ORDIN nr. 237 din 18 februarie 2022privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022  În temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 43 alin. (3), ale art. 45 și ale art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 738.349 din 17.02.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 - formular 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 2 - formular 710 „Declarație rectificativă“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.3. Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“ se modifică și se completează după cum urmează:a) poziția 73 „Impozit pe veniturile din pensii“ se abrogă;b) după poziția 80 se introduc două noi poziții, pozițiile 81 și 82, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  81Redevență obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioareHotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
  82Redevență obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolăOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioareHotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
  4. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat»“ se modifică și se completează după cum urmează:a) la capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ se modifică și va avea următorul cuprins:1. Termenul de depunere a declarației:– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1, 1.2 și 1.4;– la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligațiile de plată menționate la pct. 1.3.“;b) la capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;“;c) la capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.“;d) la capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“, subpunctul 1.2 „Trimestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:“ se modifică și se completează după cum urmează:– litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Pe perioada aplicării prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;“;– după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.“;e) la capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ subpunctul 1.3 „Alte termene:“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor, în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, cu excepțiile prevăzute de lege;“;f) la capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ subpunctul 1.3 „Alte termene:“, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; impozit pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare sau fără lichidare; taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de viciu, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale; impozit specific unor activități în cazul în care contribuabilii încetează să existe în cursul anului, redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;“;g) la capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“, subpunctul 1.4 se modifică și va avea următorul cuprins:1.4. Semestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:a) impozitul specific unor activități, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, conform prevederilor Legii nr. 170/2016, cu modificările și completările ulterioare. Pe perioada aplicării prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020, pentru plătitorii de impozit specific unor activități, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul pentru depunerea declarației aferente semestrului II este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;b) redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.“;h) la capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 se modifică și se completează după cum urmează:– la subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-20, 22-24, 28, 72 și 79 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.“;– la subpunctul 3.1, instrucțiunile de la rândul 1.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:Rândul 1.3 «Reducere impozit conform OUG nr. 153/2020» - se înscrie, dacă este cazul, reducerea impozitului, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv impozit specific unor activități.“;– la subpunctul 3.1.1, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Prin excepție de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care declară și plătesc impozitul pe profit anual, cu plăți anticipate, și care intră sub incidența prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative efectuează plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului I. Această regulă este aplicabilă și pentru contribuabilii care sunt în al doilea an al perioadei obligatorii prevăzute la art. 41 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Aplicarea regulii de calcul al plății anticipate pentru trimestrul I începe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022 și se încheie cu anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2026, după caz.“;– subpunctul 3.1.8 se abrogă;– la subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 80-82 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.“;– după subpunctul 3.2.8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.9, cu următorul cuprins:3.2.9. Obligațiile datorate la bugetul de stat, prevăzute la pozițiile 81 și 82 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către plătitori în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.
   +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Bogdan-Ionel Floricel
  București, 18 februarie 2022.Nr. 237.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 587/2016)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 587/2016)