire și protecție își are sediul social. (la 27-09-2010, Art. 34 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Secţiunea a 6-a Abilitarea serviciilor externe de prevenire și protecție  +  Articolul 35Abilitarea serviciilor externe de prevenire și protecție se efectuează conform procedurii prevăzute de prezenta secțiune, elaborată cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (5), precum și prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.  +  Articolul 36(1) Serviciile externe de prevenire și protecție pot să își desfășoare activitatea numai dacă sunt în posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire și protecție, denumit în continuare certificat de abilitare, emis de comisia prevăzută la alin. (2), sau în condițiile art. 45^1-45^4.(2) În cadrul fiecărui inspectorat teritorial de muncă, respectiv al municipiului București, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, denumită în continuare Comisia de abilitare și avizare. (la 17-08-2016, sintagma: ministrului muncii, familiei și protecției sociale a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 07 mai 2014 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  (3) Membrii Comisiei de abilitare și avizare prevăzute la alin. (2) sunt:a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de muncă - președinte;b) reprezentantul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, din cadrul comisiei de autorizare județene sau a municipiului București, înființată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale potrivit art. 22 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 07-03-2022, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 36 , Sectiunea a 6-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) c) reprezentantul teritorial al asigurătorului pentru accidente de muncă și boli profesionale.(4) Secretariatul Comisiei de abilitare și avizare este asigurat de persoane din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, numite de către conducerea acestuia.(5) Atribuțiile secretariatului Comisiei de abilitare și avizare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale. (la 17-08-2016, sintagma: ministrului muncii, familiei și protecției sociale a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 07 mai 2014 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  (6) Secretariatul Comisiei de abilitare și avizare asigură:a) cooperarea administrativă cu celelalte autorități din statele membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (IMI), în numele Comisiei de abilitare și avizare, potrivit prevederilor legale;b) verificarea legalității documentelor eliberate de autorități competente din alte state membre, depuse în vederea abilitării, avizării sau notificării, după caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, în cazul în care Comisia de abilitare și avizare consideră că este necesar. (la 27-09-2010, Art. 36 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) Art. 36 a fost modificat de litera c) a pct. 120 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme.
   +  Articolul 37(1) În vederea abilitării pentru activitățile de prevenire și protecție prevăzute la art. 15, solicitanții vor transmite un dosar care va cuprinde următoarele documente:a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire și protecție, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8;b) opisul documentelor din dosar;c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului, care să conțină codul CAEN corespunzător activității pentru care se abilitează, și, după caz, copie de pe actul constitutiv;d) lista cu personalul care va desfășura activități în domeniul securității și sănătății în muncă;e) copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională și nivelul de pregătire, potrivit prevederilor art. 31 și 32, a personalului care va desfășura activități în domeniul securității și sănătății în muncă;f) curriculum vitae pentru personalul care va desfășura activitățile de prevenire și protecție;g) copii ale documentelor care atestă vechimea de cel puțin 5 ani în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire și protecție;h) memoriu de prezentare, din care să rezulte mijloacele materiale și resursele umane de care dispun;i) copii ale deciziei de numire și contractului individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire și protecție;j) copii ale contractelor individuale de muncă ale personalului de execuție din serviciul extern de prevenire și protecție;k) declarații ale personalului serviciului extern de prevenire și protecție privind păstrarea confidențialității, în timpul și după încetarea desfășurării activităților de prevenire și protecție, asupra informațiilor la care are acces.(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitanții care au lucrat cel puțin 5 ani în compartimentele cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Inspecției Muncii, inspectoratelor teritoriale de muncă, Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și caselor teritoriale de pensii, precum și din cadrul instituțiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European și care, la data depunerii dosarului în vederea abilitării, nu mai sunt în activitate în aceste instituții. (la 17-08-2016, sintagma: Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 07 mai 2014 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  (3) Dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute de prezentul articol poate fi făcută și prin documente eliberate de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European, întocmite într-un scop echivalent sau din care să reiasă că sunt îndeplinite cerințele respective, prezentate în copie certificată de către solicitant și însoțite de o traducere neoficială în limba română.(4) Memoriul de prezentare prevăzut la alin. (1) lit. h) trebuie să conțină, cel puțin, informații cu privire la:a) sediu social;b) baza tehnico-materială;c) activitățile de prevenire și protecție prevăzute la art. 15 pe care intenționează să le desfășoare. (la 27-09-2010, Art. 37 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )
   +  Articolul 38(1) Solicitantul trebuie să transmită dosarul prevăzut la art. 37, prin poștă, cu confirmare de primire, cu cel puțin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare și avizare.(2) Cererile se înregistrează în ordinea primirii lor.(3) Procedurile și formalitățile legate de procesarea cererilor vor respecta prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010 (la 27-09-2010, Art. 38 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 39(1) Comisia de abilitare și avizare își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare, aprobat de președintele acesteia.(2) Comisia de abilitare și avizare are următoarele obligații:a) să afișeze data întrunirii la sediul său, pe pagina proprie de internet sau în presa locală, cu cel puțin 15 zile înainte;b) să se întrunească cel puțin o dată pe trimestru, în funcție de numărul de dosare primite;c) să analizeze dosarele solicitanților cu respectarea prevederilor art. 37 și 42;d) să analizeze cazurile prevăzute la art. 41-44 și să decidă în consecință;e) să elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru serviciile externe de prevenire și protecție;f) să restituie solicitanților, prin poștă, dosarele care nu conțin toate documentele prevăzute la art. 37 și să motiveze această decizie;g) să transmită titularilor, prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare și avizare, certificatele de abilitare emise;h) să țină evidența certificatelor de abilitare emise și să arhiveze dosarele în baza cărora s-au emis;i) să întocmească Lista serviciilor externe de prevenire și protecție abilitate, precum și a celor cărora li s-a retras certificatul de abilitare și să transmită această listă la Inspecția Muncii;j) să înștiințeze serviciile externe de prevenire și protecție care fac obiectul prevederilor art. 45^1-45^4 și care au notificat Comisia de abilitare și avizare și să asigure înscrierea acestor servicii în listele respective;k) să asigure, prin secretariat, cooperarea administrativă cu celelalte autorități din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, prin intermediul IMI, potrivit prevederilor legale;l) să verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor eliberate de autorități competente din alte state membre, depuse în vederea autorizării sau notificării, după caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, în cazul în care este necesar. (la 27-09-2010, Art. 39 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 40(1) Solicitantul căruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii înștiințării, să facă contestație la Comisia de contestații constituită în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. (la 17-08-2016, sintagma: Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 07 mai 2014 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  (la 27-09-2010, Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )
  (2) Răspunsul la contestație va fi transmis prin poștă în termen de 30 de zile.
   +  Articolul 41(1) Certificatul de abilitare se retrage de către Comisia de abilitare și avizare care l-a eliberat dacă solicitantul nu a depus două rapoarte semestriale consecutive, în termen, la inspectoratul teritorial de muncă.(2) Dreptul de prestare a serviciilor de către prestatorii cărora li se retrage certificatul de abilitare se consideră că încetează la data primirii înștiințării că certificatul a fost retras, transmisă de Comisia de abilitare și avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă la care sunt luați în evidență.(3) Serviciul extern de prevenire și protecție căruia i s-a retras certificatul de abilitare în condițiile prezentelor norme metodologice are dreptul să solicite abilitarea după o perioadă minimă de un an de la data prevăzută la alin. (2). (la 27-09-2010, Art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 42(1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre condițiile în baza cărora a fost emis.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire și protecție abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire și protecție abilitat;c) schimbarea sediului social;d) schimbarea conducătorului serviciului extern de prevenire și protecție abilitat.(3) Modificările prevăzute la alin. (2) trebuie să fie comunicate Comisiei de abilitare și avizare potrivit art. 43.(4) În situația în care serviciile externe de protecție și prevenire nu mai îndeplinesc condițiile de abilitare, nu au comunicat modificările prevăzute la alin. (2) și nu au solicitat reînnoirea certificatului de abilitare în termenul prevăzut la art. 43, încetează valabilitatea certificatului de abilitare.(5) Serviciile externe de prevenire și protecție abilitate pot informa Comisia de abilitare și avizare cu privire la schimbările prevăzute la alin. (2), inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU electronic).(6) După analizarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Comisia de abilitare și avizare emite noul certificat de abilitare, în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice și cu respectarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010(7) În situația în care serviciul extern de prevenire și protecție nu mai îndeplinește condițiile de abilitare prevăzute de prezentele norme metodologice, Comisia de abilitare și avizare retrage certificatul de abilitare în cauză. (la 27-09-2010, Art. 42 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 43Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10 zile lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiții inițiale, solicitantul va depune următoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare și avizare:a) cerere de reînnoire potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8A, care să conțină lista modificărilor survenite;b) documentele care atestă modificările survenite. (la 27-09-2010, Art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 44(1) Inspectoratele teritoriale de muncă verifică respectarea de către serviciile externe de prevenire și protecție a condițiilor în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare și propun, în scris, Comisiei de abilitare și avizare, dacă este cazul, retragerea certificatului.(2) Comisia de abilitare și avizare analizează argumentele aduse în susținerea propunerii de retragere a certificatului de abilitare și, pe baza acestora, poate retrage certificatul.(3) Comisia de abilitare și avizare comunică titularului retragerea certificatului de abilitare și motivația, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.(4) Titularul certificatului de abilitare retras poate face contestație la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării cu privire la retragere. (la 17-08-2016, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 07 mai 2014 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  (5) Răspunsul la contestație va fi transmis prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile. (la 27-09-2010, Art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )
   +  Articolul 45Lista serviciilor externe de prevenire și protecție abilitate, precum și a celor cărora li s-a retras certificatul de abilitare se afișează și se actualizează pe pagina de internet a Inspecției Muncii. (la 27-09-2010, Art. 45 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )
   +  Secţiunea a 6^1-a Prevederi specifice referitoare la libera circulație a serviciilor externe de prevenire și protecție (la 27-09-2010, Secțiunea a 6^1-a din Cap III a fost introdusă de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 45^1(1) Persoanele fizice și juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire și protecție pe teritoriul României, fără a fi abilitate potrivit prezentelor norme metodologice, în următoarele moduri:a) permanent;b) temporar sau ocazional.(2) Persoanele fizice și juridice stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care nu au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire și protecție pe teritoriul României doar dacă sunt abilitate potrivit prezentelor norme metodologice. (la 27-09-2010, Art. 45^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 45^2(1) Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 45^1 pot presta pe teritoriul României activitățile de prevenire și protecție menționate la art. 15 numai după notificarea prealabilă a Comisiei de abilitare și avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea sau își au sediul, după caz.(2) Începerea prestării activității acestor servicii externe este condiționată de notificarea prevăzută la alin. (1) și, în cazul prevăzut la art. 45^1 alin. (1) lit. a), de transmiterea, împreună cu formularul de notificare, a următoarelor documente:a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, în copie;b) autorizația/atestatul/certificatul emisă/emis într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în copie certificată de deținător și în traducere neoficială;c) lista cu personalul care deține certificate de competență profesională corespunzătoare, semnată și ștampilată de persoana autorizată;d) certificate de competență profesională sau documente similare emise de autorități dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, în copie autorizată de deținător și în traducere neoficială.(3) Dreptul de a presta al persoanelor prevăzute la alin. (1) începe din momentul notificării Comisiei de abilitare și avizare, respectiv la:a) data înregistrării notificării, în situația depunerii la secretariatul Comisiei de abilitare și avizare sau prin PCU electronic;b) data confirmării de primire, în cazul expedierii prin poștă a notificării. (la 27-09-2010, Art. 45^2 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 45^3(1) Persoanele fizice și juridice care doresc să presteze servicii externe de prevenire și protecție în condițiile art. 45^1 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru prin completarea și transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 10A, însoțit de documentele prevăzute la art. 45^2 alin. (2), la Comisia de abilitare și avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își au sediul/domiciliul/reședința, înainte de începerea activității.(2) Comisia de abilitare și avizare prevăzută la alin. (1), după efectuarea verificărilor pe care le consideră necesare, va înscrie persoana fizică sau juridică respectivă, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în Lista persoanelor fizice și juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European care prestează servicii externe de protecție și prevenire, în regim permanent, în România. (la 27-09-2010, Art. 45^3 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 45^4(1) Persoanele fizice și juridice care doresc să presteze servicii externe de prevenire și protecție în condițiile art. 45^1 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru prin completarea și transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 10B, însoțit de copia autorizației sau a documentului echivalent pe care îl dețin, certificată de către deținător, la Comisia de abilitare și avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia urmează să își desfășoare activitatea, înainte de începerea acesteia.(2) Comisia de abilitare și avizare prevăzută la alin. (1), după efectuarea verificărilor pe care le consideră necesare, va înscrie persoana fizică sau juridică respectivă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării, în Lista persoanelor fizice și juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European care prestează servicii externe de protecție și prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România. (la 27-09-2010, Art. 45^4 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 45^5Constatarea nerespectării prevederilor art. 45^1 - 45^4 se face de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010 , și ale prezentelor norme metodologice. (la 27-09-2010, Art. 45^5 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 45^6Listele prevăzute la art. 45^3 alin. (2) și 45^4 alin. (2) se afișează și se actualizează pe pagina de internet a Inspecției Muncii. (la 27-09-2010, Art. 45^6 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Secţiunea a 7-a Planul de prevenire și protecție  +  Articolul 46(1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie să întocmească un plan de prevenire și protecție care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condițiilor de muncă, la apariția unor riscuri noi și în urma producerii unui eveniment. (la 27-09-2010, Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (2) În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc măsuri de prevenire și protecție, de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară și de altă natură, necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.(3) În urma analizei măsurilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane și materiale necesare realizării lor.(4) Planul de prevenire și protecție va cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 7.(5) Planul de prevenire și protecție se supune analizei lucrătorilor și/sau reprezentanților lor sau comitetului de securitate și sănătate în muncă, după caz, și trebuie să fie semnat de angajator.  +  Secţiunea a 8-a Cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă  +  Articolul 47Nivelurile de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, necesare pentru dobândirea capacităților și aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităților de prevenire și protecție, sunt următoarele:a) abrogată; (la 27-09-2010, Litera a) a art. 47 a fost abrogată de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) b) nivel mediu;c) nivel superior.  +  Articolul 48Abrogat. (la 27-09-2010, Art. 48 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 49(1) Cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt:a) studii în învățământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic; (la 27-09-2010, Litera a) a alin. (1) al art. 49 a fost modificată de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) b) curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puțin 80 de ore.(2) Nivelul mediu prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii și certificatul de absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 50(1) Cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt următoarele:a) absolvirea, în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, cu diplomă de licență sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licență, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;b) curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puțin 80 de ore;c) absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore.(2) Îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii și certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).(3) Cerința minimă prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) este considerată îndeplinită și în situația în care persoana a obținut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securității și sănătății în muncă. (la 27-09-2010, Art. 50 a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 51Cursurile și programele de formare în domeniul securității și sănătății în muncă, prevăzute la art. 49 și 50, se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizați, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-12-2011, Art. 51 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )  +  Articolul 51^1Abrogat. (la 27-12-2011, Art. 51^1 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )  +  Articolul 51^2Abrogat. (la 27-12-2011, Art. 51^2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )  +  Articolul 51^3Abrogat. (la 27-12-2011, Art. 51^3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )  +  Secţiunea a 9-a Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă  +  Articolul 52Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, definiți conform art. 5 lit. d) din lege, sunt aleși de către și dintre lucrătorii din întreprindere și/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare și funcționare.  +  Articolul 53(1) Numărul de reprezentanți ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare și funcționare, în funcție de numărul total al lucrătorilor din întreprindere și/sau unitate.(2) Numărul minim prevăzut la alin. (1) va fi stabilit după cum urmează:a) un reprezentant, în cazul întreprinderilor și/sau unităților care au între 10 și 49 de lucrători inclusiv;b) 2 reprezentanți, în cazul întreprinderilor și/sau unităților care au sub 50 și 100 de lucrători inclusiv;c) conform cerințelor prevăzute la art. 60 alin. (3), în cazul întreprinderilor și/sau unităților care au peste 101 lucrători inclusiv. (la 27-09-2010, Art. 53 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 54Lucrătorii comunică în scris angajatorului numărul și numele reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă.  +  Articolul 55(1) Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 40 de ore, cu conținutul minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A.(2) Îndeplinirea cerinței prevăzute la alin. (1) se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire. (la 27-09-2010, Art. 55 a fost modificat de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 56Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă sunt consultați și participă, în conformitate cu art. 18 din lege, și pot desfășura următoarele activități:a) colaborează cu angajatorul pentru îmbunătățirea condițiilor de securitate și sănătate în muncă;b) însoțesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;c) ajută lucrătorii să conștientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate și sănătate în muncă;d) aduc la cunoștință angajatorului sau comitetului de securitate și sănătate în muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătățirea condițiilor de muncă;e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire și protecție;f) informează autoritățile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.
   +  Capitolul IV Organizarea și funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă  +  Secţiunea 1 Organizarea comitetului de securitate și sănătate în muncă  +  Articolul 57(1) Comitetul de securitate și sănătate în muncă se constituie în unitățile care au un număr de cel puțin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfășoară activități pe teritoriul României.(2) Inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de securitate și sănătate în muncă în unitățile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcție de natura activității și de riscurile identificate.(3) În cazul în care activitatea se desfășoară în unități dispersate teritorial, se pot înființa mai multe comitete de securitate și sănătate în muncă; numărul acestora se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare și funcționare.(4) Comitetul de securitate și sănătate în muncă se constituie și în cazul activităților care se desfășoară temporar, respectiv cu o durată mai mare de 3 luni.(5) În unitățile care au mai puțin de 50 de lucrători, unde nu s-a constituit comitet de securitate și sănătate în muncă, atribuțiile acestuia revin reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor. (la 27-09-2010, Alin. (5) al art. 57 a fost modificat de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 58(1) Comitetul de securitate și sănătate în muncă este constituit din următorii membri:a) angajator sau reprezentantul său legal;b) reprezentanți ai angajatorului cu atribuții de securitate și sănătate în muncă;c) reprezentanți ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor;d) medicul de medicină a muncii.(2) Numărul reprezentanților lucrătorilor este egal cu numărul format din angajator sau reprezentantul său legal și reprezentanții angajatorului.(3) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire și protecție este secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă. (la 27-09-2010, Art. 58 a fost modificat de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 59(1) Reprezentanții lucrătorilor în comitetul de securitate și sănătate în muncă vor fi aleși pe o perioadă de 2 ani.(2) În cazul în care unul sau mai mulți reprezentanți ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate și sănătate în muncă, aceștia vor fi înlocuiți imediat prin alți reprezentanți aleși.  +  Articolul 60(1) Modalitatea de desemnare a reprezentanților lucrătorilor în comitetele de securitate și sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare și funcționare.(2) Reprezentanții lucrătorilor în comitetele de securitate și sănătate în muncă vor fi desemnați de către lucrători dintre reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor.(3) Numărul minim al reprezentanților lucrătorilor în comitetele de securitate și sănătate în muncă se stabilește în funcție de numărul total al lucrătorilor din întreprindere/unitate, după cum urmează:a) de la 10 la 100 de lucrători - 2 reprezentanți;b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanți;c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanți;d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanți;e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanți;f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanți;g) peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanți. (la 27-09-2010, Art. 60 a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 61(1) Angajatorul are obligația să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate și sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuțiilor specifice.(2) Timpul alocat acestei activități va fi considerat timp de muncă și va fi de cel puțin:a) 2 ore pe lună în unitățile având un efectiv de până la 99 de lucrători;b) 5 ore pe lună în unitățile având un efectiv între 100 și 299 de lucrători;c) 10 ore pe lună în unitățile având un efectiv între 300 și 499 de lucrători;d) 15 ore pe lună în unitățile având un efectiv între 500 și 1.499 de lucrători;e) 20 de ore pe lună în unitățile având un efectiv de 1.500 de lucrători și peste.(3) Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate și sănătate în muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru și pe cheltuiala unității.  +  Articolul 62Angajatorul sau reprezentantul său legal este președintele comitetului de securitate și sănătate în muncă.  +  Articolul 63Membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă se nominalizează prin decizie scrisă a președintelui acestuia, iar componența comitetului va fi adusă la cunoștință tuturor lucrătorilor.  +  Articolul 64(1) La întrunirile comitetului de securitate și sănătate în muncă vor fi convocați să participe lucrătorii desemnați, reprezentanții serviciului intern de prevenire și protecție și, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire și protecție, reprezentanții acestora.(2) La întrunirile comitetului de securitate și sănătate în muncă pot participa inspectori de muncă. (la 27-09-2010, Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Secţiunea a 2-a Funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă  +  Articolul 65Comitetul de securitate și sănătate în muncă funcționează în baza regulamentului de funcționare propriu.  +  Articolul 66(1) Angajatorul are obligația să asigure întrunirea comitetului de securitate și sănătate în muncă cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este necesar.(2) Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către președinte și secretar, cu consultarea reprezentanților lucrătorilor, și este transmisă membrilor comitetului de securitate și sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă și, dacă este cazul, serviciului extern de protecție și prevenire, cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.(3) Secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data și ora stabilite.(4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toți membrii comitetului.(5) Comitetul de securitate și sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.(6) Comitetul de securitate și sănătate în muncă convine cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți.(7) Secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă va afișa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.(8) Secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.  +  Secţiunea a 3-a Atribuțiile comitetului de securitate și sănătate în muncă  +  Articolul 67Pentru realizarea informării, consultării și participării lucrătorilor, în conformitate cu art. 16, 17 și 18 din lege, comitetul de securitate și sănătate în muncă are cel puțin următoarele atribuții:a) analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare și funcționare;b) urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății, lucrătorilor, și face propuneri în situația constatării anumitor deficiențe;d) analizează alegerea, cumpărarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecție colectivă și individuală;e) analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin serviciului extern de prevenire și protecție, precum și menținerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice;g) analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă și modul în care își îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate și/sau serviciul extern;h) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și inspectorii sanitari;i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale și evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru și face un raport scris privind constatările făcute;l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate și sănătate în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul încheiat, precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza în anul următor.  +  Secţiunea a 4-a Obligațiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate și sănătate în muncă  +  Articolul 68Angajatorul trebuie să furnizeze comitetului de securitate și sănătate în muncă toate informațiile necesare, pentru ca membrii acestuia să își poată da avizul în cunoștință de cauză.  +  Articolul 69(1) Angajatorul trebuie să prezinte, cel puțin o dată pe an, comitetului de securitate și sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat, precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se vor realiza în anul următor.(2) Angajatorul trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de muncă.  +  Articolul 70Angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate și sănătate în muncă documentația referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecție colectivă și individuală, în vederea selecționării echipamentelor optime.  +  Articolul 71Angajatorul trebuie să informeze comitetul de securitate și sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate, măsurile de prevenire și protecție atât la nivel de unitate, cât și la nivel de loc de muncă și tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire și stingere a incendiilor și evacuare a lucrătorilor.  +  Articolul 72Angajatorul comunică comitetului de securitate și sănătate în muncă punctul său de vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire și protecție, asupra plângerilor lucrătorilor privind condițiile de muncă și modul în care serviciul intern sau extern de prevenire și protecție își îndeplinește atribuțiile.  +  Articolul 73În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate și sănătate în muncă, conform atribuțiilor prevăzute la art. 67, trebuie să motiveze decizia sa în fața comitetului; motivația va fi consemnată în procesul-verbal.  +  Capitolul V Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 74Prezentul capitol stabilește procedura instruirii lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, în conformitate cu art. 20 din lege.  +  Articolul 75Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate și sănătate în muncă.  +  Articolul 76(1) Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul întreprinderii și/sau al unității se efectuează în timpul programului de lucru.(2) Perioada în care se desfășoară instruirea prevăzută la alin. (1) este considerată timp de muncă.  +  Articolul 77Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă cuprinde 3 faze:a) instruirea introductiv-generală;b) instruirea la locul de muncă;c) instruirea periodică.  +  Articolul 78La instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă vor fi folosite mijloace, metode și tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstrația, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecții, instruire asistată de calculator.  +  Articolul 79Fiecare angajator are obligația să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.  +  Articolul 80Angajatorul trebuie să dispună de programe de instruire - testare la nivelul întreprinderii și/sau unității pentru:a) conducătorii locurilor de muncă;b) lucrători, pe meserii și activități. (la 27-09-2010, Art. 80 a fost modificat de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 80^1Durata instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru fiecare dintre cele 3 faze prevăzute la art. 77 și pentru instruirea periodică efectuată suplimentar celei programate prevăzută la art. 98, nu va fi mai mică de 1 oră și se stabilește prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii și/sau unității potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, datat și aprobat de către angajator. (la 21-10-2016, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completata de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 81(1) Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fișa de instruire individuală, întocmită pe suport hârtie sau în format electronic, conform informațiilor prevăzute în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei și datei instruirii. (la 07-03-2022, Alineatul (1) din Articolul 81 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (2) Completarea fișei de instruire individuală se va face în format electronic sau olograf, în funcție de varianta de instruire aleasă, imediat după verificarea instruirii. (la 07-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 81 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (3) După efectuarea instruirii, fișa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit și de către persoanele care au efectuat și au verificat instruirea.(3^1) În funcție de modalitatea stabilită de angajator prin regulamentul intern, fișa de instruire individuală se semnează olograf sau cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată. (la 07-03-2022, Articolul 81 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (3^2) În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. o) și alin. (4) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate pentru semnarea fișei de instruire individuală se regăsesc în contractul individual de muncă. (la 07-03-2022, Articolul 81 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (3^3) Angajatorul are obligația de a asigura trasabilitatea și integritatea materialelor utilizate în cadrul fiecărei instruiri în format electronic a lucrătorului. (la 07-03-2022, Articolul 81 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (4) Fișa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, și va fi însoțită de o copie a ultimei fișe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii. (la 07-03-2022, Alineatul (4) din Articolul 81 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (5) Fișa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă. (la 07-03-2022, Alineatul (5) din Articolul 81 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 81^1În cazul în care instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă se realizează în format electronic, fișa de instruire trebuie să fie semnată de către toate persoanele implicate în procesul de instruire, cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată. (la 07-03-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost completată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 82(1) Pentru persoanele aflate în întreprindere și/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepția altor participanți la procesul de muncă, așa cum sunt definiți potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabilește prin regulamentul intern instrucțiuni privind deplasarea acestora în întreprindere și/sau unitate. (la 07-03-2022, Alineatul (1) din Articolul 82 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (2) Pentru lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior care desfășoară activități pe bază de contract de prestări de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor respectivi privind activitățile specifice întreprinderii și/sau unității respective, riscurile pentru securitatea și sănătatea lor, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general. (la 27-09-2010, Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (3) Rezultatul instruirii prevăzute la alin. (2) se consemnează:a) pe suport hârtie în fișa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; saub) în format electronic, cuprinzând informațiile prevăzute în anexa nr. 12. (la 07-03-2022, Alineatul (3) din Articolul 82 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (4) Fișa de instruire colectivă se întocmește pe suport hârtie în două exemplare sau în format electronic și se păstrează atât de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție care a efectuat instruirea, cât și de către angajatorul lucrătorilor instruiți sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului. Dacă este întocmită în format electronic, fișa de instruire colectivă se semnează cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată. (la 07-03-2022, Alineatul (4) din Articolul 82 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (5) Reprezentanții autorităților competente cu atribuții de control vor fi însoțiți de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fișa de instruire. (la 27-09-2010, Alin. (5) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Secţiunea a 2-a Instruirea introductiv-generală  +  Articolul 83Instruirea introductiv-generală se face:a) la angajarea lucrătorilor definiți conform art. 5 lit. a) din lege;b) lucrătorilor detașați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;c) lucrătorilor delegați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;d) lucrătorului pus la dispoziție de către un agent de muncă temporar.  +  Articolul 84Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitățile specifice întreprinderii și/sau unității respective, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general.  +  Articolul 85Instruirea introductiv-generală se face de către:a) angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă; saub) lucrătorul desemnat; sauc) un lucrător al serviciului intern de prevenire și protecție; saud) serviciul extern de prevenire și protecție.  +  Articolul 86Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.  +  Articolul 87(1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activități și de riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și de măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderii și/sau al unității, în general.(2) Abrogat. (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 87 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (3) Persoanelor prevăzute la art. 82 li se vor prezenta succint activitățile, riscurile și măsurile de prevenire și protecție din întreprindere și/sau unitate. (la 21-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 87 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 88(1) În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme:a) legislația de securitate și sănătate în muncă;b) consecințele posibile ale necunoașterii și nerespectării legislației de securitate și sănătate în muncă;c) riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice unității;d) măsuri la nivelul întreprinderii și/sau unității privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor.(2) Conținutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator.  +  Articolul 89(1) Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însușirii cunoștințelor pe bază de teste.(2) Rezultatul verificării prevăzute la alin. (1) se consemnează:a) pe suport hârtie în fișa de instruire individuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; saub) în format electronic, cuprinzând informațiile prevăzute în anexa nr. 11. (la 07-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 89 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (3) Lucrătorii prevăzuți la art. 83 lit. a) și d) nu vor putea fi angajați dacă nu și-au însușit cunoștințele prezentate în instruirea introductiv-generală.  +  Secţiunea a 3-a Instruirea la locul de muncă  +  Articolul 90(1) Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală și are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru și/sau fiecărei funcții exercitate.(2) Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor prevăzuți la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii și/sau al unității.  +  Articolul 91(1) Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă, în grupe de maximum 20 de persoane.(2) Abrogat. (la 27-09-2010, Alin. (2) al art. 91 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 92(1) Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și de măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru și/sau fiecărei funcții exercitate.(2) Durata instruirii la locul de muncă se stabilește de către angajator, împreună cu:a) conducătorul locului de muncă respectiv; saub) lucrătorul desemnat; sauc) serviciul intern de prevenire și protecție; saud) serviciul extern de prevenire și protecție. (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 92 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 93(1) Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire și protecție și aprobate de către angajator, tematici care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.(2) Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puțin următoarele:a) informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă și/sau postului de lucru;b) prevederile instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă și/sau postul de lucru;c) măsuri la nivelul locului de muncă și/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, precum și în cazul pericolului grav și iminent;d) prevederi ale reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru;e) demonstrații practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfășura și exerciții practice privind utilizarea echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii. (la 27-09-2010, Art. 93 a fost modificat de pct. 49 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 94Începerea efectivă a activității la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea însușirii cunoștințelor de către șeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea și se consemnează în fișa de instruire individuală întocmită pe suport hârtie sau în format electronic. (la 07-03-2022, Articolul 94 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Secţiunea a 4-a Instruirea periodică  +  Articolul 95Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor prevăzuți la art. 83 și are drept scop reîmprospătarea și actualizarea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă.  +  Articolul 96(1) Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.(2) Intervalul dintre două instruiri periodice și periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii și/sau unității potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, în funcție de condițiile locului de muncă și/sau postului de lucru. (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 96 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 ) (2^1) Intervalul dintre două instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni. (la 27-09-2010, Alin. (2^1) al art. 96 a fost introdus de pct. 51 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.(4) Verificarea efectuării instruirii periodice se face de către șeful ierarhic al celui care efectuează instruirea și prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciile externe de prevenire și protecție, care vor semna fișele de instruire ale lucrătorilor olograf sau cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător. (la 07-03-2022, Alineatul (4) din Articolul 96 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (5) Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu și cu demonstrații practice.  +  Articolul 97Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de de prevenire și protecție/serviciul extern de prevenire și protecție și aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.  +  Articolul 98Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii, inclusiv datorită evoluției riscurilor sau apariției de noi riscuri în unitate;c) la reluarea activității după accident de muncă;d) la executarea unor lucrări speciale;e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.  +  Articolul 99Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 se stabilește de către angajator, împreună cu:a) conducătorul locului de muncă respectiv; saub) lucrătorul desemnat; sauc) serviciul intern de prevenire și protecție; saud) serviciul extern de prevenire și protecție. (la 21-10-2016, Articolul 99 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 100Instruirea periodică prevăzută la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciul extern de prevenire și protecție și aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.  +  Capitolul VI Pericol grav și iminent și zone cu risc ridicat și specific  +  Secţiunea 1 Pericol grav și iminent de accidentare  +  Articolul 101Starea de pericol grav și iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l) din lege, poate fi constatată de către orice lucrător din întreprindere și/sau unitate, lucrător al serviciului extern de prevenire și protecție cu care întreprinderea și/sau unitatea a încheiat contract, precum și de către inspectorii de muncă.  +  Articolul 102La constatarea stării de pericol grav și iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate:a) oprirea echipamentului de muncă și/sau activității;b) evacuarea personalului din zona periculoasă;c) anunțarea serviciilor specializate;d) anunțarea conducătorilor ierarhici;e) eliminarea cauzelor care au condus la apariția stării de pericol grav și iminent.  +  Articolul 103(1) În vederea realizării măsurilor prevăzute la art. 102 lit. a), în prealabil angajatorul va desemna lucrătorii care trebuie să oprească echipamentele de muncă și va asigura instruirea acestora.(2) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. b), în prealabil angajatorul trebuie:a) să întocmească planul de evacuare a lucrătorilor;b) să afișeze planul de evacuare la loc vizibil;c) să instruiască lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare și să verifice modul în care și-au însușit cunoștințele.(3) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil angajatorul trebuie:a) să desemneze lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate și să îi instruiască în acest sens;b) să asigure mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate.(4) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. d), în prealabil angajatorul trebuie să stabilească modul operativ de anunțare la nivel ierarhic superior.(5) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. e), în prealabil angajatorul trebuie:a) să desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav și iminent, să asigure instruirea și dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenției;b) să stabilească serviciile specializate care pot interveni.  +  Articolul 104Angajatorul trebuie să stabilească măsurile de securitate prevăzute la art. 102, ținând seama de natura activităților, numărul de lucrători, organizarea teritorială a activității și de prezența altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.  +  Secţiunea a 2-a Zone cu risc ridicat și specific  +  Articolul 105Evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzută la art. 13 lit. k) din lege trebuie să conțină nominalizarea și localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii și/sau unității și măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone.  +  Articolul 106(1) Angajatorul trebuie să aducă la cunoștința tuturor lucrătorilor care sunt zonele cu risc ridicat și specific.(2) Angajatorul trebuie să aducă la cunoștința conducătorilor locurilor de muncă și lucrătorilor care își desfășoară activitatea în zonele cu risc ridicat și specific măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor. (la 27-09-2010, Art. 106 a fost modificat de pct. 52 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 107Acțiunile pentru realizarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor pentru zonele cu risc ridicat și specific constituie o prioritate în cadrul planului de protecție și prevenire.  +  Capitolul VII Comunicarea și cercetarea evenimentelor, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea și raportarea bolilor profesionale  +  Secţiunea 1 Comunicarea evenimentelor  +  Articolul 108(1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 și art. 27 alin. (1) din lege.(2) Dacă printre victimele evenimentului se află și lucrători ai altor angajatori, evenimentul se comunică și angajatorilor acestora de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul. (la 07-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 108 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (3) Evenimentul produs în condițiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) și e) din lege, dacă a avut loc în afara întreprinderii și/sau unității și nu a avut nicio legătură cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, de către orice persoană care are cunoștință despre producerea evenimentului.  +  Articolul 109Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puțin următoarele informații, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13:a) denumirea/numele angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs accidentul și, dacă este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul; (la 07-03-2022, Litera a) din Articolul 109 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) b) sediul/adresa și numărul de telefon ale angajatorului;c) locul unde s-a produs evenimentul;d) data și ora la care s-a produs evenimentul/data și ora la care a decedat accidentatul;e) numele și prenumele victimei;f) datele personale ale victimei: vârsta, starea civilă, copii în întreținere, alte persoane în întreținere, ocupația, vechimea în ocupație și la locul de muncă;g) împrejurările care se cunosc și cauzele prezumtive;h) consecințele accidentului;i) numele și funcția persoanei care comunică evenimentul;j) data comunicării;k) unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul.  +  Articolul 110În cazul accidentelor de circulație produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt și persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile poliției rutiere vor comunică evenimentul la inspectoratul teritorial de muncă din județul pe raza căruia s-a produs.  +  Articolul 111(1) Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, până la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea, cu excepția cazurilor în care menținerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentaților sau ar pune în pericol viața lucrătorilor și a celorlalți participanți la procesul muncii.(2) În situația în care este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, se vor face, după posibilități, schițe sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica și se vor ridica orice obiecte care conțin sau poartă o urmă a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea și vor constitui probe în cercetarea evenimentului.(3) Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul său legal va consemna pe propria răspundere, într-un proces-verbal, toate modificările efectuate după producerea evenimentului.  +  Articolul 112(1) Inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc evenimentul va comunică Inspecției Muncii:a) incidentul periculos;b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidentă;e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate;f) evenimentul care a avut ca urmare dispariția unei/unor persoane. (la 27-09-2010, Litera f) a alin. (1) al art. 112 a fost introdusă de pct. 53 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (2) Evenimentele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se vor comunică Inspecției Muncii după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate. (la 27-09-2010, Alin. (2) al art. 112 a fost modificat de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (3) Comunicarea către Inspecția Muncii va cuprinde informațiile prevăzute la art. 109.(4) În cazul evenimentelor produse în afara granițelor României, în care sunt implicați lucrători ai unor angajatori români aflați în îndeplinirea sarcinilor de stat de interes public sau a îndatoririlor de serviciu, inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora se află sediile sociale ale angajatorilor vor comunica evenimentele la Inspecția Muncii. (la 07-03-2022, Articolul 112 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 113(1) La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului, unitatea sanitară care acordă asistență medicală de urgență se va pronunța în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.(2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) va lua măsuri pentru recoltarea imediată a probelor de laborator, în vederea determinării alcoolemiei sau a stării de influență a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum și pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de muncă, urmând să comunice rezultatul determinărilor specifice în termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea acestora.(3) În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de muncă va solicita în scris unității medico-legale competente un raport preliminar din care să reiasă faptul că decesul a fost sau nu urmarea unei vătămări violente, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, și legislației subsecvente.(4) Unitatea medico-legală va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de muncă în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 1/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, și ale legislației subsecvente.(5) Unitatea medico-legală va transmite raportul de constatare medico-legală în termenul prevăzut la art. 29 alin. (3) din lege.(6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă ce a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate va trimite o copie de pe decizie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs accidentul. (la 27-09-2010, Alin. (6) al art. 113 a fost modificat de pct. 55 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Secţiunea a 2-a Cercetarea evenimentelor  +  Articolul 114Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor și a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare și, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.  +  Articolul 115Cercetarea se face imediat după comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.  +  Articolul 116(1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care este angajată victima. (la 07-03-2022, Alineatul (1) din Articolul 116 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (1^1) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele cazuri: a) lucrătorii au suferit o invaliditate evidentă;b) victimele sunt cetățeni străini aflați în îndeplinirea sarcinilor de serviciu și care sunt lucrători ai unor angajatori străini;c) printre victime se află cetățeni străini aflați în îndeplinirea sarcinilor de serviciu și care sunt lucrători ai unor angajatori străini. (la 07-03-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 116 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (1^2) În cazurile prevăzute la alin. (1^1) cercetarea se efectuează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul. (la 27-09-2010, Alin. (1^2) al art. 116 a fost introdus de pct. 56 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (2) Angajatorul are obligația să numească de îndată, prin decizie scrisă, comisia de cercetare a evenimentului.(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puțin 3 persoane, dintre care o persoană trebuie să fie, după caz:a) lucrător desemnat;b) reprezentant al serviciului intern de prevenire și protecție;c) reprezentant al serviciului extern de prevenire și protecție cu pregătire corespunzătoare conform art. 47 lit. c). (la 27-12-2011, Lit. c) a alin. (3) al art. 116 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. ) (la 27-09-2010, Alin. (3) al art. 116 a fost modificat de pct. 57 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (4) Persoanele numite de către angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie să aibă pregătire tehnică corespunzătoare și să nu fie implicate în organizarea și conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul și să nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.(5) Angajatorul care și-a asumat atribuțiile în domeniul securității și sănătății în muncă nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, în acest caz urmând să apeleze la servicii externe.(6) Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiți, comisia de cercetare, numită de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, va fi constituită din reprezentanți ai tuturor angajatorilor victimelor evenimentului. (la 07-03-2022, Alineatul (6) din Articolul 116 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (7) Angajatorul care a organizat transportul răspunde pentru cercetarea accidentului de circulație produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporară de muncă, cu respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).(8) Cercetarea evenimentului prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d) și e) din lege, dacă acesta a avut loc în afara întreprinderii și/sau unității angajatorului și nu a avut nicio legătură cu aceasta, se efectuează în condițiile legii.(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie să asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire și protecție.  +  Articolul 116^1Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul și/sau invaliditatea lucrătorilor, precum și a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor județe decât județul unde are sediul social angajatorul se va face de către inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul. (la 27-09-2010, Art. 116^1 a fost introdus de pct. 58 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 117(1) În cazul accidentelor de circulație pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile poliției rutiere vor transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de muncă pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul sau Inspecției Muncii, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fața locului și orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declarații, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schițe.(2) În cazul accidentelor de circulație pe drumurile publice, în baza documentelor prevăzute la alin. (1) transmise de organele de poliție și a altor documente din care să rezulte că victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului. (la 27-09-2010, Art. 117 a fost modificat de pct. 59 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 118(1) Persoanele împuternicite, potrivit legii, să efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul să ia declarații scrise, să preleveze sau să solicite prelevarea de probe necesare cercetării, să solicite sau să consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat să le pună la dispoziție în condițiile legii.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevării și analizării probelor în vederea cercetării se suportă de către angajatorul la care este angajată victima. (la 07-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 118 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 119(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experți sau specialiști, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competențe potrivit prevederilor legale să efectueze expertize tehnice, iar aceștia trebuie să răspundă solicitării.(2) În situația prevăzută la alin. (1), expertizele tehnice întocmite vor face parte integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului.(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor, precum și cele necesare analizării probelor prelevate cu ocazia cercetării se suportă de către angajatorul la care este angajată victima sau care se face răspunzător de organizarea activității în urma căreia s-a produs evenimentul. (la 07-03-2022, Alineatul (3) din Articolul 119 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (la 27-09-2010, Art. 119 a fost modificat de pct. 60 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 120(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în cel mult 10 zile lucrătoare calculate de la data producerii.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) situații cum ar fi cele în care este necesară prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinări de noxe, pentru care se poate solicita în scris, argumentat și în perioada prevăzută la alin. (1), la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.(3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evidentă, invaliditate confirmată ulterior, a accidentelor colective sau a situațiilor de persoane date dispărute, precum și cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 15 zile lucrătoare de la data producerii acestora.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) situații cum ar fi cele în care este necesară eliberarea certificatului medico-legal sau, după caz, a raportului de expertiză ori de constatare medico-legală, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de muncă care cercetează evenimentele poate solicita în scris, argumentat și în termen, la Inspecția Muncii, prelungirea termenului de cercetare. (la 27-09-2010, Art. 120 a fost modificat de pct. 61 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 121(1) În cazul accidentului cu incapacitate temporară de muncă, în urma căruia a intervenit invaliditatea confirmată prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului și va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevăzut la alin. (1), se face în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de către inspectoratul teritorial de muncă a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal ori, după caz, a raportului de expertiză sau de constatare medico-legală.(3) Invaliditatea evidentă va fi cercetată de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă, și, în funcție de consecințele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) și (2).(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) și (3) situațiile în care este necesară administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de muncă însărcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita în scris, argumentat și în termen, la Inspecția Muncii, prelungirea termenului de cercetare. (la 27-09-2010, Art. 121 a fost modificat de pct. 62 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 122(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:a) opisul actelor aflate în dosar;b) procesul-verbal de cercetare;c) nota de constatare la fața locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă, în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecția Muncii, conform competențelor, sau de către lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție, iar în absența acestuia, de serviciul extern de prevenire și protecție, în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competența angajatorului, și semnată de către angajator, care va cuprinde precizări referitoare la poziția victimei, existența sau inexistența echipamentului individual de protecție, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcționau dispozitivele de protecție, închiderea fișei de instruire individuală prin barare și semnătură în cazul întocmirii acesteia pe suport hârtie, ridicarea de documente sau prelevarea de probe și orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele și împrejurările producerii evenimentului; (la 07-03-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 122 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) c^1) nota de constatare la fața locului, întocmită de alte organe de cercetare abilitate și încheiată în prezența și cu participarea reprezentanților inspectoratului teritorial de muncă, care reprezintă piesă la dosar și înlocuiește nota prevăzută la lit. c). Nota de constatare nu se va întocmi în situațiile în care se menține o stare de pericol grav și iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de muncă la locul evenimentului, argumentându-se acest fapt; (la 27-09-2010, Litera c^1) a alin. (1) al art. 122 a fost introdusă de pct. 64 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) d) schițe și fotografii referitoare la eveniment;e) declarațiile accidentaților, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate;f) declarațiile martorilor și ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor și a cauzelor reale ale producerii evenimentului;g) copii ale actelor și documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor și a cauzelor reale ale evenimentului;h) copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizații în baza cărora angajatorul își desfășoară activitatea;i) copii ale fișei de identificare a factorilor de risc profesional și ale fișei de aptitudine, întocmite potrivit prevederilor legale; (la 27-09-2010, Litera i) a alin. (1) al art. 122 a fost modificată de pct. 63 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) j) copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor;k) copii ale fișelor de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă ale victimelor; în caz de deces aceste fișe se vor anexa în original dacă au fost întocmite pe suport hârtie și pe suport electronic dacă au fost întocmite și semnate cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată; (la 07-03-2022, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 122 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) l) concluziile raportului de constatare medico-legală, în cazul accidentului mortal;m) copie a hotărârii judecătorești prin care se declară decesul, în cazul persoanelor date dispărute;n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă;o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitățile sanitare care au acordat asistență medicală victimelor, inclusiv asistență medicală de urgență, din care să rezulte data și ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultație, precum și diagnosticul. (la 27-09-2010, Litera p) a alin. (1) al art. 122 a fost modificată de pct. 63 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) q) copie a procesului-verbal de cercetare la fața locului, încheiat de serviciile poliției rutiere, în cazul accidentelor de circulație pe drumurile publice.(2) Dosarul va mai cuprinde, după caz, orice alte acte și documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:a) copie a autorizației, în cazul în care victima desfășura o activitate care necesita autorizare;b) copie a diplomei, adeverinței sau certificatului de calificare a victimei;c) acte de expertiză tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului;d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care să se poată stabili locul, data și ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezența victimei la locul, ora și data producerii evenimentului;e) documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;f) corespondența cu alte instituții/unități în vederea obținerii actelor solicitate;g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art. 120 alin. (2) și (4);h) actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistență medicală de urgență, din care să rezulte diagnosticul la internare și/sau externare;i) procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului, în condițiile prevăzute la art. 111;j) formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă, denumit în continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale. (la 17-08-2016, sintagma: ministrului muncii, familiei și protecției sociale a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 07 mai 2014 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  (la 27-09-2010, Litera j) a alin. (2) al art. 122 a fost modificată de litera c) a pct. 120 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme. )
   +  Articolul 123Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) filele dosarului să fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numită de angajator, și ștampilate cu ștampila inspectoratului sau a angajatorului;b) numărul total de file conținut de dosarul de cercetare și numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar să fie menționate în opis;c) fiecare document, cu excepția procesului-verbal de cercetare, să fie identificat în dosarul de cercetare ca anexă;d) paginile și spațiile albe să fie barate;e) schițele referitoare la eveniment, anexate la dosar, să fie însoțite de explicații;f) fotografiile referitoare la eveniment să fie clare și însoțite de explicații;g) formularul pentru declarație să fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 14;h) declarațiile aflate la dosar să fie însoțite de forma tehnoredactată, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul și semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii comisiei de cercetare. (la 27-09-2010, Litera h) a art. 123 a fost modificată de pct. 65 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 124(1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă; dosarul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul;b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;c) în două exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective; originalul se înaintează organelor de urmărire penală și un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;d) în două exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidentă; originalul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea și un exemplar se transmite angajatorului care înregistrează accidentul;e) în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecția Muncii; originalul se înaintează organelor de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Inspecția Muncii și un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul;f) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporară de muncă pentru victime cu angajatori diferiți; originalul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul și celelalte exemplare se păstrează de către ceilalți angajatori.(2) În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de muncă sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infracțiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în două exemplare, originalul fiind înaintat organului de urmărire penală.  +  Articolul 125(1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numită de către angajator, se înaintează pentru verificare și avizare la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.(2) Inspectoratul teritorial de muncă va analiza dosarul, va aviza și va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii.(3) Dosarul va fi însoțit de avizul inspectoratului teritorial de muncă.(4) În cazul în care inspectoratul teritorial de muncă constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, dispune în scris măsuri pentru refacerea procesului-verbal de cercetare și/sau completarea dosarului, după caz. (la 27-09-2010, Alin. (4) al art. 125 a fost modificat de pct. 66 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (5) Comisia de cercetare va completa dosarul și va reface procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului. (la 27-09-2010, Alin. (5) al art. 125 a fost modificat de pct. 66 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (6) Dacă evenimentul urmat de incapacitate temporară de muncă s-a produs în condițiile prevăzute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de muncă va înainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmărire penală, imediat după avizare.  +  Articolul 126(1) Dosarul de cercetare original, întocmit de inspectoratul teritorial de muncă, cu excepția cazului prevăzut la art. 121 alin. (3), va fi înaintat în vederea avizării la Inspecția Muncii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării. (la 27-09-2010, Alin. (1) al art. 126 a fost modificat de pct. 67 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (1^1) Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare numită de Inspecția Muncii se avizează de către inspectorul general de stat. (la 27-09-2010, Alin. (1^1) al art. 126 a fost introdus de pct. 68 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispariției de persoane, ca urmare a unui eveniment și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea decesului acestora, va fi păstrat la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, până la emiterea hotărârii judecătorești prin care se declară decesul persoanelor dispărute, conform prevederilor legale în vigoare; după completarea dosarului, acesta va fi înaintat în vederea avizării la Inspecția Muncii.(3) Inspecția Muncii avizează și restituie dosarele prevăzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii.(4) În cazul în care Inspecția Muncii constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, poate dispune completarea dosarului și întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.(5) Inspectoratul teritorial de muncă va întocmi noul proces-verbal de cercetare și/sau va completa dosarul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului, pe baza observațiilor transmise de Inspecția Muncii. (la 27-09-2010, Alin. (5) al art. 126 a fost modificat de pct. 67 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (6) Inspectoratul teritorial de muncă transmite dosarele de cercetare prevăzute la alin. (1) organelor de urmărire penală, numai după ce au fost avizate de către Inspecția Muncii.(7) Dosarul de cercetare completat și noul proces-verbal de cercetare întocmit în condițiile alin. (4) și (5) vor fi transmise organelor de urmărire penală. (la 27-09-2010, Alin. (7) al art. 126 a fost introdus de pct. 69 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 127(1) Dosarul de cercetare al accidentului de muncă cu invaliditate, înaintat organelor de urmărire penală, se restituie la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, pentru completare și întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestuia.(3) Completarea dosarului prevăzut la alin. (1) și întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de muncă.(4) Dosarul completat și noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizării la Inspecția Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.(5) După avizarea de către Inspecția Muncii în condițiile prevăzute la art. 126, dosarul va fi înaintat organelor de urmărire penală de către inspectoratul teritorial de muncă.  +  Articolul 128Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie să conțină următoarele capitole:a) data încheierii procesului-verbal;b) numele persoanelor și în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului;c) perioada de timp și locul în care s-a efectuat cercetarea;d) obiectul cercetării;e) data și ora producerii evenimentului;f) locul producerii evenimentului;g) datele de identificare ale angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, numele reprezentantului său legal, precum și denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul, numele reprezentantului său legal; (la 07-03-2022, Litera g) din Articolul 128 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) h) datele de identificare a accidentatului/accidentaților;i) descrierea detaliată a locului, echipamentului de muncă, a împrejurărilor și modului în care s-a produs evenimentul;j) urmările evenimentului și/sau urmările suferite de persoanele accidentate;k) cauza producerii evenimentului;l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;m) alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului;n) persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale, din capitolele de la lit. k), l) și m);o) sancțiunile contravenționale aplicate;p) propuneri pentru cercetare penală;q) caracterul accidentului;r) angajatorul care înregistrează accidentul de muncă sau incidentul periculos;s) măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare și persoanele responsabile pentru realizarea acestora;t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute la lit. s);u) numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare și repartizarea acestora;v) numele și semnătura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;w) avizul inspectorului-șef adjunct securitate și sănătate în muncă/avizul inspectorului general de stat adjunct securitate și sănătate în muncă; (la 27-09-2010, Litera w) a art. 128 a fost modificată de pct. 70 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) x) viza inspectorului-șef/inspectorului general de stat.  +  Articolul 129(1) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit cărora persoanele sunt îndreptățite să efectueze cercetarea, precum și numele angajatorului și ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetări.(2) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.(3) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul în care s-a produs un eveniment și ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment.(4) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentanților legali ai angajatorilor, numărul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, adresa punctului de lucru.(5) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, următoarele: numele, prenumele, cetățenia, vârsta, starea civilă, numărul de copii minori, domiciliul, locul de muncă la care este încadrat, profesia de bază, ocupația în momentul accidentării, vechimea în muncă, în funcție sau în meserie și la locul de muncă, data efectuării ultimului instructaj în domeniul securității și sănătății în muncă, iar pentru persoanele care, în momentul accidentării, desfășurau o activitate pentru care este necesară autorizare, se va face referire și la aceasta.(6) Capitolul prevăzut la art. 128 lit. i) va conține următoarele subcapitole:a) descrierea detaliată a locului producerii evenimentului;b) descrierea detaliată a echipamentului de muncă;c) descrierea detaliată a împrejurărilor;d) descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul.(7) În capitolele prevăzute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate, cu redarea integrală a textului acestora.(8) Denumirea capitolului prevăzut la art. 128 lit. o) se va schimba în "Propuneri pentru sancțiuni administrative și disciplinare", în cazul accidentelor cercetate de către comisia numită de angajator.(8^1) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, precum și persoanele responsabile de îndeplinirea acestora. (la 27-09-2010, Alin. (8^1) al art. 129 a fost introdus de pct. 71 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (9) Capitolele prevăzute la art. 128 lit. w) și x) se vor regăsi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecția Muncii, conform competențelor.(10) În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prevăzut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului".  +  Articolul 130În situațiile în care din cercetare rezultă că accidentul nu întrunește condițiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă, se va face această mențiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevăzute la art. 128 lit. q) și r) și se vor dispune măsurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare.  +  Articolul 131Comisia de cercetare a unui eveniment numită de angajator poate face propuneri de sancțiuni disciplinare și/sau administrative, pe care le va menționa în procesul-verbal de cercetare.  +  Articolul 132(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmește în mai multe exemplare, după cum urmează:a) în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul, asigurător și victime;b) în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă, pentru lucrători cu angajatori diferiți, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul, asigurător și victime;c) în cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecția Muncii, asigurător și victime;d) în cazul accidentului de muncă mortal, precum și în cazul accidentului mortal în afara muncii, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecția Muncii, asigurător și familiile victimelor;e) în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistrează incidentul, organele de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecția Muncii și asigurător. (la 27-09-2010, Alin. (1) al art. 132 a fost modificat de pct. 72 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un număr mai mare de exemplare, după caz.  +  Articolul 133(1) În cazul în care accidentul de muncă s-a produs la un angajator, altul decât cel care îl înregistrează, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis și acestuia.(2) În cazul în care angajatorul la care se înregistrează accidentul de muncă își are sediul, domiciliul sau reședința pe teritoriul altui județ decât cel pe raza căruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia are sediul, domiciliul sau reședința angajatorul.  +  Articolul 134(1) În cazul în care un lucrător prezintă un certificat medical cu cod "accident de muncă", angajatorul care și-a asumat atribuțiile în domeniul securității și sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciul extern de prevenire și protecție va solicita acestuia o declarație scrisă privind data, locul, modul și împrejurările în care s-a produs evenimentul în urma căruia s-a accidentat.(2) În baza declarației prevăzute la alin. (1) și în funcție de data, locul, modul și împrejurările producerii evenimentului, angajatorul care și-a asumat atribuțiile în domeniul securității și sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciul extern de prevenire și protecție va comunică și cerceta evenimentul sau, în situația în care evenimentul prevăzut la alin. (1) nu a avut loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ori în timpul și pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu și invers, va arhiva declarația originală împreună cu o copie a certificatului medical. (la 27-09-2010, Art. 134 a fost modificat de pct. 73 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )
   +  Secţiunea a 3-a Înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase  +  Articolul 135(1) Înregistrarea accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase se face în registrele de evidență prevăzute la art. 141 și 142, în baza procesului-verbal de cercetare.(2) Accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 136.(3) Accidentele de muncă produse la sediile secundare aflate pe raza altui județ decât cel unde este declarat sediul social se vor înregistra la sediul social, cu excepția cazului în care sediul secundar are personalitate juridică. (la 27-09-2010, Art. 135 a fost modificat de pct. 74 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 136(1) Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de contract, comandă sau alte forme legale încheiate în întreprinderea și/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este încadrată victima, se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens în documentele încheiate.(2) În situația în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situațiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului. (la 27-09-2010, Alin. (2) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (3) Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de comandă, la domiciliul clientului, se înregistrează de către angajatorul la care este/a fost angajată victima.(4) Accidentul de muncă suferit de o persoană aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea și/sau unitatea altui angajator se înregistrează de către angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului. (la 27-09-2010, Alin. (4) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (5) Accidentul de muncă suferit în timpul stagiului de practică profesională de către elevi, studenți, ucenici și șomeri în perioada de reconversie profesională se înregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională. (la 27-09-2010, Alin. (5) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (6) Accidentul de muncă suferit de o persoană în cadrul activităților cultural-sportive, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor activități, se înregistrează de către instituția sau angajatorul care a organizat acțiunea respectivă.(7) Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acțiuni întreprinse de o persoană, din proprie inițiativă, pentru salvarea de vieți omenești sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav și iminent ce amenință avutul public sau privat din întreprinderea și/sau unitatea unui angajator se înregistrează de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul. (la 07-03-2022, Alineatul (7) din Articolul 136 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (8) În cazul accidentului de muncă produs ca urmare a unei acțiuni întreprinse de o persoană, din proprie inițiativă, pentru salvarea de vieți omenești sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav și iminent ce amenință avutul public sau privat în afara întreprinderii și/sau unității unui angajator și care nu are nicio legătură cu acesta, înregistrarea se face în condițiile prevăzute de lege. (la 27-09-2010, Alin. (8) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (9) Accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului. (la 27-09-2010, Alin. (9) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (10) Accidentul de muncă de circulație se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului. (la 27-09-2010, Alin. (10) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (11) Accidentul de muncă produs în afara întreprinderii și/sau unității ca urmare a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator se înregistrează de către angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului. (la 27-09-2010, Alin. (11) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (12) Accidentul de muncă suferit de însoțitorii de încărcături, personalul de poștă de la vagoanele C.F.R., angajați ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligați să delege însoțitori pentru astfel de încărcături, pe mijloace de transport ce nu le aparțin, se va înregistra de către angajatorul răspunzător de organizarea activității care a avut ca urmare producerea accidentului sau, după caz, în condițiile clauzelor prevăzute în documentele încheiate.  +  Articolul 137Pentru unele situații neprevăzute în prezentele reglementări, cu privire la înregistrarea accidentelor de muncă, inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecția Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauză.  +  Articolul 138(1) Dispariția unei persoane în condițiile unui accident de muncă și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea decesului acesteia se înregistrează ca accident mortal, după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul.(2) Data producerii accidentului de muncă mortal, prevăzut la alin. (1), este data înscrisă în hotărârea judecătorească ca fiind data decesului.(3) Angajatorul la care a fost angajată persoana dispărută va comunică, imediat, numărul și data hotărârii judecătorești la inspectoratul teritorial de muncă.  +  Articolul 139Accidentul de muncă cu invaliditate se va înregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă.  +  Articolul 140(1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se înregistrează accidentul va completa FIAM.(2) FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată în câte 4 exemplare care se înaintează spre avizare după cum urmează:a) inspectoratului teritorial de muncă care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avizului;b) inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.(3) Verificarea și avizarea FIAM de către inspectoratul teritorial de muncă se fac în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului.(4) Angajatorul la care se înregistrează accidentul anexează FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare și distribuie celelalte exemplare la persoana accidentată, inspectoratul teritorial de muncă și asigurătorul pe raza căruia își are sediul social, domiciliul sau reședința.(5) În cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupă de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.(6) Angajatorul are obligația de a anunța încheierea perioadei de incapacitate temporară de muncă la inspectoratul teritorial de muncă la care a înaintat FIAM, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de incapacitate temporară de muncă. (la 27-09-2010, Alin. (6) al art. 140 a fost introdus de pct. 76 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (7) În cazul în care angajatorul și-a încetat activitatea, accidentele suferite de lucrătorii acestuia vor fi înregistrate în contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuată de inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia angajatorul își desfășura activitatea. (la 27-09-2010, Alin. (7) al art. 140 a fost introdus de pct. 76 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 141(1) Angajatorul va ține evidența evenimentelor în:a) Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15;b) Registrul unic de evidență a incidentelor periculoase, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16;c) Registrul unic de evidență a accidentelor ușoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17;d) Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.(2) În registrul prevăzut la alin. (1) lit. d) se va ține evidența accidentaților în muncă pentru care perioada de incapacitate temporară de muncă este de minimum 4 zile de lucru, fără a lua în calcul ziua producerii accidentului.(3) Registrele de evidență trebuie să fie actualizate.  +  Articolul 142(1) În baza FIAM și a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de muncă va ține evidența tuturor accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau reședința pe teritoriul județului respectiv.(2) Inspectoratul teritorial de muncă va ține evidența în:a) Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă;b) Registrul unic de evidență a incidentelor periculoase;c) Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru.  +  Secţiunea a 4-a Comunicarea, cercetarea și înregistrarea evenimentelor produse în afara granițelor României, în care sunt implicați lucrători ai unor angajatori români, aflați în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu  +  Articolul 143(1) Comunicarea evenimentelor produse în afara granițelor țării în care sunt implicați lucrători ai unor angajatori români se face conform prevederilor art. 108, 109 și art. 112 alin. (4). (la 07-03-2022, Alineatul (1) din Articolul 143 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1) angajatorul are obligația de a comunică evenimentul și misiunii diplomatice sau oficiului consular român din țara respectivă.(3) Orice eveniment produs pe teritoriul alte țări în care sunt implicați lucrători români, detașați sau puși la dispoziție de către angajatori români la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, pentru efectuarea unor lucrări pe teritoriul altui stat, se comunică imediat de către angajatorul român misiunii diplomatice sau oficiului consular român din țara respectivă.(4) Angajatorii români care detașează ori pun la dispoziție lucrători la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, au obligația să includă în cuprinsul convențiilor internaționale și contractelor bilaterale încheiate cu partenerii străini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.(5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române, precum și persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granițelor țării vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare române. Ministerul Afacerilor Externe are obligația de a comunică aceste evenimente Inspecției Muncii.  +  Articolul 144(1) Cercetarea evenimentelor produse în afara granițelor țării în care sunt implicați lucrători ai unor angajatori români se va face conform prevederilor art. 114-134.(1^1) În cazul evenimentelor produse în afara granițelor țării care au avut drept consecință incapacitatea temporară de muncă pentru lucrătorii asigurați potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de cercetare întocmit de comisia numită de angajator cuprinde: a) actele prevăzute la art. 122 alin. (1) lit. a), b), e), h), i), j), k) și, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. c), c^1), d), g), n), p), q) și la art. 122 alin. (2);b) declarația pe propria răspundere a angajatorului/ reprezentantului angajatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27;c) declarațiile pe propria răspundere ale martorilor, după caz, sau ale persoanelor, nominalizate de angajator/reprezentantul angajatorului, care pot contribui la elucidarea împrejurărilor producerii evenimentului și care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta în fața organelor de cercetare prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28. (la 07-03-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 144 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (1^2) Dosarul de cercetare prevăzut la alin. (1^1) va fi completat cu informarea, prevăzută în anexa nr. 29, a casei teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială în care se află sediul angajatorului, transmisă inspectoratului teritorial de muncă din aceeași unitate administrativ-teritorială, cu privire la producerea unui eveniment considerat accident de muncă conform legislației din statul în care s-a produs și în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român, care devine parte integrantă a acestuia. (la 07-03-2022, Articolul 144 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (2) La cercetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1) poate participa și un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular român din țara respectivă.(3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum și persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granițelor țării se face de către Ministerul Afacerilor Externe.(4) Abrogat. (la 07-03-2022, Alineatul (4) din Articolul 144 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (5) Abrogat. (la 07-03-2022, Alineatul (5) din Articolul 144 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (6) În cazul în care cercetarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, documentele prevăzute la alin. (1^1) sunt puse la dispoziția organului de cercetare de către angajatorul la care era angajată victima. (la 07-03-2022, Articolul 144 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) Notă
  Conform articolului V din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 7 martie 2022, dosarele de cercetare nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru evenimentele produse în afara granițelor țării în care au fost implicați lucrători ai unor angajatori români aflați în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, vor fi completate, în vederea finalizării, conform dispozițiilor art. 144 alin. (1^1) și (1^2), cu respectarea prevederilor art. 144 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre.
   +  Articolul 145(1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă răspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul străin, în cazul efectuării de lucrări cu personal român, și, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajații misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare române și de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granițelor României, aflați în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.(2) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau deces răspunde inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia își are sediul social angajatorul la care era angajată victima.(3) Dosarul de cercetare va cuprinde:a) actele prevăzute la art. 122 alin. (1) lit. a), b), e), h), i), j), k), o) și, după caz, cele prevăzute la lit. c), c^1), d), g), l), m), n), p), q) și la art. 122 alin. (2);b) declarația pe propria răspundere a angajatorului/ reprezentantului angajatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27;c) declarațiile pe propria răspundere ale martorilor, după caz, sau ale persoanelor, nominalizate de angajator/reprezentantul angajatorului, care pot contribui la elucidarea împrejurărilor producerii evenimentului și care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta în fața organelor de cercetare prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28;d) după caz, informarea casei teritoriale de pensii din cadrul unității administrativ-teritoriale în raza căreia se află sediul angajatorului către inspectoratul teritorial de muncă din aceeași unitate administrativ-teritorială, privind producerea în afara granițelor țării a unui eveniment considerat accident de muncă, conform legislației din statul în care s-a produs și în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român, conform anexei nr. 29. (la 07-03-2022, Alineatul (3) din Articolul 145 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) sunt puse la dispoziția organului de cercetare prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege de către angajatorul la care era angajată victima. (la 07-03-2022, Alineatul (4) din Articolul 145 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (5) Cheltuielile necesare traducerii în limba română a documentelor anexate la dosarul de cercetare se suportă de către angajatorul sau angajatorii victimei/victimelor. (la 07-03-2022, Alineatul (5) din Articolul 145 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (6) Termenul de finalizare a cercetării evenimentelor pentru care angajatorul menționat la alin. (1) a solicitat prelungirea în termenul prevăzut la art. 120, în scris și argumentat, la inspectoratul teritorial de muncă, Inspecția Muncii, după caz, nu poate depăși 9 luni de la data comunicării. (la 07-03-2022, Articolul 145 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (7) În situația în care angajatorul menționat la alin. (1) nu a comunicat producerea evenimentului în afara granițelor țării în care a fost implicat lucrătorul, nu a solicitat în scris și argumentat prelungirea termenului de cercetare prevăzut la art. 120, prevederile alin. (6) se aplică de la data sesizării inspectoratului teritorial de muncă de către casa teritorială de pensii în temeiul art. 144 alin. (1^2). (la 07-03-2022, Articolul 145 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (la 27-09-2010, Art. 145 a fost modificat de pct. 78 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 146Înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase se fac de către angajatorul român, conform prevederilor art. 143-145.
   +  Secţiunea a 5-a Comunicarea și cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicați cetățeni străini aflați în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu  +  Articolul 147(1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicați cetățeni străini aflați în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc, de către angajator sau de către orice altă persoană care are cunoștință despre eveniment.(2) Inspectoratul teritorial de muncă care a primit comunicarea va înștiința misiunea diplomatică sau consulatul țării din care provine persoana accidentată, prin intermediul Inspecției Muncii.  +  Articolul 148(1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia au avut loc, împreună cu celelalte organe competente, precum și cu reprezentanți ai angajatorului străin implicat în eveniment sau de către Inspecția Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.(2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului țării respective.(3) Termenul de cercetare este cel prevăzut la art. 120.(4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122.(5) Dosarul de cercetare se va întocmi astfel:a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă sau care sunt accidente ușoare; dosarul se păstrează în arhiva inspectoratului teritorial de muncă care a cercetat evenimentul;b) în două exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente colective; originalul se înaintează organelor de urmărire penală și un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;c) în 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecția Muncii; originalul se înaintează organelor de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Inspecția Muncii și un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul;d) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă pentru victime cu angajatori diferiți; originalul se păstrează în arhiva inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. (la 27-09-2010, Alin. (5) al art. 148 a fost modificat de pct. 79 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (6) Dosarul de cercetare întocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) și b) va fi transmis Inspecției Muncii în condițiile prevăzute la art. 126 alin. (1). (la 27-09-2010, Alin. (6) al art. 148 a fost introdus de pct. 80 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) (7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului țării de unde provine accidentatul de către inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea sau, după caz, de către Inspecția Muncii. (la 27-09-2010, Alin. (7) al art. 148 a fost introdus de pct. 80 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Secţiunea a 6-a Semnalarea bolilor profesionale  +  Articolul 149Orice suspiciune de boală profesională, inclusiv intoxicația acută profesională, se va semnala obligatoriu de către toți medicii, indiferent de specialitate și de locul de muncă, cu prilejul oricărei prestații medicale, prin completarea fișei de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, conform domeniului de competență. (la 07-03-2022, Articolul 149 din Sectiunea a 6-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 150(1) Medicul care suspectează o boală profesională sau o intoxicație acută profesională trimite bolnavul cu fișa de semnalare BP1 la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica/secția de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea stabilirii diagnosticului de boală și diagnosticului prezumtiv de boală profesională.(2) Medicul specialist de medicina muncii din clinica/secția de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor stabilește diagnosticul prezumtiv de boală profesională în baza documentelor care atestă expunerea profesională și completează fișa de semnalare BP1, conform domeniului de competență.(3) Boala profesională și factorii de risc profesional sunt prezentați în Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie, prevăzut în anexa nr. 22.(4) În situația în care pentru același bolnav sunt formulate mai multe diagnostice prezumtive de boală profesională, pentru fiecare diagnostic de boală profesională se va elibera câte o fișă de semnalare BP1. (la 07-03-2022, Articolul 150 din Sectiunea a 6-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Secţiunea a 7-a Cercetarea bolii profesionale  +  Articolul 151După primirea fișei de semnalare BP1, transmisă de către medicii prevăzuți la art. 150 alin. (2), medicul specialist de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București cercetează în termen de 30 de zile, având în vedere ruta profesională, cauzele îmbolnăvirii profesionale. (la 07-03-2022, Articolul 151 din Sectiunea a 7-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 152Cercetarea se face în prezența angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, după caz, a persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.  +  Articolul 153Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnăvirii respective și se finalizează cu redactarea și semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, prevăzut în anexa nr. 20.  +  Articolul 154În procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se vor menționa în mod special cauzele îmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor și măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale similare. (la 07-03-2022, Articolul 154 din Sectiunea a 7-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 155Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 155 din Sectiunea a 7-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 156Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 156 din Sectiunea a 7-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 157Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, prevăzut în anexa nr. 20, se întocmește de către medicul de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, în 7 exemplare, din care un exemplar rămâne emitentului actului, iar restul exemplarelor se transmit către angajator, medicul de medicina muncii din clinica/secția de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat îmbolnăvirea, lucrător, inspectoratul teritorial de muncă, Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar și asiguratorul la nivel teritorial. (la 07-03-2022, Articolul 157 din Sectiunea a 7-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 157^1Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională prevăzut la art. 153 poate fi contestat în condițiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 07-03-2022, Sectiunea a 7-a din Capitolul VII a fost completată de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 157^2(1) În vederea soluționării contestațiilor depuse în conformitate cu prevederile art. 157^1, la nivelul fiecărei direcții de sănătate publică județene și a municipiului București se constituie comisia de soluționare a contestațiilor.(2) Componența și atribuțiile comisiilor de soluționare a contestațiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății. (la 07-03-2022, Sectiunea a 7-a din Capitolul VII a fost completată de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 158Pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declară cazul de îmbolnăvire profesională, completând fișa de declarare a cazului de boală profesională BP2, denumită în continuare fișa de declarare BP2, care trebuie să aibă ștampila direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București și trebuie să cuprindă data declarării, prevăzută în anexa nr. 21. (la 27-09-2010, Art. 158 a fost modificat de pct. 84 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Secţiunea a 8-a Declararea bolilor profesionale  +  Articolul 159(1) Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București și cuprinde următoarele documente:a) opisul documentelor din dosar;b) fișa de semnalare BP1;c) documente care certifică ruta profesională, precum: copie de pe carnetul de muncă, extrase din Registrul general de evidență a salariaților, adeverințe;d) documente care atestă expunerea profesională, precum: copie de pe fișa de identificare a factorilor de risc profesional, adeverințe și, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată;e) istoricul stării de sănătate la locul de muncă, cum ar fi: documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistența de medicina muncii la unitatea respectivă, după caz;f) document medical care precizează diagnosticul prezumtiv de boală profesională, respectiv: biletul de ieșire emis de clinica/secția de medicina muncii din structura spitalelor sau referat medical în cazul în care bolnavul nu a fost internat;g) documente care să ateste statusul socioprofesional, de exemplu: pensionar de invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă;h) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.(2) În vederea completării dosarului de cercetare pentru declararea bolilor profesionale, angajatorul are obligația să pună la dispoziția medicului de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, în termenul stabilit de acesta, toate documentele necesare solicitate. (la 07-03-2022, Articolul 159 din Sectiunea a 8-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 160(1) În cazul bolilor profesionale:a) declararea se face de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor prevăzute la art. 159, prin fișa de declarare a cazului de boală profesională BP2, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate;b) semnalarea și declararea se fac în termen de 2 ani de la încetarea expunerii profesionale considerate cauză a îmbolnăvirii. Excepție fac cazurile de cancer, pneumoconioze, fibroze pulmonare, pleurezie benignă prin expunere la azbest, îngroșări pleurale difuze prin expunere la azbest, îngroșări pleurale localizate - plăci pleurale, atelectazii rotunde prin expunere la azbest. (la 07-03-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 160 , Sectiunea a 8-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 ) (2) Pentru bolile profesionale declarate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European trebuie întocmită o fișă de declarare a cazului de boală profesională BP2 de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București. (la 27-09-2010, Art. 160 a fost modificat de pct. 85 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 161În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnăvirea a fost desființată sau nu mai există la momentul precizării diagnosticului de boală profesională, cazul respectiv se poate declara prin fișa de declarare BP2 pe baza documentelor prevăzute la art. 159, cu excepția procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.  +  Articolul 162Toate cazurile de boli profesionale se declară la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul și unde există factorii de risc ai bolii profesionale respective evidențiați prin documente oficiale de la direcția de sănătate publică; ele se declară și se păstrează în evidență de către direcția de sănătate publică din județul sau din municipiul București în care se află angajatorul respectiv. (la 27-09-2010, Art. 162 a fost modificat de pct. 86 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 163Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fișa de declarare BP2. (la 27-09-2010, Art. 163 a fost modificat de litera a) a pct. 120 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "autoritatea de sănătate publică" cu sintagma "direcția de sănătate publică". )  +  Articolul 164Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se declară numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale. (la 27-09-2010, Art. 164 a fost modificat de pct. 87 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 164^1(1) În situații epidemiologice excepționale, respectiv pandemii sau epidemii, stabilite de către autoritățile competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la procedura prevăzută la art. 149-164, cercetarea cazurilor de îmbolnăvire profesională prin expunere la factorul de risc biologic care a generat situația epidemiologică excepțională se face de către medicul de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București în baza documentelor primite prin corespondența electronică sau poștală, fără a mai fi necesară prezența acestuia la sediul întreprinderii și/sau unității la care a fost semnalat cazul de boală profesională.(2) Toate documentele generate în urma procedurii de la alin. (1), respectiv procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională și fișa de declarare a cazului de boală profesională BP2, se transmit conform art. 157 și art. 165 alin. (4) prin corespondența electronică sau poștală. (la 07-03-2022, Sectiunea a 8-a din Capitolul VII a fost completată de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Secţiunea a 9-a Raportarea bolilor profesionale  +  Articolul 165(1) Bolile profesionale nou-declarate se raportează în termen de 30 de zile de la data declarării de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, la Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar, precum și la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilite conform legii.(2) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București trimite către Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar procesul-verbal de cercetare în original și fișa de declarare a cazului de boală profesională BP2 în original.(3) Datele cuprinse în documentele enumerate la alin. (2) sunt înregistrate în Registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale.(4) Fișa de declarare a cazului de boală profesională BP2 se întocmește în 6 exemplare pentru: direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, lucrătorul diagnosticat cu boală profesională, medicul de medicina muncii din clinica/secția de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat îmbolnăvirea, inspectoratul teritorial de muncă, Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar și asiguratorul la nivel teritorial. (la 07-03-2022, Articolul 165 din Sectiunea a 9-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 166La nivelul Centrului național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar se constituie Registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizează lunar cu datele din documentele enumerate la art. 165 alin. (2). (la 07-03-2022, Articolul 166 din Sectiunea a 9-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 167Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar are următoarele atribuții principale:a) asigură funcția de coordonare tehnică profesională a structurilor de specialitate și asigură suportul tehnic profesional structurilor de specialitate din direcțiile de sănătate publică;b) coordonează și participă la elaborarea metodologiilor de monitorizare și supraveghere a sănătății în relație cu mediul de viață și muncă;c) participă la elaborarea strategiilor privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, supravegherea și controlul bolilor asociate determinanților din mediul de muncă;d) coordonează programe de studii și cercetări în vederea evaluării sănătății în relație cu mediul de muncă;e) participă la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile de competență. (la 07-03-2022, Articolul 167 din Sectiunea a 9-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 168Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar raportează datele privind morbiditatea profesională către Direcția generală asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății. (la 07-03-2022, Articolul 168 din Sectiunea a 9-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 169Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar transmite, la cerere, informațiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituțiilor implicate în activități cu impact asupra sănătății lucrătorilor. (la 07-03-2022, Articolul 169 din Sectiunea a 9-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 170Lista bolilor profesionale ale căror declarare, cercetare și evidență sunt obligatorii este prevăzută în anexa nr. 22.  +  Articolul 171(1) Structurile de medicina muncii din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București raportează anual Centrului național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar situația absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale în anul respectiv, precum și lista cu bolile legate de profesie.(2) Datele menționate la alin. (1) sunt înregistrate în Registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale. (la 07-03-2022, Articolul 171 din Sectiunea a 9-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 172Intoxicația acută profesională se declară, se cercetează și se înregistrează atât ca boală profesională, cât și ca accident de muncă.  +  Secţiunea a 10-a Bolile legate de profesie  +  Articolul 173Lista bolilor legate de profesiune este prezentată în anexa nr. 23.  +  Articolul 174Bolile legate de profesiune nu se declară. Acestea se dispensarizează medical și se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor, în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condițiilor de muncă.  +  Secţiunea a 11-a Dispoziții finale  +  Articolul 175În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activități și servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea și înregistrarea unor eventuale accidente de muncă.  +  Articolul 176(1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces au dreptul să sesizeze sau să se informeze la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc accidentul.(2) Dacă în urma investigațiilor rezultă că sunt întrunite condițiile unui accident de muncă, inspectoratul teritorial de muncă va lua măsuri pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de muncă va răspunde sesizărilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.  +  Articolul 177(1) În situația în care angajatorul, lucrătorii implicați, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot sesiza, în scris, Inspecția Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal.(2) Dacă în urma analizei se constată că trebuie refăcută cercetarea, Inspecția Muncii dispune completarea dosarului de cercetare și/sau întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare care îl va înlocui pe cel existent.(3) Soluțiile adoptate de către Inspecția Muncii vor fi comunicate celor interesați, în termenul legal. (la 27-09-2010, Art. 177 a fost modificat de pct. 94 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )
   +  Capitolul VIII Avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 178Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă care se supun avizării, a cerințelor care stau la baza realizării acestora, precum și a procedurii de avizare.  +  Articolul 179Documentațiile care se supun avizării sunt:a) filme sau imagini, pe peliculă sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securității și sănătății în muncă;b) afișe, pliante, broșuri din domeniul securității și sănătății în muncă;c) suporturile de curs destinate programelor de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) și la art. 55 alin. (1); (la 27-09-2010, Litera c) a art. 179 a fost modificată de pct. 95 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. ) d) diapozitive, diafilme și altele asemenea.  +  Secţiunea a 2-a Cerințe de realizare a documentațiilor  +  Articolul 180Cerințele generale pentru realizarea documentațiilor prevăzute la art. 179 sunt:a) conținutul să fie în concordanță cu legislația în domeniul securității și sănătății în muncă în vigoare;b) să prezinte informația într-o formă accesibilă, completă și ușor de asimilat;c) conținutul și realizarea să fie în concordanță cu nivelul de pregătire al subiecților cărora li se adresează.  +  Articolul 181Cerințele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securității și sănătății în muncă sunt:a) scenariul și regia să asigure perceperea corectă și clară a mesajului;b) imagine clară și sugestivă;c) sonor clar și sugestiv;d) forme de prezentare: filmare reală sau animație;e) durata proiecției: 10-20 de minute.  +  Articolul 182Cerințele specifice pentru realizarea afișelor și pliantelor din domeniul securității și sănătății în muncă sunt:a) grafică simplă, fără greșeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei și eliminându-se detaliile nesemnificative;b) utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanță cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situații pozitive și culori închise pentru situații negative;c) să nu aibă text sau textul să fie scurt, concis și vizibil, cu dimensiunea literelor aleasă astfel încât să permită citirea textului de la o distanță de 4-5 m;d) subiectul să ocupe circa 60% din suprafața afișului, iar marginile să fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;e) mărimea afișului va fi aleasă în funcție de scopul urmărit și locul în care va fi expus;f) materialele din care sunt realizate să fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate, respectiv să fie rezistente la acțiunea factorilor din mediul în care sunt amplasate și/sau utilizate (umiditate, agenți chimici etc.).  +  Articolul 183Cerințele specifice pentru realizarea broșurilor din domeniul securității și sănătății în muncă sunt:a) să prezinte informațiile clar și concis;b) să se axeze pe o temă concretă;c) să prezinte un interes practic cât mai larg.  +  Articolul 184Cerințele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevăzut la art. 179 lit. c) sunt:a) să fie elaborat în baza unei documentări bibliografice la zi;b) să utilizeze terminologia specifică securității și sănătății în muncă;c) să fie elaborat pe o tematică orientată spre grupuri-țintă, respectiv angajatorii care și-au asumat atribuții din domeniul securității și sănătății în muncă și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor;d) să fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregătire al grupului-țintă căruia îi este destinat;e) informațiile să fie sistematizate într-o organizare logică a conținutului, orientate spre situații concrete de muncă;f) să evidențieze consecințele neaplicării și/sau nerespectării legislației din domeniul securității și sănătății în muncă. (la 27-09-2010, Art. 184 a fost modificat de pct. 96 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 185Cerințele specifice pentru realizarea diapozitivelor și diafilmelor sunt:a) pe cât posibil să fie realizate color și să fie clare;b) să fie însoțite de scheme explicative;c) să fie însoțite de texte redactate clar și concis, fără a da naștere la interpretări;d) să fie realizate într-o succesiune logică.  +  Secţiunea a 3-a Avizarea documentațiilor  +  Articolul 186(1) Documentațiile prevăzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dacă sunt avizate de către Comisia de abilitare și avizare prevăzută la art. 36, din județul în care își are sediul elaboratorul.(2) În situația în care elaboratorul își are sediul într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, documentațiile se avizează de către Comisia de abilitare și avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București. (la 27-09-2010, Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 97 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 187Pentru avizarea documentațiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare și avizare, prin poștă, o cerere întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24, însoțită de un dosar care cuprinde:a) copia certificatului de înregistrare la registrul comerțului și, după caz, a anexei acestuia;b) prin excepție de la prevederile lit. a), în situația în care elaboratorul se află în cazul prevăzut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul în care își are sediul;c) un scurt memoriu de prezentare a documentației;d) două exemplare din documentația supusă avizării;e) în cazul diapozitivelor și diafilmelor se vor transmite originalul și două copii pe suport hârtie. (la 27-09-2010, Art. 187 a fost modificat de pct. 98 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 188(1) Comisia de abilitare și avizare va transmite prin poștă avizul sau decizia de respingere motivată, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.(2) Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însoțit de un exemplar din documentația transmisă de elaborator, care va purta ștampila Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. (la 17-08-2016, sintagma: Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 07 mai 2014 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  (la 27-09-2010, Alin. (2) al art. 188 a fost modificat de litera c) a pct. 120 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (3) Decizia de respingere, prezentată în anexa nr. 26, va fi însoțită de cele două exemplare de documentație transmisă de elaborator, pentru a fi refăcută în sensul celor precizate în decizie.
   +  Secţiunea a 4-a Dispoziții finale  +  Articolul 189(1) Difuzarea sau comercializarea documentațiilor prevăzute la art. 179 va fi însoțită de o copie a avizului.(2) Angajatorul care utilizează documentațiile prevăzute la art. 179 trebuie să dețină o copie a avizului.  +  Articolul 190(1) Solicitantul sau titularul de aviz, după caz, pot face contestație la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere. (la 17-08-2016, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 07 mai 2014 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  (la 27-09-2010, Alin. (1) al art. 190 a fost modificat de pct. 99 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )
  (2) Soluțiile adoptate ca răspuns la contestație vor fi comunicate celor interesați în termen de 30 de zile de la data primirii contestației.
   +  Articolul 191(1) Dacă în timpul controalelor efectuate de inspectorii de muncă se constată diferențe între documentația avizată și cea folosită în activitatea curentă, inspectorul de muncă dispune măsuri pentru retragerea documentației neconforme și comunică, în scris, situația constatată Comisiei de abilitare și avizare care a dat avizul, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) aduce la cunoștința titularului de aviz situația constatată, pentru ca acesta să își prezinte punctul de vedere.(3) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează comunicarea inspectorului de muncă împreună cu punctul de vedere al titularului de aviz și emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, după caz.(4) Suspendarea se poate face pe o perioadă determinată, în funcție de timpul necesar pentru remedierea deficiențelor constatate.(5) Decizia de respingere a avizării, de retragere, de suspendare a avizului sau cea prevăzută la art. 192 alin. (2) poate face obiectul unei contestații în condițiile prevăzute la art. 190. (la 27-09-2010, Art. 191 a fost modificat de pct. 100 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 192(1) În situația în care titularul de aviz intenționează să aducă modificări unei documentații avizate, are obligația să comunice Comisiei de abilitare și avizare teritoriale, respectiv a municipiului București, conținutul acestor modificări.(2) Comisia de abilitare și avizare teritorială, respectiv a municipiului București, analizează dacă modificările asupra documentației sunt intervenții minore sau majore și decide menținerea avizului sau necesitatea unei noi avizări.  +  Articolul 192^1(1) Procedurile și formalitățile de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție pot fi îndeplinite și prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 de zile de la data operaționalizării punctului de contact unic electronic.(2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. (la 27-09-2010, Art. 192^1 a fost introdus de pct. 101 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010. )  +  Articolul 192^2Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale de aplicare a acestuia. (la 07-03-2022, Sectiunea a 4-a din Capitolul VIII a fost completată de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 193Anexele nr. 1-29 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 07-03-2022, Articolul 193 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 259 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 martie 2022 )
   +  Anexa nr. 1la normele metodologice┌────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐│I │ II │ III ││ │ CERERE │ ││ │ pentru │ INSPECTORATUL TERITORIAL││ Către: │autorizarea desfășurării │ DE MUNCĂ ││ │activității din punct de │ ..................... ││ │vedere al securității și ├─────────────────────────┤│INSPECTORATUL TERITORIAL│ sănătății în muncă la: │ IV ││ DE MUNCĂ │ [] sediul social │ ││ ..................... │ [] sediul secundar │ Nr. intrare:........... ││ │ [] în afara sediului │ Data .................. │├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤│ V. ││ 1. Persoana juridică:.................................................... ││ 2. cu sediul în: localitatea ......... str. ..... nr. ..., bloc ......... ││ scara ..., etaj ... ap. ... județ/sector ...., cod poștal .... telefon ... ││ fax .......,....... e-mail ........... web site .......................... ││ 3. prin .........(nume, prenume ) ..... CNP .....(cod numeric personal)....││ în calitate de ................. conform ................................. ││ 4. Obiectul cererii: autorizarea desfășurării activității din punct de ││ vedere al securității și sănătății în muncă la ││ - sediul social ││ - sediul secundar ││ - în afara sediului │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ VI. ││ Persoana și domiciliul ales pentru comunicări: ││ 1. Nume și prenume: .................................................. ││ 2. Adresa: localitatea ............., str. ............................ ││ nr. ...., bloc ..., scara .... etaj ..... ap. .... județ/sector ........ ││ cod poștal ........, telefon .........., fax ......................... ││ e-mail ........................................................ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ VII. ││ ││ 1. ACTIVITĂȚI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCȚIONARE ││ DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ││ ││ ││ 1.1. > SEDIU SOCIAL Nr. lucrători: ....││ Adresa: .................................................................. ││ .......................................................................... ││ │├────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┤│ Cod CAEN │Denumirea activitătii │ Autorizată anterior* │├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤│12. > SEDIU SECUNDAR │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ *) Se va completa data și legea în baza căreia s-a eliberat autorizația.┌─────────────────────┬──────┬──────────────────────┬───────────┬─────────────┐│ │ Cod │ │Autorizata │ ││ Adresa │CAEN │ Denumirea activitătii│anterior* │Nr. lucrători│├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤├─────────────────────┴──────┴──────────────────────┴───────────┴─────────────┤│1.3. > ÎN AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE ││ │├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ Cod CAEN │ Denumirea activității │Nr. lucrători│├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ Mențiuni privind sistarea activității │├─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┤│Cod CAEN │ Denumirea activității │Locul desfășurării │ Nr. și data ││ │ │ activității │ actului │├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤├─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────┤│ Măsuri luate pentru remedierea deficiențele care au condus la ││ sistarea activității │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Pentru obținerea autorizării depun actele menționate în opisul de documente. │├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ Data ........................... │ Semnătura ...................... │└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCȚIONARE DIN PUNCT DE ││ VEDERE AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ │├─────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────┤│Nr. │ │ Nr. și data │ Nr. ││crt. │ Denumirea actului │ actului/Emitent │ file │├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤├─────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────┤│ Total file:...... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTĂ: Punctele III și IV se completează de către inspectoratul teritorial de muncă. *) Se va completa data și legea în baza căreia s-a eliberat autorizația.  +  Anexa nr. 2la normele metodologice┌────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐│I │ II │ III ││ │ │ ││ │ │ INSPECTORATUL TERITORIAL││ Către: │ DECLARATIE │ DE MUNCĂ ││ │PE PROPRIA RASPUNDERE │ ..................... ││ │ ├─────────────────────────┤│INSPECTORATUL TERITORIAL│ │ IV ││ DE MUNCĂ │ │ ││ ..................... │ │ Nr. intrare:........... ││ │ │ Data .................. │├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤│ V. ││ 1. Subsemnat(ul)/a ....................., domiciliat în ................ ││ str. .............. nr. ......, bloc ................ scara ....., etaj ... ││ ap. ... județ/sector ........., telefon ............... act identitate...., ││ seria .... nr. ....... CNP .........., eliberat de ......... la data ...... ││ în calitate de*1) ................................................. ││ ││ 2. pentru persoana juridică:........................................ ││ 3. cu sediul în: localitatea ......... str. ..... nr. ..., bloc ......... ││ scara ..., etaj ... ap. ... județ/sector ...., cod poștal ..........., ││ casuta postala ............ telefon ............... fax ......... ││ e-mail ..........., web site .......................... ││ ││ în temeiul Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006│ ││ 4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE ││ ││ că, de la data prezentei, activitățile pentru care se solicită autorizație ││ de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, ││ se vor desfășura în conformitate cu prevederile Legii securității și ││ sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale altor reglementări din domeniul ││ securității și sănătății în muncă. │├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│Data .................... │ Semnătura ................. │└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ NOTĂ: *) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deține (angajator, administrator, reprezentant). Punctele III și IV se completează de către inspectoratul teritorial de muncă.  +  Anexa nr. 3la normele metodologiceSeria ........ nr. ...........ROMÂNIAMINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (la 17-08-2016, sintagma: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 07 mai 2014 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ...............................CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. ........emis în temeiul art. 13 lit. c) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, eliberat în baza declarației pe propria răspundere, înregistrată sub nr. ....... din ...................., pentru:Persoana juridică: ................................., cu sediul social în localitatea ........................., str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ................Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere conform căreia persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru activitatea/activitățile declarate:
  Nr. crt. Denumirea activității Cod CAEN Adresa la care se desfășoară activitatea
  Inspector-șef,....................Data eliberării:ziua ..... luna ........... anul .......- verso -
  Nr. crt. Denumirea activității Cod CAEN Adresa la care se desfășoară activitatea Semnătura inspectorului-șef/ Data sistării activității Semnătura inspectorului-șef/ Data reluării activității
  ------------Anexa nr. 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 103 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice INSPECȚIA MUNCII Inspectoratul teritorial de muncă................ REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a certificatelor constatatoare emise┌──┬─────┬──────┬──────┬────┬────┬──────┬───────┬────┬─────┬───────┬────┬──────┬─────────┐│N │ │ │Acti- │ │ │Adresa│Activi-│ │Nr. │Activi-│ │Nr. │Data ││r.│Soci-│Adresa│vitate│Cod │Nr. │sediu │tate │Cod │de │tate │Cod │de │emiterii ││ │eta- │sediu │auto- │CAEN│de │secun-│autori-│CAEN│lucra│autori-│CAEN│lucra-│certifi- ││c │tea │ │rizata│ │lu- │dar │zata la│ │tori │zata în│ │tori │catului ││r │ │ │ la │ │cra-│ │sediu │ │ │afara │ │ │ ││t.│ │ │sediu │ │tori│ │secun- │ │ │sediu │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │dar │ │ │secun- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dar │ │ │ │├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤└──┴─────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴───────┴────┴─────┴───────┴────┴──────┴─────────┘  +  Anexa nr. 5la normele metodologiceACTIVITĂȚI INDUSTRIALE1. Activități cu risc potențial de expunere la radiații ionizante2. Activități cu risc potențial de expunere la agenți toxici și foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agenți cancerigeni, mutageni și alți agenți care periclitează reproducerea3. Activități în care sunt implicate substanțe periculoase, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare 4. Activități cu risc de expunere la grupa 3 și 4 de agenți biologici5. Activități de fabricare, manipulare și utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice și alte produse care conțin materii explozive6. Activități specifice exploatărilor miniere de suprafață și de subteran7. Activități specifice de foraj terestru și de pe platforme maritime8. Activități care se desfășoară sub apă9. Activități în construcții civile, excavații, lucrări de puțuri, terasamente subterane și tuneluri, care implică risc de surpare sau risc de cădere de la înălțime10. Activități în industria metalurgică și activități de construcții navale11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate și utilizarea masivă a acestora12. Activități care produc concentrații ridicate de praf de siliciu13. Activități care implică riscuri electrice la înaltă tensiune14. Activități de producere a băuturilor distilate și a substanțelor inflamabile15. Activități de pază și protecție16. Activități în care lucrătorii pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive, așa cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive------------Anexa nr. 5 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 104 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 6la normele metodologiceCONȚINUTUL MINIMal cursurilor necesare pregătirii îndomeniul securității și sănătății în muncăA. Suportul de curs destinat programelor de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c) și la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori și, respectiv, pentru reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor cuprinde:1. cadrul legislativ general referitor la securitatea și sănătatea în muncă;2. concepte de bază referitoare la securitatea și sănătatea în muncă;3. noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor;4. noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător activității întreprinderii și/sau unității;5. acordarea primului ajutor.Total: 40 de ore.B. Suportul de curs destinat programelor de formare profesională în domeniul securității și sănătății în muncă prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) și la art. 50 alin. (1) lit. b) din normele metodologice cuprinde:1. cadrul legislativ general referitor la securitatea și sănătatea în muncă;2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;3. organizarea activităților de prevenire și protecție;4. acțiuni în caz de urgență: planuri de urgență și de evacuare, prim ajutor;5. elaborarea documentațiilor necesare desfășurării activității de prevenire și protecție;6. evidențe și raportări în domeniul securității și sănătății în muncă.Total: 80 de ore.------------Anexa nr. 6 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 105 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 7la normele metodologicePlanul de prevenire și protecție┌───┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────────┬───────┐│Nr.│Loc de│Riscuri│Măsuri│Măsuri│Măsuri│Măsuri│Acțiuni │ │Persoana care│Obser- ││crt│munca/│evalu- │teh- │orga- │igie- │de │în scopul │Termen │raspunde de │vații ││ │post │ate │nice │niza- │nico- │alta │realizării│ de │ realizarea │ ││ │ de │ │ │tori- │sani- │natură│ masurii │realizare│ masurii │ ││ │lucru │ │ │ce │tare │ │ │ │ │ │├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤└───┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────────┴───────┘ Avizat Angajator CSSM  +  Anexa nr. 8la normele metodologiceDenumirea solicitantului: ..................................Adresă: ....................................................Localitate: ................................................Județ: .....................................................Cod poștal: ................................................Telefon/Fax: ...............................................Nr. de înregistrare în registrul comerțului: ...............Cod unic de înregistrare (CUI): ............................Nr. ......./.............*1)CătreComisia de abilitare a serviciilorexterne de prevenire și protecție și de avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare șiinstruire în domeniul securității și sănătății în muncădin cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă ..................*2)Subsemnatul, ................., CNP..........................., în calitate de ......................., solicit prin prezenta analiza dosarului în vederea abilitării ca serviciu extern de prevenire și protecție, în temeiul art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificările și completările ulterioare.În acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul întocmit potrivit prevederilor art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare.Solicitant*3),.....................-----------*1) Se va completa cu numărul și data de înregistrare la solicitant.*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcționează Comisia de abilitare și avizare.*3) Se vor specifică funcția, numele și prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se va semna și ștampila.------------Anexa nr. 8 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 4 din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 106 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 8Ala normele metodologiceDenumirea solicitantului: ......................................Adresă: ........................................................Localitate: ....................................................Județ: .........................................................Cod poștal: ....................................................Telefon/Fax: ...................................................Nr. de înregistrare în registrul comerțului: ...................Cod unic de înregistrare (CUI): ................................Nr. ......./.............*1)CERERE DE REÎNNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARECătreComisia de abilitare a serviciilorexterne de prevenire și protecție și de avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare șiinstruire în domeniul securității și sănătății în muncădin cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă ...................*2)Subsemnatul, ...................., conducător al serviciului extern de prevenire și protecție ......................, solicit reînnoirea certificatului de abilitare nr. ........ din data de ............., în temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a modificării condițiilor în baza cărora acesta a fost emis.Anexez la prezenta cerere un număr de ...... documente care atestă modificarea condițiilor inițiale, pe care vă rog să le analizați.Declar pe propria răspundere că celelalte condiții probate prin documentele din dosarul de abilitare/reînnoire, depus la ....................., cu nr........... din data de .............., au rămas neschimbate.Solicitant*3),.....................----------*1) Se va completa cu numărul și data de înregistrare la solicitant.*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcționează Comisia de abilitare și avizare.*3) Se vor specifică funcția, numele și prenumele solicitantului sau ale reprezentantului său legal, se va semna și ștampila. (la 27-09-2010, Anexa 8A la normele metodologice a fost introdusă de pct. 107 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, având conținutul anexei 5 din acest act normativ. )  +  Anexa nr. 9la normele metodologiceROMÂNIAMINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (la 17-08-2016, sintagma: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE a fost înlocuită de Alineatul (1), Articolul 1, Sectiunea 1, Capitolul I HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 07 mai 2014 ) Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 6 ianuarie 2022 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  Comisia de abilitare a serviciilorexterne de prevenire și protecție și de avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare șiinstruire în domeniul securității și sănătății în muncădin cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă ...................*1)CERTIFICAT DE ABILITAREa serviciului extern de prevenire și protecțieNr. ....... din ...................emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 , în baza dosarului înregistrat cu nr. .......... din ................Titular: ................................., cu sediul social în localitatea ......................, str. ................... nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ......., județul/sectorul .......................Cod unic de înregistrare .....................................................Nr. de înregistrare în registrul comerțului .................... din data de ..................Conducătorul serviciului extern de prevenire și protecție este: .............................., CNP .................. .Prezentul certificat atestă că, din analiza documentelor depuse la dosar rezultă că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 28-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificările și completările ulterioare.Valabil până la modificarea condițiilor în baza cărora a fost emis.Președinte,..........................................(numele și prenumele, semnătura și ștampilaComisiei de abilitare și avizare emitente)--------*1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcționează Comisia de abilitare și avizare.------------Anexa nr. 9 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 6 din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 108 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice  +  Anexa nr. 10Ala normele metodologiceDenumirea/Numele solicitantului: ................................Adresă: .........................................................Localitate: .....................................................Țară: ...........................................................Cod poștal: .....................................................Telefon/Fax: ....................................................Nr. ......../.............*1)NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENTĂ, ÎN REGIM DE STABILIRECătreComisia de abilitare a serviciilorexterne de prevenire și protecție și de avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare șiinstruire în domeniul securității și sănătății în muncădin cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă .................*2)În conformitate cu prevederile art. 45^3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, ......................., în calitate de ...................... al ......................., cu sediul în ..........................., vă notific că dețin Certificatul/Autorizația/Atestatul nr. ....... din ...................., emis/emisă de ................................, valabil/valabilă pentru perioada ....................., pentru prestarea permanentă a serviciilor de prevenire și protecție:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................În susținerea notificării depun următoarele documente:a) ......................................................................;b) ......................................................................;c) ......................................................................;d) ......................................................................;Data ............. Semnătura ...........*3)----------*1) Se va completa cu numărul și data de înregistrare la solicitant.*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcționează Comisia de abilitare și avizare.*3) Se va semna și, după caz, se va ștampila. (la 27-09-2010, Anexa nr. 10A la normele metodologice a fost introdusă de pct. 109 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, având conținutul anexei nr. 7 din același act normativ. )  +  Anexa nr. 10Bla normele metodologiceDenumirea/Numele solicitantului: ..............................Adresă: .......................................................Localitate: ...................................................Țară: .........................................................Cod poștal: ...................................................Telefon/Fax: ..................................................Nr. ............/..............*1)NOTIFICARE PENTRU PRESTARE TEMPORARĂ SAU OCAZIONALĂCătreComisia de abilitare a serviciilorexterne de prevenire și protecție și de avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare șiinstruire în domeniul securității și sănătății în muncădin cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă .................*2)În conformitate cu prevederile art. 45^4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, ......................., în calitate de ............................. al ..........................., cu sediul în ......................., vă notific că dețin Certificatul/Autorizația/Atestatul nr. ......... din ...................., emis/emisă de ......................., valabil/valabilă pentru perioada ............................., în vederea prestării următoarelor servicii de prevenire și protecție:.................................................................................................................................................................................................................................temporar sau ocazional.Serviciile ...................................... vor fi efectuate în localitatea .................., județul ................, pentru persoana juridică ............................., în perioada ....................Data ............. Semnătura ..................*3)---------*1) Se va completa cu numărul și data de înregistrare la solicitant.*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia funcționează Comisia de abilitare și avizare.*3) Se va semna și, după caz, se va ștampila. (la 27-09-2010, Anexa nr. 10B la normele metodologice a fost introdusă de pct. 109 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, având conținutul anexei nr. 8 din același act normativ. )  +  Anexa nr. 11la normele metodologice ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ....................... FIȘĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ privind securitatea și sănătatea în muncă NUMELE ȘI PRENUMELE _____________________________________________ LEGITIMAȚIA, MARCA ______________________________________________ GRUPA SANGUINĂ___________________________________________________ DOMICILIUL ______________________________________________________ Data și locul nașterii __________________________________________ Calificarea _________________ Funcția ___________________________ Locul de muncă __________________________________________________ Autorizații (ISCIR, s.a.) _______________________________________ Traseul de deplasare la/de la serviciu __________________________ _________________________________________________________________ Instruirea la angajare 1) Instruirea introductiv generală, a fost efectuată la data ____ timp de __________ ore, de către ________________________________ având funcția de ________________________________________________ Conținutul instruirii ___________________________________________ _________________________________________________________________ Semnătura celui Semnătura celui care a instruit efectuat instruirea Semnătura celui care a verificat însușirea cunoștințelor 2) Instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data ________ loc de muncă/post de lucru ____________ timp de _____________ ore, de către ____________________ având funcția de __________________ Conținutul instruirii __________________________________________ ________________________________________________________________ Semnătura celui Semnătura celui care a instruit efectuat instruirea Semnătura celui care a verificat însușirea cunoștințelor 3) Admis la lucru Numele și prenumele _______________________________ Funcția (șef secție, atelier, șantier etc.) ____________________ Data și semnătura ______________________________________________ Instruirea periodică┌──────────┬──────┬────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Semnătura celui ││ │ │ │ ├─────────┬────────┬─────────────┤│ Data │Durata│Ocupatia│ │Instruit │care a │ care a ││instruirii│ (h) │ │Materialul predat│ │instruit│ verificat ││ │ │ │ │ │ │ instruirea │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──────┴────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘ Instruirea periodică suplimentara┌──────────┬──────┬────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Semnătura celui ││ │ │ │ ├─────────┬────────┬─────────────┤│ Data │Durata│Ocupatia│ │Instruit │care a │ care a ││efectuării│ (h) │ │Materialul predat│ │instruit│ verificat ││ │ │ │ │ │ │ instruirea │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──────┴────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘ Rezultatele testărilor┌──────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐│ Data │ Materialul examinat │ Calificativ │ Examinator │├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤└──────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘ Accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale suferite┌───────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────┐│ Data producerii │ │ Nr. și data PV │ Nr. ││ evenimentului │ Diagnosticul medical │ de cercetare a │zile ││ │ │ evenimentului │ITM │├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤└───────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────┘ Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă┌──────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐│ Abaterea săvârșita │ Sancțiunea │ Nr. și data ││ │ administrativa │ deciziei │├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤└──────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘ CONTROL MEDICAL PERIODIC ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Observații de specialitate │ │ Observații de specialitate │ │ │ │ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ │ │ │ │ Semnătura și Data │ │ Semnătura și Data │ │ parafa medicului vizei │ │ parafa medicului vizei │ │ de medicina muncii .... │ │ de medicina muncii │ └──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Observații de specialitate │ │ Observații de specialitate │ │ │ │ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ │ │ │ │ Semnătura și Data │ │ Semnătura și Data │ │ parafa medicului vizei │ │ parafa medicului vizei │ │ de medicina muncii .... │ │ de medicina muncii │ └──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Observații de specialitate │ │ Observații de specialitate │ │ │ │ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ │ │ │ │ Semnătura și Data │ │ Semnătura și Data │ │ parafa medicului vizei │ │ parafa medicului vizei │ │ de medicina muncii .... │ │ de medicina muncii │ └──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ TESTAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Apt psihologic pentru:* │ │ Apt psihologic pentru:* │ │ │ │ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ │ │ │ │ Semnătura Data │ │ Semnătura Data │ │ psihologului │ │ psihologului │ │ │ │ │ └──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Apt psihologic pentru:* │ │ Apt psihologic pentru:* │ │ │ │ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ │ │ │ │ Semnătura Data │ │ Semnătura Data │ │ psihologului │ │ psihologului │ │ │ │ │ └──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Apt psihologic pentru:* │ │ Apt psihologic pentru:* │ │ │ │ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ ___________________________ │ │ ____________________________ │ │ │ │ │ │ Semnătura Data │ │ Semnătura Data │ │ psihologului │ │ psihologului │ │ │ │ │ └──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ * lucru la înălțime, lucru în condiții de izolare, conducători auto, etc.  +  Anexa nr. 12la normele metodologiceÎntreprinderea/unitatea______________________FIȘĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂprivind securitatea și sănătatea în muncăîntocmita azi ___________Subsemnatul ............., având funcția de .........., am procedat lainstruirea unui număr de ...... persoane de la ......... conform tabeluluinominal de pe verso, în domeniul securității și sănătății în muncă, pentruvizita (prezența) în întreprindere/unitate în zilele ...............În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale;............................................................................................................................................................................................................................................................................Prezenta fișă de instructaj se va păstra la ........................................................................................Verificat, Semnătura celui care aefectuat instruireaversoFișă de instruire colectivăTABEL NOMINALcu persoanele participante la instruireSubsemnații am fost instruiți și am luat cunoștință de materialeleprelucrate și consemnate în fișa de instruire colectivă privind securitateași sănătatea în muncă și ne obligăm să le respectăm întocmai.
  Nr. crt. Numele și prenumele Act identitate/grupa sanguină Semnătura
  Numele și prenumele persoanei care a primit un exemplarSemnătura ______________Notă:Fișa se completează în 2 exemplare.
   +  Anexa nr. 13la normele metodologice
  COMUNICAREA EVENIMENTELOR
  FIȘA Nr.JUDEȚUL: LOCALITATEA:Denumirea angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul:Adresă: Telefon:
  Cod CAEN
  Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul:Adresă: Telefon:
  Data/Ora producerii:
  Data comunicării:Locul producerii evenimentului:VICTIME
  Nume: Prenume:Nume: Prenume:Nume: Prenume:
  Numele/Funcția persoanei care comunică:
  Ocupație: Vechime în ocupație: Vechime la locul de muncă: Vârsta: Starea civilă: Copii în întreținere: Alte persoane în întreținere:Ocupație: Vechime în ocupație: Vechime la locul de muncă: Vârsta: Starea civilă: Copii în întreținere: Alte persoane în întreținere:Ocupație: Vechime în ocupație: Vechime la locul de muncă: Vârsta: Starea civilă: Copii în întreținere: Alte persoane în întreținere:
  Unitatea medicală la care a fost internat accidentatul:
  ACCIDENTINCIDENT PERICULOSDecizia de încadrare INV
  ColectivIndividualNr./DataGr.
  Nr. de victimeDin care decedațiInvaliditate evidentăInvaliditateDeces