ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 15 din 27 februarie 2022privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 27 februarie 2022  Având în vedere situația generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, la nivelul Guvernului s-a constituit un task force având ca principale responsabilități monitorizarea situației și coordonarea măsurilor la nivelul structurilor guvernamentale pentru asigurarea funcționării tuturor serviciilor publice.Luând în considerare că în cadrul reuniunilor acestui task force, organizate la data de 26, respectiv 27 februarie 2022, au fost analizate situația din Ucraina și implicațiile acesteia pentru interesele României, atât în planul securității, cât și politic și umanitar, și s-a stabilit să fie întreprinse, în continuare, demersuri în vederea asigurării de sprijin și asistență umanitară pentru anumite categorii de cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din Ucraina,având în vedere necesitatea asigurării unor condiții adecvate pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară sau în alte locații de cazare stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență,luând în considerare evoluția situației din Ucraina care este într-o continuă dinamică, iar România, în deplină coordonare cu partenerii săi internaționali, va urmări adoptarea și implementarea celor mai bune variante de răspuns la provocările politice, de securitate și umanitare generate de această criză umanitară,având în vedere faptul că în cadrul reuniunilor task force-ului s-a concluzionat că se impun completări de urgență ale cadrului normativ referitor la atribuțiile și competențele Ministerului Afacerilor Interne pentru completarea capacităților de răspuns la situațiile din teren, astfel încât statul român să poată oferi în mod eficient asistență pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din Ucraina,având în vedere necesitatea unei reglementări uniforme care să instituie norme clare referitoare la asigurarea finanțării acțiunilor de gestionare a crizelor și de reacție rapidă, pentru acordarea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini și apatrizi aflați în situații de risc imediat, ipostaze în care dreptul la viață este pus în pericol, inclusiv în perioada imediat următoare,apreciind că reglementarea acestei situații este posibilă doar pe calea unei intervenții normative urgente,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.Deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, în cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară sau în alte locații de cazare stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență, de asigurarea următoarelor utilități de primă necesitate pe perioada staționării temporare:a) hrană;b) îmbrăcăminte;c) materiale de igienă personală;d) asistență medicală primară și tratament corespunzător, asistență medicală de urgență, precum și asistență medicală și tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viața în pericol iminent, prin sistemul național de asistență medicală;e) dreptul de a fi incluși în programele naționale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc epidemiologic.(2) Utilitățile de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) se asigură în cuantumul prevăzut la art. 55 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Achiziția produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) și a serviciilor de cazare se realizează prin procedura de achiziție publică în regim de urgență, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și/sau unitățile subordonate.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de aceleași servicii medicale ca asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și serviciile cuprinse în programele naționale de sănătate curative.  +  Articolul 2Copiii cetățeni străini neînsoțiți de părinți sau de un alt reprezentant legal, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România, beneficiază de protecția specială prevăzută în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Asigurarea utilităților de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) se realizează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și/sau unitățile subordonate.(2) În situația în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt cazate în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență, cheltuielile aferente cazării și utilităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se pot asigura și prin decontare de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și/sau unitățile subordonate.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile ocazionate cu utilitățile de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), precum și cele necesare funcționării taberelor temporare de cazare și asistență umanitară, respectiv cele aferente asigurării cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat potrivit legii.(2) Cheltuielile generate de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) și e), precum și la alin. (4) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării utilităților de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și a celor necesare funcționării taberelor temporare de cazare și asistență umanitară, respectiv a celor aferente asigurării cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență se pot aloca Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și, după caz, Ministerului Sănătății, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 5Valoarea maximă a costurilor aferente cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) nu au obligația de a completa formularul în vederea intrării pe teritoriul României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 27 februarie 2022.Nr. 15.----