ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 24 noiembrie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul 6 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"6. datorie publică locală - totalitatea obligaţiilor de plată, interne şi externe, ale autorităţii administraţiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de autoritatea administraţiei publice locale de pe piaţa interna şi externa de capital. În scopul evaluării datoriei publice locale, orice obligaţie de plată, exprimată în alta moneda decât cea naţionala, este calculată în moneda naţionala, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;"2. La articolul 1, după punctul 6 se introduc punctele 6^1, 6^2 şi 6^3 cu următorul cuprins:"6^1. garanţie locală - angajamentul asumat de către o autoritate a administraţiei publice locale faţă de instituţia creditoare de a plati acesteia o anumită suma, în cazul neexecutării obligaţiilor de plată ale debitorului, pentru împrumuturile interne şi externe contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile şi serviciile publice de interes local;6^2. registrul datoriei publice locale - documentul care evidenţiază situaţia datoriei publice locale contractate direct, în ordine cronologică, şi care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne locale şi subregistrul datoriei publice externe locale;6^3. registrul garanţiilor locale - documentul care evidenţiază situaţia garanţiilor locale şi care are doua componente: subregistrul garanţiilor interne locale şi subregistrul garanţiilor externe locale;"3. La articolul 5, după punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu următorul cuprins:"6^1. garantarea de împrumuturi pe termen mediu şi lung şi urmărirea achitării de către garantaţi, la scadenta, a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective;"4. Punctul 2 al articolului 15 va avea următorul cuprins:"2. bugetele respective sa nu aibă împrumuturi restante, precum şi dobânzi şi comisioane neachitate, aferente împrumuturilor contractate şi/sau garantate."5. Alineatul (5) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(5) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi cele din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aproba, după caz, de către consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti."6. Alineatele (1), (2) şi (7) ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale, în condiţiile respectării prezentului capitol. (2) Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, hotărăsc contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor ce le compun......................................................... (7) Împrumuturile externe se vor contracta sau garanta de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu aprobarea Comisiei de autorizare, constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea şi componenta Comisiei de autorizare a contractării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale."7. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 49 vor avea următorul cuprins:"(2) Împrumuturile contractate de unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile şi serviciile publice de interes local pot fi garantate de către autoritatea administraţiei publice locale prin orice sursa de venituri, cu excepţia prevăzută la art. 48 alin. (3). Orice garantare prin venituri devine valabilă şi se aplică din momentul acordării garanţiei; veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicari ale unor terţi către autoritatea administraţiei publice locale respective, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu acordul de garantare. Documentul prin care se încheie acordul de garantare prin venituri trebuie înregistrat la primărie sau, după caz, la consiliul judeţean respectiv şi la împrumutător. (3) Toate acordurile de împrumut sau de garantare încheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate şi vor constitui obligaţii care pot fi impuse bugetelor locale respective."8. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 51 vor avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la credite sau sa garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie angajat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit. (2) În scopul calculării acestei limite, pentru împrumuturile contractate şi/sau garantate, cu o rata variabila a dobânzii, se va efectua calculul folosind rata dobânzii valabilă la data acestuia."9. După articolul 52 se introduce articolul 52^1 cu următorul cuprins:"Art. 52^1. - (1) Valoarea totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se înscrie în registrul garanţiilor locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin dările de seama contabile. (2) Registrul garanţiilor locale cuprinde informaţii care să specifice suma totală a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale, precum şi detalierea garanţiilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garanţiilor locale, emise de Ministerul Finanţelor."10. După articolul 53 se introduce articolul 53^1 cu următorul cuprins:"Art. 53^1. - (1) După contractarea şi/sau garantarea de împrumuturi interne şi/sau externe autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a împrumutului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atesta, după caz: a) contractarea/garantarea împrumutului; b) actul adiţional la contractul/acordul de împrumut/garantare, dacă au fost aduse modificări la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale. (2) Pe perioada rambursarii împrumutului contractat/garantat raportarea datelor referitoare la derularea împrumuturilor privind datoria publică locală se va efectua lunar, în termen de 20 de zile de la sfârşitul lunii de raportare.11. La articolul 63 alineatul (1), după punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:"3^1. nerespectarea dispoziţiilor art. 48 alin. (7) şi ale art. 53^1 alin. (1) şi (2)."12. Alineatul (2) al articolului 63 va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la pct. 1 se sancţionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 4.500.000 lei, cele de la pct. 2, cu amendă de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la pct. 3, cu amendă de la 3.500.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la pct. 3^1, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei. Nivelul acestor amenzi poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului."13. După articolul 64 se introduce articolul 64^1 cu următorul cuprins:"Art. 64^1. - Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani următoarele fapte: a) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate; b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentaţiei prezentate, în vederea obţinerii autorizării pentru contractarea/garantarea de împrumuturi externe."14. La capitolul I din anexa nr. 2 "Lista cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale", după punctul 7 se introduce punctul 7^1 "Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale".15. La capitolul II din anexa nr. 2 "Lista cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale", după punctul 11 se introduce punctul 11^1 "Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale".  +  Articolul 2Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de stat--------