HOTĂRÂRE nr. 147 din 2 februarie 2022pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 3 februarie 2022  Notă
  Reproducem prevederile art. III din HOTĂRÂREA nr. 256 din 23 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 182 din 24 februarie 2022:
  Articolul III
  Cererile de înscriere în schemele de ajutor de minimis prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 și de Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022, înregistrate în registrele unice pentru accesarea programelor până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabile și se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la data înregistrării acestora.
  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de usturoi, pentru anul 2022.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susținerea producției de usturoi - Allium sativum.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, denumite în continuare DAJ, și oficiile fitosanitare din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare, denumite în continuare OFJ;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea producției de usturoi  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole pentru susținerea producției de usturoi, potrivit art. 2.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) și d), pentru culturile de usturoi prevăzute la art. 2, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de usturoi, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;b) să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator pe care să se găsească inscripția „Program susținere usturoi, anul ..............., beneficiar numărul ..............., Direcția Agricolă Județeană ….…..../a Municipiului București“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;c) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. b);d) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul 2022;e) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat începând cu data înființării culturii și avizat de OFJ;f) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. b) și c) prin documente justificative, în funcție de forma de organizare;g) abrogată. (la 24-02-2022, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 256 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 februarie 2022 ) (2) Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. c) se face în perioada 1 iunie-21 noiembrie inclusiv a anului de cerere.(3) Dovada obținerii producției de usturoi prevăzută la alin. (2) o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.(2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 3.000 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă în anul 2022.  +  Articolul 8Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă 22.263,750 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 4.500 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de usturoi  +  Articolul 9(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, centrele județene/locale și, respectiv, al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură transmit către DAJ, în format letric și electronic, lista beneficiarilor prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“.(2) La depunerea cererii de înscriere în program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(3) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ și cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(4) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (2), solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (2) completează și depun cererea de înscriere în program, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) dovadă cont activ la bancă/trezorerie;f) adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;g) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;h) abrogată. (la 24-02-2022, Litera h) din Alineatul (4) , Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 256 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 februarie 2022 ) (5) Cererea de înscriere în program și documentele prevăzute la alin. (4) se depun după termenul prevăzut la alin. (1), până cel târziu la data de 16 mai inclusiv a anului de cerere.(6) Cererea de înscriere în program, însoțită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat. (7) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(8) În situația cererilor depuse potrivit alin. (6), verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program.(9) În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cultivate cu usturoi situate în județe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.(10) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr. 3, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor. (11) După verificarea prevăzută la alin. (10), responsabilii desemnați din cadrul DAJ, respectiv a municipiului București înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.  +  Articolul 10(1) Reprezentanții DAJ, respectiv a municipiului București, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. g) și în baza notificării scrise a solicitanților, transmisă prin e-mail, fax sau poștă, cu cel puțin 15 zile înainte de recoltare, verifică existența culturii și evaluează producția înainte de recoltare, potrivit fișelor de identificare a culturii, al căror model este prevăzut în anexa nr. 4, și sunt direct răspunzători de veridicitatea datelor.(2) Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuții efectuarea controalelor oficiale și alte activități oficiale potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. h) și art. 5 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE,1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea măsurilor de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (3) din același regulament.(3) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1), potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului au obligația să depună la DAJ unde au depus cererea de înscriere în program documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de oficiul fitosanitar județean, până la 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.  +  Articolul 11(1) DAJ verifică documentele prevăzute la art. 10 alin. (3) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi.(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (3).  +  Articolul 12DAJ întocmesc Situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere.  +  Articolul 13(1) După primirea tuturor situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare a datelor comunicate de către toate DAJ, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat.(2) Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, cu încadrarea în suma prevăzută la art. 8.  +  Articolul 14(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.(2) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 15(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (10), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, aferente perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data plății ajutorului de minimis.(2) DAJ întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista se publică pe site-ul DAJ.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 16(1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis. (2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanților a căror suprafață este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu usturoi, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.  +  Articolul 17Verificările în teren prevăzute la art. 10, precum și evaluarea producției de usturoi înainte de recoltare se realizează în baza unei proceduri elaborate de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 18(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute la art. 5, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul creanțelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se calculează de către DAJ care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(8) Creanțele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanță, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către DAJ.(10) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit integral la bugetul de stat.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Chitu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  București, 2 februarie 2022.Nr. 147.  +  Anexa nr. 1Nr. ......... data ................
  CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
  (model)
  CătreDirecția pentru Agricultură Județeană....................../a Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF ....................................., cu sediul în localitatea ....................., județul ...….........., înscrisă la registrul comerțului cu nr. .........., CUI ..........., cod CAEN ............., cont bancar deschis la ............................, reprezentată de............................, CNP ..........................., e-mail ..................., telefon ...................;b) persoana fizică .................................., domiciliată în localitatea .........................................., județul .......…....................., str. ...………................. nr. ........., deținătoare a BI/CI seria ......... nr. ……, eliberat/eliberată la data ................... de ...................., CNP .................., cont bancar ................. deschis la ..............., e-mail ...................., telefon .................., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, potrivit art. 9 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia și depun următoarele documente:..................................................................................................................................................................................................NOTĂ:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul 2022 la Direcția pentru Agricultură Județeană ................./a Municipiului București pentru înscrierea în program cu suprafața de ............. mp.Declar că în perioada anilor 2020-2022 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 147/2022, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2) din aceeași hotărâre, după cum urmează:Se înscrie actul normativ....................................... Suma ..........................NOTĂ:Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.
  ANGAJAMENT
  1. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a altor instituții abilitate suma care a fost virată de aceasta cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.2. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în Program, în termenul legal.3. Mă oblig să mențin suprafața de .........................., care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia.4. Mă angajez să dețin Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.5. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcției pentru Agricultură Județene ............/a Municipiului București cantitatea totală de usturoi obținută pe suprafața eligibilă.6. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.
  Solicitant,
  ........................
  Verificat.
  Reprezentant DAJ,
  ......................................
  Aprobat.
  Director executiv DAJ,
  .......................................
   +  Anexa nr. 2Nr. ............ data ..................A. DECLARAȚIE
  (model)
  Subscrisa:PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ ..........................., cu sediul în localitatea ..........................., județul ......................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......................, CUI ................................, cod CAEN ......................., cont bancar deschis la ................................, reprezentată de ....................., CNP ....................,declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a producției de usturoi și mă oblig să notific în scris direcția pentru agricultură județeană (DAJ), prin e-mail, fax sau poștă, cu privire la existența culturii și înainte de începerea recoltării în vederea efectuării verificărilor și a evaluării producției înainte de recoltare.Declar că suprafața cultivată cu usturoi pentru care solicit sprijin financiar nu este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu usturoi existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.Declar că am înființat cultura de usturoi în suprafață de .................. mp, pe raza localității ..........................................., județul ....................................., și marchez suprafața la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de usturoi, beneficiar numărul ..................., Direcția pentru Agricultură Județeană ........................../a Municipiului București“.Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței și a culturii, precum și a evaluării producției înainte de recoltare.Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, în perioada de vegetație până la recoltare, în vederea efectuării verificării și a evaluării producției înainte de recoltare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  Semnătura solicitantului,
  .........................................
  B. DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
  (model)
  Sunt de acord ca Direcția pentru Agricultură Județeană........................../a Municipiului București să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR.Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimțământul subscrisei/subsemnatului.Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către direcția pentru agricultură județeană (DAJ), conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate.Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal de la nivelul DAJ.Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
  Numele și prenumele (a se completa cu majuscule):
  ............................................................................................
  CNP ................................., seria și nr. CI ..........................
  Adresa de domiciliu ............................................................
  Telefon mobil: ....................................................................
  E-mail: ...............................................................................
  Semnătură beneficiar: .......................................................
   +  Anexa nr. 3
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția Agricolă Județeană ....................../a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (denumirea, localitatea)Cererea de înscriere în program (nr./data)Suprafața pentru care se solicită sprijinulCantitatea valorificată (kg)Suma totală aprobată (lei)
  Total (mp)
  012345
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloanele 4 și 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit.
  ................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
  FIȘA DE IDENTIFICARE A CULTURII
  (model)

  FIȘA DE EVALUARE A PRODUCȚIEI DE USTUROI ÎNAINTE DE RECOLTARE
  (model)
   +  Anexa nr. 5
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția Agricolă Județeană .................../a Municipiului București
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorSuprafața pentru care se acordă sprijinCantitatea valorificată (kg)Cuantum pe beneficiar (lei)Suma aprobată
  Total (mp)Total (lei)
  012345

  Director executiv,
  ............................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit.
  ............................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 6
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,..................................................
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  012
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  .................................
  (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 7(model)Numele și prenumele persoanei juridice/PFA/II/IF/PF ...............................................................Domiciliul persoanei juridice/PFA/II/IF/PF .......................... (Comuna, județul)Ferma (numele/numărul, adresa) ........................................
  REGISTRU*)
  de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
  Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)Cultura și locul unde este situat terenulTimpul aplicăriiTratamentul efectuatNumele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaData începerii recoltării produsului agricolNumărul și data documentului prin care s-a dat în consum populației
  Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieniDenumirea produsului de protecție a plantelor folositDoza omologată/doza folosităSuprafața (ha)Cantități utilizate (kg, l)
  Semnătura beneficiaruluiAvizat
  ........................................Oficiul Fitosanitar .................
  Șef serviciu/Șef birou/Coordonator
  Numele și prenumele .................
  Semnătura .................
  DataData
  ………………….……………………….
  *) Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor“, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.
  ----