ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 16 februarie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022  În scopul creării unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin Programul de guvernare, de realizare a unei creșteri economice inteligente, sustenabile și inclusive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială,luând în considerare necesitatea urgentă de asigurare a unui cadru favorabil întoarcerii în țară a cetățenilor români din diaspora,ținând cont de schimbările cu care societatea începe să se confrunte ca urmare a globalizării și de faptul că dezvoltarea economică se bazează astăzi în mare măsură pe utilizarea tehnologiilor noi, inovative pentru atingerea unui nivel ridicat de competitivitate,analizând datele îngrijorătoare publicate de registrul comerțului conform cărora numărul de întreprinderi înmatriculate a scăzut de la începutul pandemiei de COVID-19 cu 28,77% în anul 2020 față de 2019,având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera ineficiență și pierderi, neadaptarea companiilor românești la perioada postpandemică, afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor României care se confruntă, pe lângă restricțiile impuse de pandemia de COVID-19, și cu fenomenul lipsei acute de finanțare,ținând cont de rezultatele în economia românească a primelor două ediții ale Programului pentru stimularea înființării de întreprinderi mici și mijlocii „Start-up Nation - România“ ce au condus la crearea a peste 45.000 de noi locuri de muncă, din care peste 30.000 din rândul absolvenților, șomerilor sau persoanelor defavorizate, dar și datorită faptului că ajutorul financiar primit de către beneficiarii primelor două ediții a condus la o rată de supraviețuire a afacerilor de peste 99%, cu impact pozitiv asupra veniturilor bugetare,luând în considerare că prima ediție 2017 a Programului pentru stimularea înființării de întreprinderi mici și mijlocii „Startup Nation - România“ a condus la o creștere a întreprinderilor înmatriculate față de anul 2016 de 28,98%, iar a doua ediție 2018 a programului a menținut rata anuală de înmatriculări la peste 135.000 de noi firme anual,analizând consecințele economice generate de măsurile restrictive aplicate în contextul pandemiei de COVID-19, intervin necesitatea urgentă a adoptării unor măsuri de natură economico-financiară, reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, precum și necesitatea și oportunitatea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.Având în vedere că economia Uniunii Europene indică o încetinire a creșterii economice, printre provocări enumerânduse procesul de îmbătrânire a populației, digitalizarea, războaiele comerciale, Brexit-ul, pandemia de COVID-19, pentru a elimina decalajele care persistă între statele membre și între regiunile din interiorul acestora sunt necesare investiții suplimentare și imediate în procesul de sprijinire a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.Luând în considerare că nevoile investiționale importante nu pot fi acoperite doar prin acordarea de credite sau garanții, acestea putând fi eficient completate de subvenții și granturi mai apropiate de piață, în special pentru întreprinderile aflate la început de drum,ținând cont de necesitatea sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din România prin susținerea investițiilor realizate de întreprinderile nou-înființate, precum și de întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din domenii de activitate grav afectate de pandemia de COVID-19, în contextul dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 3/60 la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021,din cauza întreținerii și amplificării fenomenului birocratic legat de finanțarea IMM-urilor se impune găsirea unor soluții de menținere a activității acestora pentru evitarea creșterii ratei de insolvență și faliment, fapt care poate genera efecte negative asupra economiei românești și implicit angajamentelor asumate de România față de Comisia Europeană.Având în vedere obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea și implementarea corectă și integrală a acquis-ului european, pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Rezoluția Parlamentului European din 15 septembrie 2016 referitoare la accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital,având în vedere că neimplementarea în regim de urgență a schimbărilor legislative propuse generează consecințe negative asupra numărului de întreprinderi existente și implicit asupra economiei naționale, prin neîndeplinirea de către operatorii economici români a obligațiilor contractuale, prin generarea unor efecte negative precum restrângerea activității întreprinderilor, toate acestea conducând la reducerea numărului de salariați și migrarea forței de muncă peste granițe,adoptarea cadrului legal de reglementare este imperios necesară din cauza situației excepționale generate de pandemia de COVID-19 în care se află întreprinderile mici și mijlocii, corelată cu riscul de neangajare a tinerilor absolvenți, a persoanelor defavorizate și a șomerilor, al scăderii drastice a numărului de noi firme în România și implicit a încasărilor viitoare la bugetul de stat.Lipsa ajutorului în finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii corelată cu situația excepțională generată de pandemia de COVID-19 va conduce în următoarea perioadă la suspendarea activității acestora, închiderea operațională și chiar la dizolvarea și lichidarea celor mai multe astfel de întreprinderi, cu riscul eliminării locurilor de muncă și creșterii alarmante a șomajului.De asemenea, soluția are în vedere că fluctuația pieței muncii în întreaga Uniune Europeană necesită reacții și adaptări rapide, astfel că factorul timp devine un element determinant în activitatea oricărei companii. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,urgența reglementării fiind determinată, pe de o parte, de riscul diminuării resurselor atrase de la bugetul de stat pentru dezvoltarea investițiilor în diferite sectoare ale economiei naționale, fiind astfel afectată dezvoltarea economică a României, iar, pe de altă parte, de imposibilitatea lansării în timp util a două programe naționale destinate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii românești, unul dedicat întreprinderilor aflate la început de drum și al doilea dedicat sectorului HoReCa, cel mai afectat sector economic în urma pandemiei, deși programele dispun de bugete alocate prin Legea nr. 317/2021,având în vedere angajamentele asumate prin Planul național de redresare și reziliență al României care au ca obiectiv crearea unui mediu sustenabil, predictiv și simplificat pentru derularea activității mediului de afaceri, creșterea accesului la finanțare, prin dezvoltarea de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor,respectiv prevederile care privesc reformarea modului de aplicare a Testului IMM și transparentizarea procesului legislativ, astfel încât să fie în acord cu documente europene în vigoare, cum ar fi: „O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală (2020)“ și „Small Business Act“,reformă, care are termene de implementare, iar modificarea prevederilor referitoare la aplicabilitatea Testului IMM trebuie realizată până în trimestrul al treilea al anului 2022, fapt care justifică și urgența,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii este un organism consultativ, fără personalitate juridică, care se înființează și funcționează sub coordonarea autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii. Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii este format din membrii desemnați de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, camere de comerț și industrie, patronate și organizații neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici și mijlocii, cadre universitare, cercetători, economiști și organizații ale mediului asociativ și sindicate.2. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Raportul privind aplicarea Testului IMM conține, în mod obligatoriu, o rubrică cu sarcinile administrative introduse pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și cu cele eliminate. În elaborarea actului normativ cu impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, inițiatorul se va asigura de respectarea principiului numărului constant, respectiv, în cazul introducerii unei sarcini administrative va elimina obligatoriu cel puțin o alta existentă.3. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Inițiatorul actului normativ și autoritatea publică centrală care asigură secretariatul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii au obligația să publice pe site-ul web propriu rezultatele Testului IMM, respectiv avizul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii, în termen de 30 de zile de la data primirii acestuia.4. La articolul 9^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative prevăzute la alin. (1) se face prin aplicarea Testului IMM. Testul IMM se efectuează de către inițiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia.5. La articolul 9^1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Inițiatorul actului normativ poate alege, în vederea consultărilor, una dintre următoarele modalități: sondaj online, mese rotunde, forumuri și consultări online.(4^2) Inițiatorul actului normativ ține cont de propunerile rezultate în urma consultărilor care au stat la baza aplicării Testului IMM, în vederea finalizării proiectului de act normativ.6. La articolul 25^1, după litera k^2) se introduc două noi litere, literele k^3) și k^4), cu următorul cuprins:k^3) programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii «Start-up Nation - ROMÂNIA»;k^4) programul privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19;
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 februarie 2022.Nr. 10.----