PROCEDURĂ din 14 februarie 2022de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare, precum și documentele în baza cărora se realizează decontarea
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • MINISTERUL ENERGIEI
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 15 februarie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 183/112/173/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 155 din 15 februarie 2022.
   +  Capitolul I Procedura și termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare pentru clienții casnici  +  Articolul 1(1) Pentru consumul de energie realizat începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale, denumiți în continuare furnizori, aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 118/2021 sau ordonanța de urgență, pentru consumurile de energie electrică și/sau gaze naturale înregistrate de clienții casnici beneficiari ai prevederilor ordonanței de urgență.(2) Sumele cu titlu de compensație se scad din totalul de plată al facturilor emise de furnizor.(3) Pe baza facturilor emise, furnizorii depun în format electronic pe o adresa de e-mail dedicată, pusă la dispoziție de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită în continuare Agenție, cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoțită de următoarele documente:a) situația de plată centralizatoare, pe județe, a cuantumului compensării totale aplicate;b) declarație pe propria răspundere;c) fișier analitic csv cu beneficiarii compensării ce stau la baza solicitării decontării.(4) În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, documentele prevăzute la alin. (3) se întocmesc separat pentru fiecare categorie de servicii.(5) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine în totalitate furnizorilor.(6) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt semnate și certificate, după caz, de reprezentantul legal al furnizorului. Documentele transmise pot fi semnate electronic cu semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat în condițiile legii.(7) Documentele prevăzute la alin. (3) fac referire la facturile emise de furnizori într-o singură lună calendaristică.(8) Modelele documentelor prevăzute la alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3 și nr. 1.12 la prezenta procedură.  +  Articolul 2(1) Pentru decontarea lunară, documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se depun până în ultima zi lucrătoare a lunii calendaristice următoare celei pentru care se solicită decontarea sumelor compensate și evidențiate în facturile emise de furnizor, atât pentru consumul aferent lunii calendaristice, cât și pentru orice regularizări evidențiate în facturile emise de furnizor în luna calendaristică. Decontarea regularizărilor se face numai pentru lunile calendaristice din perioada de implementare a schemei de compensare.(2) Pentru sumele acordate cu titlu de compensație aferente perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, termenul-limită până la care se poate solicita plata acestora de către furnizori este 31 iulie 2022.(3) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență, compensația se stabilește astfel:a) În cazul beneficiarilor a căror perioadă de consum facturat este atât în afara, cât și în interiorul perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, compensația se va acorda prorata cu numărul de zile incluse în intervalul respectiv față de numărul total de zile de consum facturat.b) În cazul beneficiarilor a căror perioadă de consum facturat include două sau mai multe luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, consumurile vor fi defalcate pe fiecare lună de livrare, prorata cu numărul de zile din fiecare lună de consum facturat.  +  Articolul 3(1) Pe baza situațiilor centralizatoare și a borderourilor prevăzute la art. 17 alin. (3) și (4) și art. 21 alin. (5) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, furnizorul are obligația să verifice încadrarea clienților casnici pentru care vor acorda compensația.(2) Compensația se acordă tuturor clienților casnici care nu beneficiază de ajutorul pentru încălzire prevăzut de Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, prin raportare la valorile de referință prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a și b) din lege.(3) Prin excepție, compensația se aplică și pentru clienții casnici care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili, cu respectarea condiției prevăzute la art. 1 alin. (6) din ordonanța de urgență, respectiv la art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, denumită în continuare OUG nr. 3/2022.  +  Articolul 4(1) Compensația se acordă pentru fiecare lună din sezonul rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, în limitele consumului zilnic/lunar prevăzut la art. 3 alin. (3) din ordonanța de urgență.(2) În situația în care consumul lunar estimat al unui client casnic se încadrează în limitele prevăzute de lege, dar după regularizare nu se încadrează în limita lunară respectivă, fără a depăși plafonul maxim aferent perioadei stabilit la art. 3 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, compensația nu se aplică pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic, iar la regularizare se retrage compensația anterior acordată pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic.(3) În situația în care, la regularizare, consumul unui client casnic se constată că s-a încadrat în limitele prevăzute de lege și nu s-a acordat compensația cuvenită clientului respectiv, în baza consumului lunar estimat, clientul casnic va beneficia de compensație în factura de regularizare.(4) În situația în care consumul unui client casnic depășește plafonul maxim de consum total aferent sezonului rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, factura de regularizare conține și recuperarea sumelor compensate anterior acordată aferentă clientului respectiv pentru întreaga perioadă.(5) Pentru orice situații în care se constată că o compensare anterior acordată clientului casnic este retrasă, sumele acordate se recuperează de la client de către furnizor conform procedurilor din contractul de furnizare existent între client și furnizor. Aceste sume recuperate vor fi evidențiate distinct cu semnul „plus“ în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.(6) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (5) au fost decontate de către Agenție, acestea vor fi restituite de furnizor în contul indicat de Agenție prin includerea în fișierul analitic de decontare aferent lunii în care au fost evidențiate în factura clientului.(7) Verificarea încadrării în limitele de consum, a compensării aplicate și a sumelor decontate se realizează de furnizor odată cu emiterea facturilor de regularizare conform art. 4 din ordonanța de urgență.(8) Prevederile art. 9 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător de către furnizori și pentru schema de compensare pentru clienții casnici.(9) În situația prevăzută la alin. (8) decontarea sumelor aferente schemei de compensare se realizează, în condițiile ordonanței de urgență, către fiecare furnizor, corespunzător perioadei de facturare pe baza limitei de consum lunar.(10) În perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, clienții casnici, prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență, vor beneficia de măsuri de sprijin, în limita îndeplinirii condițiilor prevăzute în ordonanța de urgență, aplicate cumulativ:a) plafonarea prevăzută la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență;b) schema de compensare pentru clienții casnici.(11) Compensațiile prevăzute în ordonanța de urgență au pentru clienții casnici următoarele caracteristici, pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022:a) Valoarea compensației din schema de compensare pentru clienții casnici, în cazul energiei electrice, este de maximum 0,291 lei/kWh, nu include TVA și se scade din prețul final facturat al energiei electrice, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (11) din ordonanța de urgență, conform exemplului pentru o unitate de kWh:Preț final facturat/1,19 = preț final facturat net,unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător).Preț final facturat net – 0,291 lei = preț final facturat net compensatPreț final facturat net compensat + valoarea TVA aferentă prețului final facturat ≥ 0,68 lei0,68 lei = preț unitar de referință conform art. 1 alin. (11) din OUG nr. 118/2021Prețul final facturat net include componenta de preț a energiei electrice de maximum 0,525 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 118/2021.b) Valoarea compensației din schema de compensare pentru clienții casnici, în cazul gazelor naturale, corespunzătoare valorii de maximum 33% din valoarea prețului gazelor naturale ca marfă, nu include TVA și se scade din componenta de preț facturat, fără TVA, al gazelor naturale astfel încât să se respecte prețul de referință prevăzut la art. 1 alin. (12) din ordonanța de urgență, conform exemplului pentru o unitate de kWh:Prețul gazelor naturale facturate cu TVA/1,19 = prețul gazelor naturale net,unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător).Prețul gazelor naturale facturate cu TVA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021, nu include celelalte componente ale prețului final facturat.Prețul gazelor naturale net – (Prețul gazelor naturale net x 33/100) = Valoare netă preț cu compensațieValoare netă preț cu compensație ≥ 0,125 lei/kWh0,125 lei/kWh = 125 lei/MWh = preț unitar de referință conform art. 1 alin. (12) din OUG nr. 118/2021Valoare netă preț cu compensație ≤ 0,250 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021Valoarea facturii finale = (Prețul final facturat al gazelor naturale x cantitate facturată) – (Prețul gazelor naturale net x 33/100)Prețul final facturat al gazelor naturale are înțelesul prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021.(12) Compensațiile prevăzute în ordonanța de urgență au pentru clienții casnici următoarele caracteristici, pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 februarie 2022-31 martie 2022:a) Valoarea compensației din schema de compensare pentru clienții casnici, în cazul energiei electrice, este de maximum 0,291 lei/kWh, nu include TVA și se aplică direct prețului final facturat al energiei electrice, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (11) din ordonanța de urgență, conform exemplului pentru o unitate de kWh:Preț final facturat/1,19 = preț final facturat net,unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător).Preț final facturat net – 0,291 = preț final facturat net compensatPreț final facturat net compensat + valoarea TVA aferentă prețului final facturat ≥ 0,68 lei0,68 lei = preț unitar de referință conform art. 1 alin. (11) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioarePrețul final facturat net include componenta de preț a energiei electrice de maximum 0,336 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.b) Valoarea compensației din schema de compensare pentru clienții casnici, în cazul gazelor naturale, corespunzătoare valorii de maximum 40% din valoarea prețului gazelor naturale ca marfă, nu include TVA și se scade din componenta de preț facturat, fără TVA, al gazelor naturale astfel încât să se respecte prețul de referință prevăzut la art. 1 alin. (12) din ordonanța de urgență, conform exemplului pentru o unitate de kWh:Prețul gazelor naturale facturate cu TVA/1,19 = prețul gazelor naturale net,unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător).Prețul gazelor naturale facturate cu TVA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021, nu include celelalte componente ale prețului final facturat.Prețul gazelor naturale net – (Prețul gazelor naturale net x 40/100) = Valoare netă preț cu compensațieValoare netă preț cu compensație ≥ 0,125 lei/kWh0,125 lei/kWh = 125 lei/MWh = preț unitar de referință conform art. 1 alin. (12) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioareValoare netă preț cu compensație ≤ 0,200 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioareValoarea facturii finale = (Prețul final facturat al gazelor naturale x cantitate facturată) – (Prețul gazelor naturale net x 40/100)Prețul final facturat al gazelor naturale are înțelesul prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Furnizorii au obligația de a ține evidența lunară a clienților casnici pentru care aplică compensarea prevăzută de ordonanța de urgență.(2) Clienții casnici se identifică de către furnizor prin atributele de identificare aferente locului de consum conform facturilor de consum emise în baza contractelor de furnizare încheiate în mod valabil.(3) La solicitarea Agenției sau a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, furnizorii au obligația să pună la dispoziția acestora evidența prevăzută la alin. (1), precum și orice alte date ce au legătură cu procedura de decontare, conform anexelor prezentei proceduri.  +  Articolul 6(1) Sumele decontate furnizorului cu titlu de compensație sunt supuse verificării Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din ordonanța de urgență.(2) În situația în care în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și pe baza decontărilor efectuate de Agenție rezultă că furnizorii au încasat sume suplimentare, aceștia au obligația restituirii acestor sume la Agenție prin includerea in fișierul analitic de decontare aferent lunii în care au fost evidențiate în factura clientului.(3) Cu sumele recuperate în condițiile alin. (2) și art. 4 alin. (6) se reconstituie cheltuielile efectuate din bugetul de stat în anul curent, iar în cazul sumelor provenite din finanțarea anilor precedenți, sumele respective au destinația prevăzută la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Procedura și termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 pentru beneficiarii clienți finali noncasnici prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență  +  Articolul 7Beneficiarii schemei de compensare aplicate în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență, sunt următoarele categorii de clienți finali noncasnici:a) întreprinderile mici și mijlocii definite la art. 4 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;b) microîntreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;c) cabinetele medicale individuale definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare;d) persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare; o listă orientativă a categoriilor de profesii liberale este prevăzută în anexa nr. 1.4 la prezenta procedură;e) întreprinderi individuale definite la art. 2 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;f) întreprinderi familiale definite la art. 2 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;g) persoanele fizice autorizate definite la art. 2 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Pentru clienții finali prevăzuți la art. 7 se acordă exceptarea de la plată, în cazul energiei electrice, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de energie electrică aferente perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022:a) tariful pentru servicii de sistem, componentele tarifelor de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețea (T_L) determinate potrivit reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) tariful de distribuție care înseamnă tarifele specifice de distribuție stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei prin legislația secundară pentru societățile care realizează servicii de distribuție a energiei electrice;c) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi care înseamnă suma determinată potrivit Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi;d) suma reprezentând contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență determinată potrivit Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;e) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru energie electrică stabilite potrivit anexei nr. 1 la titlul VIII - Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru clienții finali prevăzuți la art. 7 se acordă exceptarea, în cazul gazelor naturale, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale aferente perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022:a) tarifele reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;b) tarifele reglementate, aferente distribuției gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;c) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru gaze naturale stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII - Accize și alte taxe speciale al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Elementele exceptate de la plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), pct. i) și ii) din ordonanța de urgență se scad din totalul de plată al facturii emise de furnizor si nu includ TVA.(4) Pentru consumul de energie/gaze naturale realizat în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută în ordonanța de urgență, pentru consumurile de energie electrică și/sau gaze naturale înregistrate de clienții finali prevăzuți la art. 7, beneficiari ai prevederilor ordonanței de urgență.(5) Pe baza facturilor emise în lunile anterioare, furnizorii depun la Ministerul Energiei cererea de decontare a sumelor aferente compensației, însoțită de:a) cerere de decontare și declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform anexelor nr. 1.5 și nr. 1.6 la prezenta procedură;b) un centralizator cuprinzând cuantumul compensației totale aplicate și defalcat pe categoriile de clienți finali prevăzuți la art. 7, conform anexei nr. 1.5 la prezenta procedură;c) un fișier analitic csv care corespunde regulilor contabile românești (și unde este posibil în format xlsx sau xls), cu operațiunile necesare pentru decontarea pentru clienții finali noncasnici beneficiari ai schemei de compensație prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență, conform anexei nr. 1.7 la prezenta procedură;d) o listă defalcată pe energie electrică și gaze naturale în cadrul căreia se precizează numele/denumirea clienților finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență care, conform declarațiilor depuse de aceștia potrivit modelului din anexa nr. 1.11 la prezenta procedură de decontare nu au beneficiat de niciun ajutor de minimis, precum și datele de identificare ale acestora cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul GDPR), elaborată conform anexei nr. 1.8 la prezenta procedură;e) o listă defalcată pe energie electrică și gaze naturale în cadrul căreia se precizează numele/denumirea clienților finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență, datele de identificare ale acestora cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului GDPR, precum și valoarea sumelor de care aceștia au beneficiat cu titlu de ajutoare de minimis, conform declarațiilor depuse de aceștia, elaborată potrivit modelului din anexa nr. 1.9 la prezenta procedură;f) copie a declarațiilor depuse de toți clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență potrivit modelului din anexa nr. 1.11 la prezenta procedură.(6) În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru consumuri de energie electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul prevăzut la alin. (5) lit. b) se întocmește separat pentru fiecare categorie de servicii.(7) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.(8) Documentele prevăzute la alin. (5) sunt semnate și certificate după caz, de reprezentantul legal al furnizorului. Documentele transmise pot fi semnate electronic cu semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat în condițiile legii.(9) Modelele documentelor prevăzute la alin. (5) sunt prevăzute în anexele nr. 1.5-1.9 și nr. 1.11 la prezenta procedură.(10) Ministerul Energiei poate solicita informații suplimentare sau clarificări asupra documentelor depuse care constituie parte integrantă a documentației de decontare, atât furnizorilor cât și altor instituții și autorități publice abilitate potrivit legii.(11) Verificările privind respectarea normelor privind ajutorul de minimis se efectuează conform cadrului legislativ național și european în materia ajutorului de stat. Prevederile Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare [denumit în continuare Regulamentul (UE) 1.407/2013], se aplică în mod corespunzător.(12) În sensul alin. (10) și (11), cu titlu enunțiativ, pot fi solicitate informații referitoare la:– încadrarea categoriilor clienților non-casnici care au primit ajutoare de minimis în prevederile Regulamentului (UE) 1.407/2013;– facturile emise;– clarificări referitoare la datele inserate în cadrul documentelor menționate la alin. (5);– evidențierea printr-o situație centralizată a numărului de clienți beneficiari ai schemei de sprijin, independent de numărul punctelor sau locurilor de consum.  +  Articolul 9(1) În situația în care, în perioada de aplicare a ordonanței de urgență, are loc schimbarea furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, decontarea se realizează prorata de către fiecare furnizor în conformitate cu sumele facturate de fiecare furnizor către beneficiarul final.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația schimbărilor de ordin administrativ, realizate la nivelul beneficiari finali ai schemei. Sunt avute în vedere schimbările referitoare la denumirea beneficiarilor finali ai schemei sau, fără a se limita la acestea, cele rezultate ca urmare a unor proceduri finalizate de divizare sau fuziune a acestora, în condițiile legii.(3) Sumele rezultate din aplicarea schemei de compensare pentru clienții finali prevăzuți la art. 7 se comunică de către furnizori Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, pentru care se solicită decontarea sumelor compensate și evidențiate în facturile emise de furnizor atât pentru consumul aferent lunii calendaristice, cât și pentru orice regularizări realizate potrivit legii evidențiate în facturile emise de furnizor, aferente perioadei de aplicare a ordonanței de urgență în vederea decontării lunare a acestora. Comunicarea se va face la adresa de e-mail dedicată: decontare.noncasnici@energie.gov.ro.(4) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din OUG nr. 118/2021, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori.  +  Capitolul III Cererea pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență emise în baza art. IV din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“  +  Articolul 10(1) În aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispozițiile OUG nr. 118/2021, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanța de urgență vor depune la furnizorii de energie electrică/gaze naturale o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere.(2) Modelul de cerere/declarație pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.10 la prezenta procedură.(3) În situația în care cererea/declarația nu este conformă cu prevederile prezentelor norme, furnizorii de energie electrică/ gaze naturale pot solicita clarificări sau refacerea acestor documente; în orice caz, cererea, însoțită de declarație se consideră depusă la data primei comunicări.(4) Răspunsurile la clarificările solicitate de către furnizori se transmit de către beneficiari în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitărilor.(5) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul propriu modalitățile de depunere de către beneficiari - clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanța de urgență a cererilor, a clarificărilor, precum și a răspunsurilor la acestea.(6) Furnizorii sunt obligați să utilizeze toate canalele de comunicare dedicate cu clienții finali prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă și nu au dreptul să limiteze opțiunile beneficiarilor pentru transmiterea cererilor.(7) Măsurile de sprijin pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanța de urgență se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare.(8) În vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. b)-c) din ordonanța de urgență, care se încadrează în categoria de întreprinderi mici și mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, vor depune și o declarație pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.11 la prezenta procedură.  +  Articolul 11(1) Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) va conține opțiunea beneficiarului client final referitoare la încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanța de urgență.(2) În lipsa exercitării opțiunii prevăzute la alin (1), furnizorul nu are obligația de a aplica prevederile ordonanței de urgență.(3) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. f) din ordonanța de urgență cererea se va depune de către furnizorul de servicii sociale, la fiecare furnizor de energie electrică și/sau gaze naturale, care asigură furnizarea energiei electrice și/sau a gazelor naturale, în funcție de locul de consum corespunzător serviciului social acordat.  +  Capitolul IV Aspecte legate de procedura de decontare prevăzută la art. 7 din ordonanța de urgență  +  Articolul 12La calcularea prețului final facturat pentru clientul final potrivit art. 6 alin. (2) din ordonanța de urgență nu se include contravaloarea serviciilor tip abonament corespunzătoare facturilor emise de furnizorii de energie electrică și gaze naturale.  +  Articolul 13(1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 7 din ordonanța de urgență astfel cum au fost modificate prin art. XXXV pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 și art. 18 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022, ANRE va comunica Ministerului Energiei lunar, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, valorile aferente compensațiilor pe care trebuie să le primească fiecare furnizor de energie electrică și/sau gaze naturale.(2) Pentru perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. 7 din ordonanța de urgență astfel cum acestea au fost modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2022, ANRE va comunica Ministerului Energiei lunar valorile aferente compensațiilor pe care trebuie să le primească fiecare furnizor de energie electrică și/sau gaze naturale.(3) În sensul alin. (1), odată cu transmiterea documentelor justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea calculării compensației, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale vor transmite către Ministerul Energiei cererile de decontare pentru sumele aferente plafonării, separat pentru gaze naturale și/sau energie electrică, conform anexei nr. 1.13 la prezenta procedură. Comunicarea se va face la adresa de email dedicată: plafonare@energie.gov.ro.(4) În sensul alin. (2), odată cu transmiterea documentelor justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea calculării compensației, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale vor transmite către Ministerul Energiei cererile de decontare pentru sumele aferente plafonării, în mod diferențiat pentru consumatori casnici și noncasnici, separat pentru gaze naturale și/sau energie electrică, conform anexei nr. 1.13 la prezenta procedură.(5) În termen de 30 de zile de la introducerea datelor pe platforma pusă la dispoziție și gestionată de ANRE, aceasta va calcula, pentru fiecare furnizor separat pentru gaze naturale și/sau energie electrică, valorile aferente compensațiiilor prevăzute la alin. (1) și le va transmite către Ministerul Energiei în vederea decontării, conform anexei nr. 1.14 la prezenta procedură.(6) În termen de 30 de zile de la introducerea datelor pe platforma pusă la dispoziție și gestionată de ANRE, aceasta va calcula, pentru fiecare furnizor separat pentru gaze naturale și/sau energie electrică, valorile aferente compensațiilor prevăzute la alin. (2) și le va transmite către Ministerul Energiei în vederea decontării, conform anexei nr. 1.14 la prezenta procedură.(7) Ministerul Energiei efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării determinată de ANRE, în termen de 15 zile de la data primirii documentelor de la autoritatea de reglementare.(8) În cazul în care se constată existența unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa comunicării integrale a documentației justificative, ca urmare a verificărilor efectuate de ANRE, autoritatea de reglementare va notifica furnizorilor aceste erori, precum și valorile rectificate ale compensațiilor, urmând ca aceștia să depună o nouă cerere, prevederile alin. (5)-(7) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În cazul în care furnizorii constată existența unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa comunicării integrale a documentației, aceștia depun o nouă cerere, prevederile alin. (5)-(7) aplicându-se în mod corespunzător.(10) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din ordonanța de urgență, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori și valorile compensațiilor stabilite de ANRE.  +  Capitolul V Aspecte legate de procedura de plată a compensării de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și verificarea prevăzută la art. 2 alin. (4) și (8) din ordonanța de urgență  +  Articolul 14(1) Până în ultima zi lucrătoare a lunii calendaristice următoare celei pentru care se solicită decontarea, furnizorii transmit la Agenție documentele prevăzute la art. 1 alin. (3).(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) Agenția verifică concordanța sumelor solicitate din documentele privind decontarea transmise de furnizor, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (8) din ordonanța de urgență.(3) După verificările efectuate conform alin. (2) în termen de 20 de zile de la primirea solicitării din partea furnizorului, directorul general al Agenției emite decizia de plată. Deciziile se comunică furnizorului în termen de 3 zile de la data emiterii. Agenția întocmește decizia de acordare, respectiv de respingere a cererii furnizorului, după caz.(4) Plata către furnizori se efectuează conform ordonanței de urgență, în conturi escrow sau în conturile bancare indicate de către aceștia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.(5) Pentru prima lună de decontare, furnizorii vor completa documentul prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. c) cu facturile aferente lunii de decontare pentru care se solicită sumele aferente compensării. În lunile următoare se vor evidenția facturile aferente lunilor decontate care au fost recalculate în acea lună ca urmare a regularizării consumului ori acordării cu întârziere a drepturilor de ajutor de încălzire și/sau supliment de energie sau altor situații ce pot genera modificări ale sumelor aferente schemei de compensare, prin transmiterea înregistrărilor decontate cu valoarea compensată cu minus și completarea cu un nou rând cu recalcularea efectuată.(6) În cazul facturilor recalculate luna emiterii facturilor este luna în care acestea au fost revizuite.(7) Furnizorii răspund ca suma totală solicitată pentru un beneficiar/loc de consum la o anumită dată să fie egală cu suma compensată în toate facturile emise până la acea dată conform ordonanței de urgență.(8) Pe baza facturilor de regularizare emise clienților care conțin și recuperarea sumelor decontate necuvenit clienților care au depășit limita de consum în perioada de aplicare a ordonanței de urgență, furnizorii întocmesc, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (4) din ordonanța de urgență, o nouă cerere de regularizare finală. Cererea va avea în vedere sumele aferente facturilor pentru care a fost efectuată regularizarea pentru perioada prevăzută de art. 4 alin. (4) din prezenta procedură.(9) Pe baza verificării prevăzute la art. 2 alin. (8) din ordonanța de urgență, Agenția efectuează plata sau, după caz, stabilește sumele decontate necuvenit pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. Sumele de plată sau de recuperat, după caz, se stabilesc prin decizie a directorului general al Agenției.(10) Pentru beneficiarii care nu sunt cuprinși în cererea de regularizare a furnizorilor, deși au fost cuprinși în cererile aferente perioadei de aplicare a ordonanței, Agenția procedează la emiterea unui titlu de creanță către furnizori, care, în termen de 30 de zile de la comunicare, devine titlu executoriu și este transmis la Agenția Națională de Administrare Fiscală.  +  Articolul 15(1) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion de minimum 2% și transmite Agenției rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.(2) Pe baza situațiilor transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția dispune prin emiterea unui titlu de creanță, după caz, recuperarea de la furnizor a sumelor primite necuvenit, urmând ca furnizorul să recupereze de la clientul casnic conform procedurilor din contractul de furnizare existent între client și furnizor.(3) Pentru creanțele stabilite în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția aplică dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul de accesorii datorate pentru neplata la scadență a creanței bugetare principale. Furnizorul are obligația ca în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5) din ordonanța de urgență să restituie Agenției sumele prevăzute în titlurile de creanță, în caz contrar acestea vor fi transmise spre recuperare Agenției Naționale de Administrare Fiscală conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.  +  Capitolul VI Aspecte legate de recuperarea sumelor acordate ilegal sau necuvenit beneficiarilor măsurilor de sprijin  +  Articolul 16(1) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care autoritățile cu drept de control asupra beneficiarilor, la solicitarea ministerelor competente, după caz, au identificat situații de acordare a ajutoarelor de stat în mod abuziv sau ajutoare de stat incompatibile, ministerele competente, după caz, care au avut calitatea de furnizori ai măsurilor de sprijin, dispun măsuri în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor acordate beneficiarilor, respectiv emit decizii prin care dispun stoparea sau recuperarea ajutoarelor acordate, aceste decizii fiind titluri executorii.(2) Direcțiile sau structurile cu atribuții în domeniul ajutorului de stat din cadrul ministerelor competente, după caz, elaborează și propun spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentul ordin, norme metodologice proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat utilizate în mod abuziv sau incompatibile.  +  Articolul 17(1) La stabilirea sumei de recuperat, pe lângă cuantumul ajutorului se va lua în considerare și o dobândă.(2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România și se calculează conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării.(3) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea valorilor absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referință la valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare a ajutorului.(4) În cuprinsul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor se stabilește cuantumul ajutorului de recuperat și al dobânzii aferente acestuia de la data plății ajutorului și până la data emiterii deciziei, precum și modalitatea de calcul al dobânzii.(5) În situația în care beneficiarul nu rambursează sumele datorate potrivit deciziei, recuperarea sumelor datorate conform deciziei de stopare/recuperare se realizează în condițiile art. 33 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(6) Organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă între data deciziei de recuperare și momentul recuperării efective.(7) Rata dobânzii prevăzute la alin. (2) se aplică până la data recuperării integrale. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării, precum și modalitatea de calcul al dobânzii.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 18(1) Prevederile cap. I, cap. IIart. 7-9, cap. III, cap. IVart. 12, art. 13 alin. (1), (3), (5), (7) și (10), cap. V, cap. VI din prezentul ordin se aplică pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. XXXV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 coroborate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022.(2) Prevederile cap. I, cap. IIart. 8 alin. (7) și (10), cap. IVart. 12, art. 13 alin. (2), (4), (6), (9) și (10), cap. V, cap. VI din prezentul ordin se aplică pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 februarie 2022-31 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2022.(3) Cererile de decontare aflate în curs de analiză se soluționează potrivit procedurii de decontare în vigoare la data depunerii cererii. Dispozițiile actualei proceduri se aplică pentru cererile de decontare depuse sau redepuse, după caz, după data intrării în vigoare a prezentei proceduri. Plata sumelor aferente cererilor de decontare și operațiunile ulterioare aferente plății se efectuează conform normelor legale în vigoare de la data efectuării acestor operațiuni.(4) Pentru facturile care au fost recalculate ulterior depunerii cererii de decontare până la data de 1 februarie 2022 în baza prevederilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022, indiferent dacă valorile facturilor astfel recalculate sunt identice sau nu cu valorile din facturile anterioare recalculării, furnizorii vor notifica autoritățile competente în acest sens, depunând la acestea o nouă cerere de decontare.(5) Pentru facturile care au fost recalculate ulterior depunerii cererii de decontare începând cu data de 1 februarie 2022 în baza prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă valorile facturilor astfel recalculate sunt identice sau nu cu valorile din facturile anterior recalculării, furnizorii vor notifica autoritățile competente în acest sens, depunând la acestea o nouă cerere de decontare.(6) Lipsa notificării conform alin. (4) sau (5), după caz, îndreptățește autoritățile competente să considere valorile din cererea de decontare inițial depusă calculate cu respectarea art. 1 și 6 din ordonanța de urgență, prevederile art. 2 alin. (7) din ordonanța de urgență aplicându-se în mod corespunzător.(7) Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2022 se aplică în mod corespunzător ori de câte ori în cuprinsul prezentei proceduri se face trimitere la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.(8) Dispozițiile art. XXXV din Ordonanța de urgență nr. 130/2021 raportate la prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 se aplică în mod corespunzător ori de câte ori în cuprinsul prezentei proceduri se face trimitere la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021.  +  Articolul 19Anexele nr. 1.1-1.14*) fac parte integrantă din prezenta procedură.*) Anexele nr. 1.1-1.14 sunt reproduse în facsimil.  +  Anexa nr. 1.1la procedură Denumire furnizor Adresă sediu social ................ Județ ...................... CUI ................. C.I.S. .............. Cont bancar nr. ........ Cont ESCROW nr. ........ Telefon ................ E-mail ................. Către AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ
  CERERE DE DECONTARE
  a sumelor aferente compensării
  Subscrisa,.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., județul........../municipiul.........., sectorul.........., J.........., CIF/CUI nr. (..........), furnizor de energie electrică/gaze naturale conform licenței de furnizare emise de ANRE cu nr. (..........), reprezentată de în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., identificat cu CI/BI seria nr..........., CNP.........., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2021 (..........), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, vă solicit plata decontului aferent perioadei .........., pentru un număr de .......... clienți casnici, identificați conform codurilor locului de consum, în sumă totală de .......... lei. Plata se efectuează în contul .......... deschis la unitatea bancară ..........
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal(în clar) .......... Semnătura .......... Data ..........
   +  Anexa nr. 1.2la procedurăDenumire furnizorAdresă sediu social ..............Județ .............................CUI ...............................Licența nr. .......................C.I.S. ............................Cont bancar nr. ...................Cont ESCROW nr. ..................Telefon ......................E-mail ...................
  SITUAȚIE DE PLATĂ CENTRALIZATOARE*1)
  pe județe a cuantumului compensării totale aplicate pentru
  luna ............ pentru: ..................*2)
  Furnizor (CUI/CIF)JudețNr. CLC/POD clienți casnici pentru care se aplica compensarea*3)Valoare totală compensare (lei)
  TOTAL
  Certificăm în privința realității, regularității și legalității.Bun de plata pentru suma de .......... lei
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal(în clar) .......... Semnătura .......... Data ..........
  *1) în situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul se întocmește separat pentru cele 2 tipuri de servicii.*2) Se va trece tipul de serviciu: gaze naturale sau energie electrică.*3) Se vor trece numărul de CLC/POD-uri distinct.
   +  Anexa nr. 1.3la procedurăDenumire furnizorAdresă sediu social ..............Județ ...................CUI .....................C.I.S. ..................Cont bancar nr. .........Cont ESCROW nr. .........Telefon .................E-mail ..................AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul,.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., județul/sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că sumele sunt reale și sunt solicitate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal(în clar) .......... Semnătura .......... Data ..........
   +  Anexa nr. 1.4la procedură
  LISTA ORIENTATIVĂ
  a profesiilor liberale sau care se exercită în baza unor legi speciale, fără înregistrarea în registrul comerțului
  Nr. crt.Denumire profesie/ocupațieAct normativ
  1ARHITECTLegea nr. 184/2001, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 9-12, art. 17
  2ASISTENT MEDICAL GENERALIST ASISTENT MEDICALOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014 - art. 12 și art. 16
  3ASISTENT SOCIALLegea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social - art. 8
  4AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRILegea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor, art. 20 Ordinul nr. 550 din 9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente", modificat prin Ordinul nr. 1083/2009 Ordin nr. 1767 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici și a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici
  5AUDITOR FINANCIAROrdonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 1, art. 3, CAP. 4 - Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
  6AVOCATLegea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu completările și modificările ulterioare - art. 1 alin. (1)
  7BIOCHIMIST în sistemul sanitarLegea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România - art. 3, art. 4, art. 7
  8BIOLOG în sistemul sanitarLegea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România - art. 3, art. 4, art. 7
  9CHIMIST în sistemul sanitarLegea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România - art. 3, art. 4, art. 7
  10CONSERVATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
  11CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂOrdonanța Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în temeiul Legii 331/2006-art. 1 alin. (1), art. 2, art. 20
  12CONSULTANT FISCALOrdonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, cu modificările ulterioare - art. 9
  13CONTABIL AUTORIZATOrdonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată - art. 3 și art. 10
  14DIRIGINTE DE ȘANTIERLegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, art. 6 alin. (2) și art. 21, alin. (2) lit. b). Ordin MD nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier
  15EXECUTOR JUDECĂTORESCLegea nr. 188/2000 privind executoriijudecătorești, cu modificările și completările ulterioare - art. 12 si art. 16
  16EXPERT CONTABILOrdonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată - art. 3 și art. 6
  17EXPERT CRIMINALISTOrdonanța Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști, cu modificările și completările ulterioare - art. 3-5, art. 10
  18EXPERT TEHNIC JUDICIAR EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAROrdonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnicăjudiciară și extrajudiciară - art. 29 Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului pentru dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare" - art. 8 Ordinul Ministerului Economiei și Comerțului 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului în vederea atribuirii calității de expert tehnic extrajudiciar
  19EVALUATOR AUTORIZATO.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1)
  20FARMACISTLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, Titlul XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România, art. 574 și art. 586
  21FIZIOTERAPEUT / KINETOTERAPEUT FIZIOTERAPEUT / FIZIOKINETOTERAPEUT FIZIOTERAPEUT / PROFESOR DE CULTURĂ FIZICĂ MEDICALĂ FIZIOTERAPEUT / BALNEOFIZIO-KINETOTERAPEUTLegea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România - art. 14 Hotărârea CFR nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizației de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut
  22GEODEZRegulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice șijuridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul M.A.I.- A.N.C.P.I. nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 231/13.04.2010
  23INTERPRET LIMBAJ MIMICO -GESTUALOrdin nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate, art. 1 alin. (2)
  24LOGOPEDO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 - art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică
  25MOAȘAOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobatăprin Legea nr. 53/2014 - art. 12 și art. 16
  26MEDIATORLege nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator - art. 7, art. 12, art. 22-24
  27MEDICLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, TITLUL XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România - art. 383
  28MEDIC DENTISTLege nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, TITLUL XIII - Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România - art. 476, art. 482, art. 514
  29MEDIC VETERINARLege nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în temeiul art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu modificările ulterioare - art. 1
  30NOTAR PUBLICLegea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, cumodificărileulterioare-art. 14 alin. (1) si (2)
  31OPTICIAN- OPTOMETRISTO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 - art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1) Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică
  32PRACTICIAN ÎN INSOLVENȚĂOrdonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, cu modificările ulterioare - art. 3 pct. 27
  33PRACTICIAN IN MEDICINĂ COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂLege nr. 118/2007 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă - art. 6
  34PSIHOLOGLege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare - art. 7, art. 8
  35RESTAURATORLegea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 28
  36SOCIOLOGO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 - art. 1 alin. (2) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică
  37SPECIALIST IN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI ȘI URBANISMULUILegea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, art. 38
  38TEHNICIAN DE PROTEZE ȘI ORTEZE TEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVE TEHNICIAN DE APARATURĂ MEDICALĂO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 - art. 1 alin. (2) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică
  39TRADUCĂTOR/ INTERPRET AUTORIZAT DE MINISTERUL JUSTIȚIEILege nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțelejudecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești, cu modificările și completările ulterioare - art. 2, art. 3,art. 4 alin. (1) și (3) și art. 6^1
  40Expert în fizică medicală Fizician medical Fizician în sistemul sanitarO.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, modificată prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 83/2000 - art. 1 alin. (2) Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică.
   +  Anexa nr. 1.5la procedură Denumire furnizor Adresă sediu social ............ Județ .......................... CUI ............................ C.I.S. ......................... Cont bancar nr. ................ Cont escrow nr. ...............Telefon .................E-mail ...................CătreMINISTERUL ENERGIEI
  CERERE DE DECONTARE
  a sumelor aferente compensării
  Subscrisa,.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., județul........../municipiul.........., sectorul.........., J.........., CIF/CUI nr. (..........), furnizor de energie electrică/gaze naturale conform licenței de furnizare emise de ANRE cu nr. (..........), reprezentată de în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2021 (..........), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021,vă solicit plata decontului aferent perioadei .........., pentru un număr de .......... clienți noncasnici prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c), identificați conform codurilor locului de consum, în sumă totală de .......... lei.Plata se efectuează în contul de tip escrow sau cont bancar .......... deschis la unitatea bancara ..........Declar că sumele solicitate nu conțin TVA conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Anexa la Ordinul Comun nr. ...../...../...../2022.Clienții noncasnici beneficiari prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) au solicitat compensarea pentru .......... locuri de consum (corespondență cu datele înscrise în CSV).
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal(în clar) .......... Semnătura .......... Data ..........
  Denumire furnizorAdresă sediu social ............Județ .....................CUI .......................C.I.S. ....................Cont bancar nr. ...........Cont escrow nr. ...........Telefon ...................E-mail ....................
  CENTRALIZATOR*1)
  solicitări compensări pentru luna .........
  pentru ..........*2)
  *1) În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul se întocmește separat pentru cele 2 tipuri de servicii.*2) Se va trece tipul de serviciu: gaze naturale sau energie electrică.
  Categoria de clienți noncasnici prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c)*3)Nr. clienți noncasnici pentru care se aplică compensareaValoare totală compensare (fără TVA) (lei)
  *3) Determinată conform cererii și declarației pe propria răspundere emise de clienții finali noncasnici potrivit art. IV din Ordonanța de urgență și prezenta procedură.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal(în clar) .......... Semnătura .......... Data ..........
   +  Anexa nr. 1.6la procedurăDenumire furnizorAdresă sediu social ...........Județ .................CUI ..................C.I.S. ...............Cont escrow sau cont bancar nr. ..........Telefon ...................E-mail ....................
  MINISTERUL ENERGIEI
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul,.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., județul/sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că sumele sunt reale și sunt solicitate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal(în clar) .......... Semnătura .......... Data ..........
   +  Anexa nr. 1.7la procedură
  Fișier analitic csv cu operațiunile necesare pentru decontarea pentru clienții finali noncasnici
  beneficiari ai schemei de compensare prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență,
  care au beneficiat de ajutoare de minimis*)
  ClientContractFacturăElemente din factură deduse conform prevederilor legale pentru energie electricăElemente din factură deduse conform prevederilor legale pentru gaze naturale
  DenumireCod înregistrare FiscalăAdresăTipNumăr contractData contractCod clientTip energie (energie electrică sau gaze naturale)Tip factură (estimat sau citit)Perioadă facturareCantitate facturatăU.M.Valoare din factură pentru servicii de sistemValoare din factură pentru serviciile de transport al energiei electriceValoare din factură pentru Servicii de distribuțieValoare certificate verziValoare contribuție cogenerare de înaltă eficiențăValoarea accizăTotal sumă dedusă din totalul de plată al facturii conform prevederii or legaleValoare din factură pentru serviciul de transportValoare din factură pentru serviciul de distribuțieValoare accizăTotal sumă dedusă din totalul de plată al facturii conform prevederilor legale

  Fișier analitic csv cu operațiunile necesare pentru decontarea pentru clienții finali noncasnici
  beneficiari ai schemei de compensare prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență,
  care nu au beneficiat de ajutoare de minimis**)
  ClientContractFacturăElemente din factură deduse prevederilor legale pentru enerconform gie electricăElemente din factură deduse conform prevederilor legale pentru gaze naturale
  DenumireCod în registrare FiscalăAdresăTipNumăr contractData contractCod clientTip energie (energie electrică sau gaze naturale)Tip factură (estimat sau citit)Perioadă facturareCantitate facturatăU.M.Valoare din factură pentru servicii de sistemValoare din factură pentru serviciile de transport al energiei electriceValoare din factură pentru Servicii de distribuțieValoare certificate verziValoare contribuție cogenerare de înaltă eficiențăValoarea accizăTotal sumă dedusă din totalul de plată al facturii conform prevederilor legaleValoare din factură pentru serviciul de transportValoare din factură pentru serviciul de distribuțieValoare accizăTotal sumă dedusă din totalul de plată al facturii conform prevederilor legale
  *) Se completează cu valorile aferente, pentru beneficiari ai schemei de compensare prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență, care au beneficiat de ajutoare de minimis.**) Se completează cu valorile aferente, pentru beneficiari ai schemei de compensare prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență, care nu au beneficiat de ajutoare de minimis.
   +  Anexa nr. 1.8la procedură
  ENERGIE ELECTRICĂ/GAZE NATURALE
  SITUAȚIE CLIENȚI FINALI CARE AU DECLARAT CĂ NU AU BENEFICIAT DE AJUTOR DE MINIMIS
  NR. CRT.NUME CLIENTDATE DE IDENTIFICARE (RO/CUI)VALOARE COMPENSARE ACORDATA (LEI)
  ...
  TOTAL
   +  Anexa nr. 1.9la procedură
  ENERGIE ELECTRICĂ/GAZE NATURALE
  SITUAȚIE CLIENȚI FINALI CARE AU DECLARAT CĂ AU BENEFICIAT DE AJUTOR DE MINIMIS
  NR. CRT.NUME CLIENTDATE DE IDENTIFICARE (RO/CUI)ANUL ACORDĂRII FINANȚĂRIIINSTITUTIA FINANȚATOAREPROGRAMUL PRIN CARE S-A BENEFICIAT DE FINANȚAREVALOARE FINANȚARE ACORDATĂ (EURO)VALOARE COMPENSARE ACORDATA (LEI)
  ...
  TOTAL
   +  Anexa nr. 1.10la procedură
  CERERE/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (conform art. IV din O.U.G. nr. 118/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2021)
  Subsemnatul.......... (nume, prenume), în calitate de reprezentant legal/convențional având împuternicirea nr. ....., al (denumire client noncasnic), înregistrată sub nr. ......., în (Recom, etc.).........., CUI.........., cu sediul în loc..........., str........... nr........... bl........... sc........... ap..........., sect..........., Jud..........., titular al contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, având cod client nr. încheiat pentru locul de consum situat în loc........... str........... nr........... bl........... sc........... ap..........., sect..........., Jud..........., identificat prin cod de identificare loc de consum.........., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declarăm, prin prezenta, că ne încadrăm în categoria*:* se va bifa o singură categorie. În situația în care vă încadrați în două din categoriile mai sus, respectiv atât în categoria I, cât și în categoria II, este necesar să alegeți doar una dintre categorii, pentru toată durata de aplicare a prevederilor legale, cumularea acestora nefiind posibilă.I. [ ] IMM (conform Legii nr. 346/2004), [ ] Cabinete medicale individuale, [ ] alte profesii liberale (se va menționa), [ ] microîntreprinderi, [ ] persoane fizice autorizate, [ ] întreprinderi individuale, [ ] întreprinderi familialeII. [ ] spitale publice și private (cf. Legii nr. 95/2006), [ ] unități de învățământ publice și private (cf. Legii nr. 1/2011), [ ] creșe, [ ] organizații neguvernamentale, [ ] unitățile de cult (cf. Legii nr. 489/2006), [ ] furnizori publici și privați de servicii sociale (cf. H.G. nr. 867/2015)..........Solicităm prin prezenta acordarea următoarei scheme de sprijin:- exceptarea de la plata tarifelor reglementate, certificate verzi, contribuție cogenerare, acciza (pentru energie electrică)/tarife reglementate și accize (pentru gaze naturale)- pentru categoria I de mai sus;- plafonarea prețului final la energie electrică/gaze naturale - pentru categoria a II-a.Prezenta declarație a fost dată pentru a beneficia de măsurile de sprijin conform O.U.G. nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, și ne obligăm să o actualizăm ori de câte ori situația o impune, fără a modifica alegerea măsurii de sprijin.
  DataBeneficiar
  ................... prin reprezentant/imputemicit
  ..........
  Semnătură ..........
   +  Anexa nr. 1.11la procedură
  Declarație pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis
  Subsemnatul(a) ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ........, eliberat(ă) de ....... la data de ........., CNP ........., cu domiciliul în localitatea ............... str. ............ nr. ............. bl. ........., sc. ........, ap. ...., sectorul/județul ......., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........Declar pe propria răspundere că măsurile de sprijin pentru care solicit aplicarea fac/nu fac obiectul oricărui tip de subvenție în cadrul altor programe/subprograme cu finanțare publică.DA [ ]NU [ ]Dacă da, completați tabelul următor:
  Nr. Crt.Anul acordării finanțăriiInstituția finanțatoareProgramul prin care s-a beneficiat de finanțareCuantumul finanțării acordate (euro)
  De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali și în anul fiscal în curs am/nu am beneficiat de ajutoare de stat pentru aceleași costuri eligibile pentru care solicitat finanțarea:DA [ ]NU [ ]Dacă da, completați tabelul următor:
  Nr. crt.Anul acordării ajutorului de statInstituția finanțatoareProgramul prin care s-a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat (euro)
  De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea solicitantă se încadrează în categoria de IMM, definită prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.În consecință, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani fiscali și în anul fiscal în curs întreprinderea unică, așa cum a fost definită anterior, a/nu a beneficiat de ajutoare de minimis:DA [ ]NU [ ]Dacă da, completați tabelul următor
  Nr. crt.Anul acordării ajutorului de minimisîntreprinderea finanțatoareProgramul prin care s-a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat (euro)
  TOTAL AJUTOR DE MINIMIS PRIMIT
  Prezenta declarație este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 352/1/24.12.2013.Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta Cerere sunt corecte și complete și înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal(în clar) ………Semnătura ………Data ………… .
   +  Anexa nr. 1.12la procedură
  Cod înregistrare fiscalăDenumire FurnizorTip EnergieCNP ClientNume ClientAdresa ClientJudețCod ClientCLC/POD ClientValoare ajutor încălzireValoarea supliment energieValoare compensare client non-casmicNumăr facturăDată facturăDată început perioadă facturatăDată sfârșit perioadă facturatăTip facturare estimare/ regularizare (E/R)U.M.CantitateValoare compensare acordată (VCA=VCC- AJI-SPE)
  * Datele analitice vor fi transmise pentru verificările efectuate conform art. 2 alin. (4) din ordonanța de urgență- se va transmite în format csv cu delimitator de coloane "|"- datele calendaristice se vor transmite în formatul zz.U.aaaa, (ex. 25.12.2021)- separatorul de zecimale este ".", (ex. 15.43)- Tip energie se va completa cu ENERGIEELECTRICA sau GAZENATURALE- Județ se completează cu prescurtare AUTO a județului (ex. AB, AR, AG, . . .)
   +  Anexa nr. 1.13la procedurăCătre Ministerul Energiei,Spre știință Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  CERERE DE DECONTARE
  Subsemnatul, ...... (*), în calitate de reprezentant legal al .......... (**), înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ......., CUI ......., cu sediul social în ......, nr. telefon .......... nr. fax .......... titular al licenței nr. ....... din data de ......... și contul de tip escrow sau cont bancar ....... deschis la Banca ........, Sucursala ........, solicit decontarea sumei de ............ lei, în temeiul prevederilor art. 7 din OUG nr. 118/2021***,Conform prevederilor OUG nr. 118/2021, datele, informațiile și documentele justificative care au stat la baza stabilirii sumei solicitate urmează a fi încărcate pe platforma pusă la dispoziție de către ANRE, în vederea determinării valorii compensației ce urmează a fi suportată din bugetul Ministerului Energiei.Declar pe propria răspundere ca datele, informațiile și documentele justificative puse la dispoziția ANRE, precum și calculele prin care am stabilit suma solicitată, sunt reale și corecte, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (7) din O.U.G. nr. 118/2021 potrivit cărora: "Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor".
  .............
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  .............................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data ............
  (*) Se completează cu numele, prenumele reprezentantului legal al furnizorului solicitant.(**) Se completează cu denumirea furnizorului.(***) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 1.14la procedurăAutoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
  Energie electrică/gaze naturale
  Către Ministerul EnergieiÎn baza prevederilor OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 259/2021, pentru aplicarea schemei de sprijin pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, aferent furnizorului.........., care a emis cererea de decontare cu nr..........., vă comunicăm că, în urma analizării datelor introduse de furnizorul.......... în platforma pusă la dispoziție de către ANRE, a rezultat următoarea valoare de compensație..........Valoarea rezultată cât și categoriile de clienți care au beneficiat de această schemă de sprijin pentru perioada 01 noiembrie 2021 -31 ianuarie 2022 se regăsesc în următorul tabel:
  Furnizor .........luna noiembrie 2021 / decembrie 2021 / ianuarie 2022
  Clienți casnici (art. 1 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 118/2021 (nr./sumă)Spitale publice și private, unități de învățământ publice și private, precum și creșe (art. 1 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 118/2021) (nr./sumă)Organizații neguvemamentale și unitățile de cult (art. 1 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 118/2021) (nr./sumă)Furnizori publici și privați de servicii sociale (art. 1 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 118/2021) (nr./sumă)Total
  Nr. total beneficiari/
  Valoare compensație (lei)
  Valoarea rezultată cât și categoriile de clienți care au beneficiat de această schemă de sprijin pentru perioada 01 februarie 2022 - 31 martie 2022 se regăsesc în următorul tabel:
  Furnizor ..........luna februarie 2022 / martie 2022
  Clienți casnici nr./sumăClienți noncasnici nr./sumăTotal
  Nr. total beneficiari/
  Valoare compensație (lei)

  Semnătură
  Reprezentant ANRE
  ----