ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 13 din 23 februarie 2022pentru modificarea pct. II subpct. 1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 februarie 2022  În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică a României și al stimulării mediului de afaceri și luând în considerare situația economică ce impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze producătorii autohtoni în cadrul unui program de interes public prin care să se finanțeze activități în vederea internaționalizării operatorilor economici români și crearea unor noi instrumente de promovare individuală a acestora, pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii șomajului prin crearea de noi locuri de muncă, pentru promovarea produselor și serviciilor întreprinderilor mici și mijlocii pe piețele externe, stimularea comunicării și a parteneriatului în afaceri, pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor și serviciilor pe noi piețe, pentru stimularea creșterii notorietății ofertei turistice românești pe piețele externe,având în vedere faptul că pentru ca operatorii economici români să își elaboreze strategia de promovare și un plan de afaceri adecvat pentru maximizarea rezultatelor și a aportului la creșterea economică, este necesară și oportună actualizarea în regim de urgență a instrumentelor de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat. Neadoptarea acestor măsuri generează consecințe negative deosebite atât asupra dezvoltării de politici publice necesare relansării economice, reducerii șomajului prin crearea de noi locuri de muncă, cât și în ceea ce privește maximizarea rezultatelor la export și a aportului la creșterea economică.Luând în considerare faptul că exportul constituie unul dintre cei mai importanți factori de creștere economică, conducând la creșterea sustenabilă a produsului intern brut - PIB și implicit la scăderea deficitului de cont curent aferent schimburilor comerciale ale României, având în vedere necesitatea imediată a fluidizării plăților și modificării mecanismului de contractare a firmelor organizatoare, a reducerii birocrației astfel încât instrumentele aflate în administrarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului să poată funcționa și să aibă ca finalitate îndeplinirea obiectivelor aferente Programului de promovare a exporturilor, se impune, în regim de urgență, modificarea pct. II subpct. 1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,considerând că se impune luarea unor măsuri urgente, în vederea creării unui cadru legislativ la nivel național care să răspundă atât solicitărilor mediului de afaceri, în sensul creșterii numărului de beneficiari de ajutoare nerambursabile pentru promovarea exporturilor, cât și necesității continuării programului aflat în administrarea ministerului de resort, în condiții de transparență, eficiență, eficacitate și economicitate a utilizării fondurilor publice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, la punctul II, subpunctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Programul de promovare a exportului, administrat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin care se finanțează parțial, din fonduri de la bugetul de stat: a) participări ale operatorilor economici români, cu stand sub pavilion național, la târguri și expoziții cu caracter internațional, organizate în statele membre ale Uniunii Europene și în țările terțe, coordonate în parteneriat public-privat și monitorizate de către reprezentanții Ministerului Antreprenoriatului și Turismului;b) participări individuale ale operatorilor economici români la târguri și expoziții cu caracter internațional organizate în statele membre ale Uniunii Europene și în țările terțe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, la misiuni economice desfășurate în străinătate, precum și la manifestări internaționale, organizate în format virtual, pentru care sunt solicitate taxe;c) participarea potențialilor exportatori români la misiuni economice desfășurate în străinătate, cu caracter exploratoriu, coordonate în parteneriat public-privat de către reprezentanții Ministerului Antreprenoriatului și Turismului;d) invitarea potențialilor importatori străini la târgurile internaționale organizate în România, la propunerea mediului de afaceri, cu consultarea Consiliului de Export;e) organizarea și funcționarea expozițiilor externe temporare, itinerante, realizate în parteneriat public-privat pe piețe de interes pentru exportul românesc, la propunerea Consiliului de Export;f) realizarea de studii de piață și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurențiale;g) realizarea pe baze concurențiale a buletinelor informative privind oferta de export și distribuirea acestora în străinătate și la ambasadele străine din România, cu suportarea cheltuielilor de realizare;h) realizarea de acțiuni de publicitate și reclamă cu caracter general, pe produse și grupe de produse, pe piețe de interes pentru exportul românesc, pe baze concurențiale, cu suportarea cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate și reclamă cu caracter general în străinătate și la ambasadele străine din România;i) organizarea în parteneriat public-privat a miniexpozițiilor la ambasadele României din străinătate sau alte spatii închiriate;j) certificări specifice produselor pentru acces la piețele externe;k) participarea sub pavilion național la manifestări internaționale, organizate în format virtual, pentru care sunt solicitate taxe;l) realizarea portalului de comerț exterior, administrat de Departamentul de Comerț Exterior, pentru promovarea ofertelor de export ale firmelor românești și informarea operatorilor economici privind cererile de ofertă primite de birourile de promovare a comerțului exterior din cadrul ambasadelor și consulatelor României;m) acordarea unui sprijin financiar agențiilor de turism în vederea dezvoltării exportului de servicii turistice, sub forma unei scheme de ajutor de minimis.1.1. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului implementează acțiunile prevăzute la lit. a)-m), prin acordarea de ajutoare de minimis, prin acordarea de sume forfetare/granturi stabilite prin norme sau prin alocații bugetare specifice.  +  Articolul IIÎn termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordine ale ministrului antreprenoriatului și turismului se vor aproba mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea instrumentelor de promovare prevăzute la pct. II subpct. 1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care vor cuprinde: condițiile de eligibilitate ale operatorilor economici, criteriile de evaluare și punctajele aferente, criteriile de selectare a târgurilor incluse în listele anuale, modalitatea de accesare, alocația financiară nerambursabilă, indicatorii de monitorizare a eficienței programelor finanțate de la bugetul de stat, normele de implementare a schemelor de ajutor de minimis cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIAcțiunilor din Programul de promovare a exportului care au trecut de etapa de selecție a operatorilor economici participanți sau pentru care procedura de achiziție publică a societății organizatoare este în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a ordinului ministrului antreprenoriatului și turismului prevăzut la art. IV li se aplică normele în vigoare la data finalizării etapei de selecție a operatorilor economici participanți.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a ordinului ministrului antreprenoriatului și turismului privind aprobarea mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea instrumentelor de promovare prevăzute la pct. II subpct. 1 lit. a) și c) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 6 aprilie 2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificarea adusă prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 23 februarie 2022.Nr. 13.-----