TRATATUL O.M.P.I. din 20 decembrie 1996privind dreptul de autor*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 noiembrie 2000    PREAMBULPărţile contractante,în dorinţa de a dezvolta şi de a asigura protecţia drepturilor autorilor asupra operelor lor literare şi artistice într-un mod cat mai eficient şi uniform posibil,recunoscând necesitatea de a se institui noi reglementări internaţionale şi de a se clarifica interpretarea anumitor reglementări existente, în scopul gasirii unor rezolvari corespunzătoare pentru problemele ridicate de evoluţia constatată în domeniile economic, social, cultural şi tehnic,recunoscând ca evoluţia şi convergenta tehnicilor informatiei şi comunicării au o incidenţa considerabila asupra creatiei şi utilizării operelor literare şi artistice,subliniind importanţa excepţionala pe care o are protecţia cu titlu de drept de autor în încurajarea creatiei literare şi artistice,recunoscând necesitatea de a se menţine un echilibru între drepturile autorilor şi interesele publicului larg, în special în domeniul educaţiei, cercetării şi accesului la informaţii, asa cum reiese din Convenţia de la Berna,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Legătură cu Convenţia de la Berna (1) Prezentul tratat constituie un aranjament special, în sensul art. 20 din Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, în ceea ce priveşte părţile contractante care sunt tari membre ale Uniunii instituite prin aceasta convenţie. Prezentul tratat nu are nici o legătură cu alte tratate, în afară Convenţiei de la Berna, şi se aplică fără a prejudicia drepturile şi obligaţiile ce rezultă din orice alt tratat. (2) Nici o dispoziţie a prezentului tratat nu are ca efect derogarea de la obligaţiile pe care părţile contractante le au unele faţă de altele în virtutea Convenţiei de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice. (3) În prezentul tratat, prin Convenţia de la Berna se înţelege Actul de la Paris din 24 iulie 1971 al Convenţiei de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice. (4) Părţile contractante trebuie să se conformeze prevederilor art. 1-21 şi anexei la Convenţia de la Berna.  +  Articolul 2Întinderea protecţiei privind dreptul de autorProtecţia privind dreptul de autor se întinde asupra expresiilor şi nu asupra ideilor, procedeelor, metodelor de funcţionare sau conceptelor matematice ca atare.  +  Articolul 3Aplicarea art. 2-6 din Convenţia de la BernaPărţile contractante aplica mutatis mutandis dispoziţiile art. 2-6 din Convenţia de la Berna în cadrul protecţiei prevăzute prin prezentul tratat.  +  Articolul 4Programele pentru calculatorProgramele pentru calculator sunt protejate ca şi operele literare, în sensul art. 2 din Convenţia de la Berna. Protecţia prevăzută se aplică programelor pentru calculator indiferent de modul sau forma de exprimare.  +  Articolul 5Compilaţiile de date (bazele de date)Compilaţiile de date sau de alte elemente, indiferent de forma lor, care prin alegerea sau dispunerea conţinutului constituie creatii intelectuale, sunt protejate ca atare. Aceasta protecţie nu se extinde asupra datelor sau elementelor ca atare şi nu prejudiciază nici un drept de autor care exista asupra datelor sau elementelor conţinute în compilatie.-------------- Notă *) Traducere.  +  Articolul 6Dreptul de distribuire (1) Autorii operelor literare şi artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziţie publicului a originalului sau a exemplarelor operelor lor prin vânzare sau prin orice alt transfer de proprietate. (2) Nici una dintre dispoziţiile prezentului tratat nu aduce atingere libertăţii pe care o au părţile contractante de a determina condiţiile eventuale în care epuizarea dreptului prevăzut la alin. (1) se aplică după prima vânzare sau după alta operaţiune de transfer de proprietate a originalului sau a vreunui exemplar din opera, efectuată cu autorizarea autorului.  +  Articolul 7Dreptul de închiriere (1) Autorii(i) programelor pentru calculator,(îi) operelor cinematografice şi(iii) operelor încorporate în fonograme asa cum sunt acestea definite în legislatiile naţionale ale părţilor contractante, beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea comercială către public a originalului sau a exemplarelor operelor lor. (2) Alin. (1) nu se aplică:(i) în cazul programelor pentru calculator, dacă programul însuşi nu face obiectul principal al închirierii; şi(îi) în cazul operelor cinematografice, numai dacă închirierea în scop comercial nu a dus la realizarea unui număr masiv de exemplare din aceste opere cu larga răspândire, care să compromita în mod substanţial dreptul exclusiv de reproducere. (3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), o parte contractantă care aplica la 15 aprilie 1994 şi continua să aplice un sistem de remuneraţie echitabila a autorilor pentru închirierea exemplarelor operelor lor încorporate în fonograme poate menţine acest sistem, cu condiţia ca închirierea comercială a operelor încorporate în fonograme sa nu compromita în mod substanţial dreptul exclusiv de reproducere al autorilor.  +  Articolul 8Dreptul de comunicare către publicFără a prejudicia dispoziţiile art. 11.1)2°), 11bis.1)1°) şi 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) şi 14bis din Convenţia de la Berna, autorii operelor literare şi artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza orice comunicare către public a operelor lor prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv punerea la dispoziţie publicului a operelor lor, în asa fel încât oricine să poată avea acces la ele în locul şi la momentul pe care le alege în mod individual.  +  Articolul 9Durata de protecţie a operelor fotograficeÎn ceea ce priveşte operele fotografice, părţile contractante nu aplica dispoziţiile art. 7.4) din Convenţia de la Berna.  +  Articolul 10Limitări şi excepţii (1) Părţile contractante pot sa prevadă în legislatiile lor naţionale limitări sau excepţii de la drepturile acordate autorilor de opere literare şi artistice prin prezentul tratat în anumite cazuri speciale, care nu aduc atingere exploatării normale a operei şi nici nu cauzează prejudicii nejustificate intereselor legitime ale autorului. (2) În aplicarea Convenţiei de la Berna părţile contractante trebuie să restrângă orice limitări sau excepţii de la drepturile prevăzute în convenţia menţionată la anumite cazuri speciale, care nu aduc atingere exploatării normale a operei şi nici nu cauzează prejudicii nejustificate intereselor legitime ale autorului.  +  Articolul 11Obligaţii privind măsurile tehnicePărţile contractante trebuie să prevadă o protecţie juridică corespunzătoare şi sancţiuni juridice eficiente împotriva neutralizarii măsurilor tehnice eficiente folosite de autori în cadrul exercitării drepturilor lor conform prezentului tratat sau Convenţiei de la Berna şi care, în ceea ce priveşte operele lor, restrang înfăptuirea de acte care nu sunt autorizate de autorii respectivi sau nu sunt permise de lege.  +  Articolul 12Obligaţii privind informaţia asupra regimului drepturilor (1) Părţile contractante trebuie să prevadă sancţiuni juridice corespunzătoare şi eficiente împotriva oricărei persoane care înfăptuieşte unul dintre următoarele acte, cu ştiinţa sau, în ceea ce priveşte sancţiunile civile, având motive rezonabile pentru a crede ca acest act va implica, va permite, va facilita sau va disimula o atingere a unui drept prevăzut prin prezentul tratat sau prin Convenţia de la Berna:(i) suprima sau modifica, fără să fie abilitata, orice informaţie privind regimul drepturilor care se prezintă sub forma electronică;(îi) distribuie, importa în scopul distribuirii, radiodifuzeaza sau comunică către public, fără a fi abilitata, opere sau exemplare din opere, ştiind ca informaţiile privind regimul drepturilor, prezentându-se sub forma electronică, au fost suprimate sau modificate fără autorizare. (2) În prezentul articol, prin expresia informaţie asupra regimului drepturilor se înţelege informaţiile care permit identificarea operei, a autorului operei, a titularului oricărui fel de drept asupra operei sau informaţiile privind condiţiile şi modalităţile de utilizare a operei, precum şi orice număr ori cod reprezentând aceste informaţii, în momentul în care oricare dintre aceste elemente de informaţie este asociat exemplarului unei opere sau apare în relaţie cu comunicarea unei opere către public.  +  Articolul 13Aplicarea în timpPărţile contractante aplica dispoziţiile art. 18 din Convenţia de la Berna în ceea ce priveşte ansamblul protecţiei prevăzute în prezentul tratat.  +  Articolul 14Dispoziţii privind respectarea drepturilor (1) Părţile contractante se angajează sa adopte, în conformitate cu sistemele lor juridice, măsurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentului tratat. (2) Părţile contractante vor face în asa fel încât legislatiile lor naţionale sa cuprindă proceduri menite sa impună respectarea drepturilor prevăzute prin prezentul tratat, astfel încât să permită o acţiune eficienta împotriva oricărui act care ar aduce atingere acestor drepturi, inclusiv măsuri adecvate pentru prevenirea rapida a oricărei încălcări şi pentru evitarea oricărei încălcări ulterioare.  +  Articolul 15Adunarea (1) a) Părţile contractante au o Adunare. b) Fiecare parte contractantă este reprezentată de un delegat care poate fi asistat de supleanţi, de consilieri şi de experţi. c) Cheltuielile fiecărei delegaţii sunt suportate de partea contractantă care a desemnat-o. Adunarea poate solicita Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (denumita în continuare O.M.P.I.) sa acorde asistenţa financiară pentru a facilita participarea delegatiilor părţilor contractante care sunt considerate tari în curs de dezvoltare, în conformitate cu practica stabilită de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, sau tari în tranzitie spre o economie de piaţa. (2) a) Adunarea se ocupa de problemele care privesc menţinerea şi dezvoltarea prezentului tratat, precum şi de aplicarea şi funcţionarea lui. b) Adunarea îşi îndeplineşte atribuţiile care îi sunt conferite prin art. 17(2), examinând posibilitatea de a autoriza anumite organizaţii interguvernamentale sa devină părţi la prezentul tratat. c) Adunarea decide convocarea oricărei conferinţe diplomatice în scopul revizuirii prezentului tratat şi da instrucţiunile necesare directorului general al O.M.P.I. pentru pregătirea acesteia. (3) a) Fiecare parte contractantă care este un stat dispune de un vot şi votează numai în nume propriu. b) Orice parte contractantă care este o organizaţie interguvernamentală poate participa la vot, în locul statelor membre pe care le reprezintă, cu un număr de voturi egal cu numărul statelor membre care sunt părţi la prezentul tratat. Nici o organizaţie interguvernamentală nu participa la vot dacă unul dintre statele membre pe care le reprezintă îşi exercită dreptul sau de vot şi invers. (4) Adunarea se reuneste în sesiune ordinară o dată la fiecare 2 ani, la convocarea directorului general al O.M.P.I. (5) Adunarea îşi stabileşte regulamentul sau interior, inclusiv în ceea ce priveşte convocarea sa în sesiune extraordinară, regulile referitoare la cvorum şi, sub rezerva dispoziţiilor prezentului tratat, majoritatea necesară pentru diferitele tipuri de decizii.  +  Articolul 16Biroul internaţionalBiroul internaţional al O.M.P.I. îndeplineşte sarcinile administrative privind tratatul.  +  Articolul 17Condiţii de îndeplinit pentru a deveni parte la tratat (1) Orice stat membru al O.M.P.I. poate deveni parte la prezentul tratat. (2) Adunarea poate decide sa autorizeze pentru a deveni parte la prezentul tratat orice organizaţie interguvernamentală care declara ca este competenţa şi dispune de o legislaţie proprie care leagă toate statele sale membre, în ceea ce priveşte problemele reglementate de prezentul tratat, şi care declara ca a fost autorizata în mod corespunzător, în conformitate cu procedurile sale interne, sa devină parte la prezentul tratat. (3) Comunitatea Europeană poate deveni parte la prezentul tratat, dacă a făcut declaraţia la care se referă paragraful precedent cu ocazia conferintei diplomatice care a adoptat prezentul tratat.  +  Articolul 18Drepturi şi obligaţii ce decurg din tratatÎn lipsa unei dispoziţii contrare exprese a prezentului tratat, fiecare parte contractantă beneficiază de toate drepturile şi îşi asuma toate obligaţiile ce decurg din prezentul tratat.  +  Articolul 19Semnarea tratatuluiPrezentul tratat este deschis semnării până la 31 decembrie 1997 şi poate fi semnat de oricare stat membru al O.M.P.I. şi de Comunitatea Europeană.  +  Articolul 20Intrarea în vigoare a tratatuluiAcest tratat intră în vigoare la 3 luni de la data la care au fost depuse de către state, pe lângă directorul general al O.M.P.I., 30 de instrumente de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 21Data la care devin efective obligaţiile ce decurg din tratatPrezentul tratat leagă:(i) cele 30 de state vizate la art. 20, începând de la data la care prezentul tratat a intrat în vigoare;(îi) toate celelalte state, după expirarea unui termen de 3 luni începând de la data la care statul a depus instrumentul sau de ratificare pe lângă directorul general al O.M.P.I.;(iii) Comunitatea Europeană, după expirarea unui termen de 3 luni ce urmează depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, dacă acest instrument a fost depus după intrarea în vigoare a prezentului tratat, conform prevederilor art. 20, sau de 3 luni ce urmează intrării în vigoare a prezentului tratat, dacă acest instrument a fost depus înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat;(iv) orice alta organizaţie interguvernamentală care este autorizata sa devină parte la prezentul tratat, după expirarea unui termen de 3 luni ce urmează depunerii instrumentului sau de aderare.  +  Articolul 22Excluderea rezervelor la tratatNu este admisă nici o rezervă la prezentul tratat.  +  Articolul 23Denunţarea tratatuluiOrice parte contractantă poate denunta prezentul tratat printr-o notificare adresată directorului general al O.M.P.I.Denunţarea îşi produce efectul la un an după data la care directorul general al O.M.P.I. a primit notificarea.  +  Articolul 24Limbile tratatului (1) Prezentul tratat este semnat într-un singur exemplar original în limbile franceza, engleza, arabă, chineza, spaniola şi rusa, toate versiunile fiind egal autentice. (2) Un text oficial în orice limba, alta decât cele numite la alin. (1), este stabilit de către directorul general al O.M.P.I. la cererea unei părţi interesate, după consultarea tuturor părţilor interesate. În sensul prezentului alineat, prin parte interesată se înţelege orice stat membru al O.M.P.I. a cărui limba oficială sau una dintre limbile oficiale este în cauza, precum şi Comunitatea Europeană şi orice alta organizaţie interguvernamentală care poate deveni parte la prezentul tratat, dacă una dintre limbile sale oficiale este în cauza.  +  Articolul 25DepozitarulDirectorul general al O.M.P.I. este depozitarul prezentului tratat.-------------