ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 14 din 23 februarie 2022pentru modificarea Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 februarie 2022  Având în vedere existența unui număr ridicat al infracțiunilor comise pentru care în cadrul procedurilor judiciare sau execuțional penale sunt impuse anumite obligații a căror respectare trebuie verificată de către personalul Poliției Române și al Administrației Naționale a Penitenciarelor,ținând cont că legislația națională are în vedere utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere în cadrul diferitelor proceduri judiciare sau execuțional penale, respectiv pentru urmărirea executării controlului judiciar, a controlului judiciar pe cauțiune și a arestului la domiciliu, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea ordinului provizoriu de protecție și a ordinului de protecție, potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare, pentru aplicarea ordinului european de protecție, potrivit Legii nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv pentru supravegherea electronică la distanță, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare rolul de o importanță deosebită a monitorizării electronice, respectiv de urmărire a modului de respectare a măsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale, respectiv de evitare a unor eventuale contacte fizice dintre victime și agresori în cazul violenței domestice,luând în considerare necesitatea punerii în acord cu celeritate a termenelor legale cu situația faptică, determinată de imposibilitatea asigurării funcționalității mecanismului creat prin Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale în termenul prevăzut actualmente de lege, astfel încât să se asigure legalitatea demersurilor efectuate în sensul eficientizării mecanismelor de monitorizare și supraveghere care permit verificarea respectării obligațiilor de către persoane în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o punere în aplicare optimă a prevederilor Legii nr. 146/2021, lipsind de eficiență mecanismele instituite pentru urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale, respectiv de evitare a unor eventuale contacte fizice dintre victime și agresori în cazul violenței domestice, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată fiind generată de necesitatea actualizării termenelor legale astfel încât să permită operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică,întrucât promovarea și adoptarea unei legi pentru modificarea Legii nr. 146/2021 implică o procedură îndelungată, soluție juridică ce presupune ca, pe tot parcursul procesului de legiferare, Inspectoratul General al Poliției Române să se afle în ipoteza derulării unui contract al cărui termen de realizare nu corespunde termenelor legale, neprorogarea în timp util a termenului de operaționalizare făcând inaplicabile prevederile Legii nr. 146/2021,ținând cont și de contextul actual, generat de pandemia de COVID-19, declarată de Organizația Mondială a Sănătății, care impune desfășurarea unor activități concertate în toate sferele vieții sociale și realizarea unui răspuns prompt la toate aspectele neprevăzute care intervin în evoluția răspândirii virusului, inclusiv adoptarea cu celeritate a unor acte normative care să reglementeze în mod adecvat noile situații apărute, se impune prorogarea termenului de operaționalizare a Sistemului informatic de monitorizare electronică în regim de urgență, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune dezbateri amănunțite și, implicit, un orizont de timp îndelungat.Având în vedere că operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică se poate realiza doar în contextul stabilirii unui mecanism funcțional eficient,ținând cont că efectele neimplementării eficiente a sistemului pot avea un impact negativ imediat în sfera urmăririi și supravegherii modului în care sunt respectate obligațiile și măsurile dispuse în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale, inclusiv în ceea ce privește evitarea unor eventuale contacte fizice dintre agresori și victime în cazurile de violență domestică,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.Reținându-se că, în cazul în care nu sunt adoptate măsurile propuse, nu se poate asigura punerea în aplicare cu celeritate, în mod corespunzător, a demersurilor de eficientizare a mecanismelor de verificare a îndeplinirii și respectării de către persoanele supuse anumitor proceduri judiciare sau execuțional penale, existând riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale, iar aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate, care nu suferă amânare, pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 18 mai 2021, se modifică după cum urmează:1. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Data operaționalizării SIMEOperaționalizarea SIME se face cel mai târziu la data de 1 octombrie 2022.2. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Monitorizarea electronică se aplică, în primă fază, în sistem pilot, cazurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și d), începând cu data de 1 octombrie 2022 până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 23 februarie 2022.Nr. 14.----