HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 9 noiembrie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de depunere şi de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind modul de depunere şi de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion CaramitruDirectorul generalal Oficiului Romanpentru Drepturile de Autor,Rodica ParvuMinistrul apelor,pădurilor şiprotecţiei mediului,Romica TomescuMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEprivind modul de depunere şi de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate  +  Articolul 1Agenţii constatatori prevăzuţi la art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor au obligaţia să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor suporturile, materialele, fonogramele, marcajele holografice sau copertele confiscate, în termen de 15 zile de la data expirării termenului legal de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după caz.  +  Articolul 2Predarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe baza unui proces-verbal de predare-preluare, în care se vor menţiona natura şi cantitatea bunurilor predate, precum şi orice alte elemente de identificare.  +  Articolul 3Bunurile predate vor fi însoţite de o copie de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei în situaţia în care a expirat termenul legal de contestare ori de hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după caz.  +  Articolul 4Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor are obligaţia sa organizeze evidenta bunurilor primite pe fiecare proces-verbal de predare-preluare.  +  Articolul 5 (1) În vederea verificării şi distrugerii bunurilor confiscate se constituie Comisia de distrugere, denumita în continuare comisie, numita prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, formată din 3 reprezentanţi ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, un reprezentant al Ministerului de Interne şi un reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. (2) Reprezentanţii Ministerului de Interne şi Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sunt propuşi de conducătorii acestor ministere, în număr de 3: un titular şi 2 inlocuitori. (3) Comisia se convoacă de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, lunar sau la intervale mai mari, după caz.  +  Articolul 6 (1) Comisia verifica bunurile depuse şi stabileşte, în funcţie de natura acestora, locul şi modalitatea în care vor fi distruse, cu consultarea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România. (2) Bunurile vor fi distruse prin ardere, tocare, topire, tasare sau prin alte modalităţi similare.  +  Articolul 7După distrugerea bunurilor comisia va încheia un proces-verbal de constatare a distrugerii, care va fi semnat de toţi membrii comisiei.  +  Articolul 8Prezenta tuturor membrilor comisiei la operaţiunea de distrugere este obligatorie. Orice indisponibilitate va fi comunicată Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor cu minimum 3 zile înainte de data convocării, după care directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va desemna un reprezentant al aceleiaşi autorităţi pentru a-l înlocui.  +  Articolul 9Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate să aducă la cunoştinţa publicului, după caz, prin intermediul mass-media, operaţiunile de distrugere.  +  Articolul 10Membrii comisiei vor primi o indemnizaţie de 200.000 lei brut de persoana pentru fiecare operaţiune de distrugere la care au participat.  +  Articolul 11Toate cheltuielile ocazionate de operaţiunea de distrugere, stabilite cu acordul Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, inclusiv indemnizaţia membrilor comisiei, vor fi suportate de aceasta.-----