ORDIN nr. 44 din 24 februarie 2022privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022    Văzând Referatul de aprobare nr. 236.661 din 16.02.2022 al Direcției generale politici agricole,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conținutului de THC din probele recoltate, potrivit prevederilor alin. (4), se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se face numai în baza prezentării dovezii de plată.2. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 40^1Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conținutului de THC din probele recoltate, potrivit prevederilor art. 40 lit. f), se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se face numai în baza prezentării dovezii de plată.3. La articolul 41 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) fermierul/grupul de producători depune la centrul local/județean sau al municipiului București al APIA, după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declarația de livrare a tutunului prin care se face dovada valorificării unei cantități minime de 1.000 kg/ha; declarația de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantității și a calității tutunului livrat; dacă fermierul este membru al unui grup de producători, declarația de livrare se vizează și de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declarația de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4 - tutun;4. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conținutului de THC din probele recoltate, potrivit prevederilor alin. ( 1) lit. b), se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se face numai în baza prezentării dovezii de plată.5. La articolul 84 alineatul (4) litera c), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) copie de pe cel puțin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;6. La articolul 111, alineatele (1)-(3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 111(1) În cazul în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 și ulterior obține autorizație de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică, ale art. 10 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, precum și ale art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadei în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre, și depune la APIA, în termenul legal, certificatul emis de organismul de control în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848 care confirmă statutul de suprafață ecologică, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condițiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul respectiv de cerere.(2) Dacă fermierul obține autorizație de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie și depune la APIA copia documentației privind acordarea autorizației până la termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalități), angajamentul semnat în cadrul submăsurii 11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate pentru anii anteriori de cerere. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide un angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din anul obținerii autorizației.(3) Dacă fermierul obține autorizație de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalități) și prin cererea unică de plată a solicitat sprijin prin submăsura 11.1, anul aprobării autorizației reprezintă ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obținerii autorizării fermierul poate să deschidă angajament pentru submăsura 11.2...................................................................................................(5) Copia documentației privind acordarea autorizației de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu odată cu depunerea certificatului emis de organismul de control, menționat la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.7. La articolul 113, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 113(1) În situația în care pe parcursul implementării angajamentului măsurii 11 beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancțiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafețele angajate (prin depunerea certificatului) și a respectării celorlalte condiții specifice menținerii suprafeței în sistem ecologic de agricultură pe perioada de angajament rămasă.(2) Beneficiarul nu va putea obține pentru anul în curs plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosință, pentru pachetul pentru care are angajamentul în derulare, dacă schimbarea categoriei de folosință a fost făcută între momentul depunerii cererii unice de plată și emiterea certificatului care confirmă statutul suprafeței înregistrate în sistemul ecologic.8. Articolul 114 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 114(1) Pentru a nu repeta anul de conversie/prelungi perioada de conversie, în cazul în care, în anul curent, perioada de conversie se încheie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată, dar până la termenul legal de depunere la APIA a certificatului (care confirmă statutul de suprafață ecologică), la momentul depunerii cererii unice de plată, în declarația de suprafață, fermierul nu va mai solicita submăsura 11.1.Angajamentul pentru submăsura 11.1 se închide, dar fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia.Fermierul poate solicita și deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din anul curent de cerere, acest an reprezentând primul an de angajament pentru submăsura 11.2, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2.(2) În situația în care certificatul nu confirmă statutul de suprafață ecologică, nu se permite deschiderea angajamentului solicitat pentru submăsura 11.2, iar fermierul va fi sancționat pentru nerespectarea angajamentului pentru submăsura 11.1.(3) În situația în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 și ulterior depune la APIA, în termenul legal, certificatul care confirmă statutul de suprafață ecologică, angajamentul aferent submăsurii 11.1 este adaptat la condițiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul curent de cerere. Anul curent de cerere reprezintă anul finalizării conversiei și ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plății în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Fermierul este obligat să mențină certificarea suprafețelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor finalizării conversiei, fermierul poate deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2.Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la termenul de depunere a certificatului.9. Articolul 120 se modificăși va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120În sensul art. 33 și 34 din ordonanță, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligații din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, pentru a beneficia de plățile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din ordonanță, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 34 din ordonanță, printr-o înștiințare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15.  +  Articolul IIÎn întreg textul Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 se fac la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală“) și la Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație, iar trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 se completează cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 și ale Regulamentului delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Adrian-Ionuț Chesnoiu
    București, 24 februarie 2022. Nr. 44.----