HOTĂRÂRE nr. 234 din 16 februarie 2022privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 18 februarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, al art. 68 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, denumită în continuare Autoritatea, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în condițiile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat și de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție potrivit art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(3) Președintele Autorității este ordonator terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(4) Președintele conduce întreaga activitate a Autorității și o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu orice persoane juridice și fizice, române sau străine.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine și instrucțiuni.(6) Președintele răspunde în fața ministrului muncii și solidarității sociale pentru întreaga activitate a Autorității.(7) Președintele și, după caz, vicepreședintele sunt ajutați în activitatea de conducere de un secretar general.(8) Secretarul general exercită atribuțiile delegate de președintele Autorității, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 61 și art. 437 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Finanțarea Autorității se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(2) Autoritatea deține patrimoniul corespunzător domeniului protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acesteia, precum și 62 de posturi, cu personalul aferent, preluat în condițiile art. 4 alin. (1), respectiv art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările și completările ulterioare.(3) Autoritatea are sediul în Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul București.(4) Se transmite din administrarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții în administrarea Autorității imobilul din Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, București, ca sediu principal, și imobilul din str. Căuzași nr. 26, sectorul 3, București, ca sediu secundar, în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) Autoritatea coordonează la nivel central activitățile de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, elaborează politicile, strategiile și standardele în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu și controlul activităților de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități.(2) Autoritatea se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, decizii de finanțare, ordine de finanțare, litigii, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități în care Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții este parte la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4(1) Autoritatea îndeplinește în domeniile proprii de competență următoarele funcții:a) de autoritate - prin care exercită urmărirea modului în care sunt respectate și promovate, de către persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, drepturile persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare;b) de reprezentare - prin care asigură reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, în limitele mandatului acordat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;c) de reglementare - prin care inițiază proiecte de acte normative, inclusiv strategiile, în domeniul propriu de activitate, pe care le supune aprobării ministrului muncii și solidarității sociale;d) de coordonare - prin care asigură aplicarea unitară a actelor normative, a politicilor și strategiilor din domeniul propriu de activitate;e) de control și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități;f) de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al statului, pe care le are în administrare.(2) În îndeplinirea funcției de control și monitorizare ce îi revin, Autoritatea are dreptul să solicite informații și documente care contribuie la asigurarea promovării și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, în condițiile legii, de la orice persoană fizică sau juridică implicată în sfera sa de competență, acestea având obligația de a le pune la dispoziție în termenul solicitat.  +  Articolul 5(1) Autoritatea este mecanismul de coordonare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenția.(2) În calitate de mecanism de coordonare, Autoritatea colaborează cu punctele de contact desemnate pentru probleme referitoare la implementarea Convenției.(3) În scopul implementării Convenției, Autoritatea colaborează cu entitățile publice și private implicate în asigurarea protecției și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.(4) Autoritatea elaborează rapoartele prevăzute de Convenție și ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului ONU.(5) În vederea urmăririi implementării Convenției, Autoritatea poate pune la dispoziție sau solicita instituțiilor publice, în baza protocoalelor de colaborare, informații, date statistice și de cercetare, referitoare la situația persoanelor cu dizabilități.  +  Articolul 6(1) Autoritatea este organismul responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului.(2) Autoritatea coordonează transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor.(3) Autoritatea are rolul de a urmări ducerea la îndeplinire a obligațiilor asumate de statul român în materia protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități prin convențiile și tratatele internaționale la care România este parte, de a pune în aplicare și de a urmări și asigura aplicarea unitară a legislației în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.  +  Articolul 7(1) În realizarea funcțiilor sale, Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții cu caracter general:a) monitorizează aplicarea prevederilor actelor normative din domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a regulamentelor și directivelor europene;b) inițiază, elaborează și supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, strategii naționale în domeniul de competență;c) avizează, prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;d) elaborează și supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, proiecte de acte normative în domeniul de competență;e) coordonează activitățile și măsurile de implementare a obiectivelor strategiilor naționale din domeniu, evaluează impactul realizării acestora și, după caz, supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, măsuri de îmbunătățire;f) centralizează necesarul serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități pe baza strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor de acțiune din domeniul dizabilității și monitorizează implementarea acestora;g) inițiază, fundamentează, elaborează și implementează programe cu finanțare națională și internațională în domeniul protecției și promovării persoanelor cu dizabilități și monitorizează implementarea acestora;h) propune Guvernului, în condițiile legii, recunoașterea utilității publice pentru asociațiile și fundațiile cu activitate în domeniul de competență;i) încheie, prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, tratate internaționale, la nivel departamental, sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern, în domeniul de competență, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele;j) încheie, cu aprobarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale;k) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv în grupurile de lucru care au ca obiect activitățile de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități;l) organizează activitatea de selecționare a personalului pentru aparatul propriu, de evaluare periodică, precum și de perfecționare a pregătirii profesionale a acestuia, în condițiile legii.(2) În domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții specifice:a) coordonează la nivel central activitățile de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități;b) coordonează metodologic și controlează implementarea și realizarea măsurilor de protecție stabilite persoanelor adulte cu dizabilități;c) coordonează metodologic și monitorizează respectarea drepturilor la viață independentă și integrare în comunitate ale persoanelor adulte cu dizabilități, în scopul prevenirii situațiilor de risc și segregare;d) coordonează metodologic activitatea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;e) coordonează metodologic implementarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și monitorizează aplicarea acestora;f) elaborează standarde, metodologii, norme, instrucțiuni și proceduri de lucru, precum și alte instrumente de evaluare și de monitorizare necesare organizării și funcționării sistemului de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu consultarea acestora și a organizațiilor neguvernamentale, urmărind respectarea drepturilor prevăzute de Convenție;g) coordonează și monitorizează implementarea strategiilor naționale în domeniul dizabilității, precum și a planurilor lor operaționale;h) identifică surse de cofinanțare din fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională sau internațională sau participă, în calitate de partener, la proiecte din domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;i) coordonează metodologic și monitorizează implementarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități;j) avizează și monitorizează implementarea planurilor de restructurare și monitorizează reorganizarea centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități; k) acționează, inclusiv prin desfășurarea de proiecte, pentru dezvoltarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități, respectiv pentru diversificarea serviciilor în comunitate;l) licențiază serviciile sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități, organizate în condițiile legii de către autoritățile publice sau organismele private acreditate, și asigură, la nivel național, evidența acestora;m) organizează și derulează activități de standardizare, de atestare a nivelurilor de calitate, încadrare în clase de calitate pentru serviciile sociale din domeniul dizabilității, în condițiile legii;n) avizează sau elaborează, după caz, standarde ocupaționale pentru ocupațiile din domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;o) autorizează interpreții în limbajul mimico-gestual al persoanelor cu deficiență de auz sau în limbajul specific al persoanelor cu surdocecitate, în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației, la propunerea Autorității, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale din domeniu, și ține evidența interpreților autorizați într-un registru postat pe site-ul instituției;p) autorizează unitățile protejate, monitorizează respectarea condițiilor de autorizare prin analiza rapoartelor de activitate și asigură evidența la nivel național a acestora;q) analizează documentația aferentă îndeplinirii condițiilor de studii de către asistentul personal și supune spre aprobare derogarea de la condițiile de studii, la propunerea asistentului social, conform legii;r) elaborează tematici de instruire a personalului implicat în protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv a asistenților personali;s) acordă avizul prealabil furnizorilor de formare profesională, în vederea organizării programelor de formare pentru ocupațiile reglementate din domeniul dizabilității;ș) implementează, coordonează metodologic și monitorizează sistemul de evaluare complexă și de încadrare în grad și tip de handicap;t) avizează componența nominală a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București;ț) colectează, prelucrează și diseminează date statistice în domeniul dizabilității și colaborează cu instituții publice în acest sens;u) gestionează Registrul electronic național al persoanelor adulte cu dizabilități;v) asigură secretariatul Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, înființat în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și, după caz, al altor structuri organizate în baza legii;w) colaborează cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și cu alte instituții și autorități implicate în integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități, în vederea creșterii ratei de ocupare în rândul persoanelor cu dizabilități;x) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități cu vârsta de până în 18 ani;y) colaborează cu autoritățile române și străine în vederea soluționării situației persoanelor cu dizabilități, cetățeni români, aflate pe teritoriul altor state;z) efectuează controale în cadrul serviciilor rezidențiale sau de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități, publice și private, pentru asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu handicap;aa) controlează modul de respectare a drepturilor persoanelor cu handicap de către instituții publice și private;bb) întocmește studii, cercetări, analize în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor destinate susținerii protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;cc) asigură implicarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor pe care le reprezintă pe domeniile sale de competență și facilitează consultarea cu regularitate a acestora;dd) preia și soluționează, potrivit reglementărilor în vigoare, cererile, reclamațiile, sesizările sau propunerile formulate în scris sau prin poștă electronică.(3) În domeniul economico-financiar, Autoritatea îndeplinește următoarele atribuții specifice:a) gestionează bunurile proprietate publică și privată a statului pe care le are în administrare, în condițiile legii;b) propune Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea implementării prerogativelor legale în materia protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și a implementării Strategiei naționale în domeniul dizabilității;c) finanțează, conform legii, programe de interes național în domeniile sale de activitate, gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor de la bugetul de stat sau a fondurilor externe nerambursabile destinate finanțării programelor din domeniile sale de activitate, a celor care contribuie la incluziunea persoanelor adulte cu dizabilități;d) propune și fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea funcționării Autorității;e) propune și fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea finanțării adecvate a măsurilor de protecție stabilite pentru persoanele cu dizabilități, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) finanțează proiecte ale organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, în condițiile art. 99 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) asigură sume de la bugetul de stat organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii;h) asigură, prin transferuri de la bugetul de stat la bugetele direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, sumele aferente plății dobânzii la creditele acordate persoanelor cu dizabilități, precum și asigurării gratuității la transportul interurban al persoanelor cu dizabilități, respectiv decontarea carburantului pentru transportul persoanelor cu dizabilități, în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Autoritatea îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.  +  Articolul 8În vederea asigurării accesului, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în temeiul art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea acordă sprijinul necesar persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin identificarea de surse de cofinanțare din fonduri europene nerambursabile pentru acordarea de subvenții, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9(1) În structura Autorității funcționează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu activitate de coordonare metodologică și monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al președintelui Autorității în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10(1) Pe lângă Autoritate funcționează Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap.(2) Consiliul prevăzut la alin. (1) funcționează în forma, componența și cu atribuțiile prevăzute la art. 92 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Personalul Autorității este format din demnitari, funcționari publici și personal contractual numit și eliberat din funcție, respectiv numit/încadrat potrivit prevederilor legale în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(2) Autoritatea funcționează cu un număr de 62 de posturi, exclusiv demnitarii.(3) Încadrarea personalului în numărul de posturi și în structura organizatorică a Autorității se face cu respectarea termenelor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, prin ordin al președintelui Autorității, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al președintelui Autorității, se pot organiza alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor aferente, cu respectarea prevederilor art. 391 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(5) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(6) Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității, precum și statul de funcții se aprobă prin ordin al președintelui acesteia.  +  Articolul 12Pentru activități specifice, Autoritatea are în dotare patru autoturisme, stabilite în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Ministerul Muncii și Solidarității Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pentru bunurile din domeniul public al statului care vor fi preluate în administrare de Autoritate.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 16 februarie 2022.Nr. 234.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități
  ----