ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 12 din 23 februarie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 23 februarie 2022  Având în vedere riscul major identificat în domeniul gestiunii fondurilor europene privind apariția blocajelor în implementarea proiectelor aprobate la finanțare, ceea ce va avea impact negativ direct asupra țintei de plăți asumate de autoritățile române pentru anul 2021,ținând cont de riscul crescut de blocaje în cadrul proiectelor aferente sectorului de mediu și de afectarea bunei implementări a proiectelor de investiții din fonduri nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 ca urmare a includerii în specificațiile tehnice din cadrul documentațiilor de atribuire a unor cerințe restrictive în asigurarea concurenței și pentru care au fost aplicate corecții financiare și reduceri procentuale,luând în considerare și riscul crescut de blocaje în cadrul proiectelor care au ca beneficiari autorități publice finanțate integral sau parțial din bugete locale și afectarea bunei implementări a proiectelor de investiții din fonduri nerambursabile în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 ca urmare a includerii în specificațiile tehnice din cadrul documentațiilor de atribuire a unor cerințe restrictive care conduc la restrângerea concurenței și pentru care au fost aplicate corecții financiare și reduceri procentuale,având în vedere că, în lipsa acestor măsuri, s-ar produce o serie de consecințe imediate asupra bugetului de stat prin neatragerea fondurilor europene, precum și dificultăți și întârzieri în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020,ținând cont de faptul că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată pentru a asigura premisele unui grad ridicat de absorbție în perioada curentă de programare a fondurilor,luând în considerare faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene,întrucât împrejurările de față vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare ce nu suferă amânare, astfel încât se impune reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 7 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-20202. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta ordonanță se aplică beneficiarilor de fonduri europene, instituții publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care:a) au implementat proiecte din cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013, pe întreaga perioadă de implementare a Programului operațional sectorial Mediu;b) implementează proiecte aprobate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 sau care au fost preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, pe întreaga perioadă de implementare a Programului operațional Infrastructură mare.3. La articolul 2, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor legale, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă, conform prevederilor legale în vigoare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4), pentru proiecte aprobate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 sau care au fost preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013.4. La articolul 2 alineatul (4), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:e) în cazul contractelor de achiziție publică/contractelor de achiziție sectorială, încheiate de beneficiarii prevăzuți la art. 1, în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, a căror procedură de atribuire a făcut obiectul controlului ex ante exercitat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, anterior producerii de efecte asupra bugetului Uniunii Europene sau național prin rambursarea unor cheltuieli derivate din contract și pentru care au fost stabilite corecții financiare sau reduceri procentuale;f) în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări, încheiate de beneficiarii prevăzuți la art. 1, în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, pentru care au fost stabilite corecții financiare sau reduceri procentuale, ca urmare a constatării existenței în documentația de atribuire a unor cerințe restrictive, care conduc la restrângerea concurenței, prin includerea unor standarde sau specificații tehnice fără mențiunea «sau echivalent», dacă procedura de achiziție publică a fost lansată anterior datei de 18 martie 2020, data transmiterii de către Comisia Europeană a Raportului final ARES(2020) 1625280.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Normele de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 2.112/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 23 februarie 2022.Nr. 12.----