NORME METODOLOGICE din 14 februarie 2022de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 15 februarie 2022  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 209 din 14 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 154 din 15 februarie 2022.
   +  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor necesare implementării reformelor și investițiilor în cadrul Planului național de redresare și reziliență  +  Articolul 1(1) În aplicarea dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, beneficiarii cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii aprobate în cadrul Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR, pe titluri de clasificație distincte, respectiv titlul XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“, la articolele „Fonduri externe nerambursabile“, „Fonduri din împrumut rambursabil“, „Finanțare publică națională“ și „Sume aferente TVA“, codificate în mod corespunzător, în formularele destinate Programelor de investiții, stabilite prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.(2) Creditele de angajament și creditele bugetare se cuprind în bugetele beneficiarilor instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, precum și în bugetele coordonatorilor de reforme și/sau investiții/Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, potrivit dispozițiilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, și se aprobă pentru anul bugetar cu ocazia aprobării legilor bugetare anuale și a legilor de rectificare.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute la art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 pentru coordonatorii de reforme și/sau investiții/Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații se cuprind în bugetul acestora potrivit formularelor bugetare stabilite prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget prevăzută la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(4) Coordonatorii de reforme și/sau investiții/Ordonatorul principal de credite care au/are în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile cu implementarea componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor cuprind/cuprinde în anexa la bugetul lor/lui creditele de angajament și bugetare prevăzute la art. 23 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 pe categorii de beneficiari și tipuri de cheltuieli în formularul bugetar care evidențiază imaginea totală a finanțării reformelor și/sau investițiilor finanțate prin PNRR, stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget prevăzută la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) În formularul prevăzut la alin. (4) se cuprinde distinct finanțarea pentru beneficiarii finanțați în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.(6) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, cuprinde creditele de angajament și bugetare destinate reformelor și/sau investițiilor în anexa la bugetul propriu la nivelul sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, potrivit art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.(7) Modul de cuprindere în buget a creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute la alin. (2), (4)-(6) și pozițiile de clasificație corespunzătoare, după caz, vor fi detaliate în instrucțiunile de completare a formularelor bugetare anexă la scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar respectiv, prevăzută la alin. (1) al art. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(8) Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget la nivelul beneficiarilor va cuprinde în buget creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii aprobate în cadrul PNRR pe baza contractului/ordinului/deciziei aferent/aferente proiectului.(9) Ordonatorii principali de credite au obligația de a întocmi și solicita deschiderea creditelor bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități prevăzute la art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.  +  Articolul 2(1) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii cuprinse în bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 se aprobă pentru anul bugetar curent potrivit dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Beneficiarii prevăzuți la art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 vor cuprinde creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute la alin. (1), pe titluri de clasificație distincte, respectiv titlul XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“, la articolele „Fonduri externe nerambursabile“, „Fonduri din împrumut“, „Finanțare publică națională“ și „Sume aferente TVA“, codificate în mod corespunzător, în formularele stabilite prin scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar respectiv, prevăzută la alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația să asigure integral și cu prioritate sumele necesare implementării proiectelor propuse la finanțare/finanțate PNRR, atât pentru proiectele proprii, cât și ale beneficiarilor entități publice locale finanțate integral din bugetul local.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de coordonatorii de reforme și/sau investiții pe baza cererii de transfer transmise de beneficiari.(5) Modul de cuprindere în buget a creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute la alin. (2) și pozițiile de clasificație corespunzătoare, după caz, vor fi detaliate în instrucțiunile de completare a formularelor bugetare anexă la scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar respectiv, prevăzută la alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Limitele admise pentru depășirile prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 se aprobă de către coordonatorul de reforme și/sau investiții, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(2) Verificarea de către fiecare coordonator de reforme și/sau investiții a respectării prevederilor alin. (1) se face prin transformarea în euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finanțare încheiate, luându-se în considerare cursul InforEuro din luna în care s-a solicitat aprobarea limitelor admise pentru depășirile prevăzute la art. 24 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.  +  Capitolul II Fluxurile financiare ale sumelor din asistența financiară rambursabilă și nerambursabilă  +  Articolul 4(1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 care au în implementare proiecte proprii finanțate din fonduri europene aferente PNRR, execuția bugetară se reflectă în bugetele acestora.(2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții notifică în scris beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 cu privire la sumele transferate în conturile de venituri corespunzătoare sumelor efectiv utilizate aferente fondurilor europene nerambursabile.  +  Articolul 5Transferul către beneficiari al sumelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, solicitate prin cererile de transfer, se realizează în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin contractele/ deciziile/ordinele de finanțare, precum și conform documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice ale coordonatorilor de reforme și/sau investiții.  +  Articolul 6Coordonatorii de reforme și/sau investiții sau responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale au obligația stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare a termenilor și condițiilor privind derularea operațiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:a) condițiilor de acordare a sumelor solicitate prin cererile de transfer;b) termenului maxim de efectuare de către coordonatorul de reforme și/sau investiții sau responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale a plăților aferente sumelor solicitate prin cererile de transfer;c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a estimărilor trimestriale de fonduri;d) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de transfer, precum și obligativitatea actualizării acestuia;e) obligației ca fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;f) regulilor conform cărora beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.  +  Articolul 7(1) Beneficiarii de proiecte finanțate din fonduri europene au obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.(2) Beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 care implementează proiecte potrivit prezentelor norme metodologice înregistrează în conturi în afara bilanțului transferurile de sume aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la coordonatorii de reforme și/sau investiții.(3) Instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local care implementează proiecte potrivit prezentelor norme metodologice înregistrează în conturi în afara bilanțului transferurile de sume aferente fondurilor europene efectuate de către coordonatorii de reforme și/sau investiții.  +  Capitolul III Estimarea și utilizarea sumelor din fonduri europene  +  Articolul 8(1) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, coordonatorii de reforme și/sau investiții transmit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, până la data de 15 a ultimei luni a trimestrului anterior sumele estimate a fi utilizate în trimestrul următor, în lei, pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul PNRR, defalcate pentru proiecte finanțate din asistența financiară nerambursabilă și, respectiv, din asistență financiară rambursabilă, pentru toți beneficiarii.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale transmit coordonatorilor de reforme și/sau investiții, până la data de 7 a ultimei luni a trimestrului anterior, sumele estimate a fi utilizate în trimestrul următor, pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul PNRR, defalcate pentru proiecte finanțate din asistența financiară nerambursabilă și, respectiv, din asistență financiară rambursabilă.(3) Sumele estimate a fi utilizate trimestrial se includ în formularul prevăzut în anexă, care cuprinde cel puțin următoarele informații: date de identificare privind coordonatorul de reforme și/sau investiții, lista reformelor/investițiilor în cadrul cărora urmează a fi utilizate, date privind bugetul alocat, respectiv alocarea din PNRR, cuantum TVA, cuantum finanțare publică națională, date privind acordul de finanțare, suma utilizată în trimestrul anterior, respectiv alocarea din PNRR, cuantum TVA, cuantum finanțare publică națională, suma estimată a fi utilizată în trimestrul următor pentru a cărei estimare se ia în calcul și suma rămasă neutilizată în trimestrul anterior, respectiv alocarea din PNRR, cuantum TVA, cuantum finanțare publică națională.(4) În aplicarea dispozițiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, MIPE transmite către Ministerul Finanțelor - Autoritatea pentru Certificare și Plată, denumită în continuare MF - ACP, până la data de 23 a ultimei luni a trimestrului, situația centralizată a sumelor estimate a fi utilizate în trimestrul următor primite de la coordonatorii de reforme și/sau investiții.(5) Sumele menționate la alin. (4), reprezentând echivalentul în lei rezultat în urma schimbului valutar al sumelor estimate de coordonatorii de reforme și/sau investiții, conform situației centralizate de MIPE, calculate la cursul BNR valabil în ziua efectuării schimbului valutar, se virează de către Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, prin Trezoreria Operativă Centrală, la solicitarea MF - ACP, în contul distinct de venituri al bugetului de stat 20.A.49.01.00 „Sume aferente PNRR în curs de alocare“, codificat cu codul de identificare fiscală al MF, în primele 5 zile lucrătoare ale trimestrului pentru care a fost trimisă estimarea, cu excepția primului trimestru al anului bugetar, pentru care virarea sumelor se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 12 a primei luni a anului următor, prevăzută la art. 19 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.(6) După primirea de la coordonatorii de reforme și/sau investiții a solicitărilor de fonduri pentru toți beneficiarii care au utilizat sume în trimestrul anterior și asumate de aceștia, MF - ACP transferă sumele solicitate din contul distinct de venituri al bugetului de stat 20.A.49.01.00 „Sume aferente PNRR în curs de alocare“, codificat cu codul de identificare fiscală al MF, în conturile distincte de venituri bugetare prevăzute la art. 26 alin. (4), lit. b) și c) și alin. (10) lit. a.1), a.5), a.9), a.13) și a.17), codificate cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau codul de identificare fiscală al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.(7) În aplicarea prevederilor alin. (6), beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale transmit coordonatorilor de reforme și/sau investiții, în primele 7 zile lucrătoare de la finele fiecărui trimestru, solicitările de fonduri, în vederea distribuirii sumelor efectiv utilizate în trimestrul anterior aferente asistenței financiare nerambursabile.  +  Articolul 9(1) În aplicarea prevederilor art. 20 alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, coordonatorii de reforme și/sau investiții raportează lunar MIPE, până la data de 15 a lunii, cheltuielile efectuate în cadrul reformelor și/sau investițiilor asociate componentei de împrumut în luna anterioară lunii de raportare, pentru toți beneficiarii.(2) În raportările prevăzute la alin. (1) se evidențiază cheltuielile efectuate în luna anterioară de la poziția bugetară „Fonduri din împrumut rambursabil“ din cadrul titlului XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ și vor fi însoțite de o declarație de conformitate prin care se certifică legalitatea, realitatea și conformitatea cheltuielilor raportate.(3) Modelul formatului de raportare și cel al declarației de conformitate, prevăzute la alin. (2), vor fi stabilite în baza prezentelor norme prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor.(4) MIPE va transmite MF o situație lunară consolidată a raportărilor menționate la alin. (1) și a declarațiilor prevăzute la alin. (2) până la data de 20 a lunii pentru cheltuielile efectuate în luna anterioară raportării.(5) Pe baza raportărilor primite și a cheltuielilor efectuate, prevăzute la alin. (4), MF va utiliza din prefinanțare echivalentul în euro al sumelor respective, calculat la cursul BNR, valabil în ziua efectuării schimbului valutar, pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Sumele din tragerile din împrumut disponibilizate de Comisia Europeană, denumită în continuare CE, la cererea MF potrivit art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, inclusiv sumele asociate tranșei respective deduse din prefinanțare corespunzător prevederilor acordului de împrumut, vor fi utilizate de MF pe măsura încasării lor în contul analitic denominat în euro deschis cu această destinație la BNR de către MF, pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Informațiile cuprinse de coordonatorii de reforme și/sau investiții în raportările periodice prevăzute la art. 20 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 au la bază raportările, documentele, informațiile și/sau orice alte evidențe relevante prezentate de beneficiari, responsabilii de implementarea reformelor și a investițiilor, care probează îndeplinirea jaloanelor și țintelor și/sau, după caz, cheltuielile efectuate în cadrul reformelor și investițiilor aferente jaloanelor și țintelor.  +  Articolul 12(1) În aplicarea dispozițiilor art. 37 alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, coordonatorii de reforme și/sau investiții transmit MF solicitări de fonduri centralizate întocmite pe baza solicitărilor distincte prevăzute la art. 37 alin. (3) din aceeași ordonanță de urgență, cuprinzând cheltuielile efectuate de beneficiari în cadrul reformelor și investițiilor aferente componentei de împrumut începând cu data de 1 februarie 2020 până la data încheierii contractelor de finanțare sau, după caz, până la data emiterii ordinelor/deciziilor de finanțare.(2) Solicitările de fonduri centralizate prevăzute la alin. (1) vor fi transmise MF în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea de către coordonatori a solicitărilor distincte de la beneficiari.(3) Solicitările de fonduri prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de o declarație de conformitate prin care se certifică legalitatea, realitatea și conformitatea cheltuielilor raportate.(4) Modelul solicitării de fonduri și al declarației de conformitate se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor.  +  Capitolul IV Mecanismul cererilor de transfer și al cererilor de transfer de fonduri  +  Articolul 13(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat depun la coordonatorii de reforme și/sau investiții sau la responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, după caz, cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate, cu excepția cazului în care plățile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, în condițiile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanțare sau, după caz, înainte de emiterea ordinului/deciziei de finanțare, pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit coordonatorilor de reforme și/sau investiții în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea/ emiterea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiarul/liderul de parteneriat la coordonatorul de reforme și/sau investiții sau la responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale, după caz, a cererii de transfer întocmite conform contractului de finanțare, coordonatorul de reforme și/sau investiții sau responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite. După efectuarea plății, coordonatorul de reforme și/sau investiții sau responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale notifică beneficiarilor/ liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.(3) Pentru depunerea de către beneficiarul/liderul de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de coordonatorul de reforme și/sau investiții sau responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale, termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut la alin. (2) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.(4) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiarul/liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 45 de zile.(5) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de transfer, iar coordonatorul de reforme și/sau investiții sau responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale transferă, după efectuarea verificărilor, sumele autorizate la plată în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor, pentru plățile care urmează să fie efectuate, în conformitate cu prevederile contractului/ordinului/ deciziei de finanțare și a acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.(6) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, format din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, finanțate din fonduri europene, pentru partenerii publici externi care nu au obligația să se înregistreze fiscal în România, iar legislația incidentă acestora în țara de origine le interzice să se înregistreze fiscal într-o altă țară, coordonatorul de reforme și/sau investiții virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor autorizate în contul de disponibilități deschis de liderul de parteneriat la o bancă comercială, în vederea primirii de la coordonatorul de reforme și/sau investiții a sumelor aferente transferului cheltuielilor efectuate la nivelul proiectului de partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România.  +  Articolul 14(1) Responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale au obligația de a depune la coordonatorii de reforme și/sau investiții cereri de transfer de fonduri lunar sau ori de câte ori este nevoie, în vederea efectuării plăților către beneficiari cu respectarea art. 23 alin. (10)-(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 pentru patru tipuri de beneficiari:a) instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, de subordonare centrală sau locală;b) instituții publice finanțate integral din bugetele locale;c) întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare;d) entități de drept privat.(2) Termenele de depunere a cererilor de transfer de fonduri, precum și documentele justificative ce vor însoți aceste cereri sunt stabilite prin convențiile de finanțare încheiate între coordonatorii de reforme și/sau investiții și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale.  +  Capitolul V Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor  +  Articolul 15(1) Coordonatorii de reforme și/sau investiții care efectuează angajarea și lichidarea la nivel de reformă/investiție pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 au obligația să respecte prevederile prezentului capitol.(2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, care efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, la nivel de reformă/investiție, pentru responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale și pentru beneficiarii alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 au obligația să respecte prevederile prezentului capitol.(3) Operațiunile privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează pe baza formularelor aprobate în anexele nr. 1a), 2 și 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare. Formularele respective pot conține și alte informații specifice, aprobate prin ordin/decizie al/a coordonatorilor de reforme și/sau investiții.  +  Articolul 16(1) În vederea angajării cheltuielilor, coordonatorul de reforme și/sau investiții efectuează următoarele operațiuni:a) întocmește lista cu proiectele selectate, respectiv formularul - Lista proiectelor selectate, și completează formularul - „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament aprobate în anexa prevăzută la art. 1 alin. (4) pentru beneficiarii de la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;b) întocmește lista cu proiectele selectate, respectiv formularul - Lista proiectelor selectate, și completează formularul - „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament din bugetul propriu potrivit art. 13 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 pentru ceilalți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;c) completează formularul - „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din bugetul propriu potrivit art. 23 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 pentru responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale;d) semnează contractele/deciziile/ordinele de finanțare cu beneficiarii, pe baza formularului - Lista proiectelor selectate, vizate anterior de control financiar preventiv;e) înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale.(2) Formularele privind rezervarea creditelor de angajament prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt supuse vizei de control financiar preventiv și, ulterior, sunt aprobate de către ordonatorul de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții.  +  Articolul 17Formularul - „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ este completat și în cazul în care coordonatorul de reforme și/sau investiții realizează propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.  +  Articolul 18(1) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanțare și plată, potrivit prevederilor art. 23 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, coordonatorii de reforme și/sau investiții rezervă, după caz, în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute în bugetul ordonatorului de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții, respectiv în bugetul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, completând formularul - Angajament bugetar individual/global.(2) În cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă, pentru formularul - Angajament bugetar individual/global.(3) Coordonatorii de reforme și/sau investiții înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele bugetare pentru anul bugetar în curs.  +  Articolul 19În faza de lichidare a cheltuielilor, coordonatorul de reforme și/sau investiții efectuează următoarele operațiuni:a) verifică existența cererilor de transfer, precum și a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanțare;b) verifică existența cererilor de transfer de fonduri, precum și a documentelor justificative anexate, primite de la responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, conform prevederilor din convențiile de finanțare;c) în cazul în care se confirmă corectitudinea documentelor verificate, coordonatorul de reforme și/sau investiții, prin persoanele desemnate cu astfel de atribuții, certifică în privința legalității și regularității datele cuprinse în cererea de transfer, pe baza unei note de autorizare și o înregistrează în contabilitate, continuând cu parcurgerea fazei de ordonanțare și plată a cheltuielilor.  +  Articolul 20(1) Ordonanțarea cheltuielilor se face la nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, folosind formularul - Ordonanțare de plată, în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare.(2) În cazul în care ordonanțarea se face pentru mai multe cereri de transfer, formularul - Ordonanțare de plată va fi însoțit de o anexă, conform formularului - anexă la ordonanțarea de plată, care trebuie să cuprindă toate informațiile necesare completării ordinelor de plată.  +  Articolul 21(1) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale coordonatorilor de reforme și/sau investiții și cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la coordonatorii de reforme și/sau investiții, conform prevederilor din contractele/deciziile/ ordinele de finanțare.(2) Coordonatorul de reforme și/sau investiții are obligația efectuării reconcilierii între înregistrările contabile privind debitele și registrul debitorilor, existente la nivelul acesteia.(3) Coordonatorul de reforme și/sau investiții are obligația efectuării reconcilierii între înregistrările contabile și înregistrările din sistemul informatic de management al PNRR aferente operațiunilor derulate la nivelul acesteia.  +  Capitolul VI Prevederi aplicabile responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale/structurilor de implementare  +  Articolul 22(1) Responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 16, 17 și art. 19 lit. a) și c) din prezentele norme metodologice potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (4) și art. 23 alin. (9)-(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, și în acest sens folosesc, după caz, formularele prevăzute la art. 15-18 din prezentele norme metodologice.(2) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale responsabilului de implementarea investițiilor specifice locale și cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale, conform prevederilor din contractele de finanțare.(3) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale coordonatorului de reforme și/sau investiții și cele ale responsabilului de implementarea investițiilor specifice locale pentru investițiile specifice locale implementate în cadrul PNRR, responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la coordonatorul de reforme și/sau investiții, conform prevederilor din contractele de finanțare.(4) Responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale are obligația efectuării reconcilierii între înregistrările contabile privind debitele și registrul debitorilor, existente la nivelul acesteia.(5) Responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale are obligația efectuării reconcilierii între înregistrările contabile și înregistrările din sistemul informatic de management al PNRR aferente operațiunilor derulate la nivelul acestuia.  +  Capitolul VII Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat  +  Articolul 23Liderul unui parteneriat, beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanțare încheiat(e) cu coordonatorul de reforme și/sau investiții, precum și cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 24(1) Termenii, condițiile și responsabilitățile părților privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider și parteneri.(2) Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie anterior semnării contractului/emiterii deciziei/ ordinului de finanțare.(3) Acordul de parteneriat este parte integrantă a contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.(4) Acordul de parteneriat cuprinde obligatoriu următoarele informații:a) datele de identificare ale liderului de parteneriat și partenerilor;b) durata;c) descrierea activităților aflate în responsabilitatea fiecărui partener, respectiv a liderului de parteneriat;d) valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener, respectiv pentru liderul de parteneriat;e) conturile deschise pe numele liderului de parteneriat pentru activitățile proprii și conturile deschise pe numele partenerilor pentru activitățile proprii ale acestora, în care se efectuează transferurile sumelor solicitate prin cererile de transfer;f) contribuția financiară proprie a fiecărui partener la implementarea proiectului;g) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părți privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităților proprii din cadrul proiectului.(5) Coordonatorii de reforme și/sau investiții au obligația stabilirii, prin ghidurile specifice, a informațiilor suplimentare necesar a fi cuprinse în acordurile de parteneriat, precum și a tipurilor de activități care nu pot fi implementate de parteneri.(6) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competența entității care are calitatea de lider al parteneriatului, în cazul în care aceasta inițiază stabilirea parteneriatului.(7) Autoritățile/Instituțiile finanțate din fonduri publice au obligația de a face publică intenția de a stabili un parteneriat cu entități private în vederea implementării unui proiect finanțat din fonduri europene, menționând, totodată, principalele activități ale proiectului, bugetul, precum și condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.(8) Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada că în selecția partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiții:a) a selectat una sau mai multe dintre entitățile private care au răspuns anunțului public cel puțin în baza criteriilor transparență, tratament egal, nediscriminare și utilizarea eficientă a fondurilor publice;b) organizația/organizațiile selectate are/au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului.  +  Articolul 25(1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer către coordonatorul de reforme și/sau investiții, conform prevederilor contractului/deciziei de finanțare.(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat pentru activitățile proprii și partenerii au obligația deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la coordonatorul de reforme și/sau investiții a sumelor solicitate prin cererile de transfer.  +  Capitolul VIII Conturile aferente derulării asistenței financiare nerambursabile și împrumutului  +  Articolul 26(1) Pe numele Ministerului Finanțelor se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București următoarele conturi:a) contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.49.01.00 „Sume aferente PNRR în curs de alocare“, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor - pentru gestionarea echivalentului în lei al sumelor în valută aferente asistenței financiare nerambursabile;b) contul de disponibil 50.01.64 „Disponibil din sume aferente PNRR în curs de alocare, rămase nedistribuite la sfârșitul anului“ codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor - pentru gestionarea sumelor potrivit art. 19 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.(2) Ministerul Finanțelor, pentru gestionarea sumelor aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, efectuează plățile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, din conturile de cheltuieli bugetare 23.A „Cheltuieli ale bugetului de stat“ deschise pe numele acestuia la Trezoreria Operativă Centrală, articolul 60.09 „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea PNRR“ și, respectiv, 61.09 „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea PNRR“, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.A „Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din bugetul de stat“.(3) Din contul de cheltuieli bugetare 23.A „Cheltuieli ale bugetului de stat“, articolul 60.09 „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea PNRR“, MF - ACP transferă sumele în contul de disponibil 50.01.65 „Disponibil din sume aferente plății dobânzii negative pentru disponibilitățile din asistență financiară nerambursabilă“ deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor în vederea plății dobânzii negative bonificate de BNR pentru disponibilitățile din asistență financiară nerambursabilă; până la finele anului bugetar, sumele aflate în soldul contului 50.01.65 „Disponibil din sume aferente plății dobânzii negative pentru disponibilitățile din asistență financiară nerambursabilă“ se restituie de titularul contului în contul din care acestea au fost încasate.(4) Ordonatorii de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții/Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații deschid/deschide la unitățile Trezoreriei Statului următoarele conturi de credite bugetare deschise și repartizate, conturi de venituri bugetare și conturi de cheltuieli bugetare:a) contul de cheltuieli bugetare 23.A „Cheltuieli ale bugetului de stat“, aferente articolelor și alineatelor din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și respectiv în cadrul titlului 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.A „Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din bugetul de stat“;b) contul de venituri bugetare 20.A.49.02.01 „Venituri ale bugetului de stat - Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent“ și respectiv contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 „Venituri ale bugetului de stat - Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior“, codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții/ Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - pentru încasarea sumelor din contul prevăzut la alin. (1) lit. a), în cazul solicitărilor de fonduri aferente beneficiarilor, alții decât cei finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;c) conturi de venituri bugetare ale bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale:c.1) conturi de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat:– 22.A.49.02.01 „Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent“;– 22.A.49.02.02 „Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior“;c.2) conturi de venituri ale bugetului asigurărilor pentru șomaj:– 28.A.49.02.01 „Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent“;– 28.A.49.02.02 „Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior“;c.3) conturi de venituri ale Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate:– 26.A.49.02.01 „Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent“;– 26.A.49.02.02 „Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior“, codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții/ Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - pentru încasarea sumelor din contul prevăzut la alin. (1) lit. a), în cazul solicitărilor de fonduri aferente beneficiarilor finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, după caz.(5) Pe numele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații se deschide la Trezoreria Statului contul de cheltuieli bugetare 23.F „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii“, aferente articolelor și alineatelor din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și respectiv în cadrul titlului 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“, din care instituția publică dispune plăți către beneficiari în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.F „Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din venituri proprii“.(6) Pe numele agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitate de responsabili de implementarea investițiilor specifice locale, în vederea gestionării sumelor încasate de la coordonatorii de reformă și/sau investiții, pe baza acordurilor de finanțare/convențiilor de finanțare încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 aferente investițiilor specifice locale, se deschid la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora sunt înregistrate fiscal următoarele conturi de disponibilități:d.1) 50.13.01 „Disponibil din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - fonduri externe nerambursabile“;d.2) 50.13.02 „Disponibil din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - finanțare publică națională“;d.3) 50.13.03 „Disponibil din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - sume aferente TVA“;d.4) 50.23.01 „Disponibil din sume aferente componentei de împrumuturi a PNRR - fonduri din împrumut rambursabil“;d.5) 50.23.02 „Disponibil din sume aferente componentei de împrumuturi a PNRR - finanțare publică națională“;d.6) 50.23.03 „Disponibil din sume aferente componentei de împrumuturi a PNRR - sume aferente TVA“.(7) Conturile de venituri bugetare care se deschid la Trezoreria Statului, pe numele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, pentru încasarea sumelor de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din contul prevăzut la alin. (4) lit. a) sunt:a) 20.F.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;b) 20.F.42.88.02 „Finanțare publică națională“;c) 20.F.42.88.03 „Sume aferente TVA“;d) 20.F.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;e) 20.F.42.89.02 „Finanțare publică națională“;f) 20.F.42.89.03 „Sume aferente TVA“.(8) Conturile de venituri bugetare care se deschid la unitățile Trezoreriei Statului, pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, sunt următoarele:A. pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul local, inclusiv activități finanțate integral din venituri proprii, în vederea încasării sumelor de la coordonatorii de reforme și/sau investiții:A.1) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii:a.1) 20.F.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.2) 21.F.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.3) 22.F.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.4) 28.F.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.5) 26.F.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.6) 20.F.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.7) 21.F.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.8) 22.F.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.9) 28.F.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.10) 26.F.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.11) 20.F.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.12) 21.F.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.13) 22.F.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.14) 28.F.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.15) 26.F.42.88.03 „Sume aferente TVA“;A.2) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii:a.1) 20.F.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.2) 21.F.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.3) 22.F.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.4) 28.F.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.5) 26.F.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.6) 20.F.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.7) 21.F.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.8) 22.F.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.9) 28.F.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.10) 26.F.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.11) 20.F.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.12) 21.F.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.13) 22.F.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.14) 28.F.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.15) 26.F.42.89.03 „Sume aferente TVA“;A.3) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții:a.1) 20.G.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.2) 21.G.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.3) 22.G.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.4) 28.G.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.5) 26.G.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.6) 20.G.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.7) 21.G.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.8) 22.G.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.9) 28.G.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.10) 26.G.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.11) 20.G.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.12) 21.G.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.13) 22.G.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.14) 28.G.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.15) 26.G.42.88.03 „Sume aferente TVA“;A.4) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții:a.1) 20.G.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.2) 21.G.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.3) 22.G.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.4) 28.G.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.5) 26.G.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.6) 20.G.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.7) 21.G.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.8) 22.G.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.9) 28.G.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.10) 26.G.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.11) 20.G.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.12) 21.G.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.13) 22.G.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.14) 28.G.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.15) 26.G.42.89.03 „Sume aferente TVA“;A.5) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice, ale instituțiilor publice:a.1) 20.E.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.2) 21.E.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.3) 22.E.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.4) 28.E.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.5) 26.E.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;a.6) 20.E.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.7) 21.E.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.8) 22.E.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.9) 28.E.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.10) 26.E.42.88.02 „Finanțare publică națională“;a.11) 20.E.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.12) 21.E.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.13) 22.E.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.14) 28.E.42.88.03 „Sume aferente TVA“;a.15) 26.E.42.88.03 „Sume aferente TVA“;A.6) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice, ale instituțiilor publice:a.1) 20.E.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.2) 21.E.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.3) 22.E.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.4) 28.E.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.5) 26.E.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;a.6) 20.E.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.7) 21.E.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.8) 22.E.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.9) 28.E.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.10) 26.E.42.89.02 „Finanțare publică națională“;a.11) 20.E.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.12) 21.E.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.13) 22.E.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.14) 28.E.42.89.03 „Sume aferente TVA“;a.15) 26.E.42.89.03 „Sume aferente TVA“.B. Pentru instituții publice finanțate integral din bugetele locale în vederea încasării sumelor de la coordonatorii de reforme și/sau investiții:B.1) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR:b.1) 21.A.42.88.01 „Fonduri europene nerambursabile“;b.2) 21.A.42.88.02 „Finanțare publică națională“;b.3) 21.A.42.88.03 „Sume aferente TVA“;B.2) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR:b.1) 21.A.42.89.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;b.2) 21.A.42.89.02 „Finanțare publică națională“;b.3) 21.A.42.89.03 „Sume aferente TVA“.C. Pentru beneficiarii întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare, în vederea încasării sumelor de la coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv de la responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz:C.1) pentru sumele din asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR:– contul 50.25.01 „Disponibil din asistență financiară nerambursabilă PNRR al beneficiarilor întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare“;C.2) pentru sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR:– contul 50.36.01 „Disponibil din componenta de împrumuturi a PNRR al beneficiarilor întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare“.D. Pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul local, inclusiv activități finanțate integral din venituri proprii, în vederea încasării sumelor de la responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale:D.1) Conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii:d.1) 20.F.42.90.01 „Fonduri europene nerambursabile“;d.2) 21.F.42.90.01 „Fonduri europene nerambursabile“;d.3) 20.F.42.90.02 „Finanțare publică națională“;d.4) 21.F.42.90.02 „Finanțare publică națională“;d.5) 20.F.42.90.03 „Sume aferente TVA“;d.6) 21.F.42.90.03 „Sume aferente TVA“;D.2) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii:d.1) 20.F.42.91.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;d.2) 21.F.42.91.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;d.3) 20.F.42.91.02 „Finanțare publică națională“;d.4) 21.F.42.91.02 „Finanțare publică națională“;d.5) 20.F.42.91.03 „Sume aferente TVA“;d.6) 21.F.42.91.03 „Sume aferente TVA“;D.3) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții:d.1) 20.G.42.90.01 „Fonduri europene nerambursabile“;d.2) 21.G.42.90.01 „Fonduri europene nerambursabile“;d.3) 20.G.42.90.02 „Finanțare publică națională“;d.4) 21.G.42.90.02 „Finanțare publică națională“;d.5) 20.G.42.90.03 „Sume aferente TVA“;d.6) 21.G.42.90.03 „Sume aferente TVA“;D.4) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții:d.1) 20.G.42.91.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;d.2) 21.G.42.91.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;d.3) 20.G.42.91.02 „Finanțare publică națională“;d.4) 21.G.42.91.02 „Finanțare publică națională“;d.5) 20.G.42.91.03 „Sume aferente TVA“;d.6) 21.G.42.91.03 „Sume aferente TVA“;D.5) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice, ale instituțiilor publice:d.1) 20.E.42.90.01 „Fonduri europene nerambursabile“;d.2) 21.E.42.90.01 „Fonduri europene nerambursabile“;d.3) 20.E.42.90.02 „Finanțare publică națională“;d.4) 21.E.42.90.02 „Finanțare publică națională“;d.5) 20.E.42.90.03 „Sume aferente TVA“;d.6) 21.E.42.90.03 „Sume aferente TVA“;D.6) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice, ale instituțiilor publice:d.1) 20.E.42.91.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;d.2) 21.E.42.91.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;d.3) 20.E.42.91.02 „Finanțare publică națională“;d.4) 21.E.42.91.02 „Finanțare publică națională“;d.5) 20.E.42.91.03 „Sume aferente TVA“;d.6) 21.E.42.91.03 „Sume aferente TVA“.E. Pentru instituții publice finanțate integral din bugetele locale în vederea încasării sumelor de la responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale:E.1) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR:e.1) 21.A.42.90.01 „Fonduri europene nerambursabile“;e.2) 21.A.42.90.02 „Finanțare publică națională“;e.3) 21.A.42.90.03 „Sume aferente TVA“;E.2) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR:e.1) 21.A.42.91.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“;e.2) 21.A.42.91.02 „Finanțare publică națională“;e.3) 21.A.42.91.03 „Sume aferente TVA“.F. Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 care optează pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului:F.1) pentru sumele din asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR:– contul 50.25.02 „Disponibil din asistență financiară nerambursabilă PNRR al beneficiarilor prevăzuți la art. 15 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 124/2021“;F.2) pentru sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR:– contul 50.36.02 „Disponibil din componenta de împrumuturi a PNRR al beneficiarilor prevăzuți la art. 15 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 124/2021“.(9) Compania Națională de Investiții, în calitate de agenție de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul componentelor PNRR, în numele beneficiarilor, poate solicita deschiderea la Trezoreria Statului a contului 50.25.03 „Disponibil din asistență financiară nerambursabilă PNRR al agenției de implementare“ și a contului 50.36.03 „Disponibil din componenta de împrumuturi a PNRR al agenției de implementare“.(10) Conturile de venituri bugetare care se deschid în scopul aplicării prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 sunt următoarele:a.1) 20.A.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.2) 20.E.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.3) 20.F.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.4) 20.G.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.5) 21.A.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.6) 21.E.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.7) 21.F.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.8) 21.G.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.9) 22.A.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.10) 22.E.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.11) 22.F.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.12) 22.G.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.13) 26.A.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.14) 26.E.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.15) 26.F.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.16) 26.G.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.17) 28.A.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.18) 28.E.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.19) 28.F.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR“;a.20) 28.G.46.05.00 „Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR,codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții/Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în cazul sumelor virate potrivit prevederilor art. 37 alin. (5) lit. a), respectiv codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite cu rol de beneficiari în cazul sumelor virate potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.(11) Pe numele instituțiilor publice care au calitatea de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri se deschid la unitățile Trezoreriei Statului conturi de credite bugetare deschise și repartizate și conturi de cheltuieli bugetare, astfel:A. pentru instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, inclusiv activități finanțate integral din venituri proprii:a.1) contul de cheltuieli bugetare 23.A „Cheltuieli ale bugetului de stat“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.A „Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din bugetul de stat“;a.2) contul de cheltuieli bugetare 23.E „Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică centrală“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.E „Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală“;a.3) contul de cheltuieli bugetare 23.F „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.F „Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din venituri proprii“;a.4) contul de cheltuieli bugetare 23.G „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din venituri proprii și subvenții“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.G „Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din venituri proprii și subvenții“; B. pentru instituții publice finanțate integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, inclusiv activități finanțate integral din venituri proprii:b.1) contul de cheltuieli bugetare 25.A „Cheltuieli ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 03.A „Credite deschise și repartizate ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“;b.2) contul de cheltuieli bugetare 25.E „Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 03.E „Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“;b.3) contul de cheltuieli bugetare 25.F „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 03.F „Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“;b.4) contul de cheltuieli bugetare 25.G „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice, finanțate din venituri proprii și subvenții, din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și respectiv articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 03.G „Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice, finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“;b.5) contul de cheltuieli bugetare 27.A „Cheltuieli ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 05.A „Credite deschise și repartizate ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“;b.6) contul de cheltuieli bugetare 27.E „Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 05.E „Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“;b.7) contul de cheltuieli bugetare 27.F „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 05.F „Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“;b.8) contul de cheltuieli bugetare 27.G „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice, finanțate din venituri proprii și subvenții, din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 05.G „Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice, finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“;C. pentru instituții publice finanțate integral din bugetele locale, instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetele locale, inclusiv activități finanțate integral din venituri proprii:c.1) contul de cheltuieli bugetare 24.A „Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 02.A „Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din bugetele locale“;c.2) contul de cheltuieli bugetare 24.E „Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică locală“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 02.E „Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală“;c.3) contul de cheltuieli bugetare 24.F „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 02.F „Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii“;c.4) contul de cheltuieli bugetare 24.G „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții“, articolele 60.01 „Fonduri europene nerambursabile“, 60.02 „Finanțare publică națională“, 60.03 „Sume aferente TVA“ și, respectiv, articolele 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil“, 61.02 „Finanțare publică națională“, 61.03 „Sume aferente TVA“, din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 02.G „Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții“.(12) Codurile IBAN aferente conturilor de venituri și cheltuieli bugetare prevăzute la prezentul articol sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, la adresa: www.mfinante.gov.ro/ANAF/ Asistenta contribuabili/Plata obligațiilor fiscale/Codurile IBAN.  +  Capitolul IX Implementare, monitorizare, raportare  +  Articolul 27(1) În implementarea reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR, coordonatorii de reforme și sau investiții sau responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale se asigură de îndeplinirea obligațiilor incluse în acordurile/ contractele/deciziile/ordinele de finanțare/acordurile de implementare, precum și în acordurile de tip operațional, în termenele stipulate în acestea.(2) MIPE realizează verificări în scopul de a se asigura că normele europene și naționale privind achizițiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor realizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții, precum și de beneficiari, în baza prevederilor art. 5 alin. (3) lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.  +  Articolul 28(1) În vederea planificării fluxurilor financiare și a resurselor umane și de timp, coordonatorii de reforme și/sau investiții transmit MIPE, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor.(2) Pentru îndeplinirea obligației de la alin. (1), responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale transmit coordonatorului de reforme și/sau investiții, până la data de 10 decembrie a fiecărui an lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor.(3) Lista prevăzută la alin. (2) va fi actualizată de către coordonatorii de reforme și/sau investiții după aprobarea legii bugetului, ori de câte ori este nevoie, precum și la solicitarea MIPE.(4) Coordonatorii de reforme și/sau investiții asigură monitorizarea, comunicarea și raportarea cu instituțiile beneficiare, prin utilizarea unor platforme informatice.  +  Articolul 29În scopul elaborării de către MIPE a cererii de plată și declarației de gestiune, coordonatorii de reforme și/sau investiții transmit acestuia, până la data de 31 martie, respectiv 15 septembrie, datele necesare însoțite de documente justificative, pe care le actualizează, după caz, la solicitarea MIPE, până la data transmiterii cererii de plată și declarației de gestiune către CE.  +  Articolul 30(1) Coordonatorii de reforme și/sau investiții transmit către MIPE, trimestrial, rapoarte privind progresul tehnic și financiar al reformelor și/sau investițiilor stabilite prin acordurile/deciziile/ordinele de finanțare încheiate, al căror format standard se stabilește prin procedura operațională de monitorizare a coordonatorului național al PNRR, aprobată de conducătorul structurii de specialitate a MIPE, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.(2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții sau responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale asigură introducerea, în sistemul informatic de management al PNRR, a datelor privind stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, a datelor privind cheltuielile efectuate, inclusiv a datelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.(3) Coordonatorii de reforme și/sau investiții transmit MIPE datele privind indicatorii comuni și datele privind cheltuielile sociale, inclusiv ale celor pentru copii și tineret prevăzute la art. 29 alin. (4) lit. b) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, până la data de 31 ianuarie, respectiv 31 iulie a anului de raportare. Perioada de raportare acoperă întreaga perioadă de implementare a planului, începând cu 1 februarie 2020, după caz, până la datele-limită respective, și anume 31 decembrie și 30 iunie în fiecare an.(4) Responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale transmit coordonatorilor de reforme și/sau investiții datele privind cheltuielile sociale, inclusiv în ceea ce privește copiii și tineretul, până la data de 15 ianuarie, respectiv 15 iulie a anului de raportare. Perioada de raportare acoperă întreaga perioadă de implementare a planului, începând cu 1 februarie 2020, după caz, până la datele-limită respective, și anume 31 decembrie și 30 iunie în fiecare an.(5) În calitate de coordonator național, MIPE asigură introducerea în sistemul informatic FENIX, gestionat de CE, a datelor privind stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, furnizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții.(6) În calitate de coordonator național, MIPE asigură introducerea în sistemul informatic FENIX, gestionat de CE, a datelor privind indicatorii comuni și a datelor privind cheltuielile sociale, inclusiv în ceea ce privește copiii și tineretul.  +  Articolul 31Coordonatorii de reforme și/sau investiții se asigură de includerea, în cadrul contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare încheiate cu beneficiarii, a unor indicatori de proiect care să furnizeze informații relevante pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor.  +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 32Formatul standard al formularelor, cu excepția formularelor bugetare care se stabilesc prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 33(1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, la nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, structurile de specialitate se organizează după cum urmează:a) în cazul coordonatorilor de reforme și/sau investiții care lansează apeluri de proiecte se organizează o structură de specialitate care îndeplinește toate atribuțiile menționate la alin. (1) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;b) în cazul coordonatorilor de reforme și/sau investiții care încheie contracte de finanțare/emit decizii de finanțare cu/pentru entități aflate în subordine/coordonare, se organizează la nivelul coordonatorului o structură de specialitate cu rol de coordonare a reformelor și/sau investițiilor care îndeplinește toate atribuțiile menționate la alin. (1) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, iar la nivelul entității aflate în subordine/coordonare se organizează o structură de specialitate cu rol de unitate de implementare;c) în cazul coordonatorilor de reforme și/sau investiții care implementează direct reformele și/sau investițiile se organizează o structură de specialitate cu rol de coordonare care îndeplinește toate atribuțiile menționate la alin. (1) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cât și structuri de specialitate cu rol de unitate de implementare;d) în cazul coordonatorilor de reforme și/sau investiții care încheie contracte de finanțare/acorduri de parteneriat cu entități care nu sunt în subordinea/coordonarea acestora se organizează o structură de specialitate cu rol de coordonare care îndeplinește toate atribuțiile menționate la alin. (1) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cât și structuri de specialitate cu rol de unități de implementare;e) în cazul coordonatorilor de reforme și/sau investiții care implementează direct reformele, iar investițiile le realizează în baza acordurilor de implementare și a convențiilor de finanțare cu responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, se organizează o structură de specialitate cu rol de coordonare la nivelul coordonatorului, care îndeplinește toate atribuțiile menționate la alin. (1) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, precum și structuri de specialitate cu rol de unități de implementare a reformelor.(2) Structura de specialitate cu rol de implementare menționată la alin. (1) lit. b), c), d) și e) poate fi organizată fie la nivel de compartiment/birou/serviciu/direcție, fie la nivel de echipă de proiecte în baza nominalizării prin act administrativ al conducătorului unității.(3) Structurile menționate la alin. (1) pot folosi sistemul de implementare/verificare/control existent în cadrul instituției/ entității în care funcționează.(4) La nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții se elaborează metodologii de implementare a proiectelor, care să permită planificarea și realizarea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor din diferite domenii.  +  Articolul 34În cazul contractelor încheiate cu instituții financiare internaționale a căror valoare este prevăzută în valută, va fi utilizat cursul de schimb valutar al BNR de la data efectuării fiecărei plăți și a schimbului valutar.  +  ANEXĂla normele metodologice
  Formular estimare trimestrială pentru trimestrul ... din anul ...
  Credite de angajament ICredite bugetare II
  Nr. crt.Denumire coordonator de reforme și/sau investițiiAcord de finanțareComponentaReforma/ InvestițiaTotal buget alocat (mii lei), din care:Buget anual (mii lei), din care:Estimat trimestrial (mii lei), din care:Execuție bugetară (mii lei), din care:Sumă rămasă neutilizată (mii lei), din care:
  Fonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europene Finanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europene Finanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europene Finanțare publică naționalăSume aferente TVA
  45678
  01234.14.24.34.44.54.65.15.25.35.45.55.66.16.26.36.46.56.67.17.27.38.1 = 6.2 – 7.18.2 = 6.4 – 7.28.3 = 6.6 – 7.3
  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  1
  2
  ----