HOTĂRÂRE nr. 365 din 7 mai 2020privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița", pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 11 mai 2020  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis având ca scop aplicarea Programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, denumită în continuare schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2.019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în perioada 2020-2022.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;c) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DAJ sau a municipiului București, după caz, autorități responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;e) DAJ - direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz;f) RNE, denumit în continuare Registrul național al exploatațiilor - conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;g) scroafă de reproducție din rasele Bazna sau Mangalița - femelă care este înscrisă în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală și care a fătat cel puțin o dată.  +  Capitolul II Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) și c) care cresc porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv:a) producătorilor agricoli prevăzuți la art. 3 lit. b) și c), persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;b) producătorilor agricoli persoane juridice.(2) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii menționați la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) să dețină exploatații înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;b) să dețină scroafe din rasele Bazna și/sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în RNE;c) să dețină registrul exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum 4 purcei/an/scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap;e) să identifice, potrivit legislației în vigoare, purceii prevăzuți la lit. d);f) să mențină efectivul de scroafe cu care s-a înscris în program pe toată perioada de derulare a acestuia.  +  Articolul 5(1) Sprijinul financiar acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor definiți la art. 4 alin. (1) care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (2).(2) Valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an, cu condiția comercializării a minimum 4 purcei/ cap de scroafă/an la o greutate de minimum 8 kg/cap.(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 6Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor menționați la art. 4 alin. (1) care îndeplinesc condițiile de la art. 4 alin. (2) într-o singură tranșă pentru fiecare scroafă.  +  Articolul 7(1) Valoarea totală estimată a schemei de ajutor de minimis, pentru perioada 2020-2022, este de 4.000 mii lei și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, prin DAJ și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de ajutor de minimis cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor“. (2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru plata ajutorului de minimis în anii 2020-2022 se aprobă anual, prin hotărâre a Guvernului.(3) Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2020, este de 1.000 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020.(4) Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2021, este de 700 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021. (la 07-04-2021, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 404 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 07 aprilie 2021 ) (5) Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2022, este de 640 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022. (la 03-03-2022, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 295 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2022 )  +  Capitolul III Reguli procedurale  +  Articolul 8(1) La depunerea cererii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, DAJ, respectiv a municipiului București, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. (2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate» pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol» și cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi», precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița», pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol», Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi», precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre. (la 03-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 295 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2022 ) (3) În situația în care suma rămasă disponibilă după realizarea verificărilor de la alin. (1) și (2) depășește suma potențial a fi primită corespunzătoare numărului de scroafe înscrise în cererea de înscriere în program, cererea se respinge. (4) După efectuarea verificării potrivit alin. (1) beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) depun anual o singură cerere de înscriere în program, însoțită de următoarele documente:a) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ actul în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz; b) document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în RNE, cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare;c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;d) adeverință eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;e) registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei deținute, în copie;f) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie.(5) Cererea de înscriere în program prevăzută la alin. (1), însoțită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ, respectiv a municipiului București și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail. Verificarea sumelor rămase sau potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din DAJ și se comunică telefonic/fax sau în format electronic prin e-mail înainte de înregistrarea cererii de înscriere în program. (6) DAJ, respectiv a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea programului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, denumit în continuare Registru unic.(7) Gestionarea Registrului unic prevăzut la alin. (6) se asigură de către un funcționar din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, numit prin decizie a directorului executiv.  +  Articolul 9(1) Pentru primirea sprijinului prevăzut la art. 5 alin. (2), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1), înregistrați în Registrul unic, depun cereri de plată al căror model este prevăzut în anexa nr. 4, la DAJ, respectiv a municipiului București, după livrarea produșilor obținuți conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), de la scroafele eligibile înscrise în cererea de înscriere, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care s-a realizat ultima livrare a purceilor, însoțite de copii ale următoarelor documente:a) factură de vânzare din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului si numărul de animale comercializate;b) avizul de însoțire din care rezultă numărul de purcei comercializați, greutatea totală/greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului; c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislația sanitar-veterinară în vigoare;d) certificatul sanitar-veterinar pentru purceii comercializați;e) registrul de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare.(2) Cererile de plată și documentele justificative prevăzute la alin. (1) se depun până cel târziu la data de 10 decembrie a anului pentru care se depune cererea.(3) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1), înregistrați în Registrul unic, pot depune cererile de plată și documentele justificative la DAJ, respectiv a municipiului București, și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail. (4) DAJ, respectiv a municipiului București verifică cererile de plată și documentele justificative prevăzute la alin. (1).(5) DAJ, respectiv a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 5 alin. (3).  +  Articolul 10DAJ și a municipiului București întocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit, lunar, până în data de 10 a fiecărei luni, Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 11(1) După primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 10, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(3) DAJ și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 12(1) Registrele unice prevăzute la art. 8 alin. (6), precum și documentația depusă pentru accesarea programului se păstrează la DAJ și a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.(2) DAJ și a municipiului București întocmesc lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de ajutor de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista se publică pe paginile de internet ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe pagina de internet oficială a instituției.(4) DAJ și a municipiului București efectuează verificarea la fața locului a menținerii scroafelor din cererea de înscriere, pe toată durata de derularea a programului.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 13(1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.(2) În cazul în care beneficiarul invocă forța majoră, așa cum este prevăzută de lege, acesta trebuie să prezinte direcției pentru agricultură județene inclusiv documente sanitar-veterinare justificative.  +  Articolul 14(1) În cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (2), precum și în situația atestării de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcării în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Deciziile de recuperare întocmite de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în acesta.(4) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către DAJ, respectiv a municipiului București de la data scadenței și până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.(7) Obligațiile fiscale accesorii calculate de către DAJ, respectiv a municipiului București vor fi individualizate într-un titlu de creanță, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(8) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală se face de către DAJ, respectiv a municipiului București.(9) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 16 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare;b) art. II din Hotărârea Guvernului nr. 519/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 16 iulie 2018.  +  Articolul 16Contractele încheiate în baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“ sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florian-Emil Dumitru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 7 mai 2020.Nr. 365.  +  Anexa nr. 1 Nr. ......... data ...................
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  în Programul de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, conform art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“
  (model)
  Către Direcția pentru Agricultură a Județului .................................../Municipiului BucureștiSubscrisa:Persoana juridică/PFA/II/IF .............., ........, cu sediul în localitatea ................, județul .........., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ....., CUI ..................., cod CAEN .................., deținătoare/deținător a/al codului de exploatație ANSVSA RO ......................., cont bancar deschis la ..............., reprezentată de .................., cu CNP ......................., în calitate de ........,solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița potrivit art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“ și depun următoarele documente:...........................................................................................................................................................................................................................................................................Declarații: a) Declar că în anul …… dețin în exploatația cu cod ANSVSA un număr de ..... scroafe și estimez că voi livra spre comercializare un număr de ..... purcei înțărcați din rasele Bazna și/sau Mangalița cu greutatea de minimum 8 kg/cap.b) Declar că am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate pe care mă oblig să le îndeplinesc în vederea încasării sprijinului financiar solicitat.c) Declar că în perioada anilor 2020-2022 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020, după cum urmează:Se înscrie actul normativ ............. Suma ................... (la 03-03-2022, Litera c) din secțiunea Declarații, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 295 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 03 martie 2022 ) NOTE:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia.Documentele depuse în copie se certifică de către solicitant prin înscrierea sintagmei „conform cu originalul“, însușită prin datare și semnare. Lista animalelor înscrise în Registrul genealogic:Codul exploatației/Rasa/Numărul de identificare (crotalie)
  Solicitant
  ...............................
  Verificat reprezentant DAJ,
  ..........................................
  Aprobat director executiv DAJ,
  ................................................
   +  Anexa nr. 2 Vizat.............................................
  Oficiul pentru Zootehnie al Județului ................Nr. ............./data …………..

  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta adeverință, Asociația ......................., CUI/CIF ....................., adresa: localitatea ................., str. ...................... nr. ........, județul ....................., acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei ......................., specia ........................, cu Acreditarea nr. ......... data ..............., emisă de către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“:adeverește că proprietarul animalelor: numele .................., prenumele .................., adresa: localitatea ...................., str. ......................., nr. ........., județul ........................., deține un efectiv de ............... capete scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, în exploatația cu cod ANSVSA .................., detaliat pe crotalii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta adeverință.Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la Direcția pentru Agricultură Județeană ......................... ca document aferent Cererii de înscriere în Program nr. .......... din data de .................... .
  Președintele Asociației,
  ......................................
  (numele și prenumele)
  Ștampila
   +  Anexa nr. 3
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița
  (model)
  Nr. crt.Numărul cererii de înscriere în programDenumirea beneficiarului și codul de exploatațieJudețulRasaNumărul de identificare (crotalie) al scroafelor cu certificat de origineNumărul de identificare (crotalie) al purceilor livrați în program
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Director executiv,
  ..............................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit,
  .......................................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 4Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului .................../a Municipiului București
  CERERE DE PLATĂ
  (model)
  Denumirea solicitantului ....................., CUI /CIF ................, cu sediul social în localitatea .................., deținător al exploatației ANSVSA RO ................, reprezentată legal de ................, legitimat cu C.I. nr. ........ seria ......., cu domiciliul în județul ........................, localitatea ............, strada ............. nr. ................, cu cont bancar ....................................... deschis la ..........., crescător de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, solicit sprijin financiar în sumă de ............, reprezentând numărul de scroafe deținute și purceii obținuți și livrați în program.
  Nr. crt.Nr. de identificare scroafeNr. de purcei livrați, aferent nr. de identificare scroafăDocument de livrareGreutatea/cap/purceiNr. scroafe eligibileCuantum lei/cap scroafăSumă solicitată lei (nr. scroafe eligibile x cuantum)
  1.1.200
  2.
  x
  Anexez la prezenta cerere următoarele documente în copie:a) factură de vânzare din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate; b) avizul de însoțire din care rezultă numărul de purcei comercializați, greutatea totală/greutatea medie pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului; c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislația sanitar-veterinară în vigoare;d) certificatul sanitar veterinar pentru purceii comercializați; e) registrele de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare
  Numele și prenumele reprezentantului legal
  Semnătura .......................
  Data ....................
   +  Anexa nr. 5Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ............../a Municipiului BucureștiBun de platăpentru suma de ............... leiDirector executiv,.........................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  CENTRALIZATORUL
  cu beneficiarii și sumele de plată din luna ............
  Nr. crt.Denumirea beneficiaruluiDatele de identificare/ CUINr. de identificare scroafeNr. de purcei livrați, aferent nr. de identificare scroafăDocumentul de livrareGreutatea/cap/purceiNr. scroafe eligibileCuantum lei/cap scroafăSumă aprobată- lei -(nr. scroafe eligibile x cuantum)
  1.1.200
  2.
  TOTAL
  Certificat din punct de vedere al realității, regularității și legalității datelor
  Verificat,
  ................................................
  (numele, prenumele semnătura)
  Întocmit,
  ............................................
  (numele, prenumele și funcția)
   +  Anexa nr. 6 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  (0)(1)(2)
  1.
  2.
  3.
  TOTAL:
  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  ........................................
  (semnătura și ștampila)